close

PRIVACY

Hoe we uw gegevens gebruiken

Als u een gebruiker bent van onze producten of services

Als u vindt dat uw informatie niet wordt gebruikt voor het doeleinde waarvoor u deze aan TomTom hebt verstrekt, of als u vragen of verzoeken hebt, kunt u contact opnemen met TomTom via tomtom.com/support

U kunt ook een schrijven richten aan:
TomTom International B.V.
Corporate Security & Privacy
De Ruijterkade 154
1011 AC Amsterdam
Nederland

Als u vindt dat andere ontvangers dan TomTom uw informatie niet gebruiken voor het doeleinde waarvoor u deze aan hen hebt verstrekt, neemt u contact op met die andere ontvangers.


Als u een overheidsinstantie of rechtshandhavingsinstantie bent

Richt een schrijven aan:
TomTom International B.V.
Corporate Security & Privacy
De Ruijterkade 154
1011 AC Amsterdam
Nederland

Desgewenst verstrekken we u specifieke elektronische contactgegevens.


Ons e-mailen

Wanneer u gebruikmaakt van e-mail om te communiceren met TomTom en haar medewerkers via een e-mailadres dat eindigt op @tomtom.com, wisselt u persoonsgegevens uit. Daarin inbegrepen zijn de gebruikte e-mailadressen, de inhoud van de berichten die u verzendt of ontvangt, en metadata met betrekking tot de e-mailuitwisseling. TomTom houdt e-mailgegevens bij zolang de e-mailbox bestaat die gekoppeld is aan het e-mailadres dat eindigt op @tomtom.com. Onze medewerkers houden e-mailuitwisselingen of delen daarvan soms bij voor administratie- of archiveringsdoeleinden. TomTom verwijdert de e-mailbox van een TomTom-medewerker binnen drie maanden na beëindiging van het dienstverband. TomTom-medewerkers kunnen ook afzonderlijke e-mailberichten in hun e-mailbox verwijderen. Los daarvan houdt TomTom gedurende minstens vijftien jaar een kopie van alle e-mailberichten bij voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een recht in rechte.


Contact opnemen met ons via instant messaging

Wanneer u gebruikmaakt van instant messaging, privéberichten, chatten of gelijkaardige methodes om contact op te nemen met TomTom en haar medewerkers, wisselt u persoonsgegevens uit. Daarin inbegrepen zijn online-id's specifiek voor de gebruikte tool of service, de inhoud van het gesprek en metadata met betrekking tot de uitwisseling. Onze medewerkers houden gesprekken of delen daarvan soms bij voor administratie- of archiveringsdoeleinden. Los daarvan mag TomTom gedurende minstens vijftien jaar een kopie van een gesprek bijhouden voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een recht in rechte als er een specifieke behoefte is om dat te doen.


Ons bellen

Wanneer u TomTom belt, leggen we soms het gesprek vast, ofwel voor medewerkersvoorlichtings- en instructiedoeleinden ofwel om details met betrekking tot verkooptransacties vast te leggen. In gevallen waarin we oproepen vastleggen, wordt u op voorhand daarvan op de hoogte gebracht en krijgt u de mogelijkheid aangeboden om te kiezen of u uw toestemming verleent. Als u echter niet uw toestemming verleent, kunnen we u mogelijk niet van dienst zijn, afhankelijk van de omstandigheden. We leggen u dat uit in dergelijke van toepassing zijnde omstandigheden. Vastleggingen voor instructiedoeleinden bewaart TomTom gedurende een periode van maximaal drie maanden. Vastleggingen die betrekking hebben op verkooptransacties, bewaren we gedurende een periode van maximaal tien jaar.


Ons bezoeken

Wanneer u TomTom bezoekt, noteren we het tijdstip en de datum van uw bezoek, uw naam, het bedrijf dat of de organisatie die u vertegenwoordigt, een e-mailadres, een telefoonnummer en wie u bij TomTom bezoekt. We gebruiken de informatie die u verstrekt, alleen in de context van uw bezoek, met inbegrip van beveiligings- en veiligheidsdoeleinden. Bezoekers- en bezoeksgegevens worden drie maanden na uw bezoek verwijderd.