close

SEKRETESS

Hur vi använder dina uppgifter

Våra principer

TomTom handlar om där du är och vart du vill komma. Vi hjälper dig att uppnå mer. Så för att hjälpa dig kan det ibland bli nödvändigt att få reda på några saker om dig. När vi samlar in och använder dina data är vi helt medvetna om att du värdesätter din integritet.

Vi anser att integritet handlar om frihet och att själv kunna bestämma hur dina uppgifter används och av vem. Det är därför vi har etablerat våra sekretessprinciper:

1. Vi kommer alltid att hålla dig helt informerad om dina data

Vi ser till att du förstår vilka data från eller om dig vi använder, varför vi använder dem, hur länge vi använder dem och vilka som kan använda dem.

2. Vi ger dig möjlighet att behålla kontrollen över dina data

Vi anser att data från eller om dig ska tillhöra dig. Vi använder dem bara för de ändamål för vilka du har tillhandahållit dem till oss eller för de ändamål vi samlade in dem från dig. Du kan när som helst välja att sluta använda eller börja använda vår programvara och våra webbplatser.

3. Vi skyddar dina data

Dina data är dina. Vi gör det genom att skydda dem från att falla i fel händer så långt vi rimligen kan.


Våra tio löften till dig

1. Vi berättar för dig vilka data från eller om dig vi använder, varför vi använder dem, hur länge vi använder dem, vilka andra som kan använda dem och var de lagras.

2. Vi använder bara dina data för de syften vi har förklarat för dig.

3. Vi behåller så lite av dina data som möjligt, och endast så länge som vi behöver dem. När vi inte längre behöver dina data, kommer vi att förstöra dem eller oåterkalleligt anonymisera dem, så de inte längre kan kopplas till dig.

4. Om vi ber om din tillåtelse att använda dina data för särskilda ändamål, tillåter vi också att du återkallar din tillåtelse.

5. Om vi inte har kunnat be om din tillåtelse att samla in och använda dina data och du inte vill att vi ska göra det, kan du meddela oss det så kommer vi att agera därefter.

6. Vi tillåter att du får åtkomst till och kan korrigera dina data om de är kopplade till ditt MyTomTom-konto.

7. Vi skyddar dina data mot obehörig åtkomst och oavsiktlig förlust så bra vi rimligen kan.

8. Om vi anlitar andra för att använda dina data för vår räkning garanterar vi att de agerar enligt vår policy.

9. Om vi behöver dela dina data med andra kommer vi först att be dig om tillstånd, såvida det inte föreligger en laglig skyldighet som förbjuder oss från att fråga.

10. Vi tar gärna emot frågor du har om hur vi använder dina data och kommer att besvara dem.


TomToms policy för sekretess och behandling av personuppgifter

Vi arbetar enligt den sekretesslagstiftning som gäller i ditt land. Eftersom vi är baserade i Europa tillämpar vi europeisk lagstiftning. Dessa lagar anses vara de mest omfattande i världen. De erbjuder en hög nivå av skydd för dig genom att endast tillåta oss att använda dina data när de stränga villkoren i dessa lagar är uppfyllda. Vår företagspolicy om sekretess och behandling av personuppgifter återspeglar dessa lagar och vi tillämpar denna policy över hela världen.

Definitioner
Personuppgifter: all information som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person ("Dataobjekt", användare), en identifierbar person är en person som kan identifieras, direkt eller indirekt, främst genom hänvisning till ett ID-nummer eller till en eller flera faktorer som är specifika för dennes fysiska, fysiologiska, mentala, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet,

Bearbetning av personuppgifter "bearbetning": alla åtgärder eller uppsättningar av åtgärder som utförs på personuppgifter, t.ex. insamling, registrering, organisering, lagring, anpassning eller ändring, hämtning, användning, utlämnande genom översändande, spridning eller på annat sätt tillhandahållande av uppgifter, sammanställning eller kombinering, blockering, radering eller förstöring.

1. TomTom kommer att bearbeta personuppgifter rättvist och enligt lagen.

2. TomTom kommer att samla in personuppgifter för särskilda, uttryckligt angivna och lagliga ändamål och inte vidare bearbeta personuppgifter på sätt som är oförenliga med dessa ändamål.

3. TomTom garanterar att personuppgifter är adekvata, relevanta och inte alltför omfattande i förhållande till de ändamål för vilka de insamlas och/eller bearbetas vidare.

4. TomTom garanterar att personuppgifter är korrekta och, där så är nödvändigt, hålls aktuella.

5. TomTom kommer att spara personuppgifterna i ett format som gör det möjligt att identifiera användare enbart för den tid som krävs för de ändamål för vilka personuppgifterna samlades in eller för vilka de senare bearbetas.

6. TomTom kommer att bearbeta personuppgifter endast om:
a) användaren uttryckligen har gett sitt samtycke, eller
b) bearbetningen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket användaren är part eller för att vidta åtgärder på begäran av användaren innan ett sådant avtal ingås, eller
c) bearbetning är nödvändig för att uppfylla de lagliga förpliktelser som TomTom måste följa, eller
d) bearbetningen är nödvändig för de lagliga intressen TomTom strävar att följa, utom när sådana intressen åsidosätts av intressen för grundläggande rättigheter och friheter för användaren och i synnerhet dennes rätt till privatliv.

7. TomTom kommer att undvika att bearbeta personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiösa eller filosofiska övertygelse, fackmedlemskap eller personuppgifter som rör hälsa eller sexliv.

8. TomTom kommer att undvika att bearbeta personuppgifter som rör personer under 13 år.

9. För att säkerställa en rättvis bearbetning av personuppgifter, kommer TomTom att meddela sina användare om
a) syftet med bearbetningen,
b) vilka kategorier av personuppgifter det gäller,
c) vilka kategorier av mottagare personuppgifterna har,
d) hur de får åtkomst till och kan korrigera sina personuppgifter.

10. TomTom implementerar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som skyddar personuppgifter från oavsiktligt eller olaglig förstöring genom olyckshändelse, ändring, otillåten spridning eller åtkomst, i synnerhet där bearbetningen innefattar överföring av personuppgifter över ett nätverk och mot alla andra olagliga former av bearbetning. TomTom gör det genom att använda en implementering som säkerställer en säkerhetsnivå som är lämplig i förhållande till de risker som är förknippade med bearbetningen och arten av de personuppgifter som ska skyddas.

11. I de fall bearbetningen utförs av någon annan för TomToms räkning, kommer TomTom att välja en bearbetare som tillhandahåller tillräckliga garantier vad gäller de tekniska säkerhetsåtgärder och de organisatoriska åtgärder som styr den bearbetning som ska utföras och säkerställer att dessa åtgärder åtföljs. I de här fallen garanterar TomTom att bearbetningen sker under ett avtal som styr bearbetaren och som uttryckligen säger att:
a) bearbetaren endast får agera på instruktioner från TomTom,
b) bestämmelserna i 10) tillämpas för bearbetaren.

12. I princip kommer TomTom att bearbeta personuppgifter inom EEA (European Economic Area). I de fall då personuppgifter överförs eller bearbetas utanför EEA av TomTom eller för TomToms räkning, kommer TomTom att säkerställa tillräckliga skydd för att privatpersoners privatliv och grundläggande rättigheter skyddas och att motsvarande rättigheter tillämpas genom att tillämpa lämpliga avtalsklausuler eller andra godtagbara juridiskt bindande instrument.

13. I de fall TomTom information på en fjärransluten plats eller får åtkomst data som redan finns lagrade på en enhet som tillhör användaren, kommer TomTom att säkerställa att användaren i fråga har gett sitt samtycke, har erhållit tydlig och omfattande information om bearbetningens syfte. Detta skall inte förhindra TomTom från någon teknisk lagring eller åtkomst som sker enbart i syfte att utföra överföringen av en kommunikation över ett elektroniskt kommunikationsnätverk eller som är absolut nödvändigt för att TomTom ska kunna tillhandahålla en tjänst som uttryckligen begärs av användaren.


Data vi samlar in

När du använder våra webbplatser, våra produkter och våra tjänster samlar vi in data från dig eller om dig. Vilka data vi exakt samlar in beror på vad du använder och hur du använder det. I allmänhet är det 3 olika kategorier av data vi samlar in och använder:

Data du tillhandahåller

Den information du skriver in själv när du använder våra webbplatser, produkter och tjänster. Dessa data inkluderar till exempel ditt namn, din e-postadress, de sökbegrepp du skriver in, din adress och dina favoritplatser, ditt telefonnummer och eventuella kartfelsrapporter och fartkamerarapporter du anger, din storlek, vikt, kön, ålder etc. etc.

Data som samlas in via givare

Många av våra produkter är utrustade med en eller flera givare eller användare givare på de enheter de körs på. Exempel på givare är GPS-mottagare, WiFi- eller Bluetooth-mottagare, kameror, mikrofoner, G-kraftgivare, pulsgivare och tryckkänsliga skärmar. När dessa givare är aktiverade samlar de automatiskt in data. Beroende på det syfte data samlas in för, kan det hända att de i kombination med data som identifierar dig eller din enhet skickas till TomTom och andra för användning.

Metadata

Beroende på det syfte data samlas in för, kan det hända att de i kombination med data som identifierar dig eller din enhet skickas till TomTom och andra för användning. I många fall samlas eller genereras metadata in när du använder en datorenhet eller när du skickar data över datornätverk, t.ex. Internet. Dessa data inkluderar användargränssnitt och andra enhetshändelser, IP-adresser, unika enhetsidentifierare, WiFi- och Bluetooth-MAC-adresser, cookies och noteringar om datoraktivitet.


Data från tredje part

Vi tar emot data från tredje part som de har samlat in under eget ansvar och i enlighet med sin egna sekretesspolicy, som sedan delas med oss. Vi använder dessa data inom ramarna för vad tredje part tillåter samt i enlighet med våra egna integritetsprinciper och vår sekretesspolicy. Vi tar emot information i realtid om plats, hastighet, givare och annan fordons- och enhetsinformation från till exempel mobiltelefonanvändare, vagnparksföretag och fordon som är utrustade med våra onlinekartor eller trafik- och resetjänster. Vi använder dessa data enbart efter att vi har säkerställt att de inte kan leda tillbaka till dig.

Vi tar även emot data från tredje part om dig när du har interagerat med dem, till exempel när du besöker deras webbplats eller använder deras mobilappar. Dessa data kan omfatta IP-adresser, unika enhetsmarkörer, marknadsföringsinformation, Wi-Fi- och Bluetooth MAC-adresser, cookies och andra register över datoranvändning, samt indikatorer på ditt beteende, dina intressen och din demografiska tillhörighet.


MyTomTom-konto

TomTom använder MyTomTom-kontot för att ge dig tillgång till nedladdningsbart innehåll, tjänster som du abonnerar på eller har aktiverat, programvaruuppgraderingar och delar av vår webbplats som kräver registrering. Vi använder även ditt MyTomTom-konto när du vill köpa ytterligare artiklar och för att skräddarsy våra erbjudanden till dig. Sättet som TomTom använder ditt TomTom-konto på beror även på vilken programvara och enhet eller system du använder.

För att skapa ditt konto MyTomTom, måste du minst lämna ditt namn och e-postadress och välja ett lösenord. TomTom råder dig att hålla din MyTomTom-kontoinformation hemlig och använda ett lösenord som du inte använder någon annanstans.

Vi kommer ibland att använda din e-postadress för att skicka information om produkter och tjänster som är registrerade på ditt MyTomTom-konto. Vi gör bara detta om det finns uppdateringar du behöver för att kunna använda produkten på ett säkert och tillförlitligt sätt, utan avbrott, eller om det finns ett juridiskt krav att kontakta dig.

Med hjälp av ditt MyTomTom-konto kan du också prenumerera på nyhetsbrev från TomTom, som innehåller de senaste nyheterna, produktinformation och specialerbjudanden från TomTom och andra företag som vi väljer. Du kan välja att inte ta emot nyhetsbrev från TomTom när som helst genom att klicka på lämplig länk i de e-postmeddelanden du får.

Om du vill ta bort ditt MyTomTom-konto, gå till tomtom.com/support.

Vi lämnar inte ut information om ditt MyTomTom-konto till någon annan, såvida vi inte ansvarar för deras arbete, enligt våra instruktioner eller om det inte uttryckligen och enligt lag föreskrivs att göra så efter vederbörlig rättslig process.


Servicehantering och förbättringar

TomTom behåller information som visar oss hur och när du använder våra tjänster. Detta inbegriper information om enheten du använder och informationen vi tar emot när du använder tjänsten, som platser, rutter, destinationer och sökfrågor. TomTom använder informationen för teknisk diagnostik, för att upptäcka bedrägeri och missbruk, för att skapa användningsrapporter och för att förbättra tjänsterna. Informationen sparas bara för dessa syften och under en begränsad tidsperiod, varefter den förstörs. TomTom kan inte identifiera dig baserat på den här informationen, och kommer inte försöka att göra det. TomTom använder säkerhetsmetoder baserat på branschstandarder för att skydda informationen mot obehörig åtkomst. TomTom ger ingen annan person tillgång till informationen eller använder den i något annat syfte om vi inte uttryckligen och enligt lag beordrats att göra detta efter en rättslig process.