Hur kan vi hjälpa dig?

Hitta produkter, tjänster och support

close

Användningsvillkor

Läs villkoren som gäller när du besöker TomToms webbplatser och använder TomToms onlinebutiker.

Definitionslista
Inbyggd Enhet Alla Produkter som är inbyggda i ett fordon och som säljs till dig via en tredje part. Produkt Alla maskinvaror, artiklar och tillbehör inklusive, men inte begränsat till:
– Alla navigatorer (undantaget inbyggda enheter)
– Sportenheter
– Medföljande artiklar och tillbehör Villkor TomToms Allmänna Villkor som finns på http://www.tomtom.com/legal/ Användarvillkor Dessa Användarvillkor för TomToms Webbplatser. Tredje Parts Material Innehåll, programkoder, data, information, funktionalitet, annat innehåll och algoritmer som licensierats eller på annat sätt har gjorts tillgängliga av andra än TomTom. TomToms Innehåll All information, texter, filer, skrifter, grafik, foton, ljud, musik, videor, interaktiva funktioner, funktionaliteter eller annat liknande material som gjorts tillgängligt av TomTom. TomToms Webbplatser Alla webbplatser som gjorts tillgängliga av TomTom och som är åtkomliga för dig utan föregående registrering eller inloggning, inklusive, men inte begränsade till:
www.tomtom.com
www.routes.tomtom.com
www.places.tomtom.com Användare Alla användare av en TomTom Webbplats.

1 Omfattning

Ta reda på när användarvillkoren gäller och vad de täcker.

Dessa Användarvillkor gäller för användning av TomToms Webbplatser och innehåller dina rättigheter, skyldigheter och restriktioner vid användning av TomToms Webbplatser.

Genom att fortsätta att använda denna TomTom Webbplats godkänner du och är bunden av alla dessa Användarvillkor och eventuella ändringar och tillägg till dessa.

TomTom kan när som helst ändra dessa Användarvillkor med eller utan föregående meddelande, varvid ändringarna träder i kraft när de läggs ut på TomToms Webbplatser. Gå in på TomToms Webbplatser regelbundet. Din fortsatta användning av TomToms Webbplatser kommer att betraktas som ditt godkännande av de reviderade Villkoren.


2 Allmänna anmärkningar

Det här avsnittet innehåller allmän information som hjälper dig att bättre förstå syftet med Användarvillkoren.

VÄNLIGEN LÄS IGENOM ANVÄNDARVILLKOREN NOGGRANT FÖRE ANVÄNDNING AV TOMTOMS WEBBPLATSER.

TomToms Webbplatser drivs av TomTom Inc. om du bor i USA eller Kanada, eller av TomTom International BV om du bor någon annanstans.

Om du är bosatt i USA eller Kanada, ingås dessa Användarvillkor mellan dig och TomTom Inc., ett bolag registrerat i Massachusetts, 24 New England Executive Park # 410, Burlington, MA 01803, USA , med registreringsnummer (ID-nummer): 571139414; i övriga fall ingås dessa Användarvillkor mellan dig och TomTom International B.V., ett privat bolag med begränsat ansvar och med huvudkontor i Amsterdam och med registrerad adress De Ruijterkade 154 (1011 AC) Amsterdam, Nederländerna, registrerat i holländska handelskammarens bolagsregister under nummer 34076599 och med momsregistreringsnummer NL 8007.65.679.B.01 (i båda fallen "TomTom").

Genom att besöka eller använda en TomTom Webbplats, bekräftar du att du har läst igenom, förstår och samtycker till att vara bunden av dessa Användarvillkor, oavsett om du har ett registrerat konto hos TomTom eller inte.

Om du inte samtycker till dessa Användarvillkor, vänligen använd inte TomToms Webbplatser. Tilläggsvillkor, inklusive de Allmänna Villkoren [www.tomtom.com/legal], kan vara tillämpliga vid ett köp via TomToms Webbplatser och du kan bli ombedd att uttryckligen godkänna sådana tilläggsvillkor. Sådana ytterligare villkor kan utgöra tillägg till dessa Användarvillkor eller, i den utsträckning de är oförenliga med innehållet i eller avsikten med dessa Användarvillkor, ha företräde framför dessa Användarvillkor.

Du samtycker till att alla meddelanden, avtal, offentliggöranden eller annan kommunikation som TomTom skickar till dig elektroniskt när du använder TomToms Webbplats tillgodoser alla lagstadgade kommunikationskrav.

Även om åtgärder har vidtagits för att säkerställa riktigheten i informationen på TomToms Webbplatser, ansvarar TomTom inte för riktigheten i sådan information. TomToms Webbplatser och TomToms Innehåll tillhandahålls "i befintligt skick" och efter vad som finns tillgängligt. Vi kan från tid till annan uppdatera TomToms Webbplatser, och kan när som helst ändra TomToms Innehåll. TomToms Webbplatser kan innehålla referenser till specifikt TomToms Innehåll som kanske inte finns tillgängligt, eller inte kommer att göras tillgängligt, i ett specifikt land. Vänligen kontakta vår lokala representant för ytterligare information.


3 Användarbegränsningar

Du får endast använda TomToms Webbplatser och TomToms Innehåll för lagliga ändamål. Du samtycker till att inte ändra eller ta bort någon information om äganderätt från material som laddats ner, skrivits ut eller på annat sätt erhållits via TomToms Webbplatser. Du samtycker till att inte ändra, kopiera, översätta, sända ut, utföra, visa, distribuera, utarbeta, reproducera, återpublicera, ladda ner, visa, lägga ut, överföra eller sälja något innehåll som görs tillgängligt via TomToms Webbplatser.

Du får inte: (i) modifiera, ändra, redigera, förena eller på annat sätt ändra sökresultaten från det format eller den ordning i vilken de levereras till dig via TomToms Webbplatser, inklusive att modifiera, ändra, redigera eller på annat sätt ändra de varumärken som visas som en del av sökresultaten; (ii) kombinera, sammanblanda eller förena sökresultaten med några andra söktjänstsresultat inklusive Google Local Search; (iii) sälja, saluföra, distribuera eller på annat sätt erhålla någon inkomst, varken direkt eller indirekt, eller tillåta tredje part att erhålla inkomster från sökresultaten; (iv) vidta någon åtgärd som skulle kunna förhindra, hindra, förvränga eller på annat sätt förhindra TomToms möjlighet att beräkna de reklaminkomster som genereras från sökresultaten.

Du samtycker till att inte använda TomToms Webbplatser på något sätt som kan inkräkta på tredje parts rättigheter.

Du samtycker till att inte använda någon datautvinning, robotar, webbdatautvinning (inklusive skärmutvinning) eller liknande datainsamlingsmetoder. Du samtycker till att inte vidta någon åtgärd som kan äventyra TomToms Webbplatsers säkerhet, göra TomToms Webbplatser oåtkomliga för andra eller på annat sätt skada TomToms Webbplatser eller TomToms Innehåll.

TomTom förbehåller sig rättigheten att stänga av eller avbryta din åtkomst till TomToms Webbplatser om TomTom - efter eget godtycke - anser att du har brutit mot dessa Användarvillkor.


4 Immaterialrätt

Ta reda på hur innehållet på TomTom Webbplatser skyddas av upphovsrättslagar. För mer detaljerad information om immaterialrätt, se avsnittet om Immaterialrätt.

Samtliga immateriella rättigheter på och till TomToms Webbplatser ägs av TomTom, dess närståendebolag och licensgivare, vilket inkluderar (utan begränsning) material som skyddas av lagstiftning avseende upphovsrätt, varumärken eller patent. Alla varumärken, servicemärken och firmanamn (t.ex. namnet TomTom och logotypen med två händer) ägs, är registrerade och/eller licensierade av TomTom N.V. och dess närståendebolag. Allt innehåll på TomToms Webbplatser utgör ett samlingsverk enligt upphovsrättslagarna i USA och/eller Nederländerna och övriga upphovsrättslagar, och ägs av TomTom. TomTom förbehåller sig ensamrätten till samtliga rättigheter. Ingenting i dessa Användarvillkor ska tolkas som att du erhåller någon licens till immateriella rättigheter.

Programvara som görs tillgänglig t.ex. genom nerladdning eller streaming från eller via TomToms Webbplats, licensieras ut i enlighet med villkoren i det tillämpliga licensavtalet eller andra tillämpliga villkor. Med undantag för vad som har fastställts i det tillämpliga licensavtalet eller andra villkor, som tidigare nämnts, görs programvaran endast tillgänglig för användning av TomToms Webbplatser, och all ytterligare kopiering, reproduktion eller återdistribution av programvaran är strikt förbjuden. Garantier, om sådana föreligger, med avseende på sådan programvara ska endast gälla enligt vad som har fastställts i det tillämpliga licensavtalet. TomTom friskriver sig härmed från alla ytterligare utfästelser och garantier av något slag, explicit eller implicit, med hänsyn till sådan programvara.


5 Integritet och cookies

Vår integritetspolicy [www.tomtom.com/legal], vilken är inkorporerad i dessa Användarvillkor genom denna referens, beskriver vidare den insamling och användning av information som sker på TomToms Webbplatser samt användningen av cookies. Om du vill läsa mer om hur TomTom hanterar information angående dig och TomToms bruk av cookies, vänligen läs TomToms integritetspolicy på vår webbplats tomtom.com/legal/privacy.


6 Tredje Parts Webbplatser

TomToms Webbplatser kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser, enbart för din bekvämlighet. TomTom varken stödjer, övervakar eller utövar kontroll över dessa tredje parts webbplatser, vilka har separata användarvillkor och integritetsprinciper. Om du använder dessa länkar, kommer du att lämna vår webbplats. TomTom ansvarar inte för innehåll eller policies på tredje parts webbplatser och du går in på sådana tredje parts webbplatser på egen risk.


7 Mobiltjänster Och Åtkomst

Om TomToms Webbplatser innehåller funktioner som finns tillgängliga för vissa mobila enheter eller via anslutning genom en sådan mobil enhet (t.ex. internetdelning) godkänner du och samtycker till att din nätverksoperatörs priser och avgifter gäller, inklusive i vissa fall, ytterligare avgifter för internetdelning. Alla mobila tjänster kommer inte att fungera med alla nätverksoperatörer eller Produkter.


8 Skadestånd

Du samtycker till att gottgöra, försvara och hålla TomTom, dess närståendebolag, tjänstemän, chefer, anställda, ombud, licensgivare och leverantörer skadeslösa från och gentemot alla anspråk, förluster, förpliktelser, utgifter, skadestånd och kostnader, inklusive, men utan begränsning till, advokatarvoden som uppstår till följd av eller på något sätt i samband med din användning av TomToms Webbplatser, ditt uppförande i samband med TomToms Webbplatser eller med andra Användare, eller någon överträdelse av dessa Användarvillkor, lagar eller tredje parts rättigheter.


9 Garantifriskrivning

Var särskilt uppmärksam vid det här avsnittet. I det här avsnittet beskrivs i vilken utsträckning TomTom är ansvariga för driften av TomTom Webbplatser och för TomToms Innehåll som finns där.

TomToms Webbplatser, inklusive TomToms Innehåll och Tredje Parts Material som finns på TomToms Webbplatser tillhandahålls "i befintligt skick" och utan någon form av garantier. I den utsträckning som är tillåten enligt lag, friskriver sig TomTom ansvar för samtliga garantier, uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men inte begränsat till, underförstådda garantier avseende ägande, säljbarhet, lämplighet för ett särskilt ändamål, icke-intrång och avseende TomToms Webbplatsers funktion.

TomTom garanterar inte och och lämnar inga utfästelser angående TomToms Webbplatsers säkerhet. Du godkänner att all information som skickas kan fångas upp av icke auktoriserade tredje parter, och att TomTom inte kan garantera, och utlovar inte, några specifika resultat genom användning av TomToms Webbplatser. TomTom garanterar inte att TomToms Webbplatser kommer att vara fria från avbrott eller fel, att eventuella defekter kommer att avhjälpas, eller att TomToms Webbplatser eller servern som gör TomToms Webbplatser tillgängliga är fria från virus eller något annat skadligt.

I den utsträckning det är tillåtet enligt lag, ger inte TomTom några garantier eller utfästelser om användningen av TomToms Innehåll på TomToms Webbplatser vad beträffar deras riktighet, exakthet, lämplighet, användbarhet, tillförlitlighet eller annat. Du förstår och samtycker till att du laddar ner eller på annat sätt erhåller TomToms Innehåll på egen risk, och att du är ensamt ansvarig för din användning och eventuell skada på din enhet via vilken du går in på TomToms Webbplatser, förlust av data eller annan skada som på något sätt kan uppstå. TomTom förbehåller sig rätten att ändra allt TomTom Innehåll och övriga element som används eller som finns på TomToms Webbplatser när som helst och utan föregående meddelande. Vissa länder tillåter inte begränsningar av eller uteslutanden i garantier, så ovan nämnda begränsningar kanske inte gäller för dig.


10 Ansvarsbegränsning

I det här avsnittet beskrivs under vilka omständigheter TomTom är ansvarsskyldiga gentemot dig för skador orsakade av TomTom Webbplatser och TomTom Innehållet. Avsnittet påverkar inte dina rättigheter under tillämplig nationell lagstiftning.

I den maximala utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag, ska varken TomTom eller dess närståendebolag, leverantörer och/eller underleverantörer kunna hållas ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för eventuella direkta, speciella, oförutsedda eller indirekta skador eller följdskador, inklusive för eventuell vinstförlust, affärsförlust, affärsavbrott, skador till följd av oförmåga att få åtkomst till TomToms Webbplatser, förlust av data eller information, eller liknande som är ett resultat av åtkomst till, användning av eller oförmåga att få åtkomst till eller använda TomToms Webbplatser eller av andra Användares uppförande (vare sig det är online eller offline) eller närvaro vid ett TomTom-evenemang, även om TomTom har underrättats om risken för sådana skador. Du bär fullständigt ansvar för din användning av TomToms Webbplatser. Din enda gottgörelse i förhållande till TomTom för användning av TomToms Webbplatser är att sluta använda TomToms Webbplatser.

Med detta sagt, om TomTom befinns vara skadeståndsskyldig gentemot dig för eventuell skada eller förlust som på något sätt är kopplad till din (oförmåga att få) åtkomst till och/eller användning av TomToms Webbplatser, ska TomToms totala skadeståndsskyldighet inom ramen för TomToms Webbplatser inte överstiga 350.00 US-dollar för vart och ett eller flera anspråk. Tillämplig lag kanske inte tillåter begränsning eller uteslutande av skadeståndsskyldighet eller oförutsedda skador eller följdskador, så ovan nämnda begränsning eller uteslutning kanske inte gäller för dig.


11 Tillämplig lag och behörig domstol

Om du är bosatt i USA eller Kanada, samtycker du till att dessa Användarvillkor och TomToms Innehåll regleras i alla avseenden av staten New Yorks lagstiftning i USA utan hänsyn till dess lagvalsbestämmelser och att alla tvister, anspråk och rättsliga förfaranden som direkt eller indirekt uppstår ur eller i relation till Användarvillkoren eller TomToms Innehåll ska lösas enskilt, utan vidtagande av någon form av grupptalan, och endast i statliga eller federala domstolar som är belägna i New York City, New York, USA.

Om du är bosatt utanför USA eller Kanada, ska alla tvister, anspråk och rättsliga förfaranden som direkt eller indirekt uppstår ur Användarvillkoren eller TomToms Innehåll lyda under holländsk lag, utan hänsyn till eventuella lagvalsprinciper som skulle resultera i tillämpning av någon annan jurisdiktions lagstiftning och ska uteslutande lösas av domstol i Amsterdam, Nederländerna. FN-konventionen angående avtal om internationella köp av varor, 1980, ska inte gälla för TomToms Webbplatser eller för dessa Användarvillkor och avvisas härmed uttryckligen.


12 Diverse

Med undantag för vad som är förbjudet enligt tillämplig lag, ska varje talan eller anspråk som du kan ha med hänsyn till TomToms Webbplatser inledas inom ett (1) år från att anspråket eller grunden för talan uppstår.

TomToms underlåtelse att insistera på eller genomdriva strikt efterlevnad av något av Användarvillkoren ska inte ses som ett avstående från någon bestämmelse eller rättighet. Varken beteendemönster mellan parterna eller affärspraxis ska ändra någonting i Användarvillkoren. TomTom äger rätt att överlåta sina rättigheter och delegera sina skyldigheter under Användarvillkoren till någon annan part när som helst och utan föregående meddelande till dig.


13 Enskilda avtalsbestämmelsers ogiltighet

Om någon bestämmelse i Användarvillkoren förklaras såsom ogiltig, ska de övriga bestämmelserna fortsätta att gälla. Om någon bestämmelse i Användarvillkoren bedöms såsom olaglig, ogiltig, eller icke verkställbar, ska bestämmelsen i fråga anses ogiltig, medan de återstående bestämmelserna ska förbli giltiga och verkställbara.


14 Frågor och anmärkningar

Om du har några frågor, förslag, klagomål eller anmärkningar avseende TomToms Webbplatser eller dessa Användarvillkor, eller om du av någon anledning vill kontakta TomTom, vänligen skicka ett e-postmeddelande via http://www.tomtom.com/support/.