close

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Jak korzystać z danych

Wykorzystanie pozycji użytkownika przez oprogramowanie TomTom

W celu poprawnego działania, oprogramowanie firmy TomTom pobiera z urządzenia informacje o pozycji użytkownika. 

Niektóre funkcje oprogramowania firmy TomTom wymagają przesyłania tych informacji firmie TomTom. Oprogramowanie przesyła także informacje obejmujące nazwę konta MyTomTom, dane umożliwiające identyfikację urządzenia, a także dane o sposobie korzystania z oprogramowania i o wprowadzonych danych. 

Niektóre funkcje umożliwiają także przesyłanie informacji dotyczących m.in. pozycji użytkownika i rodzajów relacji z innymi użytkownikami, np. czy są to znajomi, rodzina, kontakty czy osoby z portali społecznościowych. 

Aby aktywować te funkcje i wykorzystywać dane, potrzebna jest zgoda użytkownika.

Informacje wykorzystywane są do wykonywania następujących czynności w następujących celach:
• Wysyłanie do urządzenia informacji związanych z pozycją użytkownika.
• Wysyłanie informacji o sobie, które użytkownik zdecyduje się udostępniać, lub informacji o pozycji podczas korzystania z określonych funkcji.
• Poprawienie jakości naszych produktów i usług — wyłącznie jeśli informacje, które chcemy wykorzystać, nie umożliwiają identyfikacji użytkownika.

Informacje są przesyłane przez Internet. W zależności od urządzenia, może ono skorzystać z własnego połączenia, połączenia przez smartfon lub — po podłączeniu urządzenia do komputera — z komputerowego łącza internetowego. Jeśli łącze internetowe nie jest dostępne, informacje są w bezpieczny sposób przechowywane w urządzeniu, z którego zostaną przesłane później.

Wybór czynności

W dowolnym momencie można zacząć wysyłać informacje lub zatrzymać ich wysyłanie, korzystając z ustawień lub preferencji dostępnych w oprogramowaniu TomTom w urządzeniu. Jeśli informacje są przechowywane w urządzeniu, przerwanie przesyłania informacji do firmy TomTom spowoduje usunięcie tych informacji.

Usuwanie informacji o zmianach pozycji

W ciągu 24 godzin od momentu zamknięcia aplikacji lub wyłączenia urządzenia firma TomTom automatycznie i trwale usuwa wszelkie dane umożliwiające identyfikację użytkownika lub urządzenia na podstawie odebranych przez firmę danych o pozycji.

W przypadku usług Traffic, Fotoradary, Niebezpieczne strefy i Pogoda informacje są usuwane w ciągu 20 minut od zaprzestania korzystania z usługi poprzez zamknięcie aplikacji lub wyłączenie urządzenia. Nie wiemy, w jakich pozycjach znajdował się użytkownik i nie możemy nikomu udostępnić takich informacji, nawet gdybyśmy zostali postawieni przed taką koniecznością.

Tego rodzaju anonimowe dane wykorzystywane są następnie w celu udoskonalania produktów i usług firmy TomTom, takich jak mapy TomTom, usługa Traffic, produkty opierające się na wzorcach w ruchu drogowym oraz dane dotyczące średnich prędkości jazdy, jak również do informowania innych firm o tym, jak odbierane są ich informacje przez użytkowników. Wspomniane produkty i usługi są także wykorzystywane przez agencje rządowe i firmy.

W celu tworzenia raportów dla wielu użytkowników korzystających z usługi wyszukiwania lokalnego z TomTom Places oraz w celu określenia ogólnej częstotliwości korzystania z usługi firma TomTom przez jeden rok przechowuje oddzielnie informacje na temat daty uzyskania dostępu przez urządzenie do usługi TomTom Places.

Podziękowanie i nasze przyrzeczenie

Korzystając z opcji przesyłania informacji do firmy TomTom, użytkownik pomaga w poprawie takich aspektów jazdy, jak dokładność map oraz płynność i natężenie ruchu. Dziękujemy.

Firma TomTom obiecuje, że nie udostępni innym osobom informacji przez nią gromadzonych ani nie wykorzysta ich do żadnych innych celów; wyjątek może stanowić sytuacja, w której ujawnienia tych danych wyraźnie wymaga prawo.


TomTom Traffic i usługi podróżne

Ta sekcja odnosi się do następujących usług firmy TomTom:
    • Traffic
    • Fotoradary
    • Niebezpieczne strefy
    • Pogoda
    • Wyszukiwanie lokalne
    • Użyteczne miejsca
    • Stacje paliw/ładowania
    • Parkingi
    • Map Share
    • Mapy aktualizowane w czasie rzeczywistym.

W przypadku wykupienia subskrypcji i rozpoczęcia korzystania z usług TomTom oprogramowanie firmy TomTom przesyła firmie TomTom informacje, w tym:
    • szczegółowe dane pozwalające zidentyfikować urządzenie użytkownika oraz nazwę jego konta MyTomTom
    • Traffic, Fotoradary i Niebezpieczne strefy: szczegółowe dane dotyczące tras i pozycji, gromadzone w sposób ciągły i przesyłane w regularnych odstępach czasu
    • Pogoda, stacje paliw/ładowania i parkingi: pozycja użytkownika lub wprowadzona przez niego lokalizacja
    • wyszukiwanie: pozycja użytkownika lub wprowadzona przez niego lokalizacja, wyszukiwana pozycja i sposób jej wykorzystania
    • Fotoradary i Niebezpieczne strefy: każde wprowadzone zgłoszenie
    • Map Share: każde wprowadzone zgłoszenie
    • mapy aktualizowane w czasie rzeczywistym: pozycja użytkownika.

Gromadzenie i przetwarzanie informacji jest możliwe wyłącznie za zgodą użytkownika. Bez zgody użytkownika żadne informacje nie będą przesyłane do firmy TomTom, co uniemożliwi jednak korzystanie z usług TomTom. Aby móc zwracać wyniki wyszukiwania i informacje związane z bieżącą pozycją, musimy najpierw ją znać. Firma TomTom wykorzystuje te informacje także w celu poprawiania jakości swoich usług, jednak tylko pod warunkiem, że nie są one w żaden sposób powiązane z użytkownikiem.

Uwaga: Jeśli użytkownik nie zezwoli na przesyłanie informacji, okres ani data zakończenia subskrypcji usług nie ulegają zmianie.

Zgłaszanie fotoradarów i niebezpiecznych stref

Po zasubskrybowaniu usług Fotoradary TomTom i Niebezpieczne strefy można zgłaszać pozycje fotoradarów i niebezpiecznych stref.

Zgłaszane poprawki obejmujące informacje o pozycji są przesyłane do firmy TomTom i zostają powiązane z urządzeniem lub z kontem MyTomTom aż do czasu, gdy konto przestanie istnieć. Firma TomTom wykorzystuje te informacje w celu ulepszenia usług Fotoradary i Niebezpieczne strefy.


MyDrive

Twoje dane i usługa MyDrive

Usługa MyDrive zapisuje dane użytkowników w zasobach firmy TomTom. Dane te obejmują ustawienia, preferencje. ulubione lokalizacje i miejsca docelowe oaz zaplanowane trasy. Po włączeniu usługi MyDrive dane z zatwierdzonych przez użytkownika urządzeń i aplikacji są automatycznie udostępniane wszystkim urządzeniom. Dostęp do danych użytkownika mają wyłącznie urządzenia i aplikacje zatwierdzone w ramach usługi MyDrive oraz inne osoby, posiadające do nich autoryzowany dostęp. Urządzenie lub aplikacje, z których użytkownik chce korzystać w połączeniu z usługą MyDrive, można zatwierdzić po zalogowaniu do konta MyTomTom lub konta innego obsługiwanego dostawcy. W usłudze MyDrive zachowane będą informacje o wszystkich urządzeniach i aplikacjach powiązanych z kontem MyTomTom użytkownika. Usługa MyDrive nie ma dostępu do hasła do konta.

Po wyłączeniu usługi MyDrive w urządzeniu lub aplikacji zmiany dotyczące danego urządzenia lub aplikacji przestaną być synchronizowane. Dane zapisane w usłudze MyDrive pozostaną w niej do momentu, gdy użytkownik trwale je usunie, np. z poziomu strony internetowej TomTom albo urządzenia lub aplikacji z funkcją usuwania.

Firma TomTom wykorzystuje informacje z konta użytkownika także w celu doskonalenia swoich programów i usług, jednak tylko pod warunkiem, że użytkownik wyraził na to zgodę i nie są one w żaden sposób z nim powiązane. Wspomniane produkty i usługi są także wykorzystywane przez agencje rządowe i firmy. W dowolnym momencie można wyrazić zgodę na ten proces lub ją wycofać, korzystając z ustawień lub preferencji dostępnych w oprogramowaniu TomTom w urządzeniu.

Korzystając z opcji przesyłania informacji do firmy TomTom, użytkownicy pomagają w zwiększeniu poziomu jakości, bezpieczeństwa i zabawy z jazdy. Dziękujemy.

Usługę MyDrive — tylko pod inną nazwą — można także włączyć w zatwierdzonych przez użytkownika urządzeniach i aplikacjach dostarczanych przez inne firmy niż TomTom. Późniejsze wykorzystanie danych z usługi MyDrive zależy od sposobu działania takich urządzeń lub aplikacji oraz zasad prywatności i warunków użytkowania określonych przez ich dostawcę. Firma TomTom nie ma na to żadnego wpływu.

Poza gromadzeniem danych w usłudze MyDrive firma TomTom przez trzy miesiące przechowuje informacje o tym, w jaki sposób zatwierdzone przez użytkownika urządzenia i aplikacje korzystają z usługi. Informacje te są wykorzystywane do tworzenia ogólnych statystyk dotyczących użytkowania oraz w celach diagnostycznych.

Dane przechowywane są na terenie Unii Europejskiej i objęte są europejskimi prawami ochrony danych. Firma TomTom stosuje zgodne z obowiązującymi standardami metody zabezpieczające w celu ochrony danych użytkownika przed nieautoryzowanym dostępem w czasie, gdy są one przechowywanie w usłudze MyDrive oraz przesyłane do/z urządzenia i aplikacji.

Firma TomTom nie udostępnia innym osobom informacji gromadzonych w usłudze MyDrive ani nie wykorzystuje ich do żadnych innych celów; wyjątek może stanowić sytuacja, w której ujawnienia tych danych wyraźnie wymaga prawo.


Mapy i pojazdy dokonujące pomiarów kartograficznych

Zgłaszanie korekt mapy

Przy użyciu usługi Map Share można dokonywać poprawek map i zgłaszać błędy na mapach. Zgłaszane poprawki obejmujące informacje o pozycji są przesyłane do firmy TomTom i zostają powiązane z urządzeniem lub z kontem MyTomTom aż do czasu, gdy konto przestanie istnieć. Firma TomTom wykorzystuje te zgłoszenia w celu ulepszania swoich map.

Mobilne pojazdy dokonujące pomiarów kartograficznych

(Ta sekcja została aktualizowana w grudniu 2018 r.)

Drogi zmieniają się każdego dnia. Aby zapewnić aktualność map TomTom, zbieramy informacje o zmianach drogowych z różnych źródeł. Takimi źródłami są na przykład pojazdy TomTom dokonujące pomiarów kartograficznych. Pojazdy te są wyposażone w kamery o kącie widzenia 360 stopni, precyzyjne odbiorniki GPS i czujniki służące do zbierania informacji.

Firma TomTom wykorzystuje obrazy i inne uzyskane informacje (takie jak dane dotyczące ukształtowania dróg i budynków) wyłącznie w uzasadnionym celu ulepszania map TomTom. W razie przesyłania obrazów do krajów spoza Unii Europejskiej firma TomTom chroni je w najlepszy możliwy sposób, stosując oficjalne zabezpieczenia, takie jak standardowe wzory umów obwiązujące w UE. Firma TomTom usuwa obrazy, kiedy przestają one być potrzebne do tworzenia i ulepszania map TomTom. Firma TomTom nie publikuje żadnych obrazów ani innych danych w Internecie oraz nie udostępnia ich w inny sposób. Niektóre obrazy są udostępniane stronom trzecim na podstawie umowy licencyjnej uwzględniającej ograniczenia używania i zakaz publikowania.

Firma TomTom lub jej partnerzy zamazują elementy obrazu, które mogłyby przyczynić się do rozpoznania indywidualnych osób (takie jak twarze i numery rejestracyjne), lub stosują inne środki dozwolone przez lokalne przepisy w celu ochrony danych osobowych, zanim zostaną one udostępnione stronom trzecim. Firma TomTom używa metody bezpiecznego przesyłu danych, aby udostępniać obrazy stronom trzecim, które są objęte umową, na ich konkretne żądanie. Zazwyczaj strony trzecie używają tych obrazów do wewnętrznych celów biznesowych, np. do budowy lub konserwacji dróg.

W razie pytań dotyczących tych kwestii prosimy o kontakt z lokalnym biurem obsługi klienta firmy TomTom.

Kliknij tutaj, aby zobaczyć plan gromadzenia informacji.


Inne sposoby wykorzystania danych o lokalizacji

Telefony komórkowe i tablety

Należy pamiętać, że podczas korzystania z telefonu komórkowego w celu zapewnienia urządzeniu połączenia z Internetem telefon ten może uruchamiać programy systemu operacyjnego bądź inne aplikacje lub używać sieci komunikacyjnych, które gromadzą, przesyłają lub zapisują informacje osobiste i pozycję użytkownika. Firma TomTom nie ma na to żadnego wpływu. Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z informacjami i ustawieniami dostarczonymi przez operatora sieci komórkowej oraz dostawców urządzenia i aplikacji.

Urządzenia z wbudowanym modułem łączności

Po włączeniu urządzenia urządzenie łączy się z sieciami komórkowymi, których działanie polega na korzystaniu z informacji o pozycji urządzenia. Zgodnie z prawem na operatora sieci może być nałożony obowiązek przechowywania danych o pozycji oraz innych informacji dla celów związanych z egzekwowaniem prawa, co pozostaje poza obszarem wpływów firmy TomTom.