Jak możemy pomóc?

Znajdź produkty, usługi, pomoc

close

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Jak korzystać z danych

Wykorzystanie pozycji użytkownika przez oprogramowanie TomTom

W celu poprawnego działania, oprogramowanie firmy TomTom pobiera z urządzenia informacje o pozycji użytkownika. 

Niektóre funkcje oprogramowania firmy TomTom wymagają przesyłania tych informacji firmie TomTom. Oprogramowanie przesyła także informacje obejmujące nazwę konta MyTomTom, dane umożliwiające identyfikację urządzenia, a także dane o sposobie korzystania z oprogramowania i o wprowadzonych danych. 

Niektóre funkcje umożliwiają także przesyłanie informacji dotyczących m.in. pozycji użytkownika i rodzajów relacji z innymi użytkownikami, np. czy są to znajomi, rodzina, kontakty czy osoby z portali społecznościowych. 

Aby aktywować te funkcje i wykorzystywać dane, potrzebna jest zgoda użytkownika.

Informacje wykorzystywane są do wykonywania następujących czynności w następujących celach:
• Wysyłanie do urządzenia informacji związanych z pozycją użytkownika.
• Wysyłanie informacji o sobie, które użytkownik zdecyduje się udostępniać, lub informacji o pozycji podczas korzystania z określonych funkcji.
• Poprawienie jakości naszych produktów i usług — wyłącznie jeśli informacje, które chcemy wykorzystać, nie umożliwiają identyfikacji użytkownika.

Informacje są przesyłane przez Internet. W zależności od urządzenia, może ono skorzystać z własnego połączenia, połączenia przez smartfon lub — po podłączeniu urządzenia do komputera — z komputerowego łącza internetowego. Jeśli łącze internetowe nie jest dostępne, informacje są w bezpieczny sposób przechowywane w urządzeniu, z którego zostaną przesłane później.

Wybór czynności

W dowolnym momencie można zacząć wysyłać informacje lub zatrzymać ich wysyłanie, korzystając z ustawień lub preferencji dostępnych w oprogramowaniu TomTom w urządzeniu. Jeśli informacje są przechowywane w urządzeniu, przerwanie przesyłania informacji do firmy TomTom spowoduje usunięcie tych informacji.

Usuwanie informacji o zmianach pozycji

W ciągu 24 godzin od momentu zamknięcia aplikacji lub wyłączenia urządzenia firma TomTom automatycznie i trwale usuwa wszelkie dane umożliwiające identyfikację użytkownika lub urządzenia na podstawie odebranych przez firmę danych o pozycji.

W przypadku usług Traffic, Fotoradary, Niebezpieczne strefy i Pogoda informacje są usuwane w ciągu 20 minut od zaprzestania korzystania z usługi poprzez zamknięcie aplikacji lub wyłączenie urządzenia. Nie wiemy, w jakich pozycjach znajdował się użytkownik i nie możemy nikomu udostępnić takich informacji, nawet gdybyśmy zostali postawieni przed taką koniecznością.

Tego rodzaju anonimowe dane wykorzystywane są następnie w celu udoskonalania produktów i usług firmy TomTom, takich jak mapy TomTom, usługa Traffic, produkty opierające się na wzorcach w ruchu drogowym oraz dane dotyczące średnich prędkości jazdy, jak również do informowania innych firm o tym, jak odbierane są ich informacje przez użytkowników. Wspomniane produkty i usługi są także wykorzystywane przez agencje rządowe i firmy.

W celu tworzenia raportów dla wielu użytkowników korzystających z usługi wyszukiwania lokalnego z TomTom Places oraz w celu określenia ogólnej częstotliwości korzystania z usługi firma TomTom przez jeden rok przechowuje oddzielnie informacje na temat daty uzyskania dostępu przez urządzenie do usługi TomTom Places.

Podziękowanie i nasze przyrzeczenie

Korzystając z opcji przesyłania informacji do firmy TomTom, użytkownik pomaga w poprawie takich aspektów jazdy, jak dokładność map oraz płynność i natężenie ruchu. Dziękujemy.

Firma TomTom obiecuje, że nie udostępni innym osobom informacji przez nią gromadzonych ani nie wykorzysta ich do żadnych innych celów; wyjątek może stanowić sytuacja, w której ujawnienia tych danych wyraźnie wymaga prawo.


TomTom Traffic i usługi podróżne

Ta sekcja odnosi się do następujących usług firmy TomTom:
    • Traffic
    • Fotoradary
    • Niebezpieczne strefy
    • Pogoda
    • Wyszukiwanie lokalne
    • Użyteczne miejsca
    • Stacje paliw/ładowania
    • Parkingi
    • Map Share
    • Mapy aktualizowane w czasie rzeczywistym.

W przypadku wykupienia subskrypcji i rozpoczęcia korzystania z usług TomTom oprogramowanie firmy TomTom przesyła firmie TomTom informacje, w tym:
    • szczegółowe dane pozwalające zidentyfikować urządzenie użytkownika oraz nazwę jego konta MyTomTom
    • Traffic, Fotoradary i Niebezpieczne strefy: szczegółowe dane dotyczące tras i pozycji, gromadzone w sposób ciągły i przesyłane w regularnych odstępach czasu
    • Pogoda, stacje paliw/ładowania i parkingi: pozycja użytkownika lub wprowadzona przez niego lokalizacja
    • wyszukiwanie: pozycja użytkownika lub wprowadzona przez niego lokalizacja, wyszukiwana pozycja i sposób jej wykorzystania
    • Fotoradary i Niebezpieczne strefy: każde wprowadzone zgłoszenie
    • Map Share: każde wprowadzone zgłoszenie
    • mapy aktualizowane w czasie rzeczywistym: pozycja użytkownika.

Gromadzenie i przetwarzanie informacji jest możliwe wyłącznie za zgodą użytkownika. Bez zgody użytkownika żadne informacje nie będą przesyłane do firmy TomTom, co uniemożliwi jednak korzystanie z usług TomTom. Aby móc zwracać wyniki wyszukiwania i informacje związane z bieżącą pozycją, musimy najpierw ją znać. Firma TomTom wykorzystuje te informacje także w celu poprawiania jakości swoich usług, jednak tylko pod warunkiem, że nie są one w żaden sposób powiązane z użytkownikiem.

Uwaga: Jeśli użytkownik nie zezwoli na przesyłanie informacji, okres ani data zakończenia subskrypcji usług nie ulegają zmianie.

Zgłaszanie fotoradarów i niebezpiecznych stref

Po zasubskrybowaniu usług Fotoradary TomTom i Niebezpieczne strefy można zgłaszać pozycje fotoradarów i niebezpiecznych stref.

Zgłaszane poprawki obejmujące informacje o pozycji są przesyłane do firmy TomTom i zostają powiązane z urządzeniem lub z kontem MyTomTom aż do czasu, gdy konto przestanie istnieć. Firma TomTom wykorzystuje te informacje w celu ulepszenia usług Fotoradary i Niebezpieczne strefy.


MyDrive

Twoje dane i usługa MyDrive

Usługa MyDrive zapisuje dane użytkowników w zasobach firmy TomTom. Dane te obejmują ustawienia, preferencje. ulubione lokalizacje i miejsca docelowe oaz zaplanowane trasy. Po włączeniu usługi MyDrive dane z zatwierdzonych przez użytkownika urządzeń i aplikacji są automatycznie udostępniane wszystkim urządzeniom. Dostęp do danych użytkownika mają wyłącznie urządzenia i aplikacje zatwierdzone w ramach usługi MyDrive oraz inne osoby, posiadające do nich autoryzowany dostęp. Urządzenie lub aplikacje, z których użytkownik chce korzystać w połączeniu z usługą MyDrive, można zatwierdzić po zalogowaniu do konta MyTomTom lub konta innego obsługiwanego dostawcy. W usłudze MyDrive zachowane będą informacje o wszystkich urządzeniach i aplikacjach powiązanych z kontem MyTomTom użytkownika. Usługa MyDrive nie ma dostępu do hasła do konta.

Po wyłączeniu usługi MyDrive w urządzeniu lub aplikacji zmiany dotyczące danego urządzenia lub aplikacji przestaną być synchronizowane. Dane zapisane w usłudze MyDrive pozostaną w niej do momentu, gdy użytkownik trwale je usunie, np. z poziomu strony internetowej TomTom albo urządzenia lub aplikacji z funkcją usuwania.

Firma TomTom wykorzystuje informacje z konta użytkownika także w celu doskonalenia swoich programów i usług, jednak tylko pod warunkiem, że użytkownik wyraził na to zgodę i nie są one w żaden sposób z nim powiązane. Wspomniane produkty i usługi są także wykorzystywane przez agencje rządowe i firmy. W dowolnym momencie można wyrazić zgodę na ten proces lub ją wycofać, korzystając z ustawień lub preferencji dostępnych w oprogramowaniu TomTom w urządzeniu.

Korzystając z opcji przesyłania informacji do firmy TomTom, użytkownicy pomagają w zwiększeniu poziomu jakości, bezpieczeństwa i zabawy z jazdy. Dziękujemy.

Usługę MyDrive — tylko pod inną nazwą — można także włączyć w zatwierdzonych przez użytkownika urządzeniach i aplikacjach dostarczanych przez inne firmy niż TomTom. Późniejsze wykorzystanie danych z usługi MyDrive zależy od sposobu działania takich urządzeń lub aplikacji oraz zasad prywatności i warunków użytkowania określonych przez ich dostawcę. Firma TomTom nie ma na to żadnego wpływu.

Poza gromadzeniem danych w usłudze MyDrive firma TomTom przez trzy miesiące przechowuje informacje o tym, w jaki sposób zatwierdzone przez użytkownika urządzenia i aplikacje korzystają z usługi. Informacje te są wykorzystywane do tworzenia ogólnych statystyk dotyczących użytkowania oraz w celach diagnostycznych.

Dane przechowywane są na terenie Unii Europejskiej i objęte są europejskimi prawami ochrony danych. Firma TomTom stosuje zgodne z obowiązującymi standardami metody zabezpieczające w celu ochrony danych użytkownika przed nieautoryzowanym dostępem w czasie, gdy są one przechowywanie w usłudze MyDrive oraz przesyłane do/z urządzenia i aplikacji.

Firma TomTom nie udostępnia innym osobom informacji gromadzonych w usłudze MyDrive ani nie wykorzystuje ich do żadnych innych celów; wyjątek może stanowić sytuacja, w której ujawnienia tych danych wyraźnie wymaga prawo.


Mapy i pojazdy dokonujące pomiarów kartograficznych

Zgłaszanie korekt mapy

Przy użyciu usługi Map Share można dokonywać poprawek map i zgłaszać błędy na mapach. Zgłaszane poprawki obejmujące informacje o pozycji są przesyłane do firmy TomTom i zostają powiązane z urządzeniem lub z kontem MyTomTom aż do czasu, gdy konto przestanie istnieć. Firma TomTom wykorzystuje te zgłoszenia w celu ulepszania swoich map.

Mobilne pojazdy dokonujące pomiarów kartograficznych

Drogi zmieniają się każdego dnia. Aby zapewnić aktualność map TomTom, zbieramy informacje o zmianach drogowych z różnych źródeł. Takimi źródłami są na przykład pojazdy TomTom dokonujące pomiarów kartograficznych. Pojazdy te są wyposażone w kamery o kącie widzenia 360 stopni, precyzyjne odbiorniki GPS i czujniki służące do zbierania informacji.

Firma TomTom wykorzystuje obrazy i inne uzyskane informacje wyłącznie w celu ulepszania map TomTom. Firma TomTom nie publikuje żadnych obrazów ani innych danych w Internecie oraz nie udostępnia ich w inny sposób. Niektóre obrazy są udostępniane stronom trzecim na podstawie umowy licencyjnej uwzględniającej ograniczenia używania i publikowania.

Kliknij tutaj, aby zobaczyć plan gromadzenia informacji.


Inne sposoby wykorzystania danych o lokalizacji

Telefony komórkowe i tablety

Należy pamiętać, że podczas korzystania z telefonu komórkowego w celu zapewnienia urządzeniu połączenia z Internetem telefon ten może uruchamiać programy systemu operacyjnego bądź inne aplikacje lub używać sieci komunikacyjnych, które gromadzą, przesyłają lub zapisują informacje osobiste i pozycję użytkownika. Firma TomTom nie ma na to żadnego wpływu. Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z informacjami i ustawieniami dostarczonymi przez operatora sieci komórkowej oraz dostawców urządzenia i aplikacji.

Urządzenia z wbudowanym modułem łączności

Po włączeniu urządzenia urządzenie łączy się z sieciami komórkowymi, których działanie polega na korzystaniu z informacji o pozycji urządzenia. Zgodnie z prawem na operatora sieci może być nałożony obowiązek przechowywania danych o pozycji oraz innych informacji dla celów związanych z egzekwowaniem prawa, co pozostaje poza obszarem wpływów firmy TomTom.