Jak możemy pomóc?

Znajdź produkty, usługi, pomoc

close

Warunki korzystania

Zapoznaj się z warunkami dotyczącymi odwiedzania stron internetowych firmy TomTom i korzystania ze sklepów internetowych firmy TomTom.

Lista definicji
Urządzenie Wbudowane Każdy Produkt wbudowany w pojeździe i sprzedawany Użytkownikowi za pośrednictwem podmiotu trzeciego. Produkt Wszelkie sprzęty, przedmioty i akcesoria, w tym między innymi:
– Wszystkie urządzenia nawigacyjne (z wyjątkiem urządzeń wbudowanych)
– Urządzenia sportowe
– Urządzenia i akcesoria dołączone do głównych produktów Warunki ogólne Warunki ogólne firmy TomTom dostępne są na stronie www.tomtom.com/legal/ Warunki korzystania Niniejsze Warunki korzystania ze stron internetowych TomTom. Materiały Podmiotów Trzecich Treści, kody oprogramowania, dane, informacje, funkcje, inna zawartość i algorytmy udzielone na licencji lub w inny sposób udostępnione na rzecz TomTom. Treści TomTom Wszelkie informacje, teksty, pliki, skrypty, grafika, zdjęcia, dźwięki, muzyka, filmy, funkcje interaktywne, funkcjonalności lub inne podobne materiały udostępnione przez TomTom. Strony internetowe TomTom Wszelkie strony internetowe udostępnione przez TomTom Użytkownikowi bez konieczności wcześniejszej rejestracji lub logowania, w tym między innymi:
www.tomtom.com
www.routes.tomtom.com
www.places.tomtom.com Użytkownik Każdy użytkownik Strony internetowej TomTom.

1. Zakres

W tej sekcji przedstawiono informacje, kiedy niniejsze Warunki korzystania mają zastosowanie oraz co obejmują.

Niniejsze Warunki użytkowania mają zastosowanie do Stron internetowych TomTom i zawierają prawa, obowiązki i ograniczenia dotyczące korzystania ze Stron internetowych TomTom.

Kontynuując korzystanie z niniejszej Strony internetowej TomTom, Użytkownik akceptuje wszystkie postanowienia niniejszych Warunków użytkowania oraz wszelkich zmian i dodatków do nich i jest nimi związany.

TomTom może wprowadzić zmiany do niniejszych Warunków użytkowania w dowolnym czasie, także bez wcześniejszego powiadomienia. Zmiany te staną się skuteczne z chwilą umieszczenia ich na Stronach internetowych TomTom. Prosimy regularnie sprawdzać Strony internetowe TomTom. Kontynuacja korzystania ze Stron internetowych TomTom przez Użytkownika będzie uznana za jego akceptację zmienionych Warunków.


2. Uwagi ogólne

W tej sekcji znajdują się uwagi ogólne, które pozwolą lepiej zrozumieć Warunki korzystania ze stron internetowych firmy TomTom.

PRZED SKORZYSTANIEM ZE STRON INTERNETOWYCH TOMTOM PROSIMY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z WARUNKAMI UŻYTKOWANIA.

Strony internetowe TomTom to witryny obsługiwane przez TomTom Inc., w przypadku Użytkowników zamieszkałych w USA lub Kanadzie, albo przez TomTom International B.V., w przypadku Użytkowników zamieszkałych w innych lokalizacjach.

Jeżeli Użytkownik jest mieszkańcem USA lub Kanady, niniejsze Warunki użytkowania są zawierane między Użytkownikiem a TomTom Inc., spółką zarejestrowaną w stanie Massachusetts, 24 New England Executive Park nr 410, Burlington, MA 01803, USA, numer spółki (numer ewidencyjny): 571139414; w pozostałych przypadkach niniejsze Warunki użytkowania są zawierane między Użytkownikiem a TomTom International B.V., prywatną spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Amsterdamie, pod adresem De Ruijterkade 154 (1011 AC) Amsterdam, Holandia, wpisaną do rejestru handlowego Izby Handlowej w Holandii pod numerem 34076599, posiadająca nr VAT NL 8007.65.679.B.01 (zwaną „TomTom”).

Uzyskując dostęp do Strony internetowej TomTom i korzystając z niej, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z niniejszymi Warunkami użytkowania, rozumie je oraz zobowiązuje się przestrzegać niniejszych Warunków i obowiązujących przepisów prawa, niezależnie od tego czy posiada w TomTom zarejestrowane konto.

Jeżeli Użytkownik nie akceptuje niniejszych Warunków użytkowania, nie powinien używać Stron internetowych TomTom. Zakupy dokonywane poprzez Strony internetowe TomTom mogą być objęte dodatkowymi warunkami, w tym Warunkami ogólnymi [www.tomtom.com/legal], a Użytkownik może mieć obowiązek dokonania wyraźnej akceptacji takich dodatkowych warunków. Takie dodatkowe warunki mogą stanowić dodatek do niniejszych Warunków użytkowania lub – w zakresie w jakim będą niezgodne z treścią lub intencjami niniejszych Warunków użytkowania – takie dodatkowe warunki będą zastępować niniejsze Warunki użytkowania.

Użytkownik zgadza się, że wszelkie zawiadomienia, umowy, ujawnione informacje lub komunikaty, które TomTom prześle mu drogą elektroniczną w trakcie korzystania przez Użytkownika ze Strony internetowej, będą spełniały wszelkie wymogi prawne dotyczące komunikacji.

Chociaż TomTom podjął starania by zapewnić dokładność informacji na Stronach internetowych TomTom, TomTom nie przyjmuje za to żadnej odpowiedzialności. Te Strony internetowe TomTom i Treści TomTom są zapewniane w stanie w jakim się znajdują i w jakim są dostępne. Strony internetowe TomTom mogą być okresowo aktualizowane i Treści TomTom mogą być zmieniane w dowolnym czasie. Strony internetowe TomTom mogą zawierać odniesienia do konkretnych Treści TomTom, które mogą być niedostępne lub nie będą dostępne w danym czasie w danym kraju. Aby uzyskać dalsze informacje, prosimy skontaktować się z naszym przedstawicielem.


3 Ograniczenia użytkowania

Stron internetowych TomTom i Treści TomTom można używać wyłącznie w celach zgodnych z prawem. Użytkownik zobowiązuje się nie zmieniać ani nie usuwać żadnych uwag na temat własności z materiałów pobranych, wydrukowanych lub uzyskanych w inny sposób ze Stron internetowych TomTom. Użytkownik zobowiązuje się nie modyfikować, kopiować, tłumaczyć, nadawać, wykonywać, odtwarzać, rozpowszechniać, umieszczać w ramkach, reprodukować, ponownie publikować, pobierać, wyświetlać, udostępniać, transmitować ani nie sprzedawać żadnych treści dostępnych za pośrednictwem Stron internetowych TomTom.

Użytkownik nie może: (i) modyfikować, przerabiać, edytować, łączyć ani w inny sposób zmieniać wyników wyszukiwania w formacie lub kolejności, w jakich są dostarczane Użytkownikowi za pośrednictwem Stron internetowych TomTom, co obejmuje modyfikowanie, przerabianie, edytowanie lub inną zmianę znaków handlowych wyświetlanych w ramach wyników wyszukiwania; (ii) łączyć ani mieszać wyników wyszukiwania z żadnymi innymi wynikami usług wyszukiwania, w tym Lokalnego Wyszukiwania Google; (ii) odsprzedawać, komercjalizować, sprzedawać za pośrednictwem agencji ani w inny sposób czerpać żadnych przychodów, bezpośrednio lub pośrednio, ani pozwalać podmiotom trzecim na czerpanie przychodów z wyników wyszukiwania; (iv) podejmować jakichkolwiek działań zapobiegających, uniemożliwiających, zakłócających lub w inny sposób utrudniających zdolności TomTom do obliczenia przychodów z reklam osiągniętych dzięki wynikom wyszukiwania.

Użytkownik zobowiązuje się do nieużywania Stron internetowych TomTom w sposób, który mógłby zakłócić prawa podmiotów trzecich.

Użytkownik zobowiązuje się do nieużywania żadnych metod eksploracji danych, robotów, metody scraping (w tym metody screen scraping) ani analogicznych metod gromadzenia danych. Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania żadnych działań, które mogą narazić bezpieczeństwo Stron internetowych TomTom, uniemożliwić dostęp innym osobom do Stron internetowych TomTom lub w inny sposób uszkodzić Strony internetowe TomTom lub Treści TomTom.

TomTom zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub anulowania dostępu Użytkownika do Stron internetowych TomTom, jeżeli TomTom stwierdzi – wedle własnego uznania – że Użytkownik naruszył niniejsze Warunki użytkowania.


4 Własność intelektualna

Wszelkie prawa własności intelektualnej do Stron internetowych TomTom stanowią własność TomTom, jej jednostek stowarzyszonych i jej licencjodawców, co obejmuje (między innymi) materiały chronione prawem autorskim, znakami towarowymi lub prawami z patentów. Wszelkie znaki towarowe, znaki usługowe i nazwy handlowe (np. nazwa TomTom i logo przedstawiające dwie dłonie) są własnością TomTom N.V. i jej jednostek stowarzyszonych, są przez nie zarejestrowane lub licencjonowane. Wszelkie treści znajdujące się na Stronach internetowych TomTom stanowią dzieło zbiorowe zgodnie z przepisami prawa Stanów Zjednoczonych lub Holandii oraz zgodnie z przepisami praw autorskich innych państw i stanowią własność TomTom. Wszystkie prawa są zastrzeżone. Żadne z postanowień niniejszych Warunków użytkowania nie będzie traktowane jako udzielenie Użytkownikowi licencji na prawa własności intelektualnej.

Oprogramowanie udostępnione, np. w drodze pobrania lub przesłania strumieniowego ze Stron internetowych TomTom lub za ich pośrednictwem, podlega licencji z zastrzeżeniem postanowień obowiązującej umowy licencyjnej lub innych obowiązujących warunków. Z wyjątkiem postanowień obowiązującej umowy licencyjnej lub innych obowiązujących warunków, o których mowa powyżej, oprogramowanie jest udostępniane wyłącznie do używania Stron internetowych TomTom, a dalsze kopiowanie, powielanie lub redystrybucja są wyraźnie zabronione. Ewentualne gwarancje dotyczące takiego oprogramowania mają zastosowanie jedynie w zakresie wyraźnie określonym w obowiązującej umowie licencyjnej. TomTom niniejszym wyraźnie zrzeka się odpowiedzialności z tytułu wszelkich dalszych oświadczeń i gwarancji wszelkiego rodzaju, wyraźnych lub dorozumianych, w odniesieniu do takiego oprogramowania.


5. Prywatność i pliki cookies

Nasze oświadczenie o ochronie prywatności [www.tomtom.com/legal], włączone do niniejszych Warunków użytkowania przez odniesienie, zawiera dalszy opis gromadzenia i używania informacji na Stronach internetowych TomTom oraz użycia plików cookies. Aby dowiedzieć się więcej o sposobie w jaki TomTom przetwarza informacje dotyczące Użytkownika i użycia plików cookies przez TomTom, należy zapoznać się z oświadczeniem o ochronie prywatności TomTom dostępnym na stronie internetowej tomtom.com/legal/privacy.


6. Strony internetowe podmiotów trzecich

Strony internetowe TomTom mogą zawierać odnośniki do stron internetowych podmiotów trzecich wyłącznie dla wygody Użytkownika. TomTom nie wspiera stron internetowych podmiotów trzecich, nie monitoruje ich ani nie ma nad nimi żadnej kontroli, a strony te posiadają odrębne warunki użytkowania i oświadczenia o ochronie prywatności. Jeżeli Użytkownik skorzysta z tych odnośników, opuści Stronę internetową TomTom. W największym zakresie dozwolonym obowiązującymi przepisami prawa TomTom nie ponosi odpowiedzialności z tytułu treści ani polityk stron internetowych podmiotów trzecich, a Użytkownik uzyskuje dostęp do takich stron internetowych podmiotów trzecich na własne ryzyko.


7 Usługi mobilne I dostęp za pośrednictwem urządzeń przenośnych

Jeżeli Strony internetowe TomTom będą zawierać funkcje dostępne dla niektórych urządzeń mobilnych lub za pośrednictwem połączenia z takim urządzeniem mobilnym (np. tethering), Użytkownik potwierdza i zgadza się, że zastosowanie będą mieć stawki i opłaty jego operatora, w tym w niektórych przypadkach, dodatkowe opłaty za tethering. Nie wszystkie usługi mobilne będą współpracować ze wszystkimi operatorami lub Produktami.


8. Zwolnienie z odpowiedzialności

W najszerszym zakresie dozwolonym obowiązującymi przepisami prawa Użytkownik zobowiązuje się zabezpieczyć i zwolnić z odpowiedzialności TomTom, jej jednostki stowarzyszone, przedstawicieli kierownictwa, dyrektorów, pracowników, agentów, licencjodawców i dostawców z tytułu wszelkich roszczeń, strat, zobowiązań, wydatków, odszkodowań i kosztów, w tym, między innymi, honorariów adwokackich bezpośrednio lub pośrednio wynikających z użycia Stron internetowych TomTom przez Użytkownika lub zachowania Użytkownika związanego ze Stronami internetowymi TomTom lub z innymi Użytkownikami, bądź wszelkich naruszeń niniejszych Warunków użytkowania, wszelkich przepisów prawa i praw podmiotów trzecich.


9. Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji

Prosimy o dokładne zapoznanie się z informacjami przedstawionymi w tej sekcji. Znajdą w niej Państwo informacje dotyczące odpowiedzialności prawnej firmy TomTom związanej z korzystaniem ze stron internetowych firmy TomTom oraz zawartości na tych stronach.

Strony internetowe TomTom, w tym Treści TomTom i Materiały Podmiotów Trzecich, które znajdują się na tych Stronach internetowych TomTom, są zapewniane w stanie, w jakim się znajdują, i bez żadnych gwarancji. W najszerszym zakresie dozwolonym obowiązującymi przepisami prawa TomTom zrzeka się odpowiedzialności z tytułu wszelkich gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w tym, między innymi, dorozumianych gwarancji tytułu własności, przydatności handlowej, przydatności do określonego celu, nienaruszania praw, a także gwarancji działania Stron internetowych TomTom.

TomTom nie składa żadnych oświadczeń dotyczących bezpieczeństwa Stron internetowych TomTom. Użytkownik przyznaje i akceptuje, że wszelkie przesłane informacje mogą zostać przechwycone przez nieupoważnione podmioty trzecie, a TomTom nie gwarantuje ani nie obiecuje żadnych konkretnych wyników użycia Stron internetowych TomTom. TomTom nie oświadcza ani nie gwarantuje, że Strony internetowe TomTom będą działać w sposób nieprzerwany lub bezbłędny, że błędy zostaną naprawione ani że Strony internetowe TomTom lub serwer udostępniający Strony internetowe TomTom będą wolne od wirusów bądź innych szkodliwych elementów.

W najszerszym zakresie dozwolonym obowiązującymi przepisami prawa TomTom nie udziela żadnych gwarancji ani oświadczeń dotyczących użycia Treści TomTom na Stronach internetowych TomTom w zakresie ich poprawności, dokładności, stosowności, przydatności, wiarygodności ani innych cech. Użytkownik rozumie i zgadza się, że pobiera Treści TomTom lub w inny sposób uzyskuje do nich dostęp na własne ryzyko oraz że będzie ponosić wyłączną odpowiedzialność za ich użycie i uszkodzenie swojego urządzenia, za pośrednictwem którego uzyskuje dostęp do Stron internetowych TomTom, utratę danych lub inne wszelkiego rodzaju zniszczenia, które mogą z tego wynikać. TomTom zastrzega sobie prawo do zmiany wszelkich Treści TomTom oraz innych elementów używanych lub zawartych na Stronach internetowych TomTom w dowolnym czasie, bez powiadamiania. Niektóre państwa nie dopuszczają możliwości ograniczenia lub wyłączenia gwarancji, więc powyższe ograniczenia mogą nie mieć zastosowania do Użytkownika.


10. Ograniczenie odpowiedzialności

Znajdą w niej Państwo informacje dotyczące sytuacji, w których firma TomTom może ponosić odpowiedzialność za szkody związane z wykorzystaniem informacji zawartych na stronach internetowych firmy TomTom. Informacje zawarte w tej sekcji nie wpływają na prawa Użytkownika wynikające z obowiązujących krajowych przepisów prawa.

W maksymalnym zakresie dozwolonym obowiązującymi przepisami prawa ani TomTom, ani jej jednostki stowarzyszone, dostawcy lub podwykonawcy nie ponoszą odpowiedzialności w stosunku do Użytkownika ani podmiotów trzecich z tytułu żadnych odszkodowań za szkody bezpośrednie, szczególne, następcze, pośrednie lub wtórne, w tym odszkodowań z tytułu utraty zysków, utraty transakcji, przerwy w działalności, odszkodowań z tytułu niemożności uzyskania dostępu do Stron internetowych TomTom, utraconych danych lub informacji, ani podobnych, wynikających z uzyskania dostępu do Stron internetowych TomTom bądź używania ich lub też z niemożności powyższego, bądź zachowania innych Użytkowników (zarówno online, jak i offline) lub obecności na wydarzeniu TomTom, nawet jeżeli TomTom została poinformowana o możliwości powstania takich odszkodowań. Użytkownik przejmuje całkowitą odpowiedzialność za użycie Stron internetowych TomTom. Jedynym dostępnym Użytkownikowi środkiem prawnym przeciwko TomTom z tytułu użycia Stron internetowych TomTom jest zaprzestanie używania Stron internetowych TomTom.

Mając na uwadze powyższe, jeżeli TomTom zostanie uznana za odpowiedzialną w stosunku do Użytkownika za szkody lub straty w jakikolwiek sposób powiązane z uzyskaniem przez Użytkownika dostępu do Stron internetowych TomTom lub użyciem ich bądź niemożnością powyższego, całkowita odpowiedzialność TomTom za Strony internetowe TomTom z tytułu każdego roszczenia lub większej ich liczby nie przekroczy 350,00 USD. Obowiązujące przepisy prawa mogą nie dopuszczać możliwości ograniczenia lub wyłączenia odpowiedzialności bądź odszkodowania za szkody, więc powyższe ograniczenie może nie mieć zastosowania do Użytkownika.


11. Prawo właściwe i jurysdykcja

Jeżeli Użytkownik jest mieszkańcem USA lub Kanady, zgadza się, że niniejsze Warunki użytkowania oraz Treści TomTom podlegają we wszystkich aspektach przepisom prawa stanu Nowy Jork, w USA, z wyłączeniem mocy obowiązującej przepisów dotyczących wyboru prawa, a także że wszelkie spory, roszczenia, postępowania prawne bezpośrednio lub pośrednio związane z Warunkami użytkowania lub Treściami TomTom będą rozstrzygane indywidualnie, bez uciekania się do pozwów grupowych w jakiejkolwiek formie i wyłącznie w sądach stanowych lub federalnych zlokalizowanych w mieście Nowy Jork, stanie Nowy Jork, w USA.

Jeżeli Użytkownik jest mieszkańcem innego kraju niż USA lub Kanada, wszelkie spory, roszczenia, postępowania prawne bezpośrednio lub pośrednio związane z Warunkami użytkowania lub Treściami TomTom będą podlegać prawu Holandii, z wyłączeniem mocy obowiązującej zasad kolizyjnych, które skutkowałyby zastosowaniem prawa innej jurysdykcji, i będą rozstrzygane wyłącznie przez sądy w Amsterdamie, w Holandii. Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie umów o międzynarodowej sprzedaży towarów z 1980 r. nie ma zastosowania do Stron internetowych TomTom ani niniejszych Warunków użytkowania i jest niniejszym wyraźnie wyłączona.


12 Postanowienia różne

Z wyjątkiem przypadków zabronionych obowiązującymi przepisami prawa wszelkie powództwa lub roszczenia Użytkownika dotyczące Stron internetowych TomTom muszą zostać wniesione w terminie jednego (1) roku od chwili powstania roszczenia.

Odstąpienie przez TomTom od egzekwowania ścisłego wykonania dowolnego z postanowień Warunków użytkowania nie będzie uznane za zrzeczenie się jakiegokolwiek postanowienia lub prawa. Ani tryb postępowania między stronami, ani praktyki handlowe nie stanowią postawy modyfikacji niniejszych Warunków użytkowania. TomTom może przenieść swoje prawa i obowiązki wynikające z Warunków użytkowania na dowolny podmiot w dowolnym czasie, bez powiadamiania Użytkownika.


13. Rozdzielna interpretacja postanowień

W przypadku uznania jakiegokolwiek postanowienia Warunków użytkowania za nieważne, pozostała ich część pozostanie wykonalna. W przypadku uznania dowolnego postanowienia Warunków użytkowania za niezgodne z prawem, bezskuteczne lub niewykonalne, postanowienie takie uznaje się za rozdzielne, a pozostałe postanowienia pozostają ważne i wykonalne.


14. Pytania i uwagi

W przypadku pytań, sugestii, skarg lub uwag dotyczących Stron internetowych TomTom lub niniejszych Warunków użytkowania lub w przypadku chęci kontaktu z TomTom z dowolnego powodu prosimy przesłać wiadomość elektroniczną przez stronę http://www.tomtom.com/support/.