close

Gebruiksvoorwaarden

Lees de voorwaarden die van toepassing zijn op het bezoeken van de TomTom-webpagina's en het gebruik van de onlinewinkels van TomTom.

Lijst met definities
Ingebouwd apparaat Alle producten die zijn ingebouwd in een voertuig en aan u zijn verkocht via een derde. Product Alle hardware, items en accessoires inclusief, maar niet beperkt tot:
– Alle navigatiesystemen (met uitzondering van de ingebouwde systemen)
– Sportapparaten
– Bijbehorende items en accessoires Algemene voorwaarden De algemene voorwaarden van TomTom zoals die zijn vermeld op http://www.tomtom.com/legal/ Gebruiksvoorwaarden Deze gebruiksvoorwaarden van de websites van TomTom . Materiaal van derden Content, softwarecodes, gegevens, informatie, functionaliteit, andere content en algoritmen die in licentie zijn uitgegeven of anderszins door anderen dan TomTom beschikbaar gesteld. Content van TomTom Alle informatie, tekst, bestanden, scripts, grafieken, foto's, geluidsfragmenten, muziek, video's, interactieve functies, functionaliteiten of andere soortgelijke materialen die door TomTom beschikbaar zijn gesteld. TomTom-websites Alle websites die door TomTom beschikbaar zijn gesteld en waartoe u toegang hebt zonder voorafgaande registratie of inloghandeling waaronder, maar niet beperkt tot:
www.tomtom.com
www.routes.tomtom.com
www.places.tomtom.com Gebruiker Iedere gebruiker van een website van TomTom.

1 Omvang

Lees wanneer onze gebruiksvoorwaarden van toepassing zijn en wat hierdoor wordt gedekt.

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van websites van TomTom en bevatten uw rechten, plichten en beperkingen wanneer u websites van TomTom gebruikt.

Als u deze website van TomTom blijft gebruiken, accepteert u al deze gebruiksvoorwaarden, wijzigingen en toevoegingen daarop, en bent u eraan gebonden.

TomTom kan deze gebruiksvoorwaarden op elk moment wijzigen met of zonder voorafgaande kennisgeving, en de wijziging geldt vanaf het moment dat ze op de websites van TomTom worden gepubliceerd. Bekijkt u de TomTom-websites regelmatig. Als u gebruik blijft maken van de websites van TomTom zal dit worden beschouwd als aanvaarding van de herziene voorwaarden.


2 Algemene opmerkingen

In dit gedeelte vindt u algemene informatie die u meer inzicht geeft in het doel van deze gebruiksvoorwaarden.

LEES DE GEBRUIKSVOORWAARDEN AANDACHTIG VOORDAT U WEBSITES VAN TOMTOM GEBRUIKT.

De websites van TomTom zijn sites die of door TomTom Inc. worden beheerd als u in de VS of Canada woont, of door TomTom International BV als u elders woont.

Als u in de VS of Canada woont, worden deze gebruiksvoorwaarden van kracht tussen u en TomTom Inc., een onderneming in Massachusetts, 24 New England Executive Park # 410, Burlington, MA 01803, VS, bedrijfsregistratienummer (ID-nummer): 571139414; anders worden deze gebruiksvoorwaarden van kracht tussen u en TomTom International B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met hoofdkantoor in Amsterdam, statutair gevestigd in Amsterdam met het vestigingsadres De Ruijterkade 154 (1011 AC) Amsterdam, Nederland en geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel in Nederland onder nummer 34076599 en met btw-nummer NL 8007.65.679.B.01. (in beide gevallen 'TomTom').

Door het bezoeken of gebruiken van een website van TomTom erkent u dat u deze gebruiksvoorwaarden en de toepasselijke wetgeving hebt gelezen, deze begrijpt en ermee instemt dat deze bindend voor u zijn, of u nu een geregistreerd account bij TomTom hebt of niet.

Als u het niet eens bent met deze gebruiksvoorwaarden, dient u de websites van TomTom niet te gebruiken. Aanvullende bepalingen, waaronder de algemene voorwaarden [www.tomtom.com/legal], kunnen van toepassing zijn op een aankoop via de websites van TomTom, en u kunt worden gevraagd zulke aanvullende bepalingen uitdrukkelijk te accepteren. Zulke aanvullende bepalingen kunnen een aanvulling vormen op deze gebruiksvoorwaarden of, voor zover ze inconsistent zijn met de inhoud of bedoeling van deze gebruiksvoorwaarden, vervangen dergelijke aanvullende bepalingen deze gebruiksvoorwaarden.

U stemt ermee in dat iedere kennisgeving, overeenkomst, bekendmaking of andere communicatie die TomTom u elektronisch stuurt als u de website van TomTom gebruikt, voldoet aan alle juridische communicatievereisten.

Hoewel zorgvuldigheid is betracht inzake de juistheid van de informatie op de websites van TomTom, neemt TomTom hiervoor geen verantwoordelijkheid op zich. Deze websites van TomTom en de content van TomTom worden verstrekt ‘in 'hun huidige staat' en 'zoals beschikbaar'. We kunnen de websites van TomTom af en toe updaten en de inhoud ervan op elk moment wijzigen. De websites van TomTom kunnen verwijzen naar specifieke content van TomTom die mogelijk niet beschikbaar is of op enig moment niet beschikbaar zal komen in een bepaald land. Neemt u contact op met onze plaatselijke vertegenwoordiger voor meer informatie.


3 Beperkingen voor gebruik

Raadpleeg deze voorwaarden om te lezen hoe u de TomTom-websites legaal gebruikt.

U mag de websites en content van TomTom alleen gebruiken voor legale doeleinden. U stemt ermee in kennisgevingen van eigendom van materialen die zijn gedownload, geprint of anderszins verkregen via de websites van TomTom, niet te wijzigen of te verwijderen. U stemt ermee in content die beschikbaar is via de websites van TomTom niet te wijzigen. kopiëren, vertalen, uit te zenden, verbeelden, tonen, distribueren, inlijsten, reproduceren, opnieuw te publiceren, downloaden, tonen, plaatsen, verzenden of verkopen.

Het is niet toegestaan: (i) de indeling of volgorde van de zoekresultaten die u krijgt via de websites van TomTom te wijzigen, veranderen, bewerken, samenvoegen of anderszins te veranderen, waaronder het wijzigen, veranderen, bewerken of anderszins aanpassen van handelsmerken die worden getoond als deel van de zoekresultaten; (ii) de zoekresultaten te combineren, mengen of samenvoegen met enige andere zoekdiensten waaronder Google Local Search; (iii) de zoekresultaten door te verkopen, te commercialiseren, in een syndicaat te organiseren of er anderszins enige inkomsten aan te ontlenen, hetzij direct of indirect, of derden inkomsten aan de zoekresultaten te laten ontlenen; (iv) enige actie te ondernemen die het berekenen door TomTom van reclame-inkomsten voortkomend uit de zoekresultaten zou voorkomen, hinderen, verkeerd weergeven of er anderszins inbreuk op zou maken.

U stemt ermee in de websites van TomTom niet op enige wijze te gebruiken die inbreuk maakt op de rechten van derden.

U stemt ermee geen gebruik te maken van datamining, robots, scraping (waaronder screen-scraping) of gelijksoortige methodes voor gegevensverzameling. U stemt ermee in geen actie te ondernemen die de veiligheid van de websites van TomTom in opspraak brengen, de websites van TomTom ontoegankelijk voor anderen maken of anderszins de websites of content van TomTom beschadigen.

TomTom behoudt zich het recht voor om uw toegang tot de websites van TomTom op te schorten of te beëindigen indien TomTom denkt - uitsluitend naar eigen goeddunken - dat u zich niet aan deze gebruiksvoorwaarden hebt gehouden.


4 Intellectuele eigendom

Lees hoe de content van de TomTom-websites auteursrechtelijk beschermd is. Raadpleeg het gedeelte Intellectuele eigendom voor meer informatie.

Alle intellectueel eigendom ten aanzien van de websites van TomTom is eigendom van TomTom, zijn dochterondernemingen en licentiegevers, waaronder (zonder beperking) materialen die worden beschermd door auteursrecht, handelsmerk of patentwetgeving. Alle handelsmerken, servicemerken en handelsnamen (bijv., de naam TomTom en het logo met de twee handen) zijn het eigendom van en geregistreerd en/of in licentie uitgegeven door TomTom N.V. en zijn dochterondernemingen. Alle content op de websites van TomTom vormen een collectief werk volgens de auteursrechtwetgeving van de Verenigde Staten en/of Nederland en andere auteursrechtwetten en is het intellectueel eigendom van TomTom. Alle rechten zijn voorbehouden. Niets in deze gebruiksvoorwaarden mag worden geïnterpreteerd als het verlenen van licenties of intellectuele eigendomsrechten aan u.

Op software die beschikbaar wordt gesteld bijv. door het downloaden of streamen van of via websites van TomTom rust een licentie, waarbij de bepalingen van de toepasselijke licentieovereenkomst of andere toepasselijke bepalingen van toepassing zijn. Behalve zoals vermeld in de toepasselijke licentieovereenkomst of andere bepalingen, zoals eerder genoemd, wordt de software uitsluitend beschikbaar gesteld voor gebruik van de websites van TomTom, en is het verder kopiëren, reproduceren of distribueren van de software uitdrukkelijk verboden. Garanties, indien van toepassing, voor dergelijke software zijn uitsluitend van toepassing indien en zoals uitdrukkelijk vermeld in de toepasselijke licentieovereenkomst. TomTom wijst bij dezen nadrukkelijk alle verdere verklaringen en garanties af van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, ten opzichte van dergelijke software.


5 Privacy en cookies

Onze privacyverklaring [www.tomtom.com/legal], die is opgenomen in deze gebruiksvoorwaarden onder deze referentie, beschrijft in meer detail het verzamelen en het gebruik van informatie op de websites van TomTom en het gebruik van cookies. Als u meer informatie wilt over hoe TomTom omgaat met informatie over u en het gebruik van cookies door TomTom, leest u dan de privacyverklaring van TomTom op onze website tomtom.com/legal/privacy.


6 Websites van derden

De websites van TomTom kunnen links naar websites van derden bevatten, uitsluitend voor uw gemak. TomTom heeft geen controle over deze websites van derden en ondersteunt of monitort deze websites, die aparte gebruiksvoorwaarden en privacybeleid hebben, niet. Indien u deze links aanklikt verlaat u onze website. TomTom is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het beleid van websites van derden en u bezoekt deze websites van derden op eigen risico.


7 Mobiele services en toegang

Indien de websites van TomTom functies bevatten die beschikbaar zijn voor bepaalde mobiele apparaten of via verbinding met zo'n mobiel apparaat (bijv. tethering), erkent u en stemt u ermee in dat de tarieven van uw mobiele dienstverlener van toepassing zijn, waaronder in sommige gevallen aanvullende kosten voor tethering. Niet alle mobiele diensten zullen werken met alle dienstverleners of producten.


8 Schadeloosstelling

U stemt ermee in TomTom en zijn dochterondernemingen, kaderleden, directeurs, werknemers, agenten, licentiehouders en leveranciers te vergoeden, te verdedigen en schadeloos te stellen, tegen alle vorderingen, verliezen, verplichtingen, uitgaven, schade en kosten, met inbegrip van, zonder beperking, honoraria van advocaten die het gevolg zijn van of die op enige wijze verband houden met uw gebruik van de websites van TomTom, uw gedrag in verband met de websites van TomTom of met andere gebruikers, of enige overtreding van deze gebruiksvoorwaarden, wetgeving of de rechten van derden.


9 Garantiedisclaimer

We vragen u extra aandacht aan dit gedeelte te besteden. Raadpleeg dit gedeelte voor informatie over de verantwoordelijkheden van TomTom met betrekking tot de werking van de TomTom-websites en de content van TomTom op deze websites.

De websites van TomTom, waaronder de content van TomTom en materiaal van derden dat op deze websites van TomTom staat, worden geleverd "zoals het is" en zonder enigerlei garanties. Voor zover toegestaan door de wet verleent TomTom geen garanties, expliciet of impliciet, voor de werking van de websites en de content van TomTom.

TomTom verleent geen garanties en doet geen uitspraken over de veiligheid van de websites van TomTom. U erkent dat verzonden informatie kan worden onderschept door onbevoegde derden en TomTom kan geen specifieke resultaten garanderen of beloven van het gebruik van de websites van TomTom. TomTom verklaart of garandeert niet dat de websites van TomTom ononderbroken of foutloos zullen functioneren, dat gebreken zullen worden gecorrigeerd of dat de websites van TomTom of de server die de websites van TomTom beschikbaar maakt, vrij zijn van virussen of andere schadelijke zaken.

Voor zover toegestaan door de wet, geeft TomTom geen verklaringen of garanties voor het gebruik van de content van TomTom op de websites van TomTom wat de juistheid, nauwkeurigheid, geschiktheid, nut, betrouwbaarheid betreft of anderszins. U begrijpt en stemt ermee in dat u content van TomTom downloadt of anderszins verkrijgt op eigen risico, en dat u uitsluitend verantwoordelijk bent voor het gebruik van en enige schade aan uw apparaat dat u gebruikt om op de websites van TomTom te komen, verlies van gegevens of enige andere schade die hieruit kan voortkomen. TomTom behoudt zich het recht voor een deel of alle content van TomTom en andere items die op de websites van TomTom staan of worden gebruikt, op elk moment zonder kennisgeving te wijzigen. Sommige staten staan geen beperkingen of uitsluitingen op garanties toe, zodat bovenvermelde beperkingen mogelijk niet op u van toepassing zijn.


10 Beperking van aansprakelijkheid

Raadpleeg dit gedeelte voor informatie over de omstandigheden waaronder TomTom aansprakelijk is voor schade die wordt veroorzaakt door TomTom-websites en content van TomTom. De informatie in dit gedeelte heeft geen invloed op uw rechten die u uit hoofde van de toepasselijke nationale wetgeving geniet.

Niets in deze gebruiksvoorwaarden sluit de aansprakelijkheid van TomTom uit of beperkt die voor wat betreft overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van nalatigheid, fraude of bedrieglijke onjuiste weergave, of ten aanzien van de impliciete garanties in paragraaf 12 tot en met 15 van de Wet op de Verkoop van Goederen uit 1979 of de Wet inzake consumentenbescherming uit 1987, of uw wettelijke rechten ten aanzien van ondeugdelijke producten of producten die niet voldoen aan de beschrijving of voor enige andere aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt door toepasselijk recht.

Onderworpen aan het bovenvermelde en voor de volle omvang van de mogelijkheden die het geldende recht biedt, zijn noch TomTom noch zijn dochterondernemingen, leveranciers en/of onderaannemers aansprakelijk jegens u of enige derde voor enige directe schade, speciale schade, incidentele schade, indirecte schade of gevolgschade, waaronder winstderving, verlies van zakelijke kansen, onderbreking van de bedrijfsvoering, schade hetzij in contract, onrechtmatige daad (waaronder nalatigheid), schending van een wettelijke plicht of die zich anderszins voordoen door of in verband met:

–    Het gebruik van de websites van TomTom of het geen toegang hebben hiertoe;

–    Gebruik van of vertrouwen op enige content van TomTom die is weergegeven op de websites van TomTom;

–    Verloren gegane gegevens of informatie en dergelijke die het gevolg zijn van de toegang tot of het gebruik van de websites van TomTom of het geen toegang hebben tot de websites en de content van TomTom; of

–    Het gedrag van andere gebruikers (online of offline) of aanwezigheid bij een event van TomTom.

Zelfs als TomTom van de mogelijkheid van zulke schade op de hoogte is gesteld. U neemt volledige verantwoordelijkheid voor uw gebruik van de websites en content van TomTom. Uw enige maatregel tegen TomTom voor het gebruik van de websites van TomTom is stoppen met het gebruik van de websites van TomTom.

We kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies of schade veroorzaakt door een virus, opzettelijke versperring van de toegang tot de server of ander technologisch schadelijk materiaal dat uw computerapparatuur, computerprogramma’s, gegevens of ander bedrijfseigen materiaal kan infecteren als gevolg van het gebruik van de websites van TomTom, of als u enige content downloadt van websites van TomTom of van een hieraan gekoppelde website.

Echter, als blijkt dat TomTom aansprakelijk is jegens u voor schade of verlies dat op enigerlei wijze in verband staat met het (geen) toegang hebben tot en/of het (niet) kunnen gebruiken van de websites van TomTom, bedraagt TomToms totale aansprakelijkheid voor de websites van TomTom voor één of meer claims niet meer dan USD 350,00. Toepasselijk recht zal mogelijk geen beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid of incidentele of gevolgschade toestaan, dus de bovengenoemde beperking of uitsluiting is mogelijk niet op u van toepassing.

Andere beperkingen of uitsluitingen van aansprakelijkheid die van toepassing kunnen zijn op aansprakelijkheid als gevolg van de levering van enig(e) product(en) aan u, zullen worden vermeld in onze algemene voorwaarden [www.tomtom.com/legal].


11 Toepasselijk recht en bevoegd gerecht

Indien u een inwoner bent van de VS of Canada stemt u ermee in dat op deze gebruiksvoorwaarden en de content van TomTom de wetgeving van de staat New York, VS, van toepassing is, zonder acht te slaan op de keuze van wettelijke bepalingen en dat alle geschillen, claims en gerechtelijke procedures die direct of indirect voortkomen uit of in verband staan met de gebruiksvoorwaarden van de content van TomTom, afzonderlijk worden beslecht zonder toevlucht te nemen tot enige procesvorm, en uitsluitend in de staatsrechtbanken of federale rechtbanken gevestigd in New York City, New York, VS.

Indien u buiten de VS of Canada woont, zijn alle geschillen, claims en gerechtelijke procedures die direct of indirect voortkomen uit de gebruiksvoorwaarden van de content van TomTom onderworpen aan Nederlands recht, zonder rekening te houden met enige conflicten van wetbeginselen die zouden resulteren in de toepassing van de wet van een ander rechtsgebied en worden ze uitsluitend beslecht door de gerechtelijke instanties in Amsterdam, Nederland. Het VN-verdrag uit 1980 inzake internationale koopovereenkomsten van roerende zaken is niet van toepassing op de websites van TomTom of deze gebruiksvoorwaarden en wordt bij dezen uitdrukkelijk afgewezen.


12 Overig

Tenzij dit verboden is op grond van het toepasselijk recht, moet enige vordering of claim die u mogelijk hebt ten aanzien van de websites van TomTom worden ingediend binnen één (1) jaar nadat de claim of vordering ontstaat.

Het niet aandringen op of afdwingen door TomTom van een strikte uitvoering van enige van de gebruiksvoorwaarden wordt niet beschouwd als afstand van enige bepaling of recht. Noch de handelwijze tussen de partijen, noch de handelspraktijk kan een wijziging vormen van de gebruiksvoorwaarden. TomTom kan op elk moment zijn rechten en zijn plichten krachtens de gebruiksvoorwaarden overdragen aan een andere partij zonder kennisgeving aan u.


13 Scheidbaarheid

Indien enige bepaling in de gebruiksvoorwaarden als ongeldig wordt beschouwd, blijven de overige bepalingen afdwingbaar. Indien enige bepaling in de gebruiksvoorwaarden als onwettig, nietig of niet-afdwingbaar wordt beschouwd, dan wordt die bepaling als scheidbaar beschouwd en blijven de overige bepalingen rechtsgeldig en afdwingbaar.


14 Vragen of opmerkingen

Als u vragen, suggesties, klachten of opmerkingen hebt over de websites van TomTom of deze gebruiksvoorwaarden, of als u om welke reden dan ook contact met TomTom wilt opnemen, kunt u dit doen via een e-mail naar http://www.tomtom.com/support/.