close

ALGEMENE VOORWAARDEN

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op je bestellingen en het gebruik van TomTom-producten en -services die zijn aangeschaft na 29 april 2015.

Lijst met definities
Account Uw TomTom-account aangemaakt via een platform of een app. App Alle mobiele apps ontwikkeld door TomTom, die kunnen worden gedownload via een wederverkoper. Ingebouwd apparaat Alle producten die zijn ingebouwd in een voertuig en aan u zijn verkocht via een derde. Platform

Alle platforms beschikbaar gesteld door TomTom waarmee u services kunt ontvangen. Platforms omvatten, maar zijn niet beperkt tot
TomTom MyDrive
, TomTom HOME
, MyTomTom,
TomTom MySports
, TomTom-discussieforum
en andere online platforms.

Product

Alle hardware, items en accessoires met inbegrip van, maar niet beperkt tot:
– Alle navigatiesystemen (met uitzondering van de ingebouwde systemen)
– Sportsystemen
– Bijbehorende items en accessoires

Wederverkoper Alle online of offline wederverkopers die producten, inbouwapparatuur, services en apps verkopen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot (auto)handelaren van derden en app-winkels van derden. Service

Alle betaalde of gratis services die worden geleverd door TomTom via elektronische middelen, op abonnementsbasis, doorlopende basis of eenmalige basis, met inbegrip van, maar niet beperkt tot:
– kaarten (vooraf geïnstalleerd of gedownload)
– informatie over flitsers
– verkeersinformatie
– nuttige plaatsen
– weerbericht
– informatie over brandstofprijzen
– stemmen
– content van TomTom
– platforms

Algemene voorwaarden Deze algemene voorwaarden van TomTom International B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd in Amsterdam, met vestigingsadres De Ruijterkade 154 (1011 AC) Amsterdam, geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel in Nederland onder nummer 34076599 en met btw-nummer NL 8007.65.679.B.01. Materiaal van derden Content, softwarecodes, gegevens, informatie, functionaliteit, andere content en algoritmen die in licentie zijn uitgegeven of anderszins door anderen dan TomTom beschikbaar zijn gesteld. Content van TomTom Alle informatie, tekst, bestanden, scripts, grafieken, foto's, geluidsfragmenten, muziek, video's, interactieve functies, functionaliteiten of andere soortgelijke materialen die door TomTom beschikbaar zijn gesteld. TomTom-websites

Alle websites die door TomTom beschikbaar zijn gesteld en waartoe u toegang hebt zonder voorafgaande registratie of inloghandeling, met inbegrip van, maar niet beperkt tot:
– www.tomtom.com
– www.routes.tomtom.com
– www.places.tomtom.com

Gebruikergegevens Content die u uploadt op of via een app, een platform, een product, of een dienst, waaronder communicatie, materialen, informatie, gegevens, opinies, foto's, profielen, berichten, opmerkingen, websitelinks, muziek, video's, ontwerpen, grafieken, geluiden, en andere content, behalve voor zover de intellectuele eigendomsrechten gerelateerd zijn aan de eerder genoemde content van TomTom of de eerder genoemde content anderszins eigendom is van TomTom, zijn dochterondernemingen of licentiegevers. Door gebruikers aangeleverde gegevens Gebruikergegevens die aan TomTom zijn aangeleverd via het gebruik van een app, een platform, een product of een service, maar alleen in het geval TomTom het recht heeft deze gegevens te gebruiken overeenkomstig uw toestemming, de relevante productinformatie, deze algemene voorwaarden, en/of de privacyverklaring die u door TomTom beschikbaar is gesteld.

1 Bereik

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op:

    i. alle orders voor of aankopen van, of andere wijze voor het verkrijgen van :
        – producten en services rechtstreeks via TomTom; en
        – apps via een wederverkoper; en
    ii. op uw account en het creëren ervan; en
    iii. op het gebruik van en/of toegang tot:
        – alle producten, services, apps en door gebruikers aangeleverde gegevens; en
        – ingebouwde apparatuur, behalve in gevallen waar de algemene voorwaarden van de wederverkoper of externe fabrikant van dergelijke ingebouwde apparatuur gelden; en
    iv. op het uploaden, gebruiken van en/of toegang tot uw gebruikergegevens.

By (i) Door het (i) plaatsen van een order voor, aankoop van of andere vorm van verkrijgen van een product, service of app, en door het (ii) gebruik van, en/of toegang tot platforms, service of apps en door (iii) het creëren van een account, accepteert u deze algemene voorwaarden en bent u hieraan gebonden en aan alle wijzigingen en toevoegingen hierop.

De lijst van definities van termen die in deze algemene voorwaarden worden gebruikt staan aan het eind van dit document.


2 Uw order rechtstreeks via TomTom

In dit artikel wordt uitgelegd hoe u een product en/of service rechtstreeks via TomTom kunt aanschaffen, hoeveel en op welke manier u ervoor kunt betalen en hoe u het product of de service ontvangt.

2.1 Het plaatsen van een order

TomTom biedt producten en services aan via websites, platforms en apps van TomTom. Deze producten en services kunnen content van TomTom en materiaal van derden bevatten of hieruit bestaan.

Wanneer u een product of service direct bij TomTom wilt bestellen, aankopen of in enige andere vorm wilt verkrijgen, kunt u een order plaatsen via een platform, een website van TomTom of een app.

Elke order die wordt ingediend, moet eerst door TomTom worden geaccepteerd. Er wordt een overeenkomst gesloten na aanvaarding door TomTom middels een orderbevestiging. TomTom behoudt zich het recht voor om orders geheel of gedeeltelijk af te wijzen of om een maximaal orderbedrag te hanteren. Alle orders van producten zijn afhankelijk van beschikbare voorraden.

2.2 Prijs en betaling

Voor sommige producten en services moet worden betaald. Prijzen aangegeven voor producten en/of services op de websites en app van TomTom zijn inclusief BTW en standaard verzend- en afhandelingskosten (indien van toepassing). U bent verantwoordelijk voor het voldoen van eventuele lokale omzetbelasting, andere belastingen en overheidsheffingen die gerelateerd zijn aan de order. Prijzen kunnen op ieder moment wijzigen (onder voorbehoud van clausule "Beëindiging en wijziging" in de paragraaf "Rechten van TomTom" in het hoofdstuk "Uw gebruik" van deze algemene voorwaarden), maar hebben geen invloed op orders van producten of services die vóór de datum van de wijziging zijn geplaatst.

Sommige services worden kosteloos aangeboden. TomTom behoudt zich het recht voor op enig moment af te wijken van of te stoppen met het aanbieden van zulke gratis services. TomTom zal u informeren indien een service in de toekomst tegen vergoeding wordt aangeboden. In zo'n geval kunt u ervoor kiezen om van de services tegen zo'n vergoeding gebruik te blijven maken, of om de service niet meer te gebruiken.

Alle orders moeten worden betaald via de betalingsservice die door TomTom beschikbaar is gesteld. Om orders te plaatsen en van zo'n betalingsservice gebruik te maken, moet u details aanleveren over de betaalmethode van uw voorkeur, factuur- en verzendadres (indien van toepassing) en/of andere details die nodig zijn om de order af te ronden.

Indien, om welke reden ook, inning via zo'n betalingsservice niet slaagt, zal TomTom u per post factureren voor het te betalen bedrag, dat middels cheque, postwissel of creditcard binnen 15 dagen na factuurdatum moet worden betaald.

2.3 Levering en risico op verlies

TomTom streeft ernaar het product binnen 30 dagen na orderacceptatie te leveren. Indien meerdere producten worden besteld, behoudt TomTom zich het recht voor om elk product apart te leveren. Verder streeft TomTom ernaar services beschikbaar te stellen binnen 24 uur na de orderacceptatie.

Een product wordt geleverd op uw afleveradres. Een service kan worden gedownload of geleverd en/of elektronisch beschikbaar worden gesteld. Het risico van verlies of schade aan een product gaat op u over op het moment dat het product aan u wordt geleverd. Het risico van verlies of schade aan een service gaat op u over op het moment dat de service of aan u beschikbaar wordt gesteld, of elektronisch aan u wordt geleverd.

Als u het product niet afneemt, behoudt TomTom zich het recht voor om u de redelijke kosten van opslag van het product totdat het kan worden geleverd, in rekening te brengen.

Als de levering aan u mislukt wegens redenen die buiten de invloedssfeer van TomTom liggen, behoudt TomTom zich het recht voor om de overeenkomst te annuleren en eventueel betaalde bedragen te restitueren.

Indien TomTom per abuis een product aan u levert en/of per abuis een service aan u beschikbaar stelt, neemt u dan contact op met TomTom voor verdere instructies voor retourneren (e-mail via http://www.tomtom.com/support).


3 Uw recht om orders te annuleren

Als consument hebt u recht om uw aankoop binnen een bepaalde periode na aankoop te annuleren. In dit artikel wordt uitgelegd onder welke voorwaarden u uw recht op annulering van orders voor producten, services en apps kunt uitoefenen.

Voor producten die via TomTom zijn gekocht, heeft u gedurende een periode van 14 dagen vanaf de leverdatum op uw leveradres het recht de koopovereenkomst te annuleren om welke reden ook. TomTom betaalt de aankoopprijs terug en de oorspronkelijke verzendkosten die daadwerkelijk zijn betaald (met uitzondering van de aanvullende kosten die het gevolg zijn van de keuze voor een andere levermethode dan de door ons aangeboden, goedkoopste standaardlevering, of wanneer meerdere producten werden besteld en niet alle gekochte producten worden geretourneerd). TomTom verricht de terugbetaling met hetzelfde betaalmiddel dat u heeft gebruikt voor uw eerste transactie, tenzij u nadrukkelijk anders bent overeengekomen.

Om gebruik te maken van uw recht op annulering moet u TomTom over uw besluit informeren door contact met TomTom op te nemen binnen de 14 dagen na levering via email op http://www.tomtom.com/support voor het verkrijgen van een autorisatienummer voor het retourneren van uw order. U kunt gebruikmaken van het herroepingsformulier www.tomtom.com/support. Vervolgens dient u het product onverwijld te retourneren, vrij van alle belangen, lasten of andere vorderingen, naar het op het postlabel vermelde adres dat u ontving toen u een autorisatienummer voor het retourneren van uw order kreeg.

Indien u besluit de aankoopovereenkomst te annuleren en het product aan TomTom te retourneren, bent u aansprakelijk voor alle waardeverlaging van het product als gevolg van andere handelingen dan die welke nodig zijn om de aard, kenmerken en functioneren van het product te leren kennen.

U accepteert dat TomTom u de verzend- of portokosten in rekening kan brengen die zijn ontstaan in direct verband met het retourneren van het product.

Voor services die via TomTom zijn verkregen stemt u ermee in dat het verlenen van services door TomTom onmiddellijk begint – of tenminste zo snel mogelijk - nadat TomTom uw order accepteert en dat u afziet van uw recht op annulering bij verlening van de service.

Voor apps die via TomTom zijn verkregen stemt u ermee in dat de prestatie van de door u verkregen apps onmiddellijk begint – of tenminste zo snel mogelijk - nadat u de app heeft gedownload, en dat u afziet van uw recht op annulering bij prestatie.


4 Uw account en uw abonnementen

U moet mogelijk een TomTom-account aanmaken om een product of service te kopen, een service, app of door gebruikers aangeleverde gegevens te bekijken of gebruiken, of om gebruikergegevens of door gebruikers aangeleverde gegevens te beheren. Raadpleeg dit artikel om na te gaan wat uw rechten en verplichtingen zijn met betrekking tot uw account en uw abonnement. Hier wordt ook uitgelegd hoe u of TomTom uw account of abonnement kan beëindigen.

4.1 Uw account: registratie en beheer

U moet mogelijk een account aanmaken en vervolgens inloggen op het relevante platform teneinde:

    i. een product of service bestellen;
    ii. toegang te krijgen tot of gebruik te kunnen maken van een service, app en/of door gebruikers aangeleverde gegevens (hetzij rechtstreeks verkregen via TomTom, hetzij via een wederverkoper), en
    iii. gebruikergegevens en/of door gebruikers aangeleverde gegevens te kunnen uploaden en/of downloaden.

Niettegenstaande uw recht om een pseudoniem (“alias” of “bijnaam”) te gebruiken wanneer u een account aanmaakt, stemt u ermee in correcte informatie over uzelf te verstrekken wanneer u zich registreert. Houdt uw accountinformatie up-to-date en wijzig uw accountinformatie onmiddellijk ingeval zich relevante wijzigingen voordoen.

Services, apps, en user content zijn uitsluitend bestemd voor gebruikers die achttien (18) jaar of ouder zijn. U verklaart en garandeert dat u 18 jaar of ouder bent. Maak geen account op naam van een andere persoon, groep of entiteit zonder toestemming van deze partij, en verkoop uw profiel of account niet en draag deze niet over.

U bent verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle activiteiten die in of via uw account plaatsvinden. U bent verantwoordelijk voor uw eigen gebruikersnaam en activiteiten in verband hiermee. TomTom is niet verantwoordelijk voor enig verlies als gevolg van het ongeautoriseerd gebruik van uw account, met of zonder uw medeweten.

U moet TomTom onmiddellijk informeren in het geval u merkt dat derden toegang hebben tot services, apps, user content en/of gebruikergegevens in uw account of deze gebruiken zonder dat u daarvoor toestemming gaf, of wanneer u eventuele andere mogelijke inbreuken op de veiligheid opmerkt.

4.2 Abonnementen

Een service kan eenmalig worden aangeboden of op basis van een abonnement. Als u een abonnement heeft wordt de service hetzij regelmatig, hetzij continu aangeboden.

Abonnementen worden aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij u en TomTom een vaste periode zijn overeengekomen.

4.3 Beëindiging van uw account en/of uw abonnementen

In geval u uw account en/of abonnement wilt beëindigen, kunt u dit doen door contact op te nemen met TomTom via http://www.tomtom.com/support en de optie 'contact opnemen' te kiezen, met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen.

TomTom kan ook uw account en/of abonnement beëindigen om neutrale redenen (en niettegenstaande zijn rechten van beëindiging in hoofdstuk “Beëindiging en beperkingen ingeval van niet-naleving door u" van deze algemene voorwaarden). TomTom probeert altijd u zoveel mogelijk te informeren over imminente beëindiging maar zal u - in ieder geval - tenminste dertig (30) dagen vóór de daadwerkelijke beëindiging van uw account in kennis stellen.

In geval van beëindiging van uw account en/of abonnement, moet u alle kopieën van content van TomTom en al de samenstellende delen ervan vernietigen.

Na beëindiging van uw account heeft u geen toegang tot enige gegevens waaronder uw gebruikergegevens. Het is uw eigen verantwoordelijkheid gebruikergegevens die u wilt bewaren te verwijderen voordat de beëindiging is afgerond.

Indien uw abonnement voor bepaalde tijd is, zal het automatisch stoppen na het verstrijken van deze periode.


5 Uw gebruik

Op de licentie die u van TomTom krijgt en die u toestaat om services en apps van TomTom te gebruiken, zijn bepaalde gebruiksregels van toepassing. U kunt dit artikel raadplegen om na te gaan wat uw gebruiksrechten en -verantwoordelijken zijn met betrekking tot gebruikergegevens en door gebruikers aangeleverde gegevens, en welke rechten en verplichtingen TomTom heeft ten aanzien van dezelfde content.

5.1 Uw gebruiksrechten

5.1.1 Services en apps

TomTom verleent u toestemming voor toegang tot en gebruik van de services en apps die rechtstreeks via TomTom of via een wederverkoper zijn verkregen overeenkomstig deze algemene voorwaarden. In geval een service en/of app moet worden gekocht, krijgt u toestemming voor toegang tot en gebruik van deze betaalde service en/of app nadat de aankoop is voltooid.

5.1.2 Content van TomTom

Services en apps bevatten content van TomTom. U krijgt een licentie voor het gebruik van de content van TomTom die aan u is geleverd als onderdeel van en/of via uw product, service of app, op de voorwaarden vermeld in deze clausule.

Deze licentie is niet-exclusief en niet overdraagbaar. Deze licentie houdt geen recht in op het verkrijgen van toekomstige upgrades, updates, supplementen of ondersteuning of technische hulp gerelateerd aan de service, app of content van TomTom, tenzij TomTom specifiek heeft aangegeven dat het verkrijgen hiervan een integraal deel van het product, service of app vormt.

Indien upgrades, updates of supplementen op de service, app of content van TomTom worden verkregen, valt het gebruik hiervan onder deze of andere algemene voorwaarden en hiervoor kunnen aanvullende betalingen nodig zijn, waarover u wordt geïnformeerd en gevraagd deze te accepteren voordat TomTom u de relevante upgrade, update of supplement levert.

Aanvullend geldt het volgende met name voor TomTom Kaarten (een van de TomTom Services):

    i. met betrekking tot de gegevens voor China: U gaat ermee akkoord dat voor services die gegevens van China bevatten aanvullende algemene voorwaarden kunnen gelden die aan u worden verstrekt wanneer TomTom hierover beschikt. Gegevens van China mogen niet worden geëxporteerd uit China.
    ii. met betrekking tot de gegevens voor India: U gaat ermee akkoord dat voor services die gegevens van India bevatten aanvullende algemene voorwaarden kunnen gelden die aan u worden verstrekt wanneer TomTom hierover beschikt.
    iii. met betrekking tot de gegevens voor Zuid-Korea: U gaat ermee akkoord dat voor services die gegevens van Zuid-Korea bevatten aanvullende algemene voorwaarden kunnen gelden die aan u worden verstrekt wanneer TomTom hierover beschikt. Gegevens van Korea mogen niet worden geëxporteerd uit Zuid-Korea.

5.1.3 Gebruikergegevens en door gebruikers aangeleverde gegevens

TomTom verleent u toestemming voor het (i) uploaden en gebruiken van gebruikergegevens, en (ii) het uploaden, gebruiken en wijzigen van door gebruikers aangeleverde gegevens, allemaal in overeenstemming met deze algemene voorwaarden.

Door het uploaden van gebruikergegevens behoudt u alle rechten die u dienaangaande mogelijk heeft.

Door het uploaden van door u als gebruiker aangeleverde gegevens behoudt u alle rechten die u dienaangaande mogelijk heeft, maar u verleent hierbij TomTom een wereldwijde, permanente, onherroepelijke, niet-exclusieve, royalty-vrije, overdraagbare licentie voor het gebruiken, uploaden, wijzigen, verspreiden, verlenen van sublicenties, reverse engineeren, decompileren of ontmantelen en tonen van dergelijke door gebruikers aangeleverde gegevens of links hiernaar in enige vorm en via enige media.

Indien u denkt dat uw werk onjuist is gekopieerd en geplaatst op services, apps of TomTom-websites zodat het geldt als inbreuk, verstrek ons dan de volgende informatie: (i) naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en een elektronische of fysieke handtekening van de eigenaar van het copyright of van de persoon die gemachtigd is namens hem/haar te handelen; (ii) een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk waarop volgens u inbreuk is gemaakt; (3) een beschrijving van de locatie waar het materiaal dat volgens u inbreuk maakt zich bevindt bij de services, op de apps of TomTom-websites; (iii) een schriftelijke verklaring dat u in goed vertrouwen gelooft dat het betwiste gebruik niet is toegestaan door de eigenaar van het copyright, zijn agent of de wet; en (5) een verklaring van u, afgegeven op straffe van meineed, dat bovengenoemde informatie in uw bericht nauwkeurig is en dat u de eigenaar van het copyright bent of gemachtigd om namens de eigenaar van het copyright te handelen. Aan deze vereisten moet worden voldaan om TomTom juridisch tijdig op de hoogte te stellen van de inbreuk. Stuur klachten over overtreding van het copyright naar: illegalproduct@tomtom.com.

Aangaande de door andere gebruikers aangeleverde gegevens verleent TomTom u het recht om dergelijke door gebruikers aangeleverde gegevens te gebruiken, wijzigen en uploaden in overeenstemming met deze algemene voorwaarden.

5.2 Uw verantwoordelijkheden en verplichtingen als gebruiker

5.2.1 Uw eigendom van gebruikergegevens en door gebruikers aangeleverde gegevens

TomTom claimt geen eigendom van de gebruikergegevens of door gebruikers aangeleverde gegevens. U bevestigt en garandeert dat u de nodige licenties, rechten, toestemming en permissies bezit of heeft voor het uploaden van de gebruikersgegevens door gebruikers aangeleverde gegevens en verleent TomTom alle rechten die in deze algemene voorwaarden worden verleend, inclusief het recht om andere gebruikers van de services, apps en TomTom-websites toe te staan om door u aangeleverde gegevens te gebruiken en wijzigen en te uploaden, allemaal in overeenstemming met deze algemene voorwaarden.

5.2.2 Beperking op het wijzigen van producten, services en apps

Anders dan voor zover toegestaan door toepasselijke wetgeving of als uitdrukkelijk toegestaan via technologie of middelen die door TomTom beschikbaar zijn gesteld via de producten, services en apps, zult u de producten, services en apps of enig deel daarvan (hetzij direct via TomTom verkregen of via een wederverkoper), niet veranderen, verstoren of wijzigen noch zult u dit aan derden toestaan. U zult de producten, services en apps niet analyseren middels reverse engineering, deze niet decompileren of demonteren om er andere, afgeleide producten uit te vervaardigen of codering breken of omzeilen om derden toe te staan of het hen mogelijk maken dit te doen.

5.2.3 Melden en achterwege laten van misbruik

Houd er rekening mee dat TomTom geen verantwoordelijkheid aanvaardt voor het regelmatig monitoren van de services, apps en door gebruikers aangeleverde gegevens. Als u gewaar wordt van enig misbruik van of in de services, apps of door gebruikers aangeleverde gegevens door gebruikers, meld dergelijk misbruik dan aan TomTom door contact op te nemen met TomTom-ondersteuning via http://www.tomtom.com/support

Door toegang of gebruik van services en apps en door het uploaden of gebruiken van gebruikergegevens of door gebruikers aangeleverde gegevens, gaat u ermee akkoord ongepast gedrag achterwege te laten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot:

    i. gebruik en betalingen voor promotiedoeleinden: gebruik van services en apps en/of gebruikergegevens en/of door gebruikers aangeleverde gegevens voor reclame- of promotiedoeleinden, marketing- en/of verkoopdoeleinden, plaatsen van een verzoek of welke andere commerciële content dan ook via de services en apps. Bovendien gaat u ermee akkoord af te zien van het direct of indirect in rekening brengen van kosten aan derden voor het gebruik van de diensten en apps en/of door gebruikers aangeleverde gegevens, of van het accepteren van betaling van een derde hiervoor. Verder gaat u ermee akkoord af te zien van het opstellen of aanbieden van dezelfde services, apps of door gebruikers aangeleverde gegevens.
    ii. Elektronische aanvallen: het nemen van actie ten aanzien van de services en apps teneinde de functionaliteit van enigerlei software of hardware, telecommunicatieapparatuur, (veiligheids)technologie, services en apps te omzeilen, hinderen, verbreken, beschadigen, onklaar te maken, overbelasten of beperken. U gaat ermee akkoord geen gebruikergegevens of door gebruikers aangeleverde gegevens te plaatsen die softwarevirussen, programma's of andere computercodes bevatten. Bovendien gaat u ermee akkoord geen gebruikergegevens of door gebruikers aangeleverde gegevens te uploaden die vragen om het versturen of anderszins beschikbaar stellen van materiaal dat virussen, Paarden van Troje, wormen, tijdbommen of andere soortgelijke software bevat die de werking van TomTom’s servers, computers of netwerken of de account, computers, netwerken of product van gebruikers kunnen beschadigen. Verder gaat u ermee akkoord af te zien van het gebruiken of introduceren van geautomatiseerde systemen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot “robots” en “spiders” die op zodanige wijze toegang tot services en apps krijgen dat er meer berichten of verzoeken naar de TomTom-servers worden gestuurd dan enige gewone, privégebruiker van services en apps redelijkerwijze kan worden verwacht in dezelfde tijd te genereren door middel van een conventioneel systeem. Verder gaat u er ook mee akkoord af te zien van het zonder toestemming proberen toegang te krijgen tot de accounts, computers of netwerken van een andere gebruiker of deze te verstoren.
    iii. Spamming of intimidatie: plaatsen van door gebruikers aangeleverde gegevens die het versturen van 'junk mail', 'kettingbrieven', ongevraagde 'mass mailing' of 'spamming' inhoudt;
    iv. Suggereren van betrokkenheid van TomTom: het tonen van door gebruikers aangeleverde gegevens op een manier die een relatie of samenhang met sponsorschap of goedkeuring van de door gebruikers aangeleverde gegevens door TomTom impliceert, die misleidend, aanstootgevend, illegaal, schadelijk, complex, smadelijk, lasterlijk, obsceen, vulgair, haatzaaiend is, die rechten van derden schendt of anderszins onwettig is of inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van TomTom.
    v. Misleiden: willens en wetens uploaden van door gebruikers aangeleverde gegevens die foute of misleidende informatie bevat;
    vi. Schaden, overtreden van wetten of schenden van rechten van anderen: plaatsen van door gebruikers aangeleverde gegevens die de rechten van iemand anders schendt of hier inbreuk op maakt, waaronder copyright, handelsmerk, patent, bedrijfsgeheim, privacy, publiciteit of andere persoonlijke of eigendomsrechten. Verder gaat u ermee akkoord geen door gebruikers aangeleverde gegevens te plaatsen, actie te ondernemen of services en apps te gebruiken op een manier die in strijd is met de wet of illegale activiteiten promoot. Verder gaat u ermee akkoord geen content te plaatsen, hetzij rechtstreeks of via een link, die illegaal, aanstootgevend, lasterlijk, smadelijk, inbreuk makend, opruiend, bedrieglijk, inaccuraat, misleidend, kwaadwillig, frauduleus, onjuist, ongepast, schadelijk, lasterlijk, intimiderend, bedreigend, haatzaaiend, beledigend, vulgair, obsceen, pornografisch, gewelddadig, seksueel expliciet is, die inbreuk maakt op privacy, publiciteit, intellectueel eigendom, eigendoms- of contractuele rechten, die beledigend is in een seksuele, raciale, culturele of etnische context, de veiligheid van anderen in gevaar brengt of bedreigt, om geen persoonlijke informatie (waaronder telefoonnummers, privé- of e-mailadressen, namen of achternamen), foto's of andere afbeeldingen van of aangaande andere gebruikers of andere derden te gebruiken of te plaatsen zonder hun expliciete toestemming daartoe, of content te plaatsen die anderszins bezwaarlijk is.
     vii. Verzamelen of publiceren van gegevens: let erop welke persoonlijke informatie u deelt. U ziet af van het verkrijgen of proberen te verkrijgen van gegevens via services, apps of door gebruikers aangeleverde gegevens, behalve als TomTom u zulke gegevens wil verstrekken of ze aan u beschikbaar stelt. Verder gaat u ermee akkoord geen door gebruikers aangeleverde gegevens te uploaden die pagina's met beperkte of met een wachtwoord beschermde toegang hebben of die verborgen pagina's of afbeeldingen bevatten.
    viii. Ander onwettig of ongewenst gebruik: de diensten, apps en door gebruikers aangeleverde gegevens gebruiken op een manier die onwettig is of deze algemene voorwaarden schendt. Verder gaat u er ook mee akkoord geen gedragscode of andere richtlijnen te overtreden die van toepassing kunnen zijn op de services, apps en/of door gebruikers aangeleverde gegevens.

5.2.4 Disclaimer gebruikersinteractie

U bent zelf volledig verantwoordelijk voor uw interacties met andere mensen, hetzij online of in het echt. TomTom is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verlies of schade als gevolg van interactie met andere gebruikers, personen die u ontmoet via services en apps of personen die u vinden door informatie geplaatst op, door of via services en apps. U gaat ermee akkoord redelijke voorzorgsmaatregelen te nemen bij alle interacties met andere gebruikers bij services en apps, en het nodige onderzoek te verrichten voordat u iemand anders ontmoet. TomTom is niet verplicht om betrokken te raken bij een geschil tussen gebruikers, maar mag zich daar naar eigen goeddunken in mengen.

5.2.5 Disclaimer amateursporterstatus

U bent verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat uw gebruik van of deelname aan de services en apps geen invloed heeft op het in aanmerking komen als amateursporter. Vraag bij uw amateur atletiekbond naar de regels die voor u gelden. TomTom is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor uw zodanig gebruik van de services en apps dat u niet (langer) als amateursporter in aanmerking komt.

5.2.6 Disclaimer bekendmaking inzake lichamelijke activiteit

Services en apps kunnen functies bevatten die lichamelijke activiteit promoten. Overweeg de betrokken risico's en overleg met uw medisch zorgverlener voordat u enige lichamelijke activiteit uitvoert of de producten of services van TomTom gebruikt. TomTom is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor letsel of schade die u kunt oplopen als gevolg van uw gebruik, of van uw onvermogen om de functies van de producten, services en apps te gebruiken.

5.3 Rechten van TomTom

5.3.1 Communicatie en informatie

Door het aanmaken van een account gaat u ermee akkoord dat TomTom met u kan communiceren via elektronische middelen en dat bepaalde informatie over uw gebruik van services en apps, gebruikergegevens en/of door gebruikers aangeleverde gegevens met ons kan worden gedeeld.

5.3.2 Beëindiging en wijziging

TomTom behoudt zich het recht voor, met of zonder kennisgeving, services, apps en door gebruikers verzamelde gegevens aan u verstrekt of beschikbaar gesteld via het gebruik van een product, services en apps (hetzij rechtstreeks verkregen via TomTom of via een wederverkoper) te stoppen, beperken, wijzigen, updaten, upgraden en aan te vullen, tenzij het verstrekken van zulke updates, upgrades of supplementen een integraal onderdeel vormt van het product, services en apps, zoals door TomTom aangegeven bij de verkoop.

TomTom behoudt zich het recht voor de prijzen voor services, (hetzij op eenmalige basis of abonnementsbasis) en apps te wijzigen, mits u daarvan redelijke voorafgaande melding ontvangt (hetzij via e-mail, TomTom-websites, services, apps of anderszins). Indien zo'n verandering hogere prijzen tot gevolg heeft of anderszins nadelig voor u is (maar niet in geval de hogere prijzen het gevolg zijn van hogere heffingen of belastingen van de overheid), kunt u uw abonnement beëindigen vóór en op de datum waarop zo'n wijziging van kracht wordt door een e-mail te sturen via http://www.tomtom.com/support.

5.3.3 Gebruikergegevens en door gebruikers aangeleverde gegevens

TomTom kan, geheel naar eigen goeddunken, gebruiksstatistieken gerelateerd aan de gebruikergegevens en door gebruikers aangeleverde gegevens verzamelen en verwerken, om zijn producten, services en/of apps te verbeteren, mits het bedrijf van u de benodigde toestemming heeft verkregen.

Aangaande gebruikergegevens verleent u TomTom, ingeval u dergelijke gegevens uploadt, een wereldwijde, permanente, onherroepelijke, royalty-vrije licentie voor het gebruiken en kopiëren van dergelijke gebruikergegevens voor eigen gebruik door TomTom - zonder de gebruikergegevens aan derden te tonen zonder uw toestemming - in zoverre dit gebruik nodig is opdat TomTom u het bestelde product en/of gevraagde dienst kan leveren.

Aangaande de door andere gebruikers aangeleverde gegevens verleent TomTom u hierbij het recht om andere gebruikers toestemming te geven dergelijke door gebruikers aangeleverde gegevens die u zou kunnen uploaden via de services en apps te gebruiken, wijzigen en uploaden in overeenstemming met deze algemene voorwaarden.

TomTom kan dergelijke informatie naar eigen goeddunken gebruiken, overal ter wereld, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en vrij van morele rechten, intellectuele eigendomsrechten en/of andere eigendomsrechten ten aanzien van dergelijke informatie.

Wanneer TomTom wordt geïnformeerd dat door gebruikers aangeleverde gegevens delen van deze algemene voorwaarden kan schenden of inbreuk maakt op andere rechten van derden, kan het dergelijke door gebruikers aangeleverde gegevens zonder voorafgaande kennisgeving verwijderen. TomTom kan uw toegang tot en gebruik van services en apps voor het uploaden van dergelijke door gebruikers aangeleverde gegevens beëindigen.


6 Beëindiging en beperkingen in geval van schending door u

In dit artikel worden de gevolgen van niet-naleving, waaronder niet-tijdige betaling voor services of abonnementen, van deze algemene voorwaarden uiteengezet.

TomTom behoudt zich het recht voor om, volledig naar eigen goeddunken en onverminderd eventuele andere rechten, onmiddellijk en zonder dat een ingebrekestelling is vereist en zonder aansprakelijkheid jegens u of iemand anders - uw account en/of uw abonnementen te beëindigen, uw profiel en uw gebruikergegevens en/of door gebruikers aangeleverde gegevens te verwijderen, en uw gebruik van uw gehele of een deel van uw account, services en apps indien (i) u enige wezenlijke voorwaarde van deze algemene voorwaarden niet naleeft of schendt, (ii) inning van betaling voor uw services en/of abonnementen na een tweede poging niet slaagt.

In zo'n geval moet u alle kopieën van de TomTom-content en al zijn samenstellende delen retourneren of vernietigen.

Verder vervallen bij beëindiging tegelijkertijd uw licenties en rechten zoals door TomTom aan u verleend.


7 Beperkte garantie op uw product

TomTom biedt een beperkte garantie voor elk nieuw of gereviseerd TomTom-product. In dit artikel worden de voorwaarden en de omvang van deze beperkte garantie beschreven, evenals uw rechten in geval van gebreken. Ook wordt uitgelegd hoe u een garantieclaim voor uw product kunt indienen. De voordelen van de beperkte garantie voor consumenten vormen een aanvulling op alle rechten en rechtsmiddelen op grond van de genoemde wetten en regelingen ter bescherming van de consument.

7.1 Beperkte garantie

TomTom biedt een beperkte garantie dat het product (verkregen hetzij rechtstreeks via TomTom of via een wederverkoper) gedurende een periode van twee (2) jaar vanaf de aankoopdatum van het product, of vanaf de aankoopdatum tot de datum waarop u deze Algemene voorwaarden schendt, naargelang welke periode korter is, geen materiaal- en constructiefouten zal bevatten. Tijdens deze periode wordt het product – naar volledig oordeel van TomTom – door TomTom gerepareerd of vervangen zonder kosten voor onderdelen of werkuren. Bovendien is TomTom verantwoordelijk voor de transport- en/of verzendkosten gerelateerd aan de reparatie of vervanging. Indien het product wordt gerepareerd nadat deze periode is verlopen, vervalt de reparatieperiode zes (6) maanden na de datum van de reparatie. Deze beperkte garantie is niet overdraagbaar.

7.2 Deze beperkte garantie dekt het volgende niet

Deze beperkte garantie dekt geen schade veroorzaakt door normale slijtage of doordat het product wordt geopend of gerepareerd door iemand die niet door TomTom is geautoriseerd, en dekt geen schade als gevolg van verkeerd gebruik, vocht, vloeistoffen, nabijheid van of blootstelling aan hitte en ongeval, misbruik, het niet opvolgen van de instructies geleverd bij het product, verwaarlozing of verkeerde toepassing. De beperkte garantie geldt ook niet voor fysieke schade aan de buitenkant van het product.

Verder is deze beperkte garantie niet van toepassing op enige services, apps, door gebruikers aangeleverde gegevens of materiaal van derden dat mogelijk wordt meegeleverd of wordt geïnstalleerd op het product of dat u heeft verkregen via de services, apps of TomTom-websites. De beperkte garantie geldt niet voor de installatie, verwijdering of onderhoud van het product of enige hiermee verband houdende kosten.

TomTom biedt geen commerciële of andere garanties aangaande de producten naast de beperkte garantie vermeld in deze algemene voorwaarden. Deze beperkte garantie is de enige uitdrukkelijke garantie die u wordt gegeven en wordt u geboden in plaats van enige andere uitdrukkelijke garanties of vergelijkbare verplichtingen (indien van toepassing) gedaan door middel van advertenties, documentatie, verpakking of andere vormen van communicatie.

De bepalingen van deze verordening doen geen afbreuk aan uw wettelijke rechten die van toepassing zijn onder uw verplichte nationale wetten, waaronder doch niet beperkt tot uw juridische waarborg van conformiteit van de goederen.

7.3 Indienen van een garantieclaim

Om een beroep te doen op de beperkte garantie moet u TomTom in kennis stellen van het defect en het defect aan TomTom uitleggen door contact op te nemen met TomTom binnen de garantieperiode van 2 jaar via http://www.tomtom.com/support. U krijgt dan een autorisatienummer voor het retourneren van uw order. De producten moeten zo snel mogelijk na uw kennisgeving van het defect aan TomTom worden geretourneerd, vergezeld van een uitleg over het defect en het autorisatienummer dat u van TomTom heeft gekregen, op het adres vermeld op het postlabel dat u ontvangt nadat u een autorisatienummer voor het retourneren van uw order heeft verkregen. Indien TomTom bepaalt dat een andere retourprocedure moet worden gevolgd, dient u daaraan mee te werken.


8 Beperkte garantie voor services, apps, door gebruikers aangeleverde gegevens en materialen van derden

Raadpleeg dit artikel om na te gaan wat de verantwoordelijkheden van TomTom jegens u zijn met betrekking tot materialen. Informatie en gegevens die worden gebruikt in TomTom-services en -apps, en in door gebruikers aangeleverde gegevens die zijn gegenereerd door derden.

TomTom is mogelijk afhankelijk van derden voor de verstrekking van sommige (delen van) services, apps en door gebruikers aangeleverde gegevens.

U moet zich vooral bewust zijn van het feit dat berekeningsfouten kunnen voorkomen wanneer u navigatiesystemen gebruikt of als u deze uploadt of wijzigt. Berekeningsfouten kunnen worden veroorzaakt door plaatselijke omgevingsfactoren en/of onvolledige of onjuiste gegevens.

Services, apps, door gebruikers aangeleverde gegevens of materiaal van derden worden in de betreffende staat ('as is') geleverd, zonder enige vorm van garantie.

Voor zover toegestaan door de wet, verleent TomTom geen garanties en/of doet het geen uitspraken - expliciet of impliciet- over de aankoop (hetzij rechtstreeks via TomTom of via een wederverkoper), toegang tot en gebruik van services, apps, door gebruikers aangeleverde gegevens of materialen van derden waaronder, maar niet beperkt tot (i) juistheid, fouten en accuratesse (ii) geschiktheid, (iii) bruikbaarheid, kwaliteit naar tevredenheid, en geschiktheid voor een bepaald doel (iv) betrouwbaarheid, gebreken, werking en beschikbaarheid (v) impliciete garanties van titel en niet-inbreuk, (vi) veiligheid, het risico van het onderscheppen van informatie, virussen of andere schadelijke zaken, (vii) vakmanschap, ondersteuning, informatie of services, (viii) van beledigende, bedreigende, smadelijke, onwettige of anderszins bezwaarlijke aard.

De bepalingen van deze clausule doen geen afbreuk aan uw wettelijke rechten die van toepassing zijn onder verplichte nationale wetten, waaronder doch niet beperkt tot verplichte wettelijke garanties. Indien enig onderdeel van deze beperkte garantie ongeldig of niet-afdwingbaar wordt verklaard, blijft het overige deel van deze beperkte garantie niettemin onverminderd van kracht.


9 Beperking van aansprakelijkheid en schadeloosstelling door u

We vragen u extra aandacht aan dit artikel te besteden. Raadpleeg dit artikel voor informatie over de omstandigheden waaronder TomTom aansprakelijk is voor schade die wordt veroorzaakt door een product, service, app, gebruikergegevens, door gebruikers aangeleverde gegevens of materiaal van derden, waaronder beperkingen en uitsluitingen. De informatie in dit artikel heeft geen invloed op uw rechten die u uit hoofde van de toepasselijke nationale wetgeving geniet.

9.1 Beperking van aansprakelijkheid

Voor zover toegestaan door toepasselijke wetgeving is noch TomTom noch zijn leveranciers, onderaannemers, gelieerde ondernemingen, functionarissen, bestuurders, werknemers en agenten aansprakelijk jegens u of enige derde voor enigerlei schade, hetzij direct, speciaal, incidenteel, indirect of gevolgschade (met inbegrip van, maar niet beperkt tot schade als gevolg van het niet kunnen gebruiken van of toegang krijgen tot de producten, verlies van gegevens, zakelijk verlies, winstderving, bedrijfsonderbreking en dergelijke) als gevolg van of gerelateerd aan:

    i.  het gebruiken of het niet kunnen gebruiken van of toegang krijgen tot of anderszins de prestatie van een product, service, app, gebruikergegevens, door gebruikers aangeleverde gegevens of materiaal van derden, zelfs als TomTom van de mogelijkheid van zulke schade op de hoogte is gesteld; of
    ii. uw gedrag of dat van andere gebruikers (zowel online als offline) of het bijwonen van een TomTom-event of andere door gebruikers aangeleverde gegevens, zelfs als TomTom van de mogelijkheid van zulke schade op de hoogte is gesteld. U draagt volledige verantwoordelijkheid voor uw gebruik van services, apps, gebruikergegevens en door gebruikers aangeleverde gegevens; of
    iii. enige frauduleuze verkeerde voorstelling van gebruikers van services, apps, en/of door gebruikers aangeleverde gegevens; of
    iv. enige schending van deze algemene voorwaarden; of
    v. enige wet of de rechten van enige derde.

Verder bevestigt TomTom geen door gebruikers aangeleverde gegevens of enige daarin uitgedrukte opinie, aanbeveling of advies, en TomTom wijst uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid af ten aanzien van uw toegang tot en gebruik van dergelijke door gebruikers aangeleverde gegevens. TomTom handelt slechts als een passief kanaal voor de distributie van door gebruikers aangeleverde gegevens en neemt geen enkele verplichting of aansprakelijkheid op zich voor enige door gebruikers aangeleverde gegevens of activiteiten van gebruikers. Zelfs in het geval dat TomTom ervoor kiest om door gebruikers aangeleverde gegevens te monitoren, neemt TomTom gen verantwoordelijkheid of verplichting op zich voor het monitoren of verwijderen van dergelijke door gebruikers aangeleverde gegevens.

Echter, indien TomTom jegens u aansprakelijk blijkt te zijn voor enige schade die op enigerlei wijze is verbonden met uw gebruik van (of onvermogen hiertoe) en/of toegang tot of anderszins de prestatie van een product, service, app, door gebruikers aangeleverde gegevens en/of materiaal van derden, is de aansprakelijkheid van TomTom (i) in geval van een betaald product, service of app beperkt tot het daadwerkelijk door u betaalde bedrag voor het product, service of app in kwestie, en (ii) in geval van gratis service, app, door gebruikers aangeleverde gegevens is het bedrag beperkt tot USD 350.00.

Niettegenstaande het bovenstaande of andere bepalingen in deze algemene voorwaarden, vormt niets in deze algemene voorwaarden een beperking van de aansprakelijkheid van een van de partijen voor dood of persoonlijk letsel als gevolg van eigen nalatigheid.

Toepasselijke verplichte nationale wetgeving staan de beperkingen of uitsluitingen van aansprakelijkheid zoals uiteengezet in deze algemene voorwaarden mogelijk niet toe. De bovengenoemde beperking van aansprakelijkheid heeft geen invloed op uw rechten onder de toepasselijke verplichte nationale wetgeving. Voor meer informatie over rechten onder de toepasselijke verplichte nationale wetgeving kunt u contact opnemen met uw nationale consumentenorganisatie of de relevante nationale autoriteit.

9.2 Schadeloosstelling

U gaat ermee akkoord TomTom, zijn gelieerde ondernemingen, bestuurders, managers, werknemers, agenten, licentiegevers en leveranciers schadeloos te stellen, te verdedigen tegen alle claims, verliezen, verplichtingen, onkosten, schade en kosten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot advocaatskosten voortvloeiend uit of op enigerlei wijze verbonden met uw gebruik van en/of uw gedrag in verband met een product, service, app en/of door u als gebruiker aangeleverde gegevens en uw gedrag ten opzichte van andere gebruikers of enige schending van deze algemene voorwaarden, enige wet of de rechten van enige derde.


10 Materialen en websites van derden

Producten, services en apps maken mogelijk gebruik van materialen van derden. Op het gebruik van materialen van derden die bij de producten, services en apps horen zijn mogelijk andere algemene voorwaarden van toepassing. De officiële copyrightverklaringen en specifieke licentievoorwaarden van deze materialen van derden zijn te vinden op of via onze website http://www.tomtom.com/legal.

U gaat er bij dezen mee akkoord dat de plaatsing van een order inhoudt dat u de algemene voorwaarden heeft gelezen en geaccepteerd voor enige materiaal van derden dat deel uitmaakt van een besteld product, service of app, indien van toepassing.

Waar TomTom links en/of toegang tot websites van derden en/of materiaal van derden verleent, is dit alleen voor uw gemak, en de toevoeging van enige link of toegang impliceert geen goedkeuring door TomTom van de website of materiaal van de derde. TomTom is niet verantwoordelijk voor materialen van derden en de inhoud van websites, services of functionaliteiten van derden, enige links in websites of services van derden, of enige wijzigingen of updates van websites of services van derden.


11 Overmacht

Raadpleeg dit artikel voor informatie over de buitengewone voorwaarden en omstandigheden waaronder TomTom wordt vrijgesteld van het voldoen van contractuele verplichtingen jegens u.

Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming belemmeren van de verplichtingen van TomTom onder deze algemene voorwaarden waarover TomTom redelijkerwijze geen controle heeft, inclusief late en/of vertraagde leveringen en onvolledige leveringen door TomTom en tijdelijke of gedeeltelijke onbeschikbaarheid van uw account, services, apps, gebruikergegevens en/of door gebruikers aanleverde gegevens, veroorzaakt door omstandigheden waarover TomTom redelijkerwijze geen controle heeft. In geval van overmacht worden alle verplichtingen van TomTom opgeschort. Zou de periode waarin TomTom zijn verplichtingen niet kan nakomen als gevolg van overmacht langer dan negentig (90) kalenderdagen duren, hebben beide partijen het recht de koopovereenkomst schriftelijk te ontbinden, en heeft TomTom het recht de overeenkomst voor de services of apps te ontbinden zonder enige verplichting tot het betalen van welke compensatie dan ook, voortkomend uit of in verband met die ontbinding.


12 Privacy

In dit artikel vindt u, als gebruiker van TomTom-producten, -services en -apps, informatie over het gebruik en de verwerking van uw persoonlijke gegevens (zoals naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer) door TomTom.

Teneinde de producten en services aan u te kunnen leveren moet TomTom gebruik maken van persoonlijke informatie over u. TomTom leeft de wetten inzake privacy- en gegevensbescherming na van de Europese Unie en andere lokale overheden. Conform deze wetgeving gebruikt TomTom uw persoonlijke gegevens uitsluitend voor het doel en gedurende de periode waarvoor de gegevens zijn verzameld. U kunt onze toepasselijke privacyverklaring vinden op http://www.tomtom.com/privacy.


13 Rechten van derden

Derden zijn niet gerechtigd onder toepasselijke wetgeving om op enige voorwaarde van deze algemene voorwaarden te vertrouwen of deze af te dwingen, maar dat heeft geen invloed op enig bestaand of beschikbaar recht of middel van een derde losstaand van zulke toepasselijke wetgeving.


14 Wijzigen

TomTom behoudt zich het recht voor op ieder moment wijzigingen of aanvullingen te maken op deze algemene voorwaarden. U kunt de meest recente versie vinden op de TomTom-websites. Bekijkt u de TomTom-websites regelmatig.


15 Volledige overeenkomst

Deze algemene voorwaarden (waaronder addenda of amendementen daarop die inbegrepen zijn bij de bijbehorende verpakking van het product), en andere algemene voorwaarden, indien van toepassing, zijn de volledige overeenkomst tussen u en TomTom met betrekking tot de producten waaronder de ondersteuningsservices (indien aanwezig), services, app, door gebruikers aangeleverde gegevens en/of gebruikergegevens en zij vervangen alle eerdere of huidige mondelinge of schriftelijke communicatie, voorstellen en vertegenwoordigingen met betrekking tot de software of een ander onderwerp dat valt onder deze algemene voorwaarden. Voor zover de voorwaarden van enig beleid of programma's van ondersteunende diensten van TomTom strijdig zijn met de voorwaarden van deze algemene voorwaarden, zijn de voorwaarden van deze algemene voorwaarden van toepassing. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden als nietig, ongeldig, niet afdwingbaar of onwettelijk wordt beschouwd, blijven de andere bepalingen onverminderd van kracht.


16 Overleving

Bepalingen in deze algemene voorwaarden die vanwege hun aard na de beëindiging of het verlopen van enige verkoop of licentie van uw account, dienst, app, gebruikersgegevens en door gebruikers aangeleverde gegevens voortduren, blijven van kracht na de beëindiging van deze algemene voorwaarden.

Dit omvat, maar is niet beperkt tot de licentie van TomTom voor het gebruiken, uploaden, wijzigen, distribueren, sublicenties verlenen, reverse engineeren, decompileren of demonteren en tonen van door u gegenereerde gegevens die door gebruikers zijn aangeleverd.


17 Scheidbaarheid

Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden als nietig, ongeldig, niet afdwingbaar of onwettelijk wordt beschouwd, blijven de andere bepalingen onverminderd van kracht. Ingeval van dergelijke ongeldige bepalingen zal TomTom nieuwe algemene voorwaarden aanbieden ter vervanging van dergelijke ongeldige bepalingen. Wat hun inhoud en bereik betreft worden deze nieuwe algemene voorwaarden zodanig uitgelegd dat ze de originele tekst zo dicht mogelijk benaderen zoals beschreven, maar op zodanige wijze dat er daadwerkelijk rechten aan kunnen worden ontleend.


18 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op deze algemene voorwaarden en geschillen die verband houden met deze algemene voorwaarden of aan de aankoop en het gebruik van de producten, services, apps, gebruikergegevens, door gebruikers aangeleverde gegevens of anderszins is de Nederlandse wetgeving van toepassing. Het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken wordt hierbij uitgesloten van toepassing op deze algemene voorwaarden.

De rechtbank van Amsterdam (Nederland) is exclusief bevoegd geschillen of vorderingen die ontstaan als gevolg van of in verband met de algemene voorwaarden (met inbegrip van eventuele niet-contractuele geschillen of vorderingen) te beslechten. Deze clausule heeft geen invloed op uw rechten op grond van dwingend lokaal recht, waaronder het recht, waar van toepassing, om geschillen of vorderingen die ontstaan als gevolg van of in verband met de algemene voorwaarden voor de rechtbanken van uw eigen rechtsgebied of voor andere rechtbanken te brengen die bevoegd zijn van dergelijke geschillen kennis te nemen.


19 Vertalingen

De Nederlandse versie van deze algemene voorwaarden is de geldende versie voor uw aankoop. Eventuele vertalingen worden uitsluitend als dienstverlening verschaft.


20 Vragen en klachten

Als u vragen, suggesties of klachten heeft aangaande uw order, uw aankoop, deze algemene voorwaarden, of indien u om welke reden ook contact wilt opnemen met TomTom, kunt u dit doen per e-mail via http://www.tomtom.com/support. TomTom zal uw e-mail zorgvuldig behandelen en zal eventuele klachten zo snel mogelijk verwerken en u binnen één (1) week een antwoord sturen.