close

PRIVACY

Hoe we uw gegevens gebruiken

Onze principes

Waar staat u en hoe geraakt u waar u wilt geraken? Dat zijn vragen die centraal staan bij TomTom. We helpen u er te komen onder het motto van Achieve More. Om u te kunnen helpen moeten we soms bepaalde dingen over u weten. Bij het verzamelen en gebruiken van uw gegevens zijn we er ons volledig bewust van dat u belang hecht aan uw privacy.

We zijn van mening dat privacy draait om vrijheid en in staat zijn om zelf te beslissen hoe uw gegevens worden gebruikt en door wie. Daarom hebben we onze Privacyprincipes opgesteld:

1. We houden u altijd volledig op de hoogte van uw gegevens

We zorgen ervoor dat u weet welke gegevens van of over u we gebruiken, waarom we ze gebruiken, hoelang we de gebruiken en wie ze mag gebruiken.

2. We stellen u staat om de zeggenschap over uw gegevens te behouden

We beschouwen de gegevens van of over u als uw eigendom. We gebruiken ze alleen voor de doeleinden waarvoor u ze aan ons hebt verstrekt, of waarvoor we ze bij u hebben verzameld. U kunt bij het gebruik van onze software en websites kiezen of u uw toestemming verleent voor het verzenden van gegevens en op elk gewenst moment uw keuze veranderen.

3. We beschermen uw gegevens

Uw gegevens zijn uw eigendom. Dat houden we zo door ze zo goed als redelijkerwijs mogelijk te beschermen om te voorkomen dat ze in verkeerde handen vallen.


Onze tien beloftes aan u

1. We vertellen u welke gegevens van of over u we gebruiken, waarom we ze gebruiken, hoelang we ze gebruiken, welke derden ze kunnen gebruiken en waar ze worden bewaard.

2. We gebruiken uw gegevens alleen voor de doeleinden die we aan u hebben meegedeeld.

3. We bewaren zo weinig mogelijk van uw gegevens en dat slechts zolang we ze nodig hebben. Wanneer we ze niet langer nodig hebben, vernietigen we ze of maken we ze op onomkeerbare wijze anoniem, zodat ze niet langer aan u gekoppeld zijn.

4. Als we u om toestemming verzoeken voor het gebruik van uw gegevens voor specifieke doeleinden, stellen we u ook in staat om deze weer in te trekken.

5. Als we u niet om toestemming hebben kunnen verzoeken voor het verzamelen en het gebruik van uw gegevens en u niet wilt dat we dat doen, kunt u ons dat vertellen en dan zullen we ernaar handelen.

6. We stellen u in staat om u toegang te verschaffen tot uw gegevens en ze te corrigeren als ze gekoppeld zijn aan uw MyTomTom-account.

7. We blijven uw gegevens zo goed als redelijkerwijs mogelijk beschermen tegen niet-toegelaten toegang en onbedoeld verlies.

8. Als we derden inschakelen om uw informatie namens ons te gebruiken, zorgen we ervoor dat ze handelen conform onze beleidslijnen.

9. Als we uw gegevens delen met derden, verzoeken we u eerst om toestemming, tenzij er een wettelijke verplichting is die ons verbiedt dat te vragen.

10. Als u vragen hebt over hoe we uw gegevens gebruiken, beantwoorden we ze graag.


TomToms beleid inzake privacy en verwerking van persoonsgegevens

We voeren onze activiteiten uit conform de privacywetten die van toepassing zijn in uw land. Aangezien we onze wortels hebben in Europa, zijn ook Europese privacywetten van toepassing. Die wetten worden beschouwd als de meest uitvoerige ter wereld. Ze bieden u een hoge mate van bescherming: alleen wanneer er wordt voldaan aan hun strenge voorwaarden, laten die wetten ons toe om uw gegevens te gebruiken. Ons bedrijfsbeleid inzake privacy en verwerking van persoonsgegevens is een afspiegeling van die wetten. We passen dat beleid wereldwijd toe.

Definities
Persoonsgegevens: iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna 'Betrokkene' of gebruiker); als identificeerbaar wordt beschouwd een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificatienummer of van een of meer welbepaalde elementen die kenmerkend zijn voor zijn of haar fysieke, fysiologische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit;

Verwerking van Persoonsgegevens (hierna 'verwerking'): elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot Persoonsgegevens, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op enigerlei andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens.

1. TomTom verwerkt Persoonsgegevens eerlijk en rechtmatig.

2. TomTom verkrijgt Persoonsgegevens voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden en verwerkt Persoonsgegevens niet verder op een wijze die onverenigbaar is met die doeleinden.

3. TomTom zorgt ervoor dat Persoonsgegevens toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn, uitgaande van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of waarvoor zij vervolgens worden verwerkt.

4. TomTom zorgt ervoor dat Persoonsgegevens nauwkeurig zijn en, zo nodig, worden bijgewerkt.

5. TomTom bewaart Persoonsgegevens in een vorm die het mogelijk maakt zijn gebruikers te identificeren maar niet langer dan voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt, noodzakelijk is.

6. TomTom verwerkt Persoonsgegevens alleen als:
    a) de gebruiker daarvoor zijn ondubbelzinnige toestemming heeft verleend; of
    b) de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de gebruiker partij is of voor het nemen van precontractuele maatregelen naar aanleiding van een verzoek van de gebruiker; of
    c) de verwerking noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen waaraan TomTom onderworpen is; of
    d) de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van TomTom, mits het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de gebruiker en met name zijn of haar recht op privacy niet prevaleren.

7. TomTom vermijdt Persoonsgegevens te verwerken waaruit de raciale of etnische afkomst, de politieke opvattingen, de godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging, of het lidmaatschap van een vakvereniging blijkt, alsook de verwerking van Persoonsgegevens die de gezondheid of het seksuele leven betreffen.

8. TomTom vermijdt Persoonsgegevens te verwerken betreffende personen jonger dan dertien jaar.

9. Om te zorgen voor eerlijke verwerking van Persoonsgegevens, brengt TomTom zijn gebruikers op de hoogte van
    a) De doeleinden van de verwerking;
    b) De betrokken Persoonsgegevenscategorieën;
    c) De categorieën ontvangers van de Persoonsgegevens;
    d) De procedure voor toegang tot en rectificatie van hun Persoonsgegevens.

10. TomTom legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om Persoonsgegevens te beveiligen tegen vernietiging, hetzij per ongeluk, hetzij onrechtmatig, tegen verlies, vervalsing, niet-toegelaten verspreiding of toegang, met name wanneer de verwerking doorzending van Persoonsgegevens in een netwerk omvat, dan wel tegen enige andere vorm van onwettige verwerking. TomTom doet dat rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, waarbij het een passend beveiligingsniveau garandeert gelet op de risico's die de verwerking en de aard van te beschermen Persoonsgegevens met zich brengen.

11. In geval van verwerking ten behoeve van TomTom kiest TomTom een verwerker die voldoende waarborgen biedt ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerking en ziet het toe op de naleving van die maatregelen. In dergelijke gevallen zorgt TomTom ervoor dat de verwerking geregeld is in een overeenkomst die de verwerker bindt jegens de voor de verwerker verantwoordelijke en waarin met name wordt bepaald dat:
    a) De verwerker slechts handelt in opdracht van TomTom;
    b) De bepalingen van 10) van toepassing zijn op de verwerker.

12. In beginsel verwerkt TomTom de Persoonsgegevens in de Europese Economische Ruimte (EER). In de gevallen waarin Persoonsgegevens door of namens TomTom worden doorgegeven naar of verwerkt in een land buiten de EER, zorgt TomTom voor voldoende waarborgen ten aanzien van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, de fundamentele rechten en vrijheden van personen alsmede ten aanzien van de uitoefening van de daaraan verbonden rechten door het toepassen van passende contractuele bepalingen of andere aanvaardbare wettelijk bindende instrumenten.

13. In het geval TomTom vanop afstand informatie opslaat op of zich toegang verschaft tot (eventuele) reeds opgeslagen gegevens op een apparaat van een gebruiker, zorgt TomTom ervoor dat de betrokken gebruiker zijn of haar toestemming heeft verleend na te zijn voorzien van duidelijke en volledige informatie over de doeleinden van de verwerking. Zulks vormt geen beletsel voor TomTom voor enige vorm van technische opslag of toegang met als uitsluitend doel de uitvoering van de verzending van een communicatie over een elektronisch communicatienetwerk, of, indien strikt noodzakelijk, om ervoor te zorgen dat TomTom een uitdrukkelijk door de gebruiker gevraagde service levert.


Gegevens die we verzamelen

Wanneer u onze websites, onze producten en onze services gebruikt, verzamelen we gegevens van of over u. Welke gegevens we exact verzamelen, hangt af van wat u gebruikt en hoe u dat gebruikt. Over het algemeen zijn er drie categorieën gegevens die we verzamelen en gebruiken:

Gegevens die u verstrekt

Dit zijn de gegevens die u zelf invoert wanneer u onze websites, producten en services gebruikt. Dergelijke gegevens omvatten bijvoorbeeld uw naam, e-mailadres, de zoektermen die u invoert, uw adres en favoriete locaties, uw telefoonnummer, eventuele meldingen van kaartfouten en meldingen van flitsers die u invoert, uw lengte, gewicht, geslacht, leeftijd enz. etc.

Via sensoren verzamelde gegevens

Veel van onze producten zijn standaard uitgerust met één of meerdere sensoren of gebruiken de sensoren van de apparaten waarop ze worden uitgevoerd. Voorbeelden van sensoren zijn GPS-ontvangers, WiFi- of Bluetooth-ontvangers, een camera, een microfoon, G-krachtsensoren, hartslagsensoren en aanraakgevoelige schermen. Wanneer die sensoren geactiveerd zijn, verzamelen ze automatisch gegevens. Afhankelijk van het doeleinde waarvoor de gegevens werden geregistreerd, kunnen ze voor verder gebruik naar TomTom en derden worden verzonden in combinatie met gegevens die u of uw apparaat identificeren.

Metadata

Dit verwijst naar gegevens die worden verzameld of automatisch worden gegenereerd wanneer u websites, producten of services van TomTom gebruikt. In veel gevallen is het verzamelen of genereren van metadata inherent aan uw gebruik van een computerapparaat of inherent aan het verzenden van gegevens via computernetwerken, zoals het internet. Dergelijke gegevens omvatten gebeurtenissen die zich voordoen in de gebruikersinterface, en andere gebeurtenissen op het gebied van het gebruik van het apparaat, IP-adressen, unieke apparaat-id's, MAC-adressen van WiFi- en Bluetooth-apparaten, cookies en records van computeractiviteit.


Gegevens die we ontvangen van anderen

We ontvangen gegevens van derden die zij onder hun verantwoordelijkheid en in overeenstemming met hun privacybeleid hebben verzameld en met ons hebben gedeeld. We gebruiken die gegevens binnen de grenzen van wat die derden ons toestaan ermee te doen terwijl wij ons houden aan onze eigen privacyprincipes en ons eigen privacybeleid. We ontvangen real time feeds voor locatie, snelheid, sensoren en andere voertuig- en apparaatinformatie van bijvoorbeeld gebruikers van mobiele telefoons, wagenparken van bedrijven en voertuigen die uitgerust zijn met onze online kaarten of verkeersinfo- en reisservices. We gebruiken die gegevens pas nadat we ervoor hebben gezorgd dat deze niet zijn terug te leiden naar u.

We ontvangen van anderen ook gegevens over u wanneer er interactie heeft plaatsgevonden tussen u en hen, bijvoorbeeld wanneer u hun websites hebt bezocht of hun mobiele apps hebt gebruikt. Dergelijke gegevens kunnen IP-adressen, unieke apparaat-id's, advertentie-id's, MAC-adressen van Wi-Fi- en Bluetooth-apparaten, cookies en andere records van computeractiviteit omvatten, evenals indicaties van uw gedrag, interesses en demografische gegevens.


MyTomTom-account

TomTom gebruikt uw MyTomTom-account om u toegang te verlenen tot downloadbare content, services die u hebt genomen of hebt geactiveerd, software-upgrades en gedeeltes van onze website die registratie vereisen. We gebruiken uw MyTomTom-account ook wanneer u extra items wilt kopen en om ons aanbod op u af te stemmen. De manier waarop TomTom uw MyTomTom-account gebruikt, is ook afhankelijk van de software, het apparaat of het systeem die of dat u gebruikt.

Voor het aanmaken van uw MyTomTom-account moet u minstens uw naam en e-mailadres opgeven en een wachtwoord kiezen. TomTom raadt u aan om uw MyTomTom-accountgegevens vertrouwelijk te houden en een wachtwoord te gebruiken dat u nergens elders gebruikt.

We gebruiken uw e-mailadres occasioneel om u informatie te sturen over de producten en services die toegevoegd zijn aan uw MyTomTom-account. We doen dat alleen als er updates zijn waarvan u op de hoogte moet zijn om uw product veilig, betrouwbaar en zonder onderbrekingen te kunnen gebruiken of als we wettelijk verplicht zijn om contact op te nemen met u.

Met uw MyTomTom-account kunt u zich ook abonneren op TomTom Nieuws via e-mail. Zo ontvangt u het laatste nieuws, productinformatie en speciale aanbiedingen van TomTom en door ons geselecteerde derden. U kunt u op elk gewenst moment uitschrijven voor TomTom Nieuws via e-mail. Daartoe klikt u in de e-mails die u ontvangt, op de desbetreffende link.

Ga naar tomtom.com/support mocht u uw MyTomTom-account willen verwijderen.

We delen uw MyTomTom-accountgegevens met niemand anders, tenzij ze werken onder onze verantwoordelijkheid of volgens onze instructies of wanneer ze uitdrukkelijk en rechtmatig daartoe opdracht hebben gekregen volgens wettelijke procedures.


Beheer en verbetering van services

Bij TomTom bewaren we informatie die ons vertelt hoe en wanneer u onze services gebruikt. Denk daarbij bijvoorbeeld aan informatie over het apparaat dat u gebruikt en de informatie die we ontvangen terwijl u de service gebruikt, zoals locaties, routes, bestemmingen en zoekopdrachten. TomTom gebruikt de informatie voor technische diagnose, om fraude en misbruik te detecteren, om gebruiksrapporten te creëren en om haar services te verbeteren. De informatie wordt alleen voor die doeleinden en gedurende een beperkte periode bewaard, waarna deze wordt vernietigd. TomTom kan u niet identificeren op basis van die informatie en zal dat niet proberen. Om de informatie te beschermen tegen niet-toegelaten toegang, past TomTom beveiligingsmethodes toe op basis van industriestandaarden. TomTom verleent niemand anders toegang tot uw informatie en gebruikt deze niet voor een ander doeleinde, tenzij het uitdrukkelijk en rechtmatig daartoe opdracht heeft gekregen volgens wettelijke procedures.