close

ALGEMENE VOORWAARDEN

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op uw bestellingen en gebruik van producten en services van TomTom die gekocht zijn na 29 april 2015.

Definities
Account Uw TomTom account gecreëerd via een Platform of een Applicatie. Applicatie Alle mobiele applicaties ontwikkeld door TomTom, die gedownload kunnen worden via een Doorverkoper. Ingebouwd Apparaat Elk Product ingebouwd in een voertuig en aan u verkocht via een derde. Platform

Alle platforms ter beschikking gesteld door TomTom via dewelke u in staat zal zijn de Diensten te ontvangen. Dergelijke platforms omvatten, maar zijn niet beperkt tot:
– TomTom MyDrive
– TomTom Home
– MyTomTom
– TomTom MySports
– TomTom discussieforum
– en alle andere online platforms

Product

Alle hardware, items en toebehoren, inclusief maar niet beperkt tot :
– Alle navigatie-apparaten (uitgezonderd de Ingebouwde Apparaten)
– Sportapparaten
– Begeleidende items en toebehoren

Doorverkoper Elke online of offline doorverkoper die Producten, Ingebouwde Apparaten, Diensten en Applicaties verkoopt, daarbij inbegrepen, maar niet beperkt tot (auto)dealers van derden en app-winkels van derden. Dienst

Elke betaalde of gratis dienst geleverd door TomTom, via elektronische weg, hetzij op abonnementsbasis, op een continue of eenmalige basis, daarbij inbegrepen, maar niet beperkt tot:
– kaarten (hetzij vooraf geïnstalleerd of gedownload)
– flitserinformatie
– verkeersinformatie
– nuttige plaatsen
– weersinformatie
– informatie omtrent brandstofprijzen
– stemmen
– TomTom Inhoud
– Platforms

Algemene Voorwaarden Deze Algemene Voorwaarden van TomTom International B.V., een private vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met maatschappelijke zetel in Amsterdam, en ingeschreven op het adres aan de De Ruijterkade 154 (1011 AC) Amsterdam, Nederland en ingeschreven in de registers van de Kamer van Koophandel in Nederland onder nummer 34076599, houder van het BTW nummer NL 8007.65.679.B.01. Materiaal van Derden Inhoud, softwarecodes, data, informatie, functionaliteit, andere inhoud en algoritmes onder licentie of anderszins ter beschikking gesteld door anderen dan TomTom TomTom Inhoud Alle informatie, tekst, files, scripts, graphics, foto's, geluiden, muziek, video's, interactieve functies, functionaliteiten of andere gelijkaardige materialen, ter beschikking gesteld door TomTom. TomTom Websites

Alle websites ter beschikking gesteld door TomTom, die voor u toegankelijk zijn zonder voorafgaande registratie of inloggen, daarbij inbegrepen, maar niet beperkt tot:
– www.tomtom.com
– www.routes.tomtom.com
– www.places.tomtom.com

Gebruikersgegevens Inhoud die u via een Applicatie, een Platform, een Product of een Service uploadt, met inbegrip van communicaties, materialen, informatie, gegevens, opinies, foto's, profielen, berichten, nota's, websitelinks, muziek, video's, designs, graphics, geluiden, en elke andere inhoud, behalve voor zover de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de voormelde inhoud aan TomTom toebehoren of de voormelde inhoud op andere wijze eigendom is van TomTom, haar gelieerde ondernemingen of licentiegevers. Door de Gebruiker Bijgedragen Gegevens Alle gebruikersgegevens die met gebruik van een Applicatie, een Platform, een Product of een Service bijgedragen zijn aan TomTom, maar alleen wanneer TomTom het recht heeft om deze 22 gegevens te gebruiken in overeenstemming met uw toestemming, de relevante productinformatie, deze Algemene voorwaarden en/of de privacyverklaring van TomTom die TomTom u ter beschikking stelt.

1 Toepassingsveld

De volgende Algemene Voorwaarden zijn van toepassing:

    i. op elke bestelling voor, aankoop van of een andere wijze van verwerving van: :
        – Producten en Diensten rechtstreeks via TomTom; en
        – Applicaties via een Doorverkoper; en
    ii. op uw Account alsook op het aanmaken ervan; en
    iii. op het gebruik en/of de toegang van/tot:
        – alle Producten, Diensten, Applicaties en door de Gebruiker Bijgedragen Gegevens; en
        – Ingebouwde Apparaten, met uitzondering van de gevallen waarin de algemene voorwaarden van de Doorverkoper of een derde constructeur van dergelijke Ingebouwde Apparaten van toepassing zijn; en
    iv. op het opladen, gebruiken en/of zich toegang verschaffen tot uw Gebruikersgegevens.

Door (i) het indienen van een bestelling voor, de aankoop van of een andere wijze van verwerving van een Product, Dienst, of Applicatie, en door (ii) het gebruik van en/of het zich toegang verschaffen tot een Platform, een Dienst of een Applicatie en door (iii) het openen van een Account, aanvaardt u en bent u gebonden door deze Algemene Voorwaarden en alle amendementen en aanvullingen daartoe.

De lijst van de definities gebruikt in deze Algemene Voorwaarden bevindt zich op het einde van dit document.


2 Uw bestelling rechtstreeks via TomTom

2.1 Hoe een bestelling plaatsen

TomTom biedt Producten en Diensten aan via TomTom Websites, Platforms en Applicaties. Deze Producten en Diensten kunnen TomTom Inhoud en Materiaal van Derden bevatten of eruit bestaan.

Wanneer u een Product of Dienst wilt bestellen, kopen of op een andere wijze rechtstreeks van TomTom verwerven, kan u een bestelling plaatsen via een Platform, een TomTom Website of een Applicatie.

Elke ingediende bestelling is onderworpen aan de aanvaarding ervan door TomTom. Een overeenkomst komt tot stand bij de aanvaarding door TomTom door middel van een bestellingsbevestiging. TomTom behoudt zich het recht voor eender welke bestelling geheel of gedeeltelijk te verwerpen of een maximum bestelbedrag toe te passen. Alle bestellingen voor Producten zijn afhankelijk van beschikbare voorraden.

2.2 Prijs en betaling

Voor sommige Producten en Diensten moet worden betaald. De prijzen die vermeld zijn voor Producten en/of Diensten op de TomTom Websites en App zijn inclusief BTW alsook de standaard verzend- en afhandelingskosten (indien van toepassing). U bent verantwoordelijk voor alle plaatselijke verkoopbelasting, alsook voor andere belastingen en heffingen van overheidswege, indien die er zijn, in verband met de bestelling. De vermelde prijzen zijn ten allen tijde onderhevig aan wijzigingen (en onderworpen aan de clausule "Beëindiging en wijziging" in de sectie "Rechten van TomTom" in het hoofdstuk "Uw Gebruik" van deze Algemene Voorwaarden) maar zullen zonder effect zijn voor bestellingen van Producten of Diensten die geplaatst werden voor de datum van de prijswijziging.

Sommige Diensten worden gratis aangeboden. TomTom behoudt zich het recht voor ten allen tijde van het aanbieden van dergelijke gratis Diensten af te wijken of er geheel van af te zien. TomTom zal u op de hoogte stellen wanneer een Dienst in de toekomst aangeboden wordt tegen betaling van een vergoeding. In dergelijk geval, hebt u de vrije keuze om hetzij deze Dienst voort te zetten tegen betaling van de vastgestelde vergoeding, hetzij een einde te stellen aan het gebruik van deze Dienst.

Alle bestellingen moeten betaald worden via de betaaldienst zoals die ter beschikking gesteld wordt door TomTom. Om een bestelling te plaatsen en gebruik te maken van dergelijke betaaldienst moet u de gegevens verstrekken van uw geprefereerde betalingswijze, het adres voor facturatie en het adres van bestemming (indien dit van toepassing is) en/of eender welke andere gegevens die noodzakelijk zijn om de bestelling te voltooien.

Indien, om welke reden dan ook, het innen via dergelijke betaaldienst zou falen, zal TomTom u per post een factuur toezenden ten belope van het te betalen bedrag dat moet vereffend worden per cheque, postwissel of met een kredietkaart binnen de 15 dagen te rekenen vanaf de factuurdatum.

2.3 Levering en risico van verlies

TomTom zal zich inspannen het Product te leveren binnen 30 dagen, te rekenen vanaf de datum van aanvaarding van de bestelling. Wanneer een veelheid aan Producten wordt besteld, behoudt TomTom zich het recht voor elk product afzonderlijk te leveren. Voorts zal TomTom zich inspannen Diensten ter beschikking te stellen binnen 24 uren na de aanvaarding van de bestelling.

Een Product zal geleverd worden op uw leveringsadres. Een Dienst zal kunnen gedownload of geleverd worden en/of elektronisch te uwer beschikking gesteld worden. Het risico van verlies of schade aan een Product zal op u overgedragen worden op het moment dat het Product aan u geleverd wordt. Het risico voor verlies of schade aan een Dienst zal op u overgedragen worden op het moment dat de Dienst ofwel te uwer beschikking gesteld werd ofwel aan u elektronisch geleverd werd.

Indien u het Product niet afneemt, behoudt TomTom zich het recht voor u de redelijke kost voor opslag van het Product aan te rekenen tot de levering kan plaatsvinden.

Indien de levering aan u zou falen door om het even welke reden die buiten de controle van TomTom valt, dan behoudt TomTom zich het recht voor de overeenkomst te annuleren en u de betaalde fondsen terug te storten.

Indien TomTom u bij vergissing een Product levert en/of u bij vergissing een Dienst ter beschikking stelt, gelieve dan contact op te nemen met TomTom ten einde verdere instructies tot retourzending te ontvangen (e-mail via http://www.tomtom.com/support/).


3 Uw recht om bestellingen te annuleren

Voor Producten aangekocht via TomTom, hebt u het recht de koop/verkoopovereenkomst te annuleren en dit zonder enige reden daartoe te moeten inroepen en dit gedurende een periode van 14 dagen te rekenen vanaf de datum van de levering aan uw leveringsadres. TomTom zal u de aankoopprijs terugbetalen alsook de oorspronkelijke verzendingskosten die effectief betaald werden (met uitzondering van de supplementaire onkosten die gemaakt werden op grond van de keuze voor een ander type verzending dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering, dan wel in het geval dat er een veelheid aan Producten besteld werd en niet alle aangekochte producten teruggezonden worden). TomTom zal deze terugbetaling uitvoeren met dezelfde betalingswijze als degene die u gebruikte voor uw initiële transactie, tenzij u uitdrukkelijk uw akkoord gegeven hebt voor een andere wijze van terugbetaling.

Om uw recht op annulering uit te oefenen dient u TomTom te informeren over uw beslissing door TomTom te contacteren tijdens de 14 dagen die volgen op de levering en dit per e-mail via http://www.tomtom.com/support/ ten einde een autorisatienummer te bekomen voor het retourneren van uw bestelling. U mag daartoe het "Withdrawal" Formulier gebruiken http://www.tomtom.com/support/. Vervolgens dient u onverwijld het Product te retourneren, zonder dat enig recht, ook een recht van onderpand of om het even welke andere vordering het Product kan bezwaren, naar het adres dat vermeld staat op het postlabel dat u ontvangt wanneer u een autorisatienummer voor het retourneren van uw bestelling bekomen hebt.

Indien u beslist de koop/verkoopovereenkomst te annuleren en het Product naar TomTom te retourneren, zal u aansprakelijk zijn voor om het even welke waardevermindering die het Product zou hebben ondergaan als gevolg van elke andere behandeling ervan dan diegene die nodig was om de aard, de karakteristieken en het functioneren van het Product te leren kennen.

U aanvaardt dat TomTom u gelijk welke verzend- of portokosten zal aanrekenen die zijn ontstaan in direct verband met het retourneren van het Product.

Voor Diensten die u via TomTom hebt verworven, aanvaardt u dat het presteren van Diensten door TomTom aanvat onmiddellijk - of minstens zo snel mogelijk - bij de aanvaarding door TomTom van uw bestelling en dat u aan uw annulatie verzaakt op het moment zelf van de uitvoering van de Dienst.

Voor Apps, die u via TomTom of een Doorverkoper hebt verworven, aanvaardt u dat het presteren van de Apps aanvat onmiddellijk - of minstens zo snel mogelijk - van bij het downloaden van de App en dat u aan uw annulatie verzaakt op het moment zelf van de uitvoering van de App.


4 Uw Account en uw abonnementen

4.1 Uw Account: registratie en beheer

U kan ertoe gehouden zijn een Account aan te maken en vervolgens in te loggen in het vereiste Platform ten einde:

    i.  een Product of Dienst te bestellen;
    ii.  toegang te verkrijgen tot of gebruik te maken van een Dienst, Applicatie en/of door de Gebruiker Bijgedragen Gegevens (hetzij rechtstreeks verworven via TomTom hetzij via een Doorverkoper), en
    iii. Gebruikersinhoud en/of door de Gebruiker Bijgedragen Gegevens te kunnen uploaden en/of downloaden

Niettegenstaande uw recht een pseudoniem (“alias” of “nick name”) te gebruiken bij het aanmaken van een Account, gaat u ermee akkoord bij registratie de correcte informatie over uzelf te verschaffen. Gelieve uw Account informatie up-to-date te houden en prompt uw Account informatie aan te passen ingeval er zich enige relevante wijziging voordoet.

Diensten, Applicaties en door de Gebruiker Bijgedragen Gegevens zijn enkel en alleen bestemd voor gebruikers die de leeftijd hebben bereikt van (18) jaar of ouder. U verklaart hierbij en waarborgt dat u thans 18 jaar of ouder bent. Maak geen Account aan met de identiteit van een andere persoon, een groep of entiteit zonder de toestemming van dergelijke partij; u zal noch uw profiel noch uw Account verkopen en het evenmin overdragen.

U bent verantwoordelijk en aansprakelijk voor elke activiteit die plaats vindt op of via uw Account. U bent verantwoordelijk voor uw persoonlijke gebruikersnaam en de daaraan verbonden activiteiten. TomTom is niet verantwoordelijk voor enig verlies als gevolg van een niet toegestaan gebruik van uw Account, of dit nu met of buiten uw weten om geschiedt.

U moet TomTom onmiddellijk informeren indien u merkt dat derden toegang hebben tot of gebruik maken van Diensten, Applicaties, Gebruikersgegevens en/of door de Gebruiker Bijgedragen Gegevens in uw Account zonder dat u daarvoor toestemming gaf of wanneer u eventuele andere mogelijke inbreuken op de veiligheid opmerkt.

4.2 Abonnementen

Een Dienst kan aangeboden worden op eenmalige basis of op basis van een abonnement. Als u een abonnement heeft, zal de dienst ofwel regelmatig, ofwel continu uitgevoerd worden.

Abonnementen zullen aangegaan worden voor een onbepaalde duur, tenzij u met TomTom een vaste duurtijd bent overeengekomen.

4.3 Beëindiging van uw Account en/of uw Abonnementen.

Indien u een einde wenst te stellen aan uw Account en/of abonnement dan mag u dat doen door TomTom te contacteren via http://www.tomtom.com/support/ en de optie "contact us" te kiezen, waarbij u een opzegtermijn van 30 dagen in acht zult nemen.

TomTom mag eveneens een einde stellen aan uw Account en/of abonnement en dat voor om het even welke neutrale redenen (en ongeacht haar rechten tot beëindiging bepaald in het hoofdstuk “Beëindiging en Beperkingen ingeval van Verbreking door U" van deze Algemene Voorwaarden). TomTom zal steeds trachten u zoveel mogelijk van elke imminente beëindiging in te lichten, maar zal u - in elk geval - een opzeg aanzeggen ten minste dertig (30) dagen voor het effectief ingaan van de beëindiging van uw Account.

Ingeval van beëindiging van uw Account en/of abonnement bent u ertoe verplicht alle kopieën van de TomTom Inhoud en al haar samenstellende onderdelen te vernietigen.

Na de beëindiging van uw Account, heeft u geen toegang tot enige gegevens, waaronder uw Gebruikersgegevens. Het is uw persoonlijke verantwoordelijkheid Gebruikersgegevens die u wilt bewaren te verwijderen voordat de beëindiging afgerond is.

Indien uw abonnement afgesloten is voor een bepaalde periode of duurtijd, zal het automatisch stoppen bij afloop van deze periode of duurtijd.


5 Uw gebruik

5.1 Uw gebruiksrechten

5.1.1 Diensten en Applicaties

TomTom verleent u de toestemming voor toegang tot en gebruik van Diensten en Applicaties die rechtstreeks via TomTom of via Doorverkoper zijn verworven in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden. In het geval dat de Dienst en/of de Applicatie moet worden gekocht, zal de toestemming voor toegang tot en gebruik van Diensten en Applicaties verleend worden nadat de aankoop is voltooid.

5.1.2 TomTom Inhoud

Diensten en Applicaties bevatten TomTom Inhoud. Er wordt u een licentie verleend de TomTom Inhoud te gebruiken, als onderdeel van en/of via uw Product, Dienst of Applicatie aan de voorwaarden vastgelegd in deze clausule.

Deze licentie is niet-exclusief en tevens niet-overdraagbaar. Deze licentie omvat geen enkel recht op het verwerven van toekomstige upgrades, updates, supplementen, of enige ondersteuning of technische bijstand in verband met de Dienst, Applicatie of TomTom Inhoud, tenzij TomTom uitdrukkelijk gespecificeerd heeft dat het verwerven ervan integraal deel uitmaakt van het Product, de Dienst of de Applicatie.

Wanneer upgrades, updates of supplementen tot de Dienst, de Applicatie of de TomTom Inhoud verworven worden, zal het gebruik ervan beheerst worden door deze Algemene Voorwaarden of door andere algemene voorwaarden daartoe en hiervoor kunnen bijkomende betalingen nodig zijn, conform de informatie die u daarover zal ontvangen en die u zal aanvaard hebben alvorens TomTom u de desbetreffende upgrade, update of supplement zal leveren.

Daarenboven zal het volgende specifiek van toepassing zijn op de "TomTom Maps" (één van de TomTom Diensten):

    i. wat de gegevens betreft voor China: U stemt erin toe dat elke Dienst die gegevens van China bevat het voorwerp kan zijn van aanvullende algemene voorwaarden die u zullen verstrekt worden van zodra die beschikbaar zijn voor TomTom. Gegevens met betrekking tot China mogen niet uit China geëxporteerd worden.
    ii. wat de gegevens betreft voor India: U stemt erin toe dat elke Dienst die gegevens van India bevat het voorwerp kan zijn van aanvullende algemene voorwaarden die u zullen verstrekt worden van zodra die beschikbaar zijn voor TomTom.
    iii. wat de gegevens betreft voor Zuid-Korea: U stemt erin toe dat elke Dienst die gegevens van Korea bevat het voorwerp kan zijn van aanvullende algemene voorwaarden die u zullen verstrekt worden van zodra die beschikbaar zijn voor TomTom. Gegevens voor Korea mogen niet uit Zuid-Korea geëxporteerd worden.

5.1.3 Gebruikersgegevens en door de Gebruiker Bijgedragen Gegevens

TomTom verleent u de toestemming tot (i) het uploaden, gebruiken en wijzigen van door de Gebruiker Bijgedragen Gegevens en tot (ii) het uploaden en gebruiken van Aangebrachte Gebruikersgegevens, dit alles in overeenstemming met de huidige Algemene Voorwaarden.

Door het uploaden van enige Gebruikersgegevens, zal u alle rechten behouden die u daaromtrent zou hebben.

Door het uploaden van uw door de Gebruiker Bijgedragen Gegevens, behoudt u alle rechten die u daarop heeft, maar u verleent hierbij aan TomTom een wereldwijde, permanente, onherroepelijke, niet-exclusieve, royalty-vrije en overdraagbare licentie voor het gebruiken, uploaden, wijzigen, distribueren, in sublicentie geven, reverse engineeren, decompileren, ontmantelen of tonen van dergelijke door de Gebruiker Bijgedragen gegevens of links ernaar in om het even welke vorm en via gelijk welke media.

Indien u van oordeel bent dat uw werk onjuist gekopieerd en verspreid werd in Diensten, Applicaties of TomTom Websites, zodat het een inbreuk vormt, verstrek ons dan a.u.b. de volgende informatie: (i) naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en een elektronische of fysieke handtekening van de titularis van het auteursrecht of van de persoon die gemachtigd is voor hem/haar op te treden; (ii) een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermd werk waaromtrent u de inbreuk inroept; (3) een beschrijving van de locatie waarop het materiaal zich bevindt in Diensten, Applicaties of TomTom Websites en waaromtrent u de inbreuk inroept; (iii) een geschreven verklaring dat u te goeder trouw ervan overtuigd bent dat geen toelating tot het betwiste gebruik van het auteursrechtelijk beschermd werk verleend werd, noch door de eigenaar van het auteursrecht, noch door diens agent, noch door het toepasselijk recht en (5) een verklaring door u gegeven, op straffe van meineed, dat de bovenstaande informatie in uw verklaring accuraat is en dat u de titularis bent van het auteursrecht of de persoon die gemachtigd is op te treden namens de titularis van het auteursrecht. Aan deze vereisten moet voldaan worden opdat de inbreuk op een legaal voldoende wijze aan TomTom zou worden aangezegd. Zendt klachten over inbreuken op het auteursrecht aan: illegalproduct@tomtom.com.

Met betrekking tot de door de Gebruiker Bijgedragen Gegevens van andere gebruikers, verleent TomTom u het recht tot het gebruiken en tot het wijzigen en tot het uploaden van dergelijke door de Gebruiker Bijgedragen Gegevens in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden

5.2 Uw verantwoordelijkheden en verplichtingen bij gebruik

5.2.1 Uw eigendom van Gebruikersgegevens en door de Gebruiker Bijgedragen Gegevens

TomTom eist geen enkel eigendomsrecht op over de Gebruikersgegevens of de door de Gebruiker Bijgedragen Gegevens. U bevestigt en waarborgt dat u de vereiste licenties, rechten, toestemmingen en toelatingen bezit of heeft om de Gebruikersgegevens en de door de Gebruiker Bijgedragen Gegevens te uploaden en aan TomTom alle rechten te verlenen die verleend worden in deze Algemene Voorwaarden, inclusief het recht om andere gebruikers van de Diensten, de Applicaties en de TomTom Websites toe te staan om uw door de Gebruiker Bijgedragen Gegevens te gebruiken en te wijzigen en te uploaden in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden.

5.2.2 Beperkingen met betrekking tot het wijzigen van Producten, Diensten en Applicaties

Anders dan voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving of als uitdrukkelijk toegestaan via technologie of middelen die door TomTom ter beschikking zijn gesteld via de Producten, Diensten en Applicaties, zult u de Producten, Diensten en Applicaties of enig onderdeel daarvan (hetzij rechtstreeks via TomTom verkregen hetzij via een Doorverkoper) niet veranderen, verstoren of wijzigen noch zult u dit aan derden toestaan. U zult de Producten, Diensten en Applicaties niet analyseren middels reverse engineering, deze niet decompileren of demonteren om er andere, afgeleide producten van te maken, of codering breken of omzeilen en u zal geen derden toestaan noch in staat stellen dergelijke handelingen te stellen.

5.2.3 Rapporteren en zich onthouden van misbruik

Bij deze bent u ervan ingelicht dat TomTom geen enkele verantwoordelijkheid aanvaardt voor het regelmatig monitoren van enige Dienst, Applicatie en door de Gebruiker Bijgedragen Gegevens. Indien u enig misbruik van of aan de Diensten, Applicaties, of door de Gebruiker Bijgedragen Gegevens aan de weet zou komen, gelieve dergelijk misbruik te rapporteren aan TomTom, door TomTom support te contacteren via http://www.tomtom.com/support/.

Door het zich toegang verschaffen of gebruiken van Diensten en Applicaties en door het uploaden of gebruiken van Gebruikersgegevens of door de Gebruiker Bijgedragen Gegevens, stemt u ermee in zich te onthouden van ongepast gedrag, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het hiernavolgende:

    i. Promotioneel gebruik of aanwending tot betaling het gebruik van Diensten en Applicaties en/of Gebruikersgegevens of door de Gebruiker Bijgedragen Gegevens voor reclame, promotionele doeleinden, marketing en/of verkoopdoeleinden, het indienen van een sollicitatie of enige commerciële inhoud van de Diensten of Applicaties. Daarenboven stemt u ermee in af te zien van het direct of indirect in rekening brengen van kosten aan derden voor het gebruik van de Diensten en Applicaties en/of door de Gebruiker Bijgedragen Gegevens, of tot het aanvaarden van een betaling van een derde hiervoor. Daarenboven stemt u erin toe zich te onthouden van het hernemen van de basale constructie of het aanmaken van een zeer benaderend spiegelbeeld van enige Dienst, Applicatie of door de Gebruiker Bijgedragen Gegevens
    ii. Elektronische aanvallen: actie ondernemen ten aanzien van de Diensten en/of Applicaties teneinde de functionaliteit van enige software of hardware, telecommunicatieapparatuur, (veiligheids-) technologie, Diensten en/of Applicaties te omzeilen, hinderen, verbreken, beschadigen, uit te schakelen, overbelasten of beperken. U stemt erin toe geen Gebruikersgegevens of door de Gebruiker Bijgedragen Gegevens te verzenden die softwarevirussen, programma's of andere computercode bevat. Aanvullend stemt u erin toe geen Gebruikersgegevens of door de Gebruiker Bijgedragen Gegevens te uploaden die aanleiding geven tot het verzenden of anderszins beschikbaar maken van enig materiaal dat virussen, Trojaanse paarden, wormen, tijdbommen, of enig gelijkaardige software bevat die de werking van TomTom-servers, computers of netwerken of een Account, computers, netwerken of producten van gebruikers kan beschadigen. Aanvullend stemt u er ook in toe zich te onthouden van het gebruiken of lanceren van geautomatiseerde systemen, daarbij inbegrepen, maar niet beperkt tot “robotten” en “spinnen” die toegang geven tot Diensten en Applicaties, derwijze ingesteld dat ze meerdere berichten of verzoeken zenden naar de servers van TomTom, anders dan het produceren ervan dat redelijkerwijze kan verwacht worden van een reguliere, private gebruiker van Diensten en Applicaties in een vergelijkbare periode of tijd, bij gebruik van een conventioneel systeem. Aanvullend stemt u er ook in toe zich te onthouden van elke poging tot het ongeautoriseerd bekomen van toegang tot - of het onderbreken van het Account, de computers of netwerken van een andere gebruiker;
    iii. Spamming of intimidatie: plaatsen van door de Gebruiker Bijgedragen Gegevens die het versturen van "junk mail," "kettingbrieven," of ongevraagde massamailings of spammail inhoudt;
    iv. Het suggereren dat u betrokken bent bij TomTom: het tonen van door de Gebruiker Bijgedragen Gegevens op een wijze die een relatie of affiliatie met, sponsoring, of de goedkeurende ondersteuning van door de Gebruiker Bijgedragen Gegevens door TomTom impliceert, die misleidend, beledigend, illegaal, schadelijk, foutief, abusief, beledigend, lasterlijk, obsceen, vulgair, of hatelijk is, die een inbreuk op de rechten van derden uitmaakt, of op andere wijze wettelijk ongeoorloofd is, of de intellectuele eigendomsrechten van TomTom kan aantasten;
    v. Misleidend: het uploaden van door de Gebruiker Bijgedragen Gegevens die informatie aanprijst waarvan u weet dat die vals of misleidend is;
    vi. Schade berokkenend, een inbreuk plegend op wettelijke bepalingen of de rechten van anderen: plaatsen van door de Gebruiker Bijgedragen Gegevens die een inbreuk of schending van andermans rechten uitmaakt, waaronder auteursrecht, handelsmerk, octrooirecht, bedrijfsgeheim, privacy, publiciteit of andere persoonlijke of eigendomsrechten. Aanvullend stemt u ermee in geen door de Gebruiker Bijgedragen Gegevens te plaatsen, enige actie te ondernemen of Diensten en Applicaties te gebruiken op een wijze die om het even welke wet schendt of illegale activiteiten promoot. Daarenboven stemt u ermee om in geen inhoud te plaatsen hetzij rechtstreeks of door middel van een link, die illegaal, ergerlijk, kwaadsprekerig, lasterlijk, schendend, opruiend, bedrieglijk, inaccuraat, misleidend, malicieus, frauduleus, vals, onfatsoenlijk, schadelijk, sarrend, intimiderend, bedreigend, hatelijk, abusief, vulgair, obsceen, pornografisch, gewelddadig, seksueel expliciet is, die inbreuk maakt op privacy, publiciteit, intellectuele eigendom, eigendoms- of contractuele rechten, die beledigend is in een seksuele, raciale, culturele, of etnische context, de veiligheid van anderen in gevaar zal brengen of bedreigen, om geen persoonsgebonden informatie (daarbij inbegrepen telefoonnummers, thuis- of e-mailadressen, namen of familienamen), foto's of andere beelden van of met betrekking tot andere gebruikers of derden te gebruiken of te plaatsen zonder hun uitdrukkelijke toestemming, of inhoud te plaatsen die op enige andere wijze bezwaarlijk is;
     vii. Het verzamelen of publiceren van gegevens: gelieve oplettend te zijn omtrent elke persoonlijke informatie die u deelt. U zal er zich van onthouden vanuit Diensten, Applicaties of door de Gebruiker Bijgedragen Gegevens, gegevens te bekomen of te trachten te bekomen, tenzij TomTom voorgenomen heeft dergelijke gegevens voor u beschikbaar te maken. Daarenboven stemt u ermee in geen door de Gebruiker Bijgedragen Gegevens te uploaden bestaande uit pagina's waarvan de toegang beperkt is of enkel mits een paswoord toegankelijk is en evenmin verborgen pagina's of beelden;
    viii. Enig ander wederrechtelijk of ongewenst gebruik: het gebruiken van Diensten, Applicaties en door de Gebruiker Bijgedragen Gegevens op wederrechtelijke wijze of gebruik dat een inbreuk uitmaakt op deze Algemene Voorwaarden. Aanvullend stemt u er ook mee in dat u zich zal onthouden van elke inbreuk op enige gedragscode of andere richtlijnen die van toepassing kunnen zijn op de Diensten, Applicaties en/of door de Gebruiker Bijgedragen Gegevens.

5.2.4 Afwijzing van verantwoordelijkheid voor Gebruikersinteractie

Alleen U bent verantwoordelijk voor uw interacties met andere personen, ongeacht of dit contact online of in persoon plaats vindt. TomTom is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor verlies of schade als gevolg van enige interactie met andere gebruikers, met personen die u zou ontmoeten via Diensten of Applicaties of personen die u vinden ingevolge informatie die gepost werd op, door of door middel van Diensten en/of Applicaties. U stemt erin toe redelijke voorzorgen te nemen in alle interacties met andere gebruikers op Diensten en Applicaties en elk noodzakelijk onderzoek te doen alvorens u een ander persoon ontmoet. TomTom heeft geen enkele verbintenis of verplichting om betrokken te geraken in enig gebruikersgeschil, maar het staat TomTom wel vrij dat naar eigen believen te doen.

5.2.5 Afwijzing van verantwoordelijkheid voor personen met de status van Amateur Atleet

Alleen u bent er verantwoordelijk voor u ervan te verzekeren dat uw gebruik van of deelname aan de Diensten en Applicaties geen invloed heeft op uw geschiktheid als amateur atleet. Gelieve bij uw vereniging van amateuratleten na te gaan welke regels er op u van toepassing zijn. TomTom is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor uw gebruik van de diensten en Applicaties die resulteren in uw ongeschiktheid als amateuratleet.

5.2.6 Afwijzing van verantwoordelijkheid voor Fysieke Activiteit

Diensten en Applicaties kunnen functies bevatten die fysieke activiteit promoten. Overweeg de risico's die eraan verbonden zijn en raadpleeg uw medisch zorgverlener vooraleer enige fysieke activiteit aan te vatten of daarbij gebruik te maken van de Producten of TomTom Diensten. TomTom is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor letsel of schade welke u zou kunnen oplopen als gevolg van uw gebruik van of uw onvermogen om de functies van de Producten, de Diensten en de Applicaties te gebruiken.

5.3 De Rechten van TomTom

5.3.1 Communicatie en informatie

Bij het aanmaken van een Account, stemt u erin toe dat TomTom met u mag communiceren met elektronische middelen en dat zekere informatie over uw gebruik van Diensten en Applicaties, Gebruikersgegevens en/of door de Gebruiker Bijgedragen Gegevens met ons mogen gedeeld worden.

5.3.2 Beëindiging en wijziging

TomTom behoudt zich het recht voor, met of zonder voorafgaande aanzegging, Diensten, Applicaties en door de Gebruiker Bijgedragen Gegevens aan u geleverd of u ter beschikking gesteld door het gebruik van een Product, Dienst en Applicatie (zowel deze rechtstreeks bekomen via TomTom of via een Doorverkoper) te discontinueren, beperken, wijzigen, updaten, upgraden of supplementeren, tenzij het voorzien van dergelijke updates, upgrades of supplementen een integraal onderdeel vormt van het Product, de Dienst en de Applicatie en als dusdanig werd opgegeven door TomTom op het moment van de verkoop.

TomTom behoudt zich het recht voor de prijs te veranderen voor Diensten, (zowel deze op eenmalige basis als deze op abonnementsbasis) en voor Applicaties, mits het geven van een redelijke voorafgaande aanzegging daarvan (hetzij via e-mail, TomTom Websites, Applicaties of anderszins). Indien dergelijke verandering zal resulteren in hogere prijzen of op een andere wijze in uw nadeel werkt (maar niet in het geval van hogere prijzen die het resultaat zijn van hogere heffingen of belastingen opgelegd door de overheid) dan mag u uw abonnement beëindigen voorafgaand aan en met ingang op de datum dat dergelijke verandering van kracht wordt door het zenden van een e-mail viahttp://www.tomtom.com/support/.

5.3.3 Gebruikersgegevens en door de Gebruiker Bijgedragen Gegevens

TomTom mag, naar eigen goeddunken, statistieken met betrekking tot de Gebruikersgegevens en de door de Gebruiker Bijgedragen Gegevens verzamelen en verwerken om haar producten, Diensten en/of Applicaties te verbeteren, mits ze uw noodzakelijke toestemming daartoe bekomen heeft.

Met betrekking tot de Gebruikersgegevens, ingeval u dergelijke gegevens uploadt verleent u hierbij aan TomTom een wereldwijde, permanente, onherroepelijke, royalty-vrije licentie tot het gebruiken en kopiëren van dergelijke Gebruikersgegevens voor TomTom's eigen gebruik - zonder deze Gebruikersgegevens te tonen aan enige derde zonder uw voorafgaande toestemming - in zoverre dit gebruik noodzakelijk is om TomTom in de mogelijkheid te stellen u het bestelde Product en/of gevraagde Dienst te verschaffen.

Met betrekking tot de Aangebrachte Gebruikersgegevens, verleent u hierbij aan TomTom het recht voor het verlenen van toestemming aan andere gebruikers voor het gebruiken, wijzigen en uploaden van door de Gebruiker Bijgedragen Gegevens die u kunt uploaden door middel van de Diensten en Applicaties en dit in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden.

TomTom kan dergelijke informatie naar eigen goeddunken gebruiken, om het even waar in de wereld, zonder verplichting tot vergoeding, en vrij van intellectuele rechten, intellectuele eigendomsrechten en/of andere eigendomsrechten op of tot dergelijk informatie.

Wanneer haar wordt aangezegd dat door de Gebruiker Bijgedragen Gegevens een inbreuk zou uitmaken op enig onderdeel van deze Algemene Voorwaarden of op de rechten van enig andere derde dan mag TomTom dergelijke Gebruikersinhoud verwijderen zonder enige voorafgaande kennisgeving. TomTom mag een einde stellen aan uw toegang tot en gebruik van Diensten en Applicaties voor het uploaden van dergelijke door de Gebruiker Bijgedragen Gegevens.


6 Beëindiging en Restricties ingeval van inbreuk door u

TomTom behoudt zich het recht voor om, uitsluitend naar eigen goeddunken en onverminderd eventuele andere rechten, onmiddellijk - zonder dat een ingebrekestelling is vereist en zonder enige aansprakelijkheid ten aanzien van u of van om het even wie - uw Account en/of Abonnementen te beëindigen, uw profiel en al uw Gebruikersgegevens en/of door de Gebruiker Bijgedragen Gegevens te verwijderen, en uw gebruik van de totaliteit of van om het even welk onderdeel van uw Account, Diensten en Applicaties te beperken indien (ii) u enige wezenlijke voorwaarde van deze Algemene Voorwaarden niet naleeft of schendt, (ii) het innen van uw betaling voor Diensten en/of abonnementen zou falen na een tweede poging.

In dat geval moeten alle exemplaren van de TomTom Inhoud en alle onderdelen daarvan door u vernietigd worden of aan TomTom geretourneerd worden.

Daarenboven, op het moment van beëindiging zullen al uw licenties en rechten u verleend door TomTom gelijktijdig beëindigd worden.


7 Beperkte garantie met betrekking tot uw Product

7.1 Beperkte Garantie

TomTom biedt een beperkte garantie aan dat het Product (dat u ofwel rechtstreeks via TomTom bekomen hebt of via een Doorverkoper) vrij zal zijn van gebreken in ambachtsmanschap en materialen bij normaal gebruik voor een periode van twee (2) jaar te rekenen vanaf de datum dat het Product werd aangekocht of vanaf de datum van de aankoop tot de datum dat u een inbreuk pleegt op een van deze Algemene Voorwaarden, waarbij de kortste dezer termijnen van toepassing zal zijn. Tijdens deze periode zal het Product - enkel naar het eigen goeddunken van TomTom - hetzij hersteld of vervangen worden door TomTom zonder u onderdelen of werkuren aan te rekenen. Aanvullend zal TomTom verantwoordelijk zijn voor de kosten van vervoer en/of verzending met betrekking tot de herstelling of de vervanging. Indien het Product hersteld is nadat deze Periode verstreken is, zal de periode voor herstel verstrijken zes (6) maanden na de datum van de herstelling. Deze beperkte waarborg is niet overdraagbaar.

7.2 Wat deze beperkte waarborg niet dekt

Deze beperkte waarborg dekt geen schade door normale slijtage of als gevolg van het openen of herstellen van het Product door een persoon daartoe niet gemachtigd door TomTom, en dekt geen schade veroorzaakt door: foutief gebruik, vocht, vloeistoffen, blootstelling aan hitte en ongeval, misbruik, het niet naleven van de instructies die geleverd werden samen met het Product, verwaarlozing of een verkeerde toepassing. De beperkte garantie dekt evenmin de fysieke schade aan de oppervlakte van het Product

Daarenboven dekt deze garantie geen enkele Dienst, Applicatie, door de Gebruiker Bijgedragen Gegevens of Materiaal van Derden dat mogelijk wordt meegeleverd of geïnstalleerd op het Product of dat u heeft verkregen via diensten, Applicaties of TomTom Websites. De beperkte waarborg dekt niet de installatie, het verwijderen of het onderhoud van het Product noch enige daarmee verband houdende kosten.

TomTom geeft geen enkele commerciële noch andere waarborgen met betrekking tot de Producten, bovenop de beperkte waarborg zoals bepaald in deze Algemene Voorwaarden. Deze beperkte waarborg is de enige uitdrukkelijke garantie die u verstrekt wordt en deze verstrekking komt in de plaats van om het even welke andere uitdrukkelijke garanties of vergelijkbare verplichtingen gedaan door middel van publiciteit, documentatie, verpakking of andere communicaties.

De voorzieningen in deze clausule doen op generlei wijze afbreuk aan uw wettelijke rechten onder toepasselijke nationale wetgeving van dwingende orde, daarbij inbegrepen, maar niet beperkt tot uw wettelijke garantie op conformiteit van de goederen.

7.3 Hoe een vordering tot garantie instellen

Om een vordering in te stellen op basis van de beperkte waarborg, moet u het defect aanzeggen aan TomTom en aan TomTom het defect uitleggen door TomTom te contacteren binnen de 2-jarige garantieperiode via http://www.tomtom.com/support/ om een autorisatienummer voor het retourneren van uw bestelling te bekomen. De Producten moeten zo snel mogelijk volgend op uw aanzegging van het defect aan TomTom worden geretourneerd, vergezeld van een uitleg over het defect en het autorisatienummer dat u van TomTom heeft verkregen, naar het adres vermeld op het verzendingslabel dat u ontvangt wanneer u een autorisatienummer bekomen hebt voor het retourneren van uw bestelling. U moet elk ander onderdeel, als dat er zou zijn, van de retourprocedure gestipuleerd door TomTom naleven.


8 Beperkte waarborg met betrekking tot Diensten, Apps, door de Gebruiker Bijgedragen Gegevens en Materialen van Derden

TomTom kan afhankelijk zijn van derden voor de toelevering van sommige (onderdelen van) Diensten, Applicaties en door de Gebruiker Bijgedragen Gegevens.

U moet in het bijzonder rekening houden met het feit dat er rekenfouten kunnen optreden bij het gebruik van navigatiesystemen of bij het gebruiken, uploaden of wijzigen van softwaretoepassingen voor navigatiesystemen, die veroorzaakt worden door lokale omgevingsomstandigheden en/of onvolledige of incorrecte gegevens.

Diensten, Applicaties, door de Gebruiker Bijgedragen Gegevens of enige Materialen van Derden worden te uwer beschikking gesteld "in de staat waarin ze zich bevinden" en zonder waarborg van welke aard dan ook.

Tot het uiterste van wat bij wet is toegelaten, geeft TomTom volstrekt geen garanties noch toezeggingen - uitdrukkelijk of impliciet - met betrekking tot de aankoop (hetzij rechtstreeks via TomTom of via een Doorverkoper), de toegang tot en het gebruik van Diensten, Applicaties, door de Gebruiker Bijgedragen Gegevens of enig Materiaal van Derden, daarbij inbegrepen maar niet beperkt tot (i) correctheid, vergissingen en nauwkeurigheid (ii) geschiktheid in het algemeen, (iii) bruikbaarheid, voldoening gevende kwaliteit en geschiktheid voor een specifiek doel, (iv) betrouwbaarheid, defecten, werking en beschikbaarheid, (v) impliciete garanties van de hoedanigheid van titularis en de daaraan verbonden rechten of de afwezigheid van een inbreuk, (vi) veiligheid, het risico van het intercepteren van informatie, virussen of eender wat van schadelijke aard,(vii) vakkundige inspanning, ondersteuning, informatie of diensten, (viii) van een aanstootgevend, bedreigend, lasterlijk, onwettelijke of anderszins laakbaar karakter.

De voorzieningen in deze clausule doen op generlei wijze afbreuk aan uw wettelijke rechten onder toepasselijke nationale wetgeving van dwingende orde, daarbij inbegrepen, maar niet beperkt tot uw wettelijke garantie op conformiteit van de goederen. Indien een onderdeel van deze beperkte waarborg ongeldig of niet afdwingbaar zou verklaard worden, blijft het overige deel van deze beperkte waarborg desondanks geheel van kracht.


9 Beperking van aansprakelijkheid en schadeloosstelling door u

9.1 Beperking van aansprakelijkheid

Tot het maximum van wat bij de toepasselijke wet is toegelaten, zullen noch TomTom, noch haar toeleveranciers, noch haar onderaannemers, noch haar gelieerde ondernemingen, beheerders, directeuren, werknemers en/of agenten, te uwen aanzien of ten aanzien van derden aansprakelijk zijn voor enige schade, hetzij direct, speciaal, incidenteel, indirect of gevolgschade (daarbij inbegrepen, maar niet beperkt tot schade als gevolg van het niet kunnen gebruiken van of geen toegang kunnen krijgen tot de Producten, verlies van gegevens, verlies van business, derving van winst, onderbreking van business of gelijkaardige schaden) voortvloeiende uit of verband houdende met:

    i. het gebruik van, het onvermogen tot gebruik van of tot de toegang tot, of anderszins de prestatie van het Product, de Dienst, de Applicatie, de Gebruikersgegevens, de door de Gebruiker Bijgedragen Gegevens, of Materiaal van Derden, zelfs ingeval TomTom in kennis gesteld werd van de mogelijkheid van dergelijke schade; of
    ii. uw gedrag of dat van andere gebruikers (zowel online als offline) of het bijwonen van een TomTom-evenement of enige door de Gebruiker Bijgedragen Gegevens, zelfs ingeval TomTom in kennis gesteld werd van de mogelijkheid van dergelijke schade. U aanvaardt algehele verantwoordelijkheid voor uw gebruik van de Diensten, Applicaties, Gebruikersgegevens en door de Gebruiker Bijgedragen Gegevens; of
    iii. elke frauduleuze verkeerde voorstelling door gebruikers van Diensten, Applicaties, en/of door de Gebruiker Bijgedragen Gegevens; of
    iv. elke inbreuk op deze Algemene Voorwaarden; of
    v.  op om het even welke wet of de rechten van een derde.

Daarenboven zal TomTom geen ondersteunende bekrachtiging geven voor enige door de Gebruiker Bijgedragen Gegevens of enige opinie, aanbeveling, of advies daarin uitgedrukt, en TomTom wijst uitdrukkelijk elk mogelijk aansprakelijkheid af in verband met uw toegang tot en gebruik van dergelijke door de Gebruiker Bijgedragen Gegevens. TomTom handelt louter als een passief kanaal voor de distributie van door de Gebruiker Bijgedragen Gegevens en neemt geen enkele verbintenis op zich, noch aanvaardt zij enige aansprakelijkheid in verband met door de Gebruiker Bijgedragen Gegevens of activiteiten van gebruikers. Zelfs in het geval dat TomTom ervoor kiest enige door de Gebruiker Bijgedragen Gegevens te monitoren, ook dan of daardoor aanvaardt TomTom geen verantwoordelijkheid, noch enige verplichting tot het monitoren of verwijderen van door de Gebruiker Bijgedragen Gegevens.

Dit gezegd zijnde, in het geval dat TomTom aansprakelijk gesteld wordt ten aanzien van u voor om het even welke schade die op om het even welke wijze verband houdt met uw (onvermogen tot) gebruik van en/of toegang tot, of anderszins de prestatie van een Product, Dienst, Applicatie, Gebruikersgegevens, door de Gebruiker Bijgedragen Gegevens en/of Materiaal van derden, dan zal de aansprakelijkheid van TomTom (i) in het geval van een betaald Product, Dienst of Applicatie beperkt zijn tot het bedrag effectief door u betaald voor het Product, de Dienst of de Applicatie desbetreffend, en (ii) in het geval van gratis Dienst, Applicatie, Gebruikersgegevens en door de Gebruiker Bijgedragen Gegevens beperkt zijn tot een bedrag van US $350,00 (350 US Dollars).

Ongeacht al het bovenstaande of al het andere opgenomen in deze Algemene voorwaarden, zal niets in deze Algemene Voorwaarden de aansprakelijkheid van een van beide partijen beperken voor het overlijden of schade aan de persoon, die resulteert uit eigen nalatigheid.

Toepasselijke verplichte nationale wetgeving kan mogelijk de beperkingen of uitsluitingen van aansprakelijkheid vastgelegd in de Algemene Voorwaarden niet toelaten. De bovenstaande beperking van aansprakelijkheid tast uw rechten onder de toepasselijke verplichte nationale wetgeving niet aan. Voor meer informatie over uw rechten volgens de toepasselijke verplichte nationale wetgeving, gelieve contact op te nemen met uw nationale consumentenvereniging of de desbetreffende nationale overheidsinstantie.

9.2 Schadeloosstelling

U stemt ermee in TomTom, alsook haar gelieerde ondernemingen, beheerders, directeuren, werknemers, agenten, licentiegevers en leveranciers, schadeloos te stellen, te verdedigen, en te vrijwaren voor en tegen alle vorderingen, verliezen, verplichtingen, onkosten, schade en kosten, daarbij inbegrepen, zonder enige beperking, de erelonen van juridische raadslieden, voortvloeiend uit of in enig verband met uw gebruik en/of uw gedrag in verband met een Product, Dienst, een Applicatie en/of uw door de Gebruiker Bijgedragen Gegevens en uw gedrag in verband met andere gebruikers, of elke inbreuk op deze Algemene voorwaarden, elke wet of de rechten van om het even welke derde.


10 Materialen van Derden en Websites van Derden

Producten, Diensten en Applicaties mogen gebruik maken van Materialen van Derden. Het Gebruik van Materiaal van Derden in de Producten, Diensten en Applicaties vervat, kan onderworpen zijn aan andere algemene voorwaarden. De officiële kennisgevingen van auteursrechten en de specifieke licentievoorwaarden van deze Materialen van Derden kunnen gevonden worden in of via onze website www.tomtom.com/legal

U stemt er hierbij mee in dat het indienen van eender welke bestelling impliceert dat u de algemene voorwaarden voor enig Materiaal van Derden vervat in een besteld Product, Dienst of Applicatie, als dat het geval is, gelezen en aanvaard hebt.

Wanneer TomTom u links naar en/of toegang tot websites van derden en/of Materiaal van Derden verschaft, is dat alleen om het u gemakkelijk te maken en de opname van een link of toegang impliceert geen ondersteunende bekrachtiging door TomTom noch van de website van de derde, noch van Materiaal van Derden. TomTom is niet verantwoordelijk voor Materialen van Derden noch voor de inhoud van enige website, dienst of functionaliteit van derden, noch voor enige link vervat in websites of diensten van derden, noch voor enige wijziging of update van websites of diensten van derden


11 Overmacht

Overmacht betekent omstandigheden die het nakomen verhinderen van de verbintenissen van TomTom onder deze Algemene Voorwaarden en die buiten elke redelijke controle van TomTom vallen, inclusief laattijdige en/of vertraagde leveringen en onvolledige leveringen door TomTom alsook tijdelijke of partiële onbeschikbaarheid van uw Account, Diensten, Applicaties, Gebruikersgegevens en/of door de Gebruiker Bijgedragen Gegevens veroorzaakt door omstandigheden buiten elke redelijke controle van TomTom. Ingeval van overmacht zullen alle verbintenissen van TomTom opgeschort zijn. Indien de periode waarin TomTom haar verbintenissen niet kan nakomen als gevolg van overmacht die langer dan negentig (90) kalenderdagen duurt, hebben beide partijen het recht de koop/verkoopovereenkomst voor de Diensten en/of Applicaties schriftelijk te ontbinden en TomTom zal gerechtigd zijn de overeenkomst eenzijdig te verbreken voor de Diensten en/of Applicaties zonder enige verplichting tot gelijk welke vergoeding die voortvloeit uit of in verband staat met deze verbreking.


12 Privacy

Ten einde u de Producten en Diensten te leveren, dient TomTom persoonlijke informatie over u te gebruiken. TomTom houdt zich aan wetten omtrent privacy en gegevensbescherming van de Europese Unie en andere lokale wetten ter zake. Op deze basis zal TomTom uw informatie alleen gebruiken voor het doel en de tijdspanne waarvoor deze bekomen werd. U kan de op u toepasselijke privacyverklaring vinden op {sp} http://www.tomtom.com/privacy.


13 Rechten van Derden

Derden zijn niet gerechtigd onder toepasselijke wetgeving om op enige voorwaarde van deze Algemene Voorwaarden te vertrouwen of deze af te dwingen, maar dat heeft geen invloed op enig bestaand of beschikbaar recht of middel van een derde losstaand van dergelijke toepasselijke wetgeving.


14 Verandering

TomTom behoudt zich het recht voor op gelijk welk moment deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. U kan de meest recente versie vinden op de TomTom Websites. Controleer de TomTom-websites regelmatig


15 Volledige overeenkomst

Deze Algemene Voorwaarden (inclusief elk addendum of elke wijziging ervan vervat in de begeleidende verpakking van het Product), en elke andere voorwaarde, indien van toepassing, vormt de volledige overeenkomst tussen u en TomTom met betrekking tot de Producten met inbegrip van de ondersteunende diensten (zo die er zijn), Diensten, Applicaties, Gebruikersgegevens, en/of de door de Gebruiker Bijgedragen Gegevens en zij vervangen alle eerdere of gelijktijdige mondelinge of schriftelijke communicaties, voorstellen, en verklaringen aangaande de software of enig ander onderwerp waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn. In de mate dat de voorwaarden van enig TomTom beleid of programma voor ondersteunende diensten in strijd zou zijn met de voorwaarden van deze Algemene Voorwaarden, zijn het de voorwaarden van deze Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn. Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig, ongeldig, onafdwingbaar of onwettig bevonden wordt, blijven de andere bepalingen onverminderd van kracht.


16 Overleving

Bepalingen in deze Algemene Voorwaarden, die vanwege hun aard na de beëindiging of het verlopen van enige verkoop of licentie van uw Account, Dienst, Applicatie, Gebruikersgegevens en door de Gebruiker Bijgedragen Gegevens voortduren, blijven van kracht na de beëindiging van deze Algemene Voorwaarden.

Dit omvat, maar is niet beperkt tot de licentie van TomTom voor het gebruiken, uploaden, wijzigen, distribueren, in sublicentie geven, "reverse engineeren", decompileren of demonteren en tonen van door de Gebruiker Bijgedragen Gegevens door u gegenereerd.


17 Scheidbaarheid

Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig, ongeldig, onafdwingbaar of onwettig zou bevonden worden, blijven de andere bepalingen onverminderd van kracht. Ingeval van dergelijke ongeldige bepaling zal TomTom nieuwe voorwaarden aanbrengen ter vervanging van dergelijke ongeldige bepalingen. Wat hun inhoud en bereik betreft worden deze nieuwe voorwaarden zodanig uitgelegd dat ze de originele tekst zo dicht mogelijk benaderen, maar op zodanige wijze dat er daadwerkelijk rechten aan kunnen worden ontleend.


18 Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Deze algemene Voorwaarden en elk geschil in verband met deze Algemene Voorwaarden of in verband met de aankoop en het gebruik van de Producten, Diensten, Applicaties, Gebruikersgegevens, door de Gebruiker Bijgedragen Gegevens of anderszins zijn onderhevig aan de wetten van België. De toepasselijkheid van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken is hierbij uitdrukkelijk uitgesloten van deze Algemene voorwaarden.

De rechtbanken van Brussel, België zullen uitsluitend bevoegd zijn om uitspraak te doen over elk geschil of elke vordering die voortvloeit uit of in verband staat met deze Algemene Voorwaarden (daarbij inbegrepen alle niet-contractuele geschillen of vorderingen). Deze clausule heeft geen invloed op uw rechten onder verplichte lokale wetgeving, waaronder het recht, waar van toepassing, om geschillen of vorderingen voortvloeiend uit of in verband staand met deze Algemene Voorwaarden voor de rechtbanken van uw eigen rechtsgebied of voor andere rechtbanken te brengen die bevoegd zijn om kennis te nemen van dergelijke geschillen.


19 Vertalingen

De Franse en Vlaamse versies van deze Algemene voorwaarden zijn de versies die voorrang hebben op alle andere voor uw aankoop. Vertalingen worden enkel voorzien om het u gemakkelijk te maken.


20 Vragen en klachten

Mocht u enige vraag, suggestie of klacht hebben betreffende uw bestelling, uw aankoop, deze Algemene Voorwaarden, of indien u in contact wil treden met TomTom voor welke reden dan ook, gelieve dat dan ook te doen en wel per e-mail via http://www.tomtom.com/support/. TomTom zal met zorg nota nemen van uw e-mail en zal elke klacht zo spoedig mogelijk behandelen en zal u een antwoord zenden binnen (1) week.