Användningsvillkor

Läs villkoren som gäller när du besöker TomToms webbplatser och använder TomToms onlinebutiker.

Innehållsförteckning

1. Omfattning
2. Allmänna anmärkningar
3.Användarbegränsningar
4. Immaterialrätt
5. Integritet och cookies
6.Inga garantier erbjuds på denna webbplats
7. Tredje parts webbplatser
8.Användardata godkänns inte av oss
9.Mobiltjänster och åtkomst
10.Uppladdning av data till TomToms webbplatser

11.Rättigheter som du ger oss till innehåll som du laddar upp (användardata)
12. Skadestånd
13. Garantifriskrivning
14. Ansvarsbegränsning
15.Tillämplig lagstiftning och behörig domstol
16. Diverse
17. Separeringsklausul
18. Frågor och anmärkningar

1 Omfattning

Ta reda på när användarvillkoren gäller och vad de täcker.

Dessa användarvillkor gäller för användning av TomToms webbplatser och innehåller dina rättigheter, skyldigheter och restriktioner vid användning av TomToms webbplatser.
Genom att fortsätta använda denna TomTom-webbplats godkänner du och är bunden av alla dessa användarvillkor och eventuella ändringar och tillägg till dessa.
TomTom kan när som helst ändra dessa användarvillkor med eller utan föregående meddelande, varvid ändringarna träder i kraft när de läggs ut på TomToms webbplatser. Gå in på TomToms webbplatser regelbundet. Din fortsatta användning av TomToms webbplatser kommer att betraktas som ditt godkännande av de reviderade villkoren.

2 Allmänna anmärkningar

Det här avsnittet innehåller allmän information som hjälper dig att bättre förstå syftet med användarvillkoren.

Vänligen läs igenom användarvillkoren noggrant före användning av tomtoms webbplatser.

TomToms webbplatser drivs av TomTom Inc. om du bor i USA eller Kanada, eller av TomTom International BV om du bor någon annanstans.
Om du är bosatt i USA eller Kanada ingås dessa användarvillkor mellan dig och TomTom Inc., ett bolag registrerat i Massachusetts, 24 New England Executive Park # 410, Burlington, MA 01803, USA, med registreringsnummer (ID-nummer): 571139414; i övriga fall ingås dessa användarvillkor mellan dig och TomTom International B.V., ett privat bolag med begränsat ansvar och med huvudkontor i Amsterdam och med registrerad adress De Ruijterkade 154 (1011 AC) Amsterdam, Nederländerna, registrerat i nederländska handelskammarens bolagsregister under nummer 34076599 och med momsregistreringsnummer NL 8007.65.679.B.01 (i båda fallen "TomTom").
Genom att besöka eller använda en TomTom webbplats bekräftar du att du har läst igenom, förstår och samtycker till att vara bunden av dessa användarvillkor och tillämplig lagstiftning, oavsett om du har ett registrerat konto hos TomTom eller inte.
Om du inte samtycker till dessa användarvillkor, vänligen använd inte TomToms webbplatser. Tilläggsvillkor, inklusive de allmänna villkoren https://www.tomtom.com/legal/, kan vara tillämpliga vid ett köp via TomToms webbplatser och du kan bli ombedd att uttryckligen godkänna sådana tilläggsvillkor. Sådana ytterligare villkor kan utgöra tillägg till dessa användarvillkor eller, i den utsträckning de är oförenliga med innehållet i eller avsikten med dessa användarvillkor, ha företräde framför dessa användarvillkor.
Du samtycker till att alla meddelanden, avtal, offentliggöranden eller annan kommunikation som TomTom skickar till dig elektroniskt när du använder TomToms webbplats tillgodoser alla lagstadgade kommunikationskrav.
Även om åtgärder har vidtagits för att säkerställa riktigheten i informationen på TomToms webbplatser, ansvarar TomTom inte för riktigheten i sådan information. TomToms webbplatser och TomToms innehåll tillhandahålls ”i befintligt skick” och efter vad som finns tillgängligt. Vi kan komma att uppdatera TomToms webbplatser emellanåt och ändra TomToms innehåll när som helst efter eget gottfinnande.
TomToms webbplats är tillgänglig kostnadsfritt. Vi garanterar inte att TomToms webbplatser, eller innehåll på desamma, alltid kommer att vara tillgängligt eller utan avbrott. Vi kan komma att dra in, återkalla eller begränsa tillgängligheten av hela eller delar av TomToms webbplats av affärsmässiga eller operativa skäl. Vi kommer att försöka meddela dig i rimlig tid om eventuella indragningar eller återkallanden. Du ansvarar också för att se till att alla personer som besöker TomToms webbplatser via din internetanslutning känner till dessa användarvillkor och andra tillämpliga villkor, och att de följer dem.
TomToms webbplatser kan innehålla hänvisningar till specifikt TomTom innehåll (inklusive men inte begränsat till data som tillhandahållits av användare) som kanske inte finns tillgängligt, eller inte kommer att göras tillgängligt någon gång i ett specifikt land. Vänligen kontakta vår lokala representant för ytterligare information.

3 Användarbegränsningar

Se dessa villkor för att förstå hur du på ett lagligt sätt kan använda TomToms webbplatser.

Du får endast använda TomToms webbplatser och TomToms innehåll för lagliga ändamål. Du samtycker till att inte ändra eller ta bort någon information om äganderätt från material som laddas ner, skrivs ut eller på annat sätt erhålls via TomToms webbplatser. Du samtycker till att inte ändra, kopiera, översätta, sända ut, utföra, visa, distribuera, utarbeta, reproducera, återpublicera, ladda ner, visa, lägga ut, överföra eller sälja något innehåll som görs tillgängligt via TomToms webbplatser.
Du får inte: (i) modifiera, ändra, redigera, förena eller på annat sätt ändra sökresultaten från det format eller den ordning i vilken de levereras till dig via TomToms webbplatser, inklusive att modifiera, ändra, redigera eller på annat sätt ändra de varumärken som visas som en del av sökresultaten; (ii) kombinera, sammanblanda eller förena sökresultaten med några andra söktjänstresultat inklusive Google Local Search; (iii) sälja, saluföra, distribuera eller på annat sätt erhålla någon inkomst, varken direkt eller indirekt, eller tillåta tredje part att erhålla inkomster från sökresultaten; (iv) vidta någon åtgärd som skulle kunna förhindra, hindra, förvränga eller på annat sätt inkräkta på TomToms möjlighet att beräkna de reklaminkomster som genereras från sökresultaten.
Du samtycker till att inte använda TomToms webbplatser på något sätt som kan inkräkta på tredje parts rättigheter.
Du samtycker till att inte använda någon datautvinning, robotar, webbdatautvinning (inklusive skärmutvinning) eller liknande datainsamlingsmetoder. Du samtycker till att inte vidta någon åtgärd som kan äventyra TomToms webbplatsers säkerhet, göra TomToms webbplatser oåtkomliga för andra eller på annat sätt skada TomToms webbplatser eller TomToms innehåll.
Om du väljer, eller tillhandahålls, en användarkod, ett lösenord eller någon annan uppgift som en del av våra säkerhetsrutiner måste du behandla denna information som konfidentiell. Du får inte avslöja den för någon tredje part.
Om du vet eller misstänker att någon annan än du känner till din användarkod eller ditt lösenord måste du omedelbart meddela oss på https://help.tomtom.com/ .
Du får inte missbruka TomToms webbplatser genom att avsiktligt införa virus, trojaner, maskar, logiska bomber eller annat material som är illvilligt eller tekniskt skadligt. Du får inte försöka få obehörig åtkomst till TomToms webbplatser, till den server där TomToms webbplatser lagras eller till en server, dator eller databas som är ansluten till TomToms webbplatser.
Du får inte använda någon del av innehållet på TomToms webbplats i kommersiella syften.
TomTom förbehåller sig rätten att stänga av eller avbryta din åtkomst till TomToms webbplatser, om TomTom – efter eget godtycke – anser att du har brutit mot dessa användarvillkor.

4 Immaterialrätt

Ta reda på hur innehållet på TomTom webbplatser skyddas av upphovsrättslagar. För mer detaljerad information om immaterialrätt, se avsnittet om immateriell egendom. Anspråk angående intrång i upphovsrätten kan lämnas in via det formulär som finns tillgängligt på https://help.tomtom.com/ .

Samtliga immateriella rättigheter på och till TomToms webbplatser ägs av TomTom, dess närståendebolag och licensgivare, vilket inkluderar (utan begränsning) material som skyddas av lagstiftning avseende upphovsrätt, varumärken eller patent. Alla varumärken, servicemärken och firmanamn (t.ex. namnet TomTom och logotypen med två händer) ägs, är registrerade och/eller licensierade av TomTom N.V. och dess närståendebolag. Allt innehåll på TomToms webbplatser utgör ett samlingsverk enligt upphovsrättslagarna i USA och/eller Nederländerna och övriga upphovsrättslagar, och ägs av TomTom. Alla rättigheter förbehålles. Ingenting i dessa användarvillkor ska tolkas som att du erhåller någon licens till immateriella rättigheter.
Programvara som görs tillgänglig t.ex. genom nedladdning eller streaming från eller via TomToms webbplatser licensieras ut i enlighet med villkoren i det tillämpliga licensavtalet eller andra tillämpliga villkor. Med undantag för vad som fastställs i det tillämpliga licensavtalet eller andra villkor, som tidigare nämnts, görs programvaran endast tillgänglig för användning av TomToms webbplatser, och all ytterligare kopiering, reproduktion eller återdistribution av programvaran är strikt förbjuden. Garantier, om sådana föreligger, med avseende på sådan programvara ska endast gälla enligt vad som fastställs i det tillämpliga licensavtalet. TomTom friskriver sig härmed från alla ytterligare utfästelser och garantier av något slag, explicit eller implicit, med hänsyn till sådan programvara.
För att undanröja alla tvivel ska ingenting i detta avtal hindra eller begränsa dina rättigheter att använda upphovsrättsligt skyddat innehåll inom ramen för undantagen från eller begränsningarna av upphovsrättsligt skydd eller annan relaterad citat- eller återgivningsrätt i enlighet med nationell lagstiftning.

5 Integritet och cookies

Vår integritetspolicy, https://www.tomtom.com/legal/], som är inkorporerad i dessa användarvillkor genom denna referens, beskriver vidare den insamling och användning av information som sker på TomToms webbplatser samt användningen av cookies. Om du vill läsa mer om hur TomTom hanterar information angående dig och TomToms användning av cookies, vänligen läs TomToms integritetspolicy på TomToms officiella webbplats https://www.tomtom.com/privacy/.

6 Inga garantier erbjuds på denna webbplats

Innehållet på TomToms webbplatser tillhandahålls endast som allmän information. Det är inte avsett att fungera som råd att förlita sig till. Du måste få professionell rådgivning eller specialistrådgivning innan du vidtar, eller avstår från att vidta, åtgärder på grundval av innehållet på TomToms webbplatser.
Även om vi gör rimliga ansträngningar att uppdatera informationen på TomToms webbplatser gör vi inga utfästelser, och lämnar inga garantier eller säkerheter, uttryckliga eller underförstådda, om att innehållet på TomToms webbplats är korrekt, fullständigt eller uppdaterat.

7 Tredje parts webbplatser

TomToms webbplatser kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser, enbart för din bekvämlighet. TomTom varken stöder, övervakar eller utövar kontroll över dessa tredje parts webbplatser, vilka har separata användningsvillkor och integritetspolicyer. Om du använder dessa länkar, kommer du att lämna TomToms webbplatser. TomTom ansvarar inte för innehåll eller policyer på tredje parts webbplatser och du besöker sådana tredje parts webbplatser på egen risk.

8 Användardata godkänns inte av oss

TomToms webbplatser kan innehålla information och material som laddats upp av andra användare av webbplatsen (användardata och data som tillhandahållits av användare). Denna information och detta material har inte kontrollerats eller godkänts av oss. De åsikter som uttrycks av andra användare på TomToms webbplats representerar inte våra åsikter, värderingar eller rekommendationer.
Om du vill klaga på innehåll som laddats upp av andra användare, och ditt klagomål är baserat på annan grund än påstått intrång i upphovsrätten, vänligen kontakta oss på https://help.tomtom.com/ . Om du vill klaga på innehåll som laddats upp av andra användare, och ditt klagomål är baserat på påstått intrång i upphovsrätten, vänligen gå till https://www.tomtom.com/legal/.

9 Mobiltjänster och åtkomst

Om TomToms webbplatser innehåller funktioner som finns tillgängliga för vissa mobila enheter eller via anslutning genom en sådan mobil enhet (t.ex. internetdelning) godkänner du och samtycker till att din nätverksoperatörs priser och avgifter gäller, inklusive i vissa fall, ytterligare avgifter för internetdelning. Alla mobila tjänster kommer inte att fungera med alla nätverksoperatörer eller produkter.

10 Uppladdning av data till TomToms webbplatser

När du använder en funktion som låter dig ladda upp innehåll på TomToms webbplatser, eller kontakta andra användare av TomToms webbplats, måste du följa de innehållsstandarder som anges i våra villkor https://www.tomtom.com/legal/.
Du garanterar att alla sådana bidrag följer standarderna, och du ansvarar inför oss och måste ersätta oss för eventuella brott mot denna garanti. Detta innebär att du kommer att vara ansvarig för eventuell förlust eller skada som vi ådrar oss till följd av ditt brott mot garantin.
Allt innehåll som du laddar upp på TomToms webbplatser kommer att anses vara icke-konfidentiellt och oskyddat. Du behåller all din äganderätt till ditt innehåll, men du måste bevilja oss och övriga användare av TomToms webbplats en begränsad licens att använda, lagra och kopiera innehållet och att distribuera, underlicensiera och tillgängliggöra det för tredje part. Rättigheterna för licensen för dina användardata återfinns i avsnitt 11 i dessa användarvillkor och i våra allmänna villkor https://www.tomtom.com/legal/.
Vi har också rätt att avslöja din identitet för varje tredje part som hävdar att innehåll som har publicerats eller laddats upp av dig på TomToms webbplatser utgör ett intrång i deras immateriella rättigheter, eller en kränkning av deras rätt till integritet. På detta sätt kommer vi alltid att fullgöra våra skyldigheter enligt GDPR och all annan dataskyddslagstiftning.
Vi har rätt att ta bort alla inlägg som du gör på TomToms webbplatser om inlägget – enligt vår mening – inte följer de innehållsstandarder som anges i våra villkor https://www.tomtom.com/legal/. Vi har även rätt att förhindra åtkomst till, eller ta bort, otillåtet innehåll vid mottagande av ett underbyggt upphovsrättsanspråk från en annan part som gör gällande att vara rättmätig ägare till det innehåll som du har laddat upp eller på annat sätt delat med TomTom.
Du är ensamt ansvarig för att säkra och säkerhetskopiera ditt innehåll.

11 Rättigheter som du ger oss till innehåll som du laddar upp (användardata)

När du laddar upp eller publicerar innehåll på TomToms webbplatser ger du TomTom följande rättigheter att använda innehållet:

Du ger TomTom en icke-exklusiv, överlåtbar, underlicensierbar, royaltyfri, evig, oåterkallelig, fullt betald och världsomfattande licens att använda, reproducera, tillgängliggöra för allmänheten, publicera, översätta, ändra, skapa härledda verk av och distribuera och licensiera dina användardata i anslutning till tjänsten, ensamt eller tillsammans med annat innehåll eller material, på alla sätt och med alla medel, metoder eller tekniker, oavsett om dessa är kända eller uppfinns senare. Du förstår att de rättigheter som beviljas genom detta avsnitt inte påverkas om du raderar ditt konto. Förutom de rättigheter som uttryckligen beviljas behåller du all äganderätt, däribland immateriella rättigheter, till dina användardata. Om så är tillämpligt och tillåtet enligt tillämplig lagstiftning samtycker du även till att avstå från eventuella ”morala” eller liknande rättigheter, såsom din rätt att erkännas som upphovsman till användardata, inklusive återkoppling, och din rätt att invända mot föraktfull behandling av sådana användardata.
Du ger härmed TomTom rätt att ge andra användare tillåtelse att använda, ändra eller ladda upp innehåll som du laddat upp på TomToms webbplatser.
Du samtycker även till att TomTom sparar en kopia av dina användardata i registreringssyfte för att fullgöra sina lagliga eller kommersiella förpliktelser.
Du bekräftar att du äger, eller av den rättmätiga ägaren har beviljats, alla immateriella rättigheter i dina användardata som är nödvändiga enligt dessa villkor, och att din delning av dina användardata inte inkräktar på någon annan parts immateriella rättigheter.

12 Skadestånd

Du samtycker till att gottgöra, försvara och hålla TomTom, dess närståendebolag, tjänstemän, chefer, anställda, ombud, licensgivare och leverantörer skadeslösa från och gentemot alla anspråk, förluster, förpliktelser, utgifter, skadestånd och kostnader, inklusive, men utan begränsning till, advokatarvoden som uppstår till följd av eller på något sätt i samband med din användning av TomToms webbplatser, ditt uppförande i samband med TomToms webbplatser eller med andra användare, eller någon överträdelse av dessa användarvillkor, lagar eller tredje parts rättigheter.

13 Garantifriskrivning

Var särskilt uppmärksam på det här avsnittet. I det här avsnittet beskrivs i vilken utsträckning TomTom är ansvarigt för driften av TomToms webbplatser och för TomToms innehåll som finns där.
TomToms webbplatser, inklusive TomToms innehåll och tredje parts material som finns på TomToms webbplatser, tillhandahålls ”i befintligt skick” och utan någon form av garantier. I den utsträckning som tillåts i lagstiftningen friskriver sig TomTom från alla uttryckliga eller underförstådda garantier när det gäller driften av TomToms webbplatser och TomToms innehåll.
TomTom garanterar inte och lämnar inga utfästelser angående TomToms webbplatsers säkerhet. Du tillstår att all information som skickas kan fångas upp av icke auktoriserade tredje parter, och att TomTom inte kan garantera, och inte utlovar, några specifika resultat genom användning av TomToms webbplatser. TomTom garanterar inte att TomToms webbplatser kommer att vara fria från avbrott eller fel, att eventuella defekter kommer att avhjälpas, eller att TomToms webbplatser eller servern som gör TomToms webbplatser tillgängliga är fria från virus eller något annat skadligt.
Du ansvarar för att konfigurera din informationsteknik, dina datorprogram och plattformar för att få åtkomst till TomToms webbplatser. Du bör använda egen programvara för virusskydd.
I den utsträckning som tillåts i lagstiftningen ger inte TomTom några garantier eller utfästelser om användningen av TomToms innehåll på TomToms webbplatser vad beträffar deras riktighet, exakthet, lämplighet, användbarhet, tillförlitlighet eller annat. Du förstår och samtycker till att du laddar ner eller på annat sätt erhåller TomToms innehåll på egen risk, och att du är ensamt ansvarig för din användning och eventuell skada på din enhet via vilken du går in på TomToms webbplatser, förlust av data eller annan skada som på något sätt kan uppstå. TomTom förbehåller sig rätten att ändra allt TomTom innehåll och övriga element som används eller som finns på TomToms webbplatser när som helst och utan föregående meddelande. Vissa länder tillåter inte begränsningar av eller undantag från garantier, så ovan nämnda begränsningar kanske inte gäller för dig.

14 Ansvarsbegränsning

I det här avsnittet beskrivs under vilka omständigheter som TomTom är ansvarsskyldigt gentemot dig för skador orsakade av TomToms webbplatser eller TomToms innehåll. Avsnittet påverkar inte dina rättigheter enligt tillämplig nationell lagstiftning.
Ingenting i dessa användarvillkor undantar eller begränsar TomToms ansvar för dödsfall eller personskada som uppstår till följd av försummelse, eller bedrägeri eller falsk framställning, eller med avseende på de underförstådda garantierna i avsnitten 12–15 i 1979 års lag om varuförsäljning eller 1987 års lag om konsumentskydd eller dina lagliga rättigheter med avseende på felaktiga varor eller varor som inte är såsom beskrivits eller något annat ansvar som inte kan undantas eller begränsas av tillämplig lagstiftning.
Om inte annat följer av ovanstående ansvarar – i den utsträckning som tillåts i tillämplig lagstiftning – varken TomTom eller dess närståendebolag, leverantörer och/eller underleverantörer inför dig eller en tredje part för direkta, särskilda, tillfälliga eller indirekta skador eller följdskador, däribland för uteblivna intäkter, utebliven verksamhet, avbrott i verksamheten, skador – oavsett om det gäller avtalsförhållande, otillåten handling (inklusive försummelse), brott mot en juridisk skyldighet eller som annars uppkommer under eller i samband med följande:
– Användning av eller omöjlighet att besöka TomToms webbplatser.
– Användning av eller tilltro till något av TomToms innehåll som visas på TomToms webbplatser.
– Förlorad data eller information eller liknande till följd av besök på, användning av eller omöjlighet att besöka eller använda TomToms webbplatser, inklusive TomToms innehåll.
– Andra användares beteende (online eller offline) eller närvaro vid ett av TomToms evenemang.
Också om TomTom har aviserats om risk för sådana skador. Du påtar dig fullt ansvar för din användning av TomToms webbplatser och TomToms innehåll. Den enda korrigerande åtgärd som du kan vidta gentemot TomTom för användning av TomToms webbplatser är att sluta använda TomToms webbplatser.
Vi ansvarar inte för eventuell förlust eller skada orsakad av virus, DDoS-attacker eller annat teknologiskt skadligt material som kan infektera utrustning, program, data eller annan skyddad egendom till följd av att du använder TomToms webbplatser eller att du laddar ner något av TomToms innehåll eller på en webbplats kopplad till det.
Med detta sagt, om TomTom befinns vara ansvarigt gentemot dig för eventuell skada eller förlust som på något sätt är kopplad till din (oförmåga att få) åtkomst till och/eller använda TomToms webbplatser, ska TomTom totala skadeståndsskyldighet inom ramen för TomToms webbplatser inte överstiga 350,00 US-dollar för vart och ett eller flera anspråk. Tillämplig lag kanske inte tillåter begränsning av eller undantag från skadeståndsskyldighet eller oförutsedda skador eller följdskador, så ovan nämnda begränsning eller undantag kanske inte gäller för dig.
Olika begränsningar och undantag beträffande ansvarsskyldighet kan gälla för ansvar till följd av tillhandahållande till dig av en eller flera produkter, vilket fastställs i våra allmänna villkor https://www.tomtom.com/legal/.

15 Tillämplig lagstiftning och behörig domstol

Om du är bosatt i USA eller Kanada samtycker du till att dessa användarvillkor och TomToms innehåll i alla avseenden regleras av staten New Yorks lagstiftning i USA, utan hänsyn till dess lagvalsbestämmelser och att alla tvister, anspråk och rättsliga förfaranden som direkt eller indirekt uppstår ur eller i relation till användarvillkoren eller TomToms innehåll ska lösas enskilt, utan vidtagande av någon form av grupptalan, och endast i statliga eller federala domstolar som är belägna i New York City, New York, USA.
Om du är bosatt utanför USA eller Kanada ska alla tvister, anspråk och rättsliga förfaranden som direkt eller indirekt uppstår ur användarvillkoren eller TomToms innehåll lyda under nederländsk lagstiftning, utan hänsyn till eventuella lagvalsprinciper som skulle resultera i tillämpning av någon annan jurisdiktions lagstiftning och ska uteslutande lösas av domstolar i Amsterdam, Nederländerna. FN-konventionen angående avtal om internationella köp av varor, 1980, ska inte gälla för TomToms webbplatser eller för dessa användarvillkor och avvisas härmed uttryckligen.

16 Diverse

Med undantag för vad som är förbjudet enligt tillämplig lagstiftning ska varje talan eller anspråk som du kan ha med hänsyn till TomToms webbplatser inledas inom ett (1) år från det att anspråket eller grunden för talan uppstår.
TomToms underlåtelse att insistera på eller genomdriva strikt efterlevnad av något av användarvillkoren ska inte ses som ett avstående från någon bestämmelse eller rättighet. Varken beteendemönster mellan parterna eller affärspraxis ska ändra någonting i användarvillkoren. TomTom får överlåta sina rättigheter och delegera sina skyldigheter enligt användarvillkoren till en annan part när som helst och utan föregående meddelande till dig.

17 Separeringsklausul

Om någon bestämmelse i dessa allmänna villkor bedöms vara upphävd, ogiltig, icke verkställbar eller olaglig ska övriga bestämmelser äga fortsatt giltighet och vara i full kraft. Vid sådana ogiltiga bestämmelser kommer TomTom att lägga fram nya villkor som ersättning för dessa. Dessa nya villkor ska, vad gäller innehåll och effekt, tolkas så nära originaltexten som möjligt, dock på ett sådant sätt att rättigheter kan härledas från dem.

18 Frågor och anmärkningar

Om du har frågor, förslag, klagomål eller anmärkningar avseende TomToms webbplatser eller dessa användarvillkor, eller om du av någon anledning vill kontakta TomTom, vänligen skicka ett e-postmeddelande via https://help.tomtom.com/ .

Definitionslista

Inbyggd enhet

Alla produkter som är inbyggda i ett fordon och som säljs till dig via en tredje part.

Produkt

All hårdvara, alla artiklar och alla tillbehör, inklusive, men inte begränsat till:
– Alla navigeringsenheter (exklusive inbyggda enheter)
– Sportenheter
– Medföljande artiklar och tillbehör

Villkor

TomToms allmänna villkor som finns på https://www.tomtom.com/legal/.

Tredje parts material

Innehåll, programkoder, data, information, funktionalitet, annat innehåll och algoritmer som licensierats eller på annat sätt har gjorts tillgängliga av andra än TomTom.

TomToms innehåll

All information, texter, filer, skrifter, grafik, foton, ljud, musik, videor, interaktiva funktioner, funktionaliteter eller annat liknande material som gjorts tillgängligt av TomTom.

TomToms webbplatser

Alla webbplatser som gjorts tillgängliga av TomTom och som är åtkomliga för dig utan föregående registrering eller inloggning, inklusive, men inte begränsade till:

https://www.tomtom.com/

https://plan.tomtom.com/

https://mapexplorer.tomtom.com/

Användare

Alla användare av en TomTom webbplats eller applikation.

Copyright © 2024 TomTom International BV. All rights reserved.