Villkor

Villkoren gäller för dina beställningar och för användning av TomTom-produkter och -tjänster som du har köpt efter den 1 januari 2020.

1 Omfattning

Ta reda på när användningsvillkoren för TomTom gäller och vad de täcker.

Dessa Allmänna Villkor är tillämpliga:

    i. på alla beställningar, inköp eller annan form av anskaffande av:
        – Produkter och Tjänster direkt via TomTom; och
        – Appar via en Återförsäljare; och
    ii. på ditt Konto och skapandet av det; och
    iii. på användning av och/eller tillgång till:
        – alla produkter, tjänster, appar och data som tillhandahålls av användare, samt
        – Inbyggda Enheter, förutom i fall villkor från Återförsäljaren eller tredje partstillverkare av sådana Inbyggda Enheter är tillämpliga; och
    iv. på uppladdning av, användning av och/eller tillträde till din Användarinformation

Genom att (i) beställa, köpa eller på annat sätt anskaffa dig en Produkt, Tjänst eller App, och genom att (ii) använda och/eller gå in på en Plattform, Tjänst eller App och genom att (iii) skapa ett Konto, accepterar du och är bunden av dessa Allmänna Villkor med eventuella ändringar och tillägg.

Listan över definitioner som används i dessa Allmänna Villkor återfinns i början av detta dokument.

2 Din beställning direkt via TomTom

Det här avsnittet beskriver hur du beställer en Produkt och/eller Tjänst genom TomTom direkt, vad och hur du betalar för den och hur den levereras till dig.

2.1 Hur man gör en beställning

TomTom erbjuder Produkter och Tjänster via TomToms Webbplatser, Plattformar och Appar. Dessa Produkter och Tjänster kan innehålla eller bestå av TomTom Material och Tredje Parts Material.

När du vill beställa, köpa eller på något annat sätt anskaffa en produkt eller tjänst direkt från TomTom kan du göra detta via en plattform, TomToms webbplats eller en app.

Alla beställningar som skickas måste godkännas av TomTom. Ett avtal har träffats när TomTom har godkänt detta genom en orderbekräftelse. TomTom förbehåller sig rätten att avvisa en order helt eller delvis, eller att tillämpa ett maximalt orderbelopp. Alla beställningar av Produkter gäller med förbehåll för lagertillgång.

När du hämtar en TomTom-app via en återförsäljare kan ytterligare villkor från återförsäljaren gälla. Läs dem noggrant innan du går vidare.

2.2 Pris och betalning

Vissa Produkter och Tjänster kostar pengar. Priserna som anges för produkter och/eller tjänster på TomToms webbplatser och i appen är inklusive moms. Standardfraktkostnader och hanteringsavgifter (om sådana finns) kan variera beroende på produkten och värdet i varukorgen. Du har själv ansvar för alla eventuella lokala omsättningsskatter, andra skatter och statliga avgifter som gäller ordern, i förekommande fall. Priserna kan komma att ändras när som helst (och i enlighet med klausulen ”Upphörande och ändring” i avsnittet ”TomToms rättigheter” i kapitlet ”Din Användning” i dessa Allmänna Villkor) men påverkar inte beställningar på Produkter och Tjänster med fasta avtal som gjorts före datum för ändringen.

För månatligt betalda abonnemang träder ändrade priser i kraft i början av nästa abonnemangsperiod, efter datumet för prisändringen under förutsättning att du meddelas om detta med rimlig framförhållning (antingen via e-post, TomToms webbplatser, tjänster, appar eller på annat sätt).

Du godkänner härmed det nya priset genom att fortsätta använda tjänsterna eller appen efter det datum som meddelats för det nya priset. Om du inte godkänner prisändringen har du i enlighet med avsnitt 5.3.2 rätt att avvisa ändringen genom att avsluta ditt abonnemang inom fyra månader från det datum då TomTom informerar dig om prisändringen.

Vissa tjänster och appar tillhandahålls utan kostnad. TomTom förbehåller sig rätten att när som helst upphöra med att erbjuda kostnadsfria tjänster eller appar. TomTom kommer att informera dig ifall en tjänst eller app kommer att erbjudas mot en avgift i framtiden. I sådant fall kan du välja mellan att antingen fortsätta använda tjänsterna eller appen mot en avgift eller att avsluta din användning av tjänsten.

Alla beställningar måste betalas genom den betalningstjänst som TomTom erbjuder. För att du ska kunna göra beställningar och använda betalningstjänsten måste du tillhandahålla uppgifter om vilken betalningsmetod du föredrar, faktura- och leveransadress (om tillämpligt) och/eller andra uppgifter som är nödvändiga för att slutföra beställningen.

Om betalning via betalningstjänsten av någon anledning skulle misslyckas, kommer TomTom att skicka en faktura per post på det aktuella beloppet, vilken måste betalas med check eller kreditkort inom 15 dagar från fakturadatum.

2.3 Leverans och förlustrisk

TomTom har som mål att leverera Produkten inom 30 dagar från orderbekräftelsen. Om flera Produkter har beställts, förbehåller TomTom sig rätten att leverera varje Produkt separat. Vidare, TomTom har som mål att göra Tjänster tillgängliga inom 24 timmar från orderbekräftelsen.

En Produkt levereras till den leveransadress som du har uppgett. En Tjänst kommer att bli nerladdningsbar eller levereras och/eller göras tillgänglig för dig elektroniskt. Risken för förlust av eller skada på Produkten övergår till dig då Produkten har levererats till dig. Risken för förlust av eller skada på en Tjänst övergår på dig då Tjänsten antingen har gjorts tillgänglig för dig eller levererats till dig elektroniskt.

Om du inte tar emot leveransen av Produkten, förbehåller TomTom sig rätten att kräva dig på en rimlig kostnad för lagring av Produkten till dess att leverans kan ske.

Om leveransen till dig skulle misslyckas av någon anledning utanför TomToms kontroll, förbehåller TomTom sig rätten att häva avtalet och återbetala eventuellt inbetalda pengar.

Om TomTom av misstag levererar en Produkt till dig eller levererar och/eller av misstag gör en Tjänst tillgänglig för dig, ber vi dig kontakta TomTom för att få instruktioner om returnering (skicka e-post via http://www.tomtom.com/support).

3 Din rätt att avbeställa order

Som konsument kan du ha rätt att ångra ditt köp inom en begränsad tid efter köpet. Det här avsnittet beskriver de förhållanden där du kan utöva din rätt att ångra beställningar av Produkter, Tjänster och Appar.

För produkter som köpts via TomTom har du rätt att häva köpet av vilken anledning som helst under 14 dagar, räknat från och med leveransdatum till din leveransadress. TomTom återbetalar köpeskillingen och betalda leveranskostnader (med undantag för tilläggskostnader till följd av val av en leveransmetod annan än den billigaste standardleverans som vi erbjuder, eller när flera Produkter har beställts och inte alla returnerats). TomTom kommer att genomföra sådan återbetalning genom användning av samma betalningssätt som du använde för din ursprungliga transaktion, om du inte uttryckligen har godkänt något annat.

För att kunna utnyttja din ångerrätt måste du meddela TomTom ditt beslut genom att kontakta TomTom inom 14 dagar efter leverans, med ett e-postmeddelande via http://www.tomtom.com/support, för att erhålla ett referensnummer för returen av ordern. Du kan använda uppsägningsblanketten. Därefter ska du snarast skicka tillbaka Produkten, utan några som helst krav eller villkor, till den adress som finns på fraktsedeln som du får när du erhållit referensnumret för din orderretur.

Om du bestämmer dig för att ångra köpet och returnera Produkten till TomTom är du ansvarig för en eventuell värdeminskning av Produkten till följd av din hantering, utöver vad som krävs för att du ska bilda dig en uppfattning om Produktens typ, egenskaper och funktioner.

Du accepterar att TomTom kan debitera dig för eventuella frakt- eller portokostnader som uppstår i direkt samband med returneringen av Produkten.

För Tjänster som du erhåller via TomTom godkänner du att funktionen hos tjänsterna ska starta omedelbart – eller åtminstone så snart som möjligt – efter TomToms godkännande av din order och att du avstår från din rätt till upphävande inom 14 dagar så fort de fungerar.

För appar som du erhåller via TomTom eller en återförsäljare godkänner du att funktionen hos apparna ska starta omedelbart – eller åtminstone så snart som möjligt – efter att du laddad ned appen och att du avstår från din rätt till upphävande inom 14 dagar så fort den fungerar.

4 Ditt Konto och dina abonnemang

Du kan bli ombedd att skapa ett TomTom-konto för att köpa en Produkt eller en Tjänst, för att få åtkomst till eller använda en Tjänst, App och/eller Data som tillhandahållits av användare, eller för att hantera dina Användardata och/eller Data som tillhandahållits av användare. Läs det här avsnittet för att ta reda på vilka dina rättigheter och skyldigheter är i fråga om ditt Konto och ditt abonnemang. Avsnittet beskriver också hur du eller TomTom kan avsluta ditt Konto eller abonnemang.

4.1 Ditt Konto: registrering och hantering

Du kan bli ombedd att skapa ett Konto och därefter logga in på relevant Plattform för att:

    i. beställa en Produkt eller Tjänst;
    ii. få tillgång till eller använda en Tjänst, App och/eller Data som tillhandahålls av användare (som antingen erhållits direkt via TomTom eller via en Återförsäljare), och
    iii. få möjlighet att kunna ladda upp och/eller ladda ned Användardata och/eller Data som tillhandahålls av användare.
    iv. hantera ditt konto och/eller dina abonnemang.

Trots din rätt att använda en pseudonym (”alias” eller ”användarnamn”) när du skapar ditt konto, godkänner du att du måste tillhandahålla korrekt information om dig själv när du registrerar dig. Vänligen tillse att din Kontoinformation är aktuell och ändra genast din Kontoinformation i fall relevanta förändringar inträffar.

Tjänster, appar och data som tillhandahålls av användare är endast avsedda för användare som är minst arton (18) år. Du intygar och garanterar att du är minst arton (18) år gammal. Skapa inte ett Konto i en annan individs, grupps eller enhets namn utan sådan parts godkännande, och sälj eller överför inte din profil eller ditt Konto.

Du är ansvarig för alla aktiviteter som utförs på eller via ditt Konto. Du är ansvarig för ditt eget användarnamn och aktiviteter kopplade till det. TomTom är inte ansvarigt för eventuella förluster som uppstår genom otillåten användning av ditt Konto, med eller utan din vetskap.

Du måste meddela TomTom omedelbart om du märker att tredje part skaffat sig tillträde till eller använt tjänster, appar, användardata och/eller data som tillhandahållits av användare via ditt konto utan att du har gett tillstånd till detta, eller om du blir medveten om andra brott mot säkerheten.

4.2 Abonnemang, förnyelser och kostnadsfria testperioder

En Tjänst kan erbjudas på engångsbasis eller som ett abonnemang. När du har ett betalt abonnemang tillhandahålls tjänsten till dig antingen på månatlig eller fast basis. Du har åtkomst till månatligt betalda abonnemang på obestämd tid och du debiteras automatiskt enligt din föredragna betalningsmetod i början av varje abonnemangsperiod för tillämpliga avgifter och skatter, såvida du inte avbryter det månatliga abonnemanget INNAN abonnemangsperioden förnyas. Abonnemang tecknas på obestämd tid, såvida inte TomTom och du har avtalat en fast tidsperiod.

TomTom kan också erbjuda dig ett testabonnemang för ett månatligt eller fast abonnemang, utan betalning eller för en reducerad kostnad (ett ”Testabonnemang”) från en tid till en annan efter TomToms eget gottfinnande. TomTom har rätten att avgöra lämplighet och när som helst återkalla eller ändra villkoren för testabonnemanget utan föregående meddelande och utan ansvarsskyldighet till dig eller tredje parter, i den utsträckning som tillåts i tillämplig lagstiftning.

Om du vill använda testabonnemanget kräver tomtom att du tillhandahåller din föredragna betalningsmetod. Genom att tillhandahålla sådan information godkänner du att tomtom automatiskt debiterar dig för betalning av abonnemang (antingen på återkommande månatlig eller fast basis) den första dagen efter att testabonnemanget avslutats. Du informeras I förväg om tillämplig betalning, faktureringsperiod eller annan relevant information för sådana betalda abonnemang.  Om du inte vill betala för abonnemanget när testperioden avslutats måste du avsluta det tillämpliga betalda abonnemanget innan testabonnemanget upphör, så som beskrivs I avsnitt 4.3.

Du kan läsa mer om ditt abonnemang på https://www.tomtom.com/account/details.html#my-subscriptions med hjälp av e-postadressen och lösenordet för ditt TomTom-konto. Klicka på kontot och sedan på ”Abonnemang”.

4.3 Avslutande av ditt Konto och/eller dina abonnemang

Du kan när som helst avsluta ett månadsabonnemang utan att ange någon anledning, FÖRE start av varje abonnemangsperiod eller i slutet av provperioden, eller inom fyra månader från det datum då TomTom informerar dig om en prisändringen i enlighet med avsnitt 2.2. TomTom kan också avsluta ditt konto och/eller abonnemang av olika skäliga anledningar (och oaktat sin rätt till uppsägning i kapitel ”Upphörande och restriktioner vid brott från din sida” i dessa Allmänna Villkor). TomTom kommer alltid att försöka informera dig i den mån möjligt om en eventuellt förestående uppsägning, och kommer i vilket fall som helst att informera dig minst trettio (30) dagar innan Kontot avslutas.

Om du vill avsluta dina abonnemang som erhållits via TomTom måste du göra detta genom att logga in på TomToms webbplats med e-postadressen och lösenordet för ditt TomTom-konto. Du kan när som helst avbryta abonnemanget med 30 dagars uppsägningstid. Efter avslutandet av ditt Konto kommer du inte att ha tillgång till någon information, inte heller till din Användarinformation. Det åligger dig att ta bort sådan Användarinformation som du vill behålla innan avslutandet slutförs.

Om ditt abonnemang gäller under en bestämd tidsperiod förnyas ditt abonnemang automatiskt på obestämd tid när den perioden tar slut, såvida du inte avbryter det före förnyelsedatumet. Tomtom informerar dig I förväg om sista giltighetsdatum för ditt befintliga abonnemang samt betalning, faktureringsperiod och relevanta villkor för förnyelseperioden. Under förnyelseperioden godkänner du att tomtom kan komma att använda din befintliga föredragna betalningsmetod för efterföljande betalning. Förnyade abonnemang kan när som helst avbrytas genom att informera tomtom 30 dagar före utgångsdatum I enlighet med avsnittet ovan.

Om du bestämmer dig för att avsluta ett abonnemang som betalats i appen (premium) och appen erbjuder dig en kostnadsfri version får du ändå åtkomst till sådan kostnadsfri version, såvida du inte avinstallerar appen från din enhet. 

Om du vill avsluta ditt TomTom-konto kontaktar du http://www.tomtom.com/support minst 30 dagar i förväg.

TomTom kan också avsluta ditt Konto och/eller abonnemang av olika skäliga anledningar (och oaktat sin rätt till uppsägning i kapitel ”Upphörande och restriktioner vid brott från din sida” i dessa Allmänna Villkor). TomTom kommer alltid att försöka informera dig i den mån möjligt om en eventuellt förestående uppsägning, och kommer i vilket fall som helst att informera dig minst trettio (30) dagar innan Kontot avslutas.

Om ditt Konto och/eller abonnemang avslutas, måste du radera alla kopior av TomToms Innehåll och alla dess beståndsdelar.

Efter avslutandet av ditt Konto kommer du inte att ha tillgång till någon information, inte heller till din Användarinformation. Det åligger dig att ta bort sådan Användarinformation som du vill behålla innan avslutandet slutförs.

5 Din användning

Den licens med vilken TomTom ger dig tillstånd att komma åt och använda TomToms Tjänster och Appar lyder under vissa regler för användning. Läs detta avsnitt för att få reda på vad dina användarrättigheter och ditt ansvar är när det gäller Användardata och Data som tillhandahållits av användare, liksom vad TomToms rättigheter och skyldigheter är för samma innehåll.

5.1 Dina användarrättigheter

5.1.1 Tjänster och Appar

TomTom tillåter dig att få åtkomst till och använda Tjänster och Appar som du erhållit direkt via TomTom eller via en Återförsäljare i enlighet med dessa Allmänna Villkor. Om en Tjänst och/eller App köps, kommer tillstånd att använda den köpta Tjänsten och/eller Appen att ges till dig när köpet har slutförts.

5.1.2 TomToms Innehåll

Tjänster och Appar innehåller TomToms Innehåll. Du har fått en licens som ger dig tillstånd att använda TomToms Innehåll som en del av och/eller via din Produkt, Tjänst eller App, på de villkor som framgår av denna klausul.

Licensen är icke-exklusiv och icke-överlåtbar. Licensen omfattar inte någon rätt att erhålla framtida uppgraderingar, uppdateringar, tillägg, eller någon support eller teknisk hjälp avseende Tjänsten, Appen eller TomToms Innehåll, om inte TomTom specifikt har meddelat att erhållandet därav ingår i Produkten, Tjänsten eller Appen.

Om uppgraderingar, uppdateringar eller tillägg avseende Tjänsten, Appen eller TomToms Innehåll erhålls, kommer användningen därav att regleras av dessa Allmänna Villkor eller andra villkor, och kan erfordra ytterligare betalningar som du kommer att informeras om och bli ombedd att acceptera innan TomTom förser dig med relevant uppgradering, uppdatering eller tillägg.

Dessutom gäller följande särskilt för TomTom-kartor (en av TomToms Tjänster):

    i. med avseende på uppgifter om Kina: Du godkänner att varje Tjänst som innehåller uppgifter om Kina kan bli föremål för ytterligare villkor som du erhåller när de är tillgängliga för TomTom. Uppgifter om Kina får inte exporteras från Kina.
    ii. med avseende på uppgifter om Indien: Du godkänner att Tjänster som innehåller uppgifter om Indien kan bli föremål för ytterligare villkor som du erhåller när de är tillgängliga för TomTom.
    iii. med avseende på uppgifter om Sydkorea: Du godkänner att Tjänster som innehåller uppgifter om Sydkorea kan bli föremål för ytterligare villkor som du erhåller när de är tillgängliga för TomTom. Uppgifter om Korea får inte exporteras från Sydkorea.

5.1.3 Användardata och Data som tillhandahållits av användare

TomTom ger dig tillstånd att (i) ladda upp, använda och ändra Användardata, samt (ii) ladda upp och använda Data som tillhandahållits av användare, allt i enlighet med dessa villkor.

Genom att ladda upp Användardata, behåller du alla eventuella rättigheter du har däri.

Genom att ladda upp dina data som tillhandahållits av användare behåller du alla eventuella rättigheter du har däri, men beviljar härmed TomTom icke-exklusiv, överföringsbar, underlicensierbar, royaltyfri, evig, oåterkallelig, fullt betald och världsomfattande licens att använda, reproducera, tillgängliggöra för allmänheten, publicera, översätta, ändra, skapa härledda verk av och distribuera och licensiera dina användardata i anslutning till tjänsten, ensamt eller tillsammans med annat innehåll eller material, på alla sätt och med alla medel, metoder eller tekniker, oavsett om dessa är kända eller uppfinns senare. Du förstår att de rättigheter som beviljas genom detta avsnitt inte påverkas om du raderar ditt konto.  Om så är tillämpligt och tillåtet enligt tillämplig lagstiftning samtycker du även till att avstå från eventuella ”moraliska” eller liknande rättigheter, såsom din rätt att erkännas som upphovsman till data som tillhandahållits av användare, inklusive återkoppling, och din rätt att invända mot respektlös användning av sådana data som tillhandahållits av användare.

Du samtycker även till att TomTom sparar en kopia av dina data som tillhandahållits av användare för att fullgöra lagliga eller kommersiella förpliktelser.

Du bekräftar att du är ägaren, eller att dessa rättigheter har beviljats dig av ägaren, av alla rättigheter till intellektuell egendom som är en del av de data som tillhandahållits av användare som krävs i enlighet med dessa villkor och att delning av dessa användardata inte inkräktar på rättigheterna till intellektuell egendom. rättigheter till intellektuell egendom för tredje part.

Om du tror att ditt verk obehörigen har kopierats och publicerats på Tjänster, Appar och TomToms Webbplatser, vänligen tillhandahåll oss följande information: (i) namn, adress, telefonnummer, e-postadress och en elektronisk eller fysisk signatur av upphovsrättsinnehavaren eller den person som har befogenhet att agera å dennes vägnar, (ii) en beskrivning av det upphovsrättsskyddade verket som du anser har blivit utsatt för intrång, (3) en beskrivning av var i Tjänsterna eller Apparna, eller på TomToms Webbplatser det material som du anser har blivit utsatt för intrång återfinns, (iii) ett skriftligt intyg av dig att du i god tro anser att den omtvistade användningen inte är tillåten enligt innehavaren av upphovsrätten, dess ombud eller enligt lag, samt (5) ett uttalande av dig under ed att ovanstående information i ditt meddelande är korrekt och att du är upphovsrättsinnehavaren eller har befogenhet att agera å upphovsrättsinnehavarens vägnar. Dessa krav måste följas för att ge TomTom tillräcklig laglig information om intrånget. Skicka klagomål om upphovsrättsintrång till: Legal@tomtom.com.

Beträffande de Data som tillhandahållits av andra användare, beviljar TomTom dig rätten att använda, ändra och ladda upp sådana Data i enlighet med dessa villkor.

5.2 Ditt användaransvar och dina åtaganden

5.2.1 Din äganderätt vad gäller Användardata och Data som tillhandahållits av användare

TomTom gör inga äganderättsanspråk på användardata eller på de data som tillhandahålls av användare. Du försäkrar och garanterar att du äger eller innehar alla nödvändiga licenser, rättigheter, medgivanden och tillstånd för att ladda upp användardata och data som tillhandahålls av användare, och för att bevilja TomTom alla de rättigheter som framgår i dessa villkor, inklusive rätten att bevilja andra användare av tjänsterna, apparna och TomToms webbplatser tillstånd att använda, ändra och ladda upp dina tillhandahållna data i enlighet med dessa villkor.

5.2.2 Restriktion för ändringar i Produkter, Tjänster och Appar

Förutom vad som är tillåtet enligt gällande lagstiftning eller som uttryckligen tillåts enligt den teknik eller de verktyg som TomTom gjort tillgängliga genom Produkterna, Tjänsterna och Apparna, kommer du inte, och kommer inte heller låta någon annan, justera, förvanska eller ändra Produkterna, Tjänsterna och Apparna eller någon del av dem (oavsett om de anskaffats direkt via TomTom eller via en Återförsäljare), i syfte att analysera dem genom bakåtkompilering, att dekompilera eller demontera Produkterna, Tjänsterna och Apparna, att tillverka andra produkter av dem eller att knäcka eller kringgå krypteringar så att en tredje part kan göra det.

5.2.3 Rapportering av och avhållande från obehörig användning

Var medveten om att TomTom inte tar på sig något ansvar för att regelbundet övervaka Tjänsterna, Apparna eller de Data som tillhandahålls av användare. Om du får reda på att någon användare felaktigt använder Tjänsterna, Apparna eller de Data som tillhandahållits av användare ber vi dig rapportera detta till TomTom genom att ta kontakt med TomToms support via http://www.tomtom.com/support.

Genom att gå in på eller använda Tjänsterna och Apparna, och genom att ladda upp eller använda Användardata eller Data som tillhandahålls av användare, godkänner du att du ska avhålla dig från olämpligt uppträdande, som omfattar men inte är begränsat till följande:

    i. Användning i reklamsyfte och för betalningar: Användning av Tjänster och Appar och/eller Användardata eller Data som tillhandahållits av användare för att annonsera, göra reklam, marknadsföra och/eller sälja, värva medlemmar eller lägga upp annat kommersiellt innehåll via Tjänsterna och Apparna. Dessutom godkänner du att du ska avhålla dig från att direkt eller indirekt ta betalt av tredje part för användningen av Tjänsterna och Apparna och/eller Data som tillhandahållits av användare och från att acceptera betalning från tredje part i sådant syfte. Du godkänner också att du ska avstå från att kopiera eller dela någon tjänst, app eller data som tillhandahållits av användare.
    ii. Elektroniska angrepp: vidta någon handling med avseende på Tjänsterna och Apparna i syfte att kringgå, störa, splittra, skada, inaktivera, överlasta eller begränsa funktionen hos program- eller hårdvara, telekommunikationsutrustning, (säkerhets)teknik, Tjänster och Appar. Du godkänner att du inte får publicera användardata eller data som tillhandahålls av användare som innehåller virus, program eller annan datorkod. Därtill godkänner du att du inte får ladda upp användardata eller data som tillhandahålls av användare som innebär att skicka eller på annat sätt göra tillgängligt material som innehåller virus, trojanska hästar, maskar, tidsbomber eller annan liknande programvara som kan förstöra funktionen hos TomToms servrar, datorer eller nätverk eller en användares konto, datorer, nätverk eller produkt. Därutöver samtycker du även till att avhålla dig från att använda eller sätta igång automatiserade system, inklusive men inte begränsat till, ”robotar” och ”spindlar” som tar sig in i Tjänster och Appar på ett sätt som skickar fler meddelanden eller begäran till TomToms servrar än en vanlig privatanvändare av Tjänster och Appar rimligtvis kan förväntas producera under samma tid genom att använda ett konventionellt system. Du samtycker också till att avhålla dig från att skaffa dig åtkomst till eller orsaka störningar i en annan användares Konto, datorer eller nätverk utan tillstånd;
    iii. Skräppost eller trakasserier: Lägga upp data som tillhandahålls av användare som innehåller skräppost, kedjebrev eller oombedda massutskick.
    iv. Antyda relation till TomTom: Visa data som tillhandahålls av användare på ett sådant sätt att det antyder en relation eller anknytning till, sponsorskap eller godkännande från TomToms sida av de data som tillhandahållits av användare som är vilseledande, stötande, olagligt, skadligt, intrigant, oriktigt, ärekränkande, oanständigt, vulgärt, hatiskt, som kränker tredje parts rätt, är på annat sätt olagligt eller skadar TomToms immaterialrätt.
    v. Vilseleda: Ladda upp data som tillhandahålls av användare med information som du vet är oriktig eller vilseledande.
    vi. Skada, bryta mot lagar eller andras rätt: Publicera data som tillhandahålls av användare som kränker eller bryter mot någon annans rättigheter, inklusive copyright, varumärke, patent, handelshemlighet, integritet, offentlighet eller annan personlig rätt eller äganderätt. Dessutom godkänner du att du inte får publicera några data som tillhandahålls av användare, agera eller använda tjänsterna och apparna på sätt som strider mot lagar eller stöder illegala aktiviteter. Vidare samtycker du till att inte, varken direkt eller genom länk. publicera innehåll som är olagligt, stötande, ärekränkande, nedsättande, kränkande, provocerande, felaktigt, oriktigt, vilseledande, illvilligt, bedrägligt, falskt, oanständigt, skadligt, trakasserande, skrämmande, hotfullt, hatiskt, ovettigt, vulgärt, obscent, pornografiskt, våldsamt, sexuellt stötande, integritetskränkande, offentliggörande, immaterialrätt, ägande- eller kontraktsrätt, stötande på ett sexuellt, rasistiskt, kulturellt eller etniskt sätt, kan skada eller hota andras säkerhet, använda eller publicera personlig information (inklusive telefonnummer, hem- eller e-postadresser, för- eller efternamn), foton eller andra bilder av eller avseende andra användare eller annan tredje part utan deras uttryckliga medgivande, eller annat som är anstötligt;
     vii. Insamling eller publicering av information: vänligen var medveten om vilken personlig information som du delar. Du ska avstå från att skaffa eller försöka skaffa data genom tjänsterna, apparna eller de data som tillhandahållits av användare om inte TomTom har för avsikt att tillhandahålla sådana data eller gör dem tillgängliga för dig. Dessutom godkänner du att du inte får ladda upp data som tillhandahålls av användare och som har begränsad åtkomst, eller sidor som kräver lösenord eller dolda sidor och bilder.
    viii. Annan olaglig eller oönskad användning: använda Tjänsterna, Apparna och de Data som tillhandahållits av användare på ett olagligt sätt eller i strid mot dessa villkor. Vidare godkänner du att du ska avhålla dig från att bryta mot uppförandekoderna eller andra riktlinjer som gäller för Tjänsterna, Apparna och/eller de Data som tillhandahålls av användare.

5.2.4 Friskrivning avseende användarinteraktioner

Du är ensam ansvarig för hur du interagerar med andra personer, oavsett om det är online eller fysiskt. TomTom är inte ansvarig för förluster eller skada som uppstår genom interaktion med andra användare, personer som du möter via Tjänsterna och Apparna, eller personer som finner dig på grund av information som publicerats på, av eller via Tjänsterna och Apparna. Du samtycker till att vidta rimliga försiktighetsåtgärder vid all kontakt med andra användare av Tjänsterna och Apparna, samt göra nödvändiga undersökningar innan du träffar en annan person. TomTom är under inga omständigheter skyldiga att bli inblandade i användardispyter, man kan göra det efter eget gottfinnande.

5.2.5 Friskrivning avseende meddelanden om fysisk aktivitet

Tjänsterna och Apparna kan innehålla funktioner som uppmanar till fysisk aktivitet. Tänk på vilka risker det kan medföra och tala med din läkare innan du engagerar dig i fysiska aktiviteter eller använder Produkterna eller TomTom-Tjänsterna. TomTom är inte ansvarig för men eller skada som du kan drabbas av som resultat av att du använder, eller inte kan använda, funktionerna i Produkterna, Tjänsterna och Apparna.

5.3 TomToms rättigheter

5.3.1 Kommunikation och information

Genom att skapa ett konto godkänner du att TomTom kan kommunicera med dig genom elektroniska medel och att viss information om din användning av Tjänsterna och Apparna, Användardata och/eller Data som tillhandahålls av användare kan delas med oss.

5.3.2 Upphörande och ändring

TomTom förbehåller sig rätten att, med eller utan att meddela i förväg, begränsa, ändra, uppdatera, uppgradera och göra tillägg till tjänsterna, apparna och data som tillhandahållits av användare som du har tillgång till genom att använda en produkt, tjänsterna och apparna (oavsett om de erhållits direkt via TomTom eller via en återförsäljare), om inte tillhandahållandet av sådana uppdateringar, uppgraderingar eller tillägg utgör en integrerad del av produkten, tjänsterna och apparna, så som angetts av TomTom vid försäljningen.

TomTom förbehåller sig rätten att ändra priserna för tjänster (antingen för enstaka köp eller abonnemang) samt appar, under förutsättning att du meddelas om detta med rimlig framförhållning. Om en sådan förändring leder till högre priser eller på annat sätt innebär nackdelar för dig (dock inte om högre priser beror på myndighetsavgifter eller skatter), äger du rätt att avsluta ditt abonnemang fram till och med det datum när ändringen börjar gälla, så som beskrivs i avsnitt 4.3.

5.3.3 Användardata och Data som tillhandahållits av användare

TomTom kan efter eget gottfinnande samla in och behandla användningsstatistik avseende Användardata och Data som tillhandahållits av användare för att förbättra Produkterna, Tjänsterna och/eller Apparna, under förutsättning att du har givit ditt medgivande.

Vad avser Användardata, om du laddar upp sådan information, beviljar du TomTom en världsomfattande, evig, oåterkallelig, royaltyfri licens att använda och kopiera sådan Användardata för TomToms eget bruk – utan att visa Användardata för tredje part utan ditt medgivande – om användningen är nödvändig för att TomTom ska kunna förse dig med den beställda Produkten och/eller begärda Tjänsten.

Avseende Data som tillhandahålls av användare, ger du härmed TomTom rätten att ge andra användare tillstånd att använda, ändra och ladda upp Data som du kan ha laddat upp genom Tjänsterna och Apparna i enlighet med dessa villkor.

TomTom kan använda sådan information såsom man finner lämpligt, var som helst i världen, utan skyldighet att utge ersättning och utan att ideell rätt, immaterialrätt och/eller annan äganderätt i eller till sådan information kan åberopas.

Om TomTom erfar att data som tillhandahållits av användare bryter mot någon del i dessa villkor eller kränker någon tredje parts rätt, kan TomTom avlägsna sådana data utan föregående meddelande. TomTom kan avsluta din åtkomst till och användning av tjänsterna och apparna om du laddar upp sådana data.

6 Upphörande och restriktioner vid brott från din sida

I detta avsnitt redogörs för konsekvenserna när du inte uppfyller dessa Villkor, inklusive sen betalning för Tjänster och/eller abonnemang.

TomTom förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande, utan förfång för andra rättigheter, omedelbart – utan att meddelande om försummelse krävs och utan ansvar gentemot dig eller någon annan – avsluta ditt Konto och/eller dina abonnemang, ta bort din profil och Användardata och/eller Data som tillhandahållits av användare, och inskränka din användning av hela eller delar av ditt Konto, Tjänster och Appar om (i) du underlåter att efterleva eller bryter mot något viktigt villkor i dessa Villkor, (ii) betalning för dina Tjänster och/eller abonnemang inte går att erhålla efter två försök.

Om detta inträffar måste du returnera eller förstöra alla kopior av TomTom-Innehållet och alla dess beståndsdelar.

Vid upphörande kommer också dina licenser och rättigheter som beviljats av TomTom att avslutas samtidigt.

7 Begränsad garanti med avseende på din Produkt

TomTom erbjuder en begränsad garanti med varje ny eller renoverad TomTom-produkt. Det här avsnittet beskriver villkor och omfattning av denna begränsade garanti och dina juridiska rättigheter vid fel. Det förklarar också hur du skickar ett garantianspråk på Produkten. För konsumenter är förmånerna i TomToms begränsade garanti ett tillägg till alla rättigheter och kompensationer som innefattas av konsumentskyddslagar och föreskrifter.

7.1 Begränsad garanti

TomTom erbjuder en begränsad garanti om att produkten (erhållen antingen direkt via TomTom eller via en återförsäljare) är utan tillverknings- och materialdefekter vid normal användning under två (2) år från inköpsdatum, eller från inköpsdatum till det datum när du bryter mot något av villkoren i dessa villkor. Den kortaste perioden gäller. Under denna period kan Produkten antingen - enligt TomToms gottfinnande - repareras eller bytas ut utan kostnad för reservdelar eller arbete. TomTom ansvarar dessutom för transport- och/eller fraktkostnader förknippade med reparationen eller utbytet. Om Produkten repareras efter att denna period har löpt ut, kommer perioden för reparationen att löpa ut sex (6) månader efter datum för reparationen. Denna begränsade garanti är inte överlåtbar. Observera att dina rättigheter enligt gällande lagstiftning om försäljning av konsumentvaror inte berörs av den garanti som lämnas i den här klausulen.

7.2 Vad denna begränsade garanti inte täcker

Denna begränsade garanti täcker inte skada som orsakats av normal användning eller som uppstått genom att Produkten öppnats eller reparerats av någon som inte godkänts av TomTom och den täcker inte skada som uppstått genom felanvändning, fukt, vätska, närhet till eller exponering för hetta och olycka, missbruk, underlåtenhet att följa instruktionerna som följde med produkten, försummelse eller oriktig användning. Den begränsade garantin täcker inte fysisk skada på Produktens yta.

Denna begränsade garanti täcker inte tjänster, appar, data som tillhandahållits av användare eller material från tredje part som kan medfölja eller installeras på produkten eller erhållas av dig via tjänsterna, apparna eller TomToms webbplatser. Den begränsade garantin täcker inte installation, avlägsnande eller underhåll av Produkten eller några kostnader relaterade härtill.

TomTom tillhandahåller inte några kommersiella eller andra garantier avseende Produkterna utöver den begränsade garantin som anges i dessa Allmänna Villkor. Denna begränsade garanti är den enda uttryckliga garantin som ges till dig och den ersätter alla andra uttryckliga garantier eller liknande skyldigheter (om det finns några) som upprättats av annonser, dokumentation, förpackningar eller annan kommunikation.

7.3 Hur man gör ett garantianspråk

För att göra en reklamation i enlighet med den begränsade garantin måste du meddela TomTom om felet och beskriva detta genom att kontakta TomTom inom den tvååriga garantitiden via http://www.tomtom.com/support, så att du kan få ett referensnummer för returnering av din order. Produkten måste skickas tillbaka till TomTom så snart som möjligt efter ditt meddelande om felet, tillsammans med en beskrivning av felet och det referensnummer som du erhållit av TomTom, till den adress som framgår av fraktsedeln du får när du erhållit referensnumret för returneringen av din order. Du måste följa alla övriga returförfaranden som TomTom fastställer, i förekommande fall.

8 Begränsad garanti vad gäller Tjänster, Appar, Data som tillhandahållits av användare och Material från tredje part

Läs det här avsnittet för att upptäcka TomToms ansvar gentemot dig för material. Information och data som används i TomToms Tjänster, Appar och Data som tillhandahållits av användare som genereras av tredje part.

TomTom kan vara beroende av tredje parter för att tillhandahålla vissa (eller delar av) Tjänsterna, Appar och Data som tillhandahållits av användare.

Du bör vara särskilt uppmärksam på att beräkningsfel kan förekomma när du använder ett navigeringssystem eller om du använder, laddar upp eller ändrar navigeringssystem (enligt vad som är tillämpligt), exempelvis sådana fel som orsakas av lokala miljöförhållanden och/eller ofullständiga eller felaktiga uppgifter.

Tjänster, Appar, Data som tillhandahållits av användare och Material från tredje part tillhandahålls i befintligt skick och utan några garantier.

Så långt det är lagligt möjligt lämnar TomTom inga garantier eller utfästelser – uttryckliga eller underförstådda – avseende inköp (antingen direkt från TomTom eller via återförsäljare), åtkomst till och användning av tjänster, appar, data som tillhandahållits av användare eller material från tredje part, inklusive, men inte begränsat till (i) korrekthet, felaktigheter och noggrannhet (ii) tillräcklighet (iii) användbarhet (iv) tillförlitlighet, defekter, prestanda och tillgänglighet (v) icke-intrång (vi) säkerhet, risken för förhindrande av information, virus eller något annat skadligt (vii) skickligt arbete, support, information eller tjänster (viii) stötande, skrämmande, förvrängd, olaglig eller på annat sätt förkastlig beskaffenhet.

Bestämmelserna i denna klausul påverkar inte dina lagliga rättigheter under tillämplig tvingande nationell lagstiftning, inklusive, men inte begränsat till, tvingande lagstadgade garantier. Om någon del av denna begränsade garanti visar sig vara ogiltig eller icke verkställbar, den begränsade garantin i övriga delar förbli i full kraft och verkan.

9 Begränsning av ansvar och skadestånd gentemot dig

Var särskilt uppmärksam på det här avsnittet. Läs det här avsnittet för att få reda på under vilka omständigheter TomTom är ansvarigt för skador som uppstått till följd av en Produkt, Tjänst, App, Användardata och Data som tillhandahållits av användare eller Material från tredje part, inklusive begränsningar och undantag. Avsnittet påverkar inte dina rättigheter enligt tillämplig nationell lagstiftning.

9.1 Ansvarsbegränsning

I den utsträckning det är lagligt möjligt är varken TomTom eller dess tjänstemän, chefer eller anställda ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för skador, antingen direkta, speciella, tillfälliga, indirekta eller följdskador (inklusive, men inte begränsade till, skador på grund av oförmåga att använda eller ha tillgång till produkterna, informationsförlust, affärsförlust, utebliven vinst, verksamhetsavbrott eller liknande) som uppstått ur eller är relaterade till:

    i.  användningen av, oförmågan att använda eller få tillträde till, eller något annat avseende prestandan hos en Produkt, Tjänst, App, Användardata, Data som tillhandahållits av användare eller Material från tredje part, även om TomTom blivit informerad om möjligheten av sådana skador, eller
    ii. ditt eller andra användares uppträdande (antingen online eller offline) eller vid deltagande på ett TomTom-evenemang eller vad gäller data som tillhandahållits av användare, även om TomTom informerats om möjligheten av sådana skador. Du påtar dig fullständigt ansvar för din användning av tjänsterna, apparna, användardata och data som tillhandahålls av användare, eller för
    iii. bedrägliga och oriktiga uppgifter från användarna av tjänster, appar och/eller data som tillhandahållits av användare eller brott mot dessa villkor, eller
    iv. brott mot lag eller tredje parts rättigheter.

Dessutom stödjer TomTom inte några data som tillhandahållits av användare eller någon åsikt, rekommendation eller råd som uttrycks där och TomTom avsäger sig uttryckligen allt ansvar i anslutning till din användning av data som tillhandahållits av användare. TomTom fungerar bara som en passiv kanal för distributionen av data som tillhandahålls av användare och påtar sig inga skyldigheter eller ansvar i samband med data som tillhandahålls av användare eller användarnas aktiviteter. Även om TomTom väljer att kontrollera de Data som tillhandahålls av användare, åtar sig TomTom inget ansvar för, och de har heller ingen skyldighet, att kontrollera eller ta bort, sådana Data.

Om det visar sig att TomTom ändå är ansvarig för någon skada som drabbat dig i anslutning till din användning av (eller oförmåga att använda), och/eller åtkomst till, eller någon annan brist i funktionen hos en Produkt, Tjänst, App, Användardata, Data som tillhandahållits av användare och/eller Material från tredje part, ska TomToms skadeståndsskyldighet vara (i) begränsad till det belopp som faktiskt betalats om det handlar om en betald Produkt, Tjänst eller App, och (ii) vara begränsad till 350 USD om det handlar om en gratis Tjänst, App, dina användardata och data som tillhandahållits av användare.

Oaktat vad som sagts ovan eller något annat som framgår av dessa villkor, ska ingenting i dessa villkor begränsa någondera partens ansvar för dödsfall eller personlig skada som är ett resultat av den egna försumligheten eller avseende de underförstådda garantierna i sektion 12-15 i den brittiska försäljningslagen från 1979 (Sale of Goods Act) eller den brittiska konsumentskyddslagen från 1987 (Consumer Protection Act) eller din lagliga rätt avseende defekta produkter eller produkter som inte motsvarar beskrivningen eller för annat ansvar som inte kan uteslutas eller begränsas på grund av tillämplig lagstiftning.

Tillämplig tvingande nationell lag kanske inte medger de begränsningar eller exkluderingar av ansvar som uttrycks i dessa Allmänna Villkor. Ovanstående ansvarsbegränsning påverkar inte dina rättigheter under tillämplig tvingande nationell lag. Kontakta din konsumentförening eller relevant nationell myndighet för att få mer information om dina rättigheter enligt tillämplig tvingande nationell lag.

9.2 Skadestånd

Du godkänner att du är skyldig att gottgöra, försvara och hålla skadeslösa TomTom, dess koncernbolag, tjänstemän, chefer, anställda, agenter, licensgivare och leverantörer från och mot alla krav, förluster, ansvar, skulder, utgifter, skador och kostnader, inklusive, utan begränsning, advokatarvoden som uppstår ur eller har samband med din användning av och/eller ditt uppträdande i samband med en Produkt, Tjänst, App och/eller de Data du tillhandahåller och ditt uppträdande i anslutning till andra användare, eller brott mot dessa villkor, lagar eller tredje parts rättigheter.

10 Tredje Parts Material och Tredje Parts Webbplatser

TomTom använder också licenser, information och hänvisar till andra, externa enheter (tredje parter). Ta reda på mer om användarvillkor, reproduktion och distribution av material från tredje parter och hur de påverkar TomTom-produkten som du köpt.

Produkter, Tjänster och Appar kan använda Tredje Parts Material. Användningen av Tredje Parts Material som finns i Produkterna, Tjänsterna och Apparna kan vara föremål för andra villkor. Den officiella copyrightinformationen och särskilda licensvillkor för sådant material från tredje part återfinns på eller via vår webbplats http://www.tomtom.com/legal.

Du godkänner härmed att avsändande av din beställning innebär att du har läst och accepterat villkoren för det Tredje Parts Material som eventuellt ingår i en Produkt, Tjänst eller App som du beställt, om något.

När TomTom tillhandahåller länkar och/eller åtkomst till tredje parts webbplatser och/eller Tredje Parts Material, sker detta enbart för din bekvämlighet och inkluderingen av en länk eller åtkomst innebär inte något godkännande från TomToms sida av tredje parts webbplats eller Tredje Parts Material. TomTom är inte ansvarig för Tredje Parts Material och innehållet på tredje parts webbplatser, tjänster eller funktioner, länkar som finns på tredje parts webbplatser eller tjänster, eller för eventuella ändringar och uppdateringar av tredje parts webbplatser och tjänster.

11 Force majeure

Det här avsnittet förklarar de extraordinära förhållanden och omständigheter under vilka TomTom är lagligt befriat från plikten att utföra sina avtalsenliga skyldigheter gentemot dig.

Force majeure avser omständigheter som rimligen ligger utanför TomToms kontroll och som hindrar TomTom från att uppfylla sina förpliktelser enligt dessa villkor. Det kan omfatta sena och/eller försenade leveranser och ofullständiga leveranser från TomTom och tillfällig eller delvis oåtkomlighet till ditt konto, tjänsterna, apparna, användardata och/eller data som tillhandahållits av användare, som orsakats av omständigheter bortom TomToms rimliga kontroll. I en force majeure-situation upphör TomToms samtliga skyldigheter. Skulle den period under vilken TomTom inte kan uppfylla sina åtaganden på grund av force majeure fortgå längre än nittio (90) kalenderdagar, har vardera part rätt att skriftligen säga upp köpeavtalet, och TomTom har rätt att upplösa avtalet med avseende på Tjänsterna eller Apparna, utan skyldighet att betala någon kompensation på grund härav eller i samband med detta.

12 Sekretess

I det här avsnittet kan du som användare av TomToms Produkter, Tjänster och Appar få reda på hur dina personuppgifter (t.ex. namn, adress, e-postadress eller telefonnummer) hanteras och bearbetas av TomTom.

För att kunna leverera Produkterna och Tjänsterna till dig, måste TomTom använda dina personuppgifter. TomTom följer EU:s och andra lokala integritets- och dataskyddslagar. I enlighet därmed kommer TomTom endast att använda din information i det syfte och under den period som den inhämtats för. Du kan hitta vår gällande integritetspolicy på http://www.tomtom.com/privacy.

13 Tredje parts rättigheter

Tredje part äger inga rättigheter enligt gällande lag att förlita sig på eller verkställa någon bestämmelse i dessa Allmänna Villkor, men detta påverkar emellertid inte någon befintlig eller gällande tredje parts rätt eller ersättningskrav som finns oberoende av sådan tillämplig lagstiftning.

14 Ändringar

TomTom förbehåller sig rätten att göra ändringar i eller tillägg till dessa Allmänna Villkor när som helst. Du finner den senaste versionen på TomToms Webbplatser. Gå in på TomToms Webbplatser regelbundet.

15 Fullständigt avtal

Dessa villkor (inklusive alla eventuella tillägg eller ändringar som bifogas produkten) och alla andra villkor, (om tillämpliga) utgör avtalet mellan dig och TomTom i sin helhet avseende produkterna inklusive eventuella supporttjänster (om sådana finns), tjänster, appar, användardata och/eller data som tillhandahållits av användare och ersätter alla tidigare eller samtida muntliga eller skriftliga meddelanden, förslag och fullmakter avseende programvaran eller alla andra sakfrågor som omfattas av dessa villkor. Om villkoren i någon av TomToms andra riktlinjer eller program för supporttjänster strider mot dessa Villkor, äger dessa Villkor tillämplighet. Om någon bestämmelse i dessa Allmänna Villkor bedöms vara ogiltig, icke verkställbar eller olaglig ska övriga bestämmelser äga fortsatt giltighet.

16 Fortlevnad

De bestämmelser i dessa villkor som till sin natur sträcker sig bortom avslutandet eller utlöpandet av en försäljning eller licens för ditt konto, tjänster, appar, användardata och data som tillhandahållits av användare fortsätter att gälla efter avslutandet av dessa villkor.

Det inkluderar, men är inte begränsat till, TomToms licens för att använda, ladda upp, ändra, distribuera, licensiera i andra hand, bakåtkompilera, dekompilera eller nedmontera och visa data som tillhandahållits av användare och som genererats av dig.

17 Separeringsklausul

Om någon bestämmelse i dessa allmänna villkor bedöms vara upphävd, ogiltig, icke verkställbar eller olaglig ska övriga bestämmelser äga fortsatt giltighet och vara i full kraft. Vid sådana ogiltiga bestämmelser kommer TomTom att lägga fram nya villkor som ersättning för dessa. Dessa nya villkor ska, vad gäller innehåll och effekt, tolkas så nära originaltexten som möjligt, dock på ett sådant sätt att rättigheter kan härledas från dem.

18 Tillämplig lag och behörig domstol

Dessa villkor och eventuella konflikter relaterade till villkoren eller till inköp och användning av Produkterna, Tjänsterna, Apparna, Användardata, Data som tillhandahållits av användare eller annat är underkastade engelsk lagstiftning. Förenta nationernas konvention angående avtal om internationella köp av varor ska inte gälla för dessa villkor.

De engelska domstolarna ska ha exklusiv domsrätt vid konflikter eller krav som uppstår i samband med villkoren (inklusive icke-kontraktuella konflikter och krav). Denna klausul påverkar inte dina rättigheter i enlighet med tvingande lokal lagstiftning, inklusive rätten, där det är tillämpligt, att hänföra eventuella konflikter eller krav i anslutning till villkoren till domstolar i din hemjurisdiktion eller andra domstolar som har domsrätt i sådana tvister.

19 Översättningar

Den engelska versionen av dessa villkor är den version som gäller för ditt köp. Alla eventuella översättningar tillhandahålls uteslutande som vägledning.

20 Frågor och klagomål

Om du har några frågor, förslag eller klagomål avseende din order, ditt köp eller dessa Allmänna Villkor, eller om du av någon annan anledning vill kontakta TomTom, vänligen skicka ett e-postmeddelande till http://www.tomtom.com/support. TomTom kommer att läsa dina e-postmeddelanden noggrant och kommer att behandla eventuella klagomål så fort som möjligt och kommer att skicka dig svar inom en (1) vecka.

Definitionslista

Konto

Ditt TomTom-konto som skapats via en Plattform eller App.

App

Alla mobilappar som utvecklats av TomTom, nerladdningsbara via en Återförsäljare.

Inbyggd enhet

Alla Produkter som är inbyggda i ett fordon och som säljs till dig via en tredje part.

Plattform

Alla plattformar som gjorts tillgängliga av TomTom, via vilka du kan erhålla Tjänster. Sådana plattformar inkluderar, men är inte begränsade till:
– TomTom MyDrive
– TomTom Home
– MyTomTom
– TomTom MySports
– TomToms diskussionsforum
– och alla andra plattformar online

Produkt

All hårdvara, alla artiklar och alla tillbehör, inklusive, men inte begränsat till:
– Alla navigeringsenheter (exklusive inbyggda enheter)
– Sportenheter
– Medföljande artiklar och tillbehör

Återförsäljare

Alla online- och offlineåterförsäljare som säljer Produkter, Inbyggda Enheter, Tjänster och Appar, inklusive men inte begränsat till, tredje parts (bil)försäljare och tredje parts appbutiker.

Tjänster

Alla betalda tjänster eller gratistjänster som tillhandahålls av TomTom på elektronisk väg, antingen på abonnemangsbasis, kontinuerlig basis eller engångsbasis, inklusive, men inte begränsat till:
– kartor (antingen förinstallerade eller nerladdade)
– information om fartkameror
– trafikinformation
– sevärdheter
– väderinformation
– bränsleprisinformation
– röster
– TomToms innehåll
– plattformar

Villkor

Dessa allmänna villkor från TomTom International B.V., ett privat företag med begränsat ansvar med säte i Amsterdam på adress De Ruijterkade 154 (1011 AC) Amsterdam, Nederländerna och registrerat i handelsregistret i Handelskammaren i Nederländerna med nummer 34076599, med momsregistreringsnummer NL 8007.65.679.B.01.

Tredje parts material

Innehåll, programkoder, data, information, funktionalitet, annat innehåll och algoritmer som licensierats eller på annat sätt har gjorts tillgängliga av andra än TomTom.

TomToms innehåll

All information, texter, filer, skrifter, grafik, foton, ljud, musik, videor, interaktiva funktioner, funktionaliteter eller annat liknande material som gjorts tillgängligt av TomTom.

TomToms webbplatser

Alla webbplatser som gjorts tillgängliga av TomTom och som är åtkomliga för dig utan föregående registrering eller inloggning, inklusive, men inte begränsade till:
– www.tomtom.com
– www.routes.tomtom.com
www.places.tomtom.com

Användardata

Innehåll som du lägger upp på eller via en App, Plattform, Produkt eller Tjänst, som kommunikationer, material, information, data, åsikter, foton, profiler, meddelanden, noteringar, webbplatslänkar, musik, videor, design, grafik, ljud och annat innehåll, förutom i de fall där immaterialrätten gällande det tidigare nämnda innehållet tillhör TomTom eller på annat sätt ägs av TomTom, dess koncernbolag eller licensgivare.

Data som tillhandahållits av användare

Användardata som tillhandahålls TomTom via användning av en App, Plattform, Produkt eller Tjänst, men endast i de fall TomTom har rätt att använda dessa data i enlighet med ditt samtycke, relevant produktinformation, dessa villkor och/eller TomToms sekretesspolicy som görs tillgängliga av TomTom.

Copyright © 2024 TomTom International BV. All rights reserved.