Warunki Korzystania

Zapoznaj się z warunkami dotyczącymi odwiedzania stron internetowych firmy TomTom i korzystania ze sklepów internetowych firmy TomTom.

Spis treści

1. Zakres
2. Uwagi ogólne
3. Ograniczenia użytkowania
4. Własność intelektualna
5. Prywatność i pliki cookie
6. Brak gwarancji oferowanych w niniejszej stronie internetowej
7. Strony internetowe podmiotów trzecich
8. Dane użytkownika nie są zatwierdzone przez nas
9. Usługi mobilne i dostęp za pośrednictwem urządzeń przenośnych
10. Przesyłanie danych na strony internetowe TomTom

11. Prawa przekazywane nam przez Użytkownika do przesłanych treści („Danych użytkownika”)
12. Zwolnienie z odpowiedzialności
13. Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji
14. Ograniczenie odpowiedzialności
15.Prawo właściwe i jurysdykcja
16. Różne
17. Klauzula salwatoryjna
18. Pytania i uwagi

1 Zakres

W tej sekcji przedstawiono informacje, kiedy niniejsze Warunki korzystania mają zastosowanie oraz co obejmują.

Niniejsze Warunki korzystania mają zastosowanie do Stron internetowych TomTom i zawierają prawa, obowiązki i ograniczenia dotyczące korzystania ze Stron internetowych TomTom.
Kontynuując korzystanie z niniejszej Strony internetowej TomTom, Użytkownik akceptuje wszystkie postanowienia niniejszych Warunków korzystania oraz wszelkich zmian i dodatków do nich i jest nimi związany.
TomTom może wprowadzić zmiany do niniejszych Warunków korzystania w dowolnym czasie, także bez wcześniejszego powiadomienia. Zmiany te staną się skuteczne z chwilą umieszczenia ich na Stronach internetowych TomTom. Prosimy regularnie sprawdzać Strony internetowe TomTom. Kontynuacja korzystania ze Stron internetowych TomTom przez Użytkownika będzie uznana za jego akceptację zmienionych Warunków.

2 Uwagi ogólne

W tej sekcji znajdują się uwagi ogólne, które pozwolą lepiej zrozumieć Warunki korzystania ze stron internetowych firmy TomTom.

Przed skorzystaniem ze stron internetowych tomtom prosimy dokładnie zapoznać się z warunkami korzystania.

Strony internetowe TomTom to witryny obsługiwane przez TomTom Inc., w przypadku Użytkowników zamieszkałych w USA lub Kanadzie, albo przez TomTom International B.V., w przypadku Użytkowników zamieszkałych w innych lokalizacjach.
Jeżeli Użytkownik jest mieszkańcem USA lub Kanady, niniejsze Warunki korzystania są zawierane między Użytkownikiem a TomTom Inc., spółką zarejestrowaną w stanie Massachusetts, 24 New England Executive Park nr 410, Burlington, MA 01803, USA, numer spółki (numer ewidencyjny): 571139414; w pozostałych przypadkach niniejsze Warunki korzystania są zawierane między Użytkownikiem a TomTom International B.V., prywatną spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Amsterdamie, pod adresem De Ruijterkade 154 (1011 AC) Amsterdam, Holandia, wpisaną do rejestru handlowego Izby Handlowej w Holandii pod numerem 34076599, posiadająca nr VAT NL 8007.65.679.B.01 (zwaną „TomTom”).
Uzyskując dostęp do Strony internetowej TomTom i korzystając z niej, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z niniejszymi Warunkami korzystania, rozumie je oraz zobowiązuje się przestrzegać niniejszych Warunków i obowiązujących przepisów prawa, niezależnie od tego czy posiada w TomTom zarejestrowane konto.
Jeżeli Użytkownik nie akceptuje niniejszych Warunków korzystania, nie powinien używać Stron internetowych TomTom. Zakupy dokonywane poprzez Strony internetowe TomTom mogą być objęte dodatkowymi warunkami, w tym Warunkami ogólnymi https://www.tomtom.com/legal/, a Użytkownik może mieć obowiązek dokonania wyraźnej akceptacji takich dodatkowych warunków. Takie dodatkowe warunki mogą stanowić dodatek do niniejszych Warunków korzystania lub — w zakresie w jakim będą niezgodne z treścią lub intencjami niniejszych Warunków korzystania — takie dodatkowe warunki będą zastępować niniejsze Warunki korzystania.
Użytkownik zgadza się, że wszelkie zawiadomienia, umowy, ujawnione informacje lub komunikaty, które TomTom prześle mu drogą elektroniczną w trakcie korzystania przez Użytkownika ze Strony internetowej, będą spełniały wszelkie wymogi prawne dotyczące komunikacji.
Chociaż TomTom podjął starania by zapewnić dokładność informacji na Stronach internetowych TomTom, TomTom nie przyjmuje za to żadnej odpowiedzialności. Te Strony internetowe TomTom i Treści TomTom są zapewniane w stanie w jakim się znajdują i w jakim są dostępne. Strony internetowe TomTom mogą być okresowo aktualizowane i Treści TomTom mogą być zmieniane w dowolnym czasie i wedle własnego uznania firmy.
Strona internetowa TomTom jest dostępna bezpłatnie. Nie gwarantujemy, że Strony internetowe TomTom lub znajdujące się na nich treści będą dostępne przez cały czas i bez zakłóceń. Firma TomTom może zawiesić lub wycofać się albo ograniczyć dostępność całości lub części Strony internetowej TomTom z powodów biznesowych i operacyjnych. Dołożymy wszelkich starań, aby zawiadomić Użytkownika o zawieszeniu lub wycofaniu. Użytkownik jest również odpowiedzialny za to, aby wszystkie osoby, które uzyskują dostęp do Stron internetowych TomTom za pośrednictwem połączenia internetowego, zapoznały się z niniejszymi warunkami korzystania oraz innymi obowiązującymi warunkami i postanowieniami oraz aby przestrzegały ich.
Strony internetowe TomTom mogą zawierać odniesienia do konkretnych Treści TomTom (w tym również Danych przekazanych przez użytkownika), które mogą być niedostępne lub nie będą dostępne w danym czasie w danym kraju. Aby uzyskać dalsze informacje, prosimy skontaktować się z naszym przedstawicielem.

3 Ograniczenia użytkowania

Warto zapoznać się z niniejszymi warunkami, aby zrozumieć sposób, w jaki można legalnie korzystać z Stron internetowych TomTom.

Stron internetowych TomTom i Treści TomTom można używać wyłącznie w celach zgodnych z prawem. Użytkownik zobowiązuje się nie zmieniać ani nie usuwać żadnych uwag na temat własności z materiałów pobranych, wydrukowanych lub uzyskanych w inny sposób ze Stron internetowych TomTom. Użytkownik zobowiązuje się nie modyfikować, kopiować, tłumaczyć, nadawać, wykonywać, odtwarzać, rozpowszechniać, umieszczać w ramkach, reprodukować, ponownie publikować, pobierać, wyświetlać, udostępniać, transmitować ani nie sprzedawać żadnych treści dostępnych za pośrednictwem Stron internetowych TomTom.
Użytkownik nie może: (i) modyfikować, przerabiać, edytować, łączyć ani w inny sposób zmieniać wyników wyszukiwania w formacie lub kolejności, w jakich są dostarczane Użytkownikowi za pośrednictwem Stron internetowych TomTom, co obejmuje modyfikowanie, przerabianie, edytowanie lub inną zmianę znaków handlowych wyświetlanych w ramach wyników wyszukiwania; (ii) łączyć ani mieszać wyników wyszukiwania z żadnymi innymi wynikami usług wyszukiwania, w tym Lokalnego Wyszukiwania Google; (ii) odsprzedawać, komercjalizować, sprzedawać za pośrednictwem agencji ani w inny sposób czerpać żadnych przychodów, bezpośrednio lub pośrednio, ani pozwalać podmiotom trzecim na czerpanie przychodów z wyników wyszukiwania; (iv) podejmować jakichkolwiek działań zapobiegających, uniemożliwiających, zakłócających lub w inny sposób utrudniających zdolności TomTom do obliczenia przychodów z reklam osiągniętych dzięki wynikom wyszukiwania.
Użytkownik zobowiązuje się do nieużywania Stron internetowych TomTom w sposób, który mógłby zakłócić prawa podmiotów trzecich.
Użytkownik zobowiązuje się do nieużywania żadnych metod eksploracji danych, robotów, metody scraping (w tym metody screen scraping) ani analogicznych metod gromadzenia danych. Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania żadnych działań, które mogą narazić bezpieczeństwo Stron internetowych TomTom, uniemożliwić dostęp innym osobom do Stron internetowych TomTom lub w inny sposób uszkodzić Strony internetowe TomTom lub Treści TomTom.
Jeżeli użytkownik wybierze lub otrzyma kod identyfikacyjny użytkownika, hasło lub inne dane w ramach procedur bezpieczeństwa odnoszących się do Strony, to informacje takie należy traktować jako poufne. Danych tych nie należy udostępniać żadnym stronom trzecim.
Jeżeli użytkownik posiada wiedzę na temat wejścia w posiadanie jego kodu identyfikacyjnego lub hasła przez inną osobę lub jeżeli przypuszcza, że miało ono miejsce, użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym fakcie naszą firmę https://help.tomtom.com/ .
Zabrania się nadużywania Stron internetowych TomTom poprzez świadome wprowadzanie wirusów, koni trojańskich, robaków, bomb logicznych lub innych materiałów, które są złośliwe lub szkodliwe dla technologii. Nie wolno podejmować prób uzyskania nieuprawnionego dostępu do Stron internetowych TomTom, serwera, na którym znajdują się Strony internetowe TomTom, ani żadnego serwera, komputera lub bazy danych podłączonej do Stron internetowych TomTom.
Nie należy wykorzystywać żadnego elementu ani treści Strony internetowej TomTom w celach komercyjnych.
TomTom zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub anulowania dostępu Użytkownika do Stron internetowych TomTom, jeżeli TomTom stwierdzi – wedle własnego uznania – że Użytkownik naruszył niniejsze Warunki korzystania.

4 Własność intelektualna

Dowiedz się, w jaki sposób treści z Stron internetowych TomTom są chronione prawami autorskimi. Więcej szczegółowych informacji dotyczących własności intelektualnej można znaleźć w sekcji Własność intelektualna. Reklamacje w sprawie naruszenia praw autorskich należy przesyłać za pośrednictwem strony: https://help.tomtom.com/ .

Wszelkie prawa własności intelektualnej do Stron internetowych TomTom stanowią własność TomTom, jej jednostek stowarzyszonych i jej licencjodawców, co obejmuje (między innymi) materiały chronione prawem autorskim, znakami towarowymi lub prawami z patentów. Wszelkie znaki towarowe, znaki usługowe i nazwy handlowe (np. nazwa TomTom i logo przedstawiające dwie dłonie) są własnością TomTom N.V. i jej jednostek stowarzyszonych, są przez nie zarejestrowane lub licencjonowane. Wszelkie treści znajdujące się na Stronach internetowych TomTom stanowią dzieło zbiorowe zgodnie z przepisami prawa Stanów Zjednoczonych lub Holandii oraz zgodnie z przepisami praw autorskich innych państw i stanowią własność TomTom. Wszystkie prawa są zastrzeżone. Żadne z postanowień niniejszych Warunków korzystania nie będzie traktowane jako udzielenie Użytkownikowi licencji na prawa własności intelektualnej.
Oprogramowanie udostępnione, np. w drodze pobrania lub przesłania strumieniowego ze Stron internetowych TomTom lub za ich pośrednictwem, podlega licencji z zastrzeżeniem postanowień obowiązującej umowy licencyjnej lub innych obowiązujących warunków. Z wyjątkiem postanowień obowiązującej umowy licencyjnej lub innych obowiązujących warunków, o których mowa powyżej, oprogramowanie jest udostępniane wyłącznie do używania Stron internetowych TomTom, a dalsze kopiowanie, powielanie lub redystrybucja są wyraźnie zabronione. Ewentualne gwarancje dotyczące takiego oprogramowania mają zastosowanie jedynie w zakresie wyraźnie określonym w obowiązującej umowie licencyjnej. TomTom niniejszym wyraźnie zrzeka się odpowiedzialności z tytułu wszelkich dalszych oświadczeń i gwarancji wszelkiego rodzaju, wyraźnych lub dorozumianych, w odniesieniu do takiego oprogramowania.
W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości żadne z postanowień niniejszej umowy nie narusza ani nie ogranicza praw użytkownika do korzystania z treści chronionych prawem autorskim na mocy wyjątków lub ograniczeń dotyczących ochrony praw autorskich lub innych praw „uczciwego użytkowania” lub „uczciwego postępowania” wynikających z prawa krajowego użytkownika.

5 Prywatność i pliki cookie

Nasze oświadczenie o ochronie prywatności https://www.tomtom.com/legal/, włączone do niniejszych Warunków korzystania przez odniesienie, zawiera dalszy opis gromadzenia i używania informacji na Stronach internetowych TomTom oraz użycia plików cookie. Aby dowiedzieć się więcej o sposobie, w jaki TomTom przetwarza informacje dotyczące użytkownika i wykorzystania plików cookie przez TomTom, należy zapoznać się z oświadczeniem o ochronie prywatności TomTom dostępnym w Stronie internetowej: https://www.tomtom.com/privacy/.

6 Brak gwarancji oferowanych w niniejszej stronie internetowej

Treść stron internetowych TomTom ma charakter wyłącznie informacyjny. Jej celem nie jest zapewnienie porad, na których należy polegać. Użytkownik musi uzyskać profesjonalne lub specjalistyczne porady przed podjęciem lub wstrzymaniem się od podjęcia jakichkolwiek działań w oparciu o treść zamieszczoną w Stronach internetowych TomTom.
Mimo że dokładamy wszelkich starań, aby aktualizować informacje w Stronach internetowych TomTom, nie udzielamy żadnych zapewnień, gwarancji ani rękojmi, zarówno jawnych, jak i dorozumianych, że treść Stroy internetowej TomTom jest dokładna, kompletna lub aktualna.

7 Strony internetowe podmiotów trzecich

Strony internetowe TomTom mogą zawierać odnośniki do stron internetowych podmiotów trzecich wyłącznie dla wygody Użytkownika. TomTom nie wspiera stron internetowych podmiotów trzecich, nie monitoruje ich ani nie ma nad nimi żadnej kontroli, a strony te posiadają odrębne warunki korzystania i oświadczenia o ochronie prywatności. Jeżeli Użytkownik skorzysta z tych odnośników, opuści Strony internetowe TomTom. Firma TomTom nie ponosi odpowiedzialności z tytułu treści ani polityk stron internetowych podmiotów trzecich, a użytkownik uzyskuje dostęp do takich stron internetowych podmiotów trzecich na własne ryzyko.

8 Dane użytkownika nie są zatwierdzone przez nas

Strony internetowe TomTom mogą zawierać informacje i materiały przesłane przez innych użytkowników serwisu (Dane użytkownika i Dane przekazane przez użytkownika). Te informacje i materiały nie zostały przez nas zweryfikowane ani zatwierdzone. Poglądy wyrażone przez innych użytkowników strony internetowej TomTom nie odzwierciedlają naszych poglądów, wartości ani zaleceń.
Jeżeli chcesz zgłosić skargę dotyczącą materiałów przesłanych przez innych użytkowników, a skarga ma inne podstawy niż domniemane naruszenie praw autorskich, skontaktuj się z nami za pośrednictwem strony https://help.tomtom.com/ . Jeżeli chcesz zgłosić skargę dotyczącą treści przesłanych przez innych użytkowników, a podstawą skargi jest domniemane naruszenie praw autorskich, odwiedź stronę https://www.tomtom.com/legal/.

9 Usługi mobilne i dostęp za pośrednictwem urządzeń przenośnych

Jeżeli Strony internetowe TomTom będą zawierać funkcje dostępne dla niektórych urządzeń mobilnych lub za pośrednictwem połączenia z takim urządzeniem mobilnym (np. tethering), Użytkownik potwierdza i zgadza się, że zastosowanie będą mieć stawki i opłaty jego operatora, w tym w niektórych przypadkach, dodatkowe opłaty za tethering. Nie wszystkie usługi mobilne będą współpracować ze wszystkimi operatorami lub produktami.

10 Przesyłanie danych na strony internetowe TomTom

W przypadku korzystania z funkcji umożliwiającej przesyłanie treści na Stronach internetowych TomTom lub kontaktowania się z innymi użytkownikami Strony internetowej TomTom Użytkownik musi przestrzegać standardów dotyczących treści określonych w Warunkach ogólnych https://www.tomtom.com/legal/.
Użytkownik gwarantuje, że wszelkie tego typu udziały będą zgodne z tymi standardami oraz że weźmie na siebie odpowiedzialność i zabezpieczy firmę przed wszelkimi roszczeniami z tytułu naruszenia tej gwarancji. Oznacza to, że użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie straty lub szkody poniesione w wyniku naruszenia przez niego gwarancji.
Wszelkie materiały przesyłane do Stron internetowych TomTom będą traktowane jako niepoufne i niezastrzeżone. Użytkownik zachowuje wszelkie prawa własności do swoich treści, ale jest zobowiązany udzielić nam i innym użytkownikom Strony internetowej TomTom ograniczonej licencji na korzystanie, przechowywanie i kopiowanie tych treści oraz do ich dystrybucji, udzielania sublicencji i udostępniania ich stronom trzecim. Prawa przysługujące użytkownikowi na uzyskanie licencji na Dane użytkownika można znaleźć w sekcji 11 niniejszych Warunków korzystania oraz w Warunkach ogólnych https://www.tomtom.com/legal/.
Mamy również prawo do ujawnienia tożsamości użytkownika stronie trzeciej, która twierdzi, że treści opublikowane lub przesłane przez użytkownika na Stronach internetowych TomTom stanowią naruszenie jego praw własności intelektualnej lub prawa do prywatności. W ten sposób zawsze przestrzegamy naszych zobowiązań wynikających z zasad RODO i innych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia wszelkich postów publikowanych przez użytkownika na Stronach internetowych TomTom, jeżeli według naszej opinii post nie jest zgodny ze standardami dotyczącymi treści określonymi w Warunkach ogólnych https://www.tomtom.com/legal/. Mamy również prawo do zablokowania dostępu do nieautoryzowanej zawartości lub usunięcia jej po otrzymaniu uzasadnionego roszczenia dotyczącego praw autorskich od strony trzeciej, która wydaje się prawowitym właścicielem treści, które zostały przez Ciebie przesłane lub w inny sposób udostępnione firmie TomTom.
Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zabezpieczenie i wykonanie kopii zapasowej swoich materiałów.

11 Prawa przekazywane nam przez Użytkownika do przesłanych treści („Danych użytkownika”)

Przesyłając lub zamieszczając treści na Stronach internetowych TomTom, użytkownik przyznaje firmie TomTom następujące prawa do korzystania z tych treści:

Użytkownik udziela firmie TomTom niewyłącznej, przenośnej, podlegającej sublicencjonowaniu, zwolnionej z tantiem, wieczystej, nieodwołalnej, w pełni opłaconej i ogólnoświatowej licencji na użytkowanie, powielanie, udostępnianie publicznie, publikowanie, tłumaczenie, modyfikowanie, tworzenie prac pochodnych, rozpowszechnianie i licencjonowanie Danych użytkownika w związku z usługą, samodzielnie lub w połączeniu z innymi treściami lub materiałami, w jakikolwiek sposób i za pomocą wszystkich środków, metod lub technologii, znanych obecnie lub opracowanych w przyszłości. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że usunięcie konta nie ma wpływu na prawa przyznane w tej sekcji. Oprócz wyraźnie przyznanych praw użytkownik zachowuje wszystkie prawa własności, w tym prawa własności intelektualnej, do Danych użytkownika. W stosownych przypadkach i na mocy obowiązującego prawa użytkownik zgadza zrzec się wszelkich „moralnych praw” lub podobnych praw, takich jak prawo do uznania go za autora Danych użytkownika, w tym prawa do opinii, oraz prawo do ochrony przed obraźliwym traktowaniem danych użytkownika.
Użytkownik niniejszym udziela firmie TomTom prawa do udzielania pozwolenia innym użytkownikom na użycie, modyfikowanie i przesyłanie dowolnych treści, które Użytkownik może przesłać za pośrednictwom Stron internetowych TomTom.
Użytkownik zgadza się również, że firma TomTom może zachować jedną kopię Danych użytkownika w celach archiwizacyjnych w celu zachowania zgodności z wymogami prawnymi lub komercyjnymi.
Użytkownik potwierdza, że jest właścicielem lub otrzymał zezwolenie od prawowitego właściciela z wszystkimi prawami własności intelektualnej do Danych użytkownika, które są niezbędne na mocy niniejszych warunków, oraz że udostępnianie Danych użytkownika nie narusza praw własności intelektualnej innych podmiotów.

12 Zwolnienie z odpowiedzialności

Użytkownik zobowiązuje się zabezpieczyć i zwolnić z odpowiedzialności TomTom, jej jednostki stowarzyszone, przedstawicieli kierownictwa, dyrektorów, pracowników, agentów, licencjodawców i dostawców z tytułu wszelkich roszczeń, strat, zobowiązań, wydatków, odszkodowań i kosztów, w tym, między innymi, honorariów adwokackich bezpośrednio lub pośrednio wynikających z użycia Stron internetowych TomTom przez użytkownika lub zachowania użytkownika związanego z Stronami internetowymi TomTom lub z innymi użytkownikami, bądź wszelkich naruszeń niniejszych Warunków korzystania, wszelkich przepisów prawa i praw podmiotów trzecich.

13 Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji

Prosimy o dokładne zapoznanie się z informacjami przedstawionymi w tej sekcji. Znajdą w niej Państwo informacje dotyczące odpowiedzialności prawnej firmy TomTom związanej z korzystaniem ze Stron internetowych TomTom oraz zawartości na tych stronach.
Strony internetowe TomTom, w tym Treści TomTom i Materiały podmiotów trzecich, które znajdują się na tych Stronach internetowych TomTom, są zapewniane w stanie, w jakim się znajdują, i bez żadnych gwarancji. W najszerszym zakresie dozwolonym obowiązującymi przepisami prawa TomTom zrzeka się odpowiedzialności z tytułu wszelkich wyraźnych lub dorozumianych gwarancji działania Stron internetowych TomTom i treści TomTom.
TomTom nie składa żadnych oświadczeń dotyczących bezpieczeństwa Stron internetowych TomTom. Użytkownik przyznaje i akceptuje, że wszelkie przesłane informacje mogą zostać przechwycone przez nieupoważnione podmioty trzecie, a TomTom nie gwarantuje ani nie obiecuje żadnych konkretnych wyników użycia Stron internetowych TomTom. TomTom nie oświadcza ani nie gwarantuje, że Strony internetowe TomTom będą działać w sposób nieprzerwany lub bezbłędny, że błędy zostaną naprawione ani że Strony internetowe TomTom lub serwer udostępniający Strony internetowe TomTom będą wolne od wirusów bądź innych szkodliwych elementów.
Użytkownik jest odpowiedzialny za konfigurację technologii informacyjnej, programów komputerowych i platformy w celu uzyskania dostępu do Stron internetowych TomTom. Należy korzystać z własnego oprogramowania antywirusowego.
W najszerszym zakresie dozwolonym obowiązującymi przepisami prawa TomTom nie udziela żadnych gwarancji ani oświadczeń dotyczących użycia Treści TomTom na Stronach internetowych TomTom w zakresie ich poprawności, dokładności, stosowności, przydatności, wiarygodności ani innych cech. Użytkownik rozumie i zgadza się, że pobiera Treści TomTom lub w inny sposób uzyskuje do nich dostęp na własne ryzyko oraz że będzie ponosić wyłączną odpowiedzialność za ich użycie i uszkodzenie swojego urządzenia, za pośrednictwem którego uzyskuje dostęp do Stron internetowych TomTom, utratę danych lub inne wszelkiego rodzaju zniszczenia, które mogą z tego wynikać. TomTom zastrzega sobie prawo do zmiany wszelkich Treści TomTom oraz innych elementów używanych lub zawartych na Stronach internetowych TomTom w dowolnym czasie, bez powiadamiania. Niektóre państwa nie dopuszczają możliwości ograniczenia lub wyłączenia gwarancji, więc powyższe ograniczenia mogą nie mieć zastosowania do Użytkownika.

14 Ograniczenie odpowiedzialności

Znajdą w niej Państwo informacje dotyczące sytuacji, w których firma TomTom może ponosić odpowiedzialność za szkody związane z wykorzystaniem informacji zawartych na Stronach internetowych TomTom. Informacje zawarte w tej sekcji nie wpływają na prawa Użytkownika wynikające z obowiązujących krajowych przepisów prawa.
Informacje zawarte w niniejszych Warunkach korzystania nie powodują wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności firmy TomTom za śmierć lub obrażenia ciała wynikające z niedbalstwa, umyślnego lub rażąco niedbałego przewinienia, oszustwa lub rozmyślnego wprowadzenia lub z tytułu dorozumianych gwarancji wskazanych w art. 12 do 15 Ustawy o sprzedaży towarów (Sale of Goods Act) z roku 1979 lub Ustawy o ochronie konsumentów (Consumer Protection Act) z 1987 roku, ani przysługujących użytkownikowi praw z tytułu wadliwych produktów bądź produktów nieodpowiadających opisowi, ani innej odpowiedzialności, której nie można wyłączyć ani ograniczyć na mocy obowiązującego prawa.
W związku z powyższym w największym zakresie dozwolonym przepisami prawa ani firma TomTom, ani jej podmioty powiązane, dostawcy i/lub podwykonawcy nie ponoszą odpowiedzialności wobec użytkownika ani wobec żadnych osób trzecich za jakiekolwiek szkody bezpośrednie, pośrednie, następcze ani wynikowe, w tym utraty zysków, utraty transakcji, przerwy w działalności, czy kontraktowej, deliktowej (w tym także w przypadku zaniedbania), naruszenia obowiązku ustawowego lub w inny sposób na podstawie lub w związku z poniższymi:
– korzystanie lub brak dostępu do Stron internetowych TomTom;
– wykorzystanie lub poleganie na dowolnych Treściach TomTom wyświetlanych na Stronach internetowych TomTom;
– utrata danych, informacji lub innej zawartości wynikające z dostępu, korzystania lub niemożności korzystania ze Stron internetowych TomTom, w tym Treści TomTom; lub
– postępowanie innych użytkowników (w trybie online lub offline) lub uczestnictwo w wydarzeniu TomTom.
Nawet jeżeli firma TomTom została poinformowana o możliwości wystąpienia takich szkód. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność z tytułu korzystania ze Stron internetowych TomTom i Treści TomTom. Jedynym dostępnym Użytkownikowi środkiem prawnym przeciwko TomTom z tytułu użycia Stron internetowych TomTom jest zaprzestanie używania Stron internetowych TomTom.
Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub uszkodzenia spowodowane przez wirusa, atak DDoS ani inne zagrożenia technologiczne, które mogą infekować urządzenia, sprzęt, programy, dane lub inny materiał zastrzeżony w związku z korzystaniem przez użytkownika ze Stron internetowych TomTom lub z dowolnej powiązanej strony internetowej oraz pobieranie Treści TomTom.
Mając na uwadze powyższe, jeżeli TomTom zostanie uznana za odpowiedzialną w stosunku do Użytkownika za szkody lub straty w jakikolwiek sposób powiązane z uzyskaniem przez Użytkownika dostępu do Stron internetowych TomTom lub użyciem ich bądź niemożnością powyższego, całkowita odpowiedzialność TomTom za Strony internetowe TomTom z tytułu każdego roszczenia lub większej ich liczby nie przekroczy 350,00 USD. Obowiązujące przepisy prawa mogą nie dopuszczać możliwości ograniczenia lub wyłączenia odpowiedzialności bądź odszkodowania za szkody, więc powyższe ograniczenie może nie mieć zastosowania do Użytkownika.
W związku z dostarczeniem Produktu(-ów) do użytkownika mogą obowiązywać różne ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności, które zostaną określone w Warunkach ogólnych https://www.tomtom.com/legal/.

15 Prawo właściwe i jurysdykcja

Jeżeli Użytkownik jest mieszkańcem USA lub Kanady, zgadza się, że niniejsze Warunki korzystania oraz Treści TomTom podlegają we wszystkich aspektach przepisom prawa stanu Nowy Jork, w USA, z wyłączeniem mocy obowiązującej przepisów dotyczących wyboru prawa, a także że wszelkie spory, roszczenia, postępowania prawne bezpośrednio lub pośrednio związane z Warunkami korzystania lub Treściami TomTom będą rozstrzygane indywidualnie, bez uciekania się do pozwów grupowych w jakiejkolwiek formie i wyłącznie w sądach stanowych lub federalnych zlokalizowanych w mieście Nowy Jork, stanie Nowy Jork, w USA.
Jeżeli Użytkownik jest mieszkańcem innego kraju niż USA lub Kanada, wszelkie spory, roszczenia, postępowania prawne bezpośrednio lub pośrednio związane z Warunkami korzystania lub Treściami TomTom będą podlegać prawu Holandii, z wyłączeniem mocy obowiązującej zasad kolizyjnych, które skutkowałyby zastosowaniem prawa innej jurysdykcji, i będą rozstrzygane wyłącznie przez sądy w Amsterdamie, w Holandii. Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie umów o międzynarodowej sprzedaży towarów z 1980 r. nie ma zastosowania do Stron internetowych TomTom ani niniejszych Warunków korzystania i jest niniejszym wyraźnie wyłączona.

16 Różne

Z wyjątkiem przypadków zabronionych obowiązującymi przepisami prawa wszelkie powództwa lub roszczenia Użytkownika dotyczące Stron internetowych TomTom muszą zostać wniesione w terminie jednego (1) roku od chwili powstania roszczenia.
Odstąpienie przez TomTom od egzekwowania ścisłego wykonania dowolnego z postanowień Warunków korzystania nie będzie uznane za zrzeczenie się jakiegokolwiek postanowienia lub prawa. Ani tryb postępowania między stronami, ani praktyki handlowe nie stanowią postawy modyfikacji niniejszych Warunków korzystania. TomTom może przenieść swoje prawa i obowiązki wynikające z Warunków korzystania na dowolny podmiot w dowolnym czasie, bez powiadamiania Użytkownika.

17 Klauzula salwatoryjna

Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków zostanie uznane za bezskuteczne, nieważne, niewykonalne lub niezgodne z prawem, pozostałe postanowienia pozostaną w pełnej mocy. W przypadku uznania postanowień za nieważne TomTom przedstawi nowe warunki ogólne zastępujące takie nieważne postanowienia. Wzmiankowane nowe warunki będą interpretowane, w zakresie ich treści i skutku, jak najbliżej tekstu oryginału w jego zapisanej wersji, ale w sposób, który rzeczywiście pozwoli czerpać z nich prawa.

18 Pytania i uwagi

W przypadku pytań, sugestii, skarg lub uwag dotyczących Stron internetowych TomTom lub niniejszych Warunków korzystania lub w przypadku chęci kontaktu z TomTom z dowolnego powodu prosimy przesłać wiadomość elektroniczną przez stronę https://help.tomtom.com/ .

Lista definicji

Urządzenie Wbudowane

Każdy Produkt wbudowany w pojeździe i sprzedawany Użytkownikowi za pośrednictwem podmiotu trzeciego.

Produkt

Wszelkie sprzęty, przedmioty i akcesoria, w tym między innymi:
– Wszystkie urządzenia do nawigacji (z wyjątkiem urządzeń wbudowanych)
– Urządzenia sportowe
– Akcesoria i przedmioty towarzyszące

Warunki ogólne

Warunki ogólne firmy TomTom są dostępne na stronie https://www.tomtom.com/legal/.

Materiały podmiotów trzecich

Treści, kody oprogramowania, dane, informacje, funkcje, inna zawartość i algorytmy udzielone na licencji lub w inny sposób udostępnione na rzecz TomTom.

Treści TomTom

Wszelkie informacje, teksty, pliki, skrypty, grafika, zdjęcia, dźwięki, muzyka, filmy, funkcje interaktywne, funkcjonalności lub inne podobne materiały udostępnione przez TomTom.

Strony internetowe TomTom

Wszelkie strony internetowe udostępnione przez TomTom Użytkownikowi bez konieczności wcześniejszej rejestracji lub logowania, w tym między innymi:
www.tomtom.com
https://plan.tomtom.com/
https://mapexplorer.tomtom.com/

Użytkownik

Każdy użytkownik Strony internetowej lub aplikacji TomTom.

Copyright © 2024 TomTom International BV. All rights reserved.