Terms and Conditions

Warunki ogólne odnoszą się do twoich zamówień I korzystania z produktów oraz usług firmy tomtom nabytych po 1 stycznia 2020 r.

1. Zakres

Dowiedz się, kiedy Warunki korzystania z usługi TomTom mają zastosowanie oraz co obejmują.

Niniejsze Warunki mają zastosowanie:

    i) do wszystkich zamówień, zakupów lub innych form nabycia:
        – Produktów i Usług bezpośrednio za pośrednictwem firmy TomTom; oraz
        – Aplikacji za pośrednictwem sprzedawcy; oraz
    ii. do Konta użytkownika i jego utworzenia; oraz
    iii. do używania lub uzyskiwania dostępu do:
        – wszystkich Produktów, Usług, Aplikacji i Danych przekazanych przez użytkownika; oraz
        – Urządzeń wbudowanych, z wyjątkiem sytuacji, do których mają zastosowanie warunki Sprzedawcy lub producenta zewnętrznego takich Urządzeń wbudowanych; oraz
    iv) do przesyłania, używania lub uzyskiwania dostępu do Danych użytkownika.

W celu uniknięcia wątpliwości niniejsze Warunki nie mają zastosowania do Produktów i Usług, do których udzielono dostępu za pośrednictwem Portalu dla programistów TomTom, który podlega warunkom dostępnym pod adresem: https://developer.tomtom.com/terms-and-conditions.

Użytkownik, (i) składając zamówienie, kupując lub w inny sposób nabywając Produkt, Usługę lub Aplikację, oraz (ii) używając lub uzyskując dostęp do Platformy, Usługi lub Aplikacji, a także (iii) tworząc Konto, akceptuje niniejsze Warunki ogólne oraz wszelkie ich zmiany i uzupełnienia oraz zobowiązuje się ich przestrzegać.

Wykaz definicji wykorzystanych w niniejszych Warunkach ogólnych znajduje się na początku dokumentu.

2. Twoje zamówienie złożone bezpośrednio w firmie TomTom

W tej części wyjaśniamy, jak zamawiać Produkt i/lub Usługę bezpośrednio w firmie TomTom, jak opłacić zakup i jak odbywa się wysyłka.

2.1 Jak złożyć zamówienie

Firma TomTom oferuje Produkty i Usługi za pośrednictwem Stron internetowych, Platform i Aplikacji firmy TomTom. Te Produkty i Usługi mogą zawierać lub obejmować Treści TomTom i Materiały podmiotów trzecich.

Aby zamówić, kupić lub w inny sposób nabyć Produkt lub Usługę bezpośrednio od firmy TomTom, można złożyć zamówienie za pośrednictwem Platformy, Strony internetowej TomTom lub Aplikacji.

Każde złożone zamówienie podlega akceptacji TomTom. W chwili dokonania akceptacji przez TomTom zawierana jest umowa w formie potwierdzenia zamówienia. TomTom zastrzega sobie prawo do odrzucenia dowolnych zamówień, w całości lub w części, oraz do zastosowania maksymalnej kwoty zamówienia. Wszystkie zamówienia Produktów podlegają wymogowi dostępności.

W przypadku pobrania aplikacji TomTom App ze sklepu Sprzedawcy mogą obowiązywać dodatkowe warunki ogólne Sprzedawcy. Przed kontynuowaniem należy je dokładnie przeczytać.

2.2 Ceny i płatności

Niektóre Produkty i Usługi są płatne. Ceny Produktów lub Usług wskazane na Stronach internetowych i w Aplikacji TomTom zawierają VAT. Standardowe koszty wysyłki i opłaty manipulacyjne (jeżeli dotyczą) mogą się różnić w zależności od produktu i wartości koszyka. Użytkownik jest odpowiedzialny za rozliczenie wszelkich ewentualnych lokalnych podatków od sprzedaży, innych podatków i opłat publicznoprawnych związanych z zamówieniem. Ceny mogą podlegać zmianom w dowolnym momencie (oraz z zastrzeżeniem postanowień klauzuli „Rozwiązanie i zmiany”, dział „Prawa firmy TomTom”, rozdział „Użycie przez użytkownika” niniejszych Warunków ogólnych), ale zmiany nie mają zastosowania do zamówień złożonych przed datą ich wprowadzenia.

W przypadku subskrypcji płatnych co miesiąc firma może wprowadzić zmiany w cenie obowiązujące od kolejnego okresu rozliczenia subskrypcji od daty zmiany ceny, z zastrzeżeniem że poinformuje o tym Użytkownika z rozsądnym wyprzedzeniem (droga elektroniczną, za pomocą Stron internetowych TomTom, Usług, Aplikacji lub w inny sposób).

Użytkownik niniejszym zgadza się na nową cenę, nadal korzystając z Usług lub Aplikacji po dacie wejścia w życie podanej w powiadomieniu. Z zastrzeżeniem punktu 5.3.2, jeżeli Użytkownik nie zgadza się ze zmianą ceny, ma prawo odrzucić tę zmianę poprzez anulowanie subskrypcji w ciągu czterech miesięcy od daty otrzymania od TomTom informacji o zmianie ceny.

Niektóre Usługi i Aplikacje są bezpłatne. Firma TomTom zastrzega sobie prawo zaprzestania bezpłatnego oferowania Usług i Aplikacji w dowolnym momencie. Firma TomTom poinformuje Użytkownika, w przypadku gdy dana Usługa lub Aplikacja w przyszłości będzie oferowana odpłatnie. W takim wypadku Użytkownik może podjąć decyzję, czy będzie kontynuował korzystanie z Usług lub Aplikacji za opłatą, czy zakończy korzystanie z Usługi.

Płatności za wszystkie zamówienia muszą być dokonywane poprzez usługę płatniczą udostępnioną przez TomTom. Aby móc składać zamówienia i korzystać z tej usługi płatniczej, Użytkownik musi podać szczegóły na temat preferowanego sposobu płatności, dane do faktury i adres dostawy (jeżeli ma zastosowanie) lub inne szczegóły niezbędne do realizacji zamówienia.

Jeżeli rozliczenie za pomocą usługi płatniczej nie powiedzie się z dowolnego powodu, TomTom prześle Użytkownikowi pocztą fakturę na kwotę do zapłaty, którą należy zapłacić czekiem, pocztowym przekazem pieniężnym lub kartą kredytową w terminie 15 dni od daty doręczenia faktury.

2.3 Dostawa i ryzyko straty

TomTom będzie się starać dostarczyć Produkt w terminie 30 dni od daty przyjęcia zamówienia. W przypadku zamówienia wielu Produktów TomTom zastrzega sobie prawo do dostarczenia każdego Produktu osobno. Ponadto TomTom dąży do udostępnienia Usług w ciągu 24 godzin od przyjęcia zamówienia.

Produkty będą dostarczane na podany przez Użytkownika adres do dostawy. Usługi będą gotowe do pobrania bądź dostarczone lub udostępnione Użytkownikowi elektronicznie. Ryzyko utraty lub uszkodzenia przechodzi na Użytkownika w chwili dostarczenia Produktu do Użytkownika. Ryzyko utraty lub uszkodzenia Usługi przechodzi na Użytkownika w chwili udostępnienia lub dostarczenia Usługi Użytkownikowi drogą elektroniczną.

Jeżeli Użytkownik nie odbierze dostarczonego Produktu, TomTom zastrzega sobie prawo do obciążenia Użytkownika zasadnymi kosztami przechowywania Produktu do czasu, gdy dokonanie dostawy będzie możliwe.

Jeżeli dostawa do Użytkownika nie może mieć miejsca z przyczyn niezależnych od TomTom, TomTom zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy i dokonania zwrotu wpłaconych środków.

W przypadku omyłkowej dostawy Produktu lub omyłkowej dostawy lub omyłkowego udostępnienia Usługi przez TomTom prosimy o kontakt w celu otrzymania dalszych instrukcji dotyczących zwrotu (drogą elektroniczną, adres e-mail: http://www.tomtom.com/support).

3. Prawo użytkownika do odstąpienia od zamówienia

Jako konsument masz prawo anulować zakup w określonym czasie po zakupie. W tej części wyjaśniamy warunki, na których możesz skorzystać z prawa do anulowania zamówień na Produkty, Usługi i Aplikacje.

W przypadku Produktów kupionych za pośrednictwem firmy TomTom Użytkownik ma prawo do odstąpienia od umowy kupna z dowolnej przyczyny, w okresie 14 dni od daty dostawy na adres Użytkownika wskazany do dostawy. TomTom zwróci cenę zakupu i faktycznie poniesione pierwotne koszty dostawy (z wyjątkiem kosztów dodatkowych wynikających z dokonania wyboru innego rodzaju dostawy niż oferowany przez nas najtańszy typ standardowej dostawy lub przypadku, gdy zamówiono kilka Produktów, ale nie wszystkie zakupione Produkty zostały zwrócone). TomTom dokona zwrotu za pomocą tego samego sposobu płatności, jaki był użyty do pierwotnej transakcji, chyba że Użytkownik wyraził wyraźną zgodę na inną formę.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od zamówienia, Użytkownik musi poinformować TomTom o swojej decyzji, kontaktując się z TomTom w okresie 14 dni od daty dostawy drogą elektroniczną, adres e-mail: http://www.tomtom.com/support, w celu uzyskania numeru upoważnienia do zwrotu zamówienia. Użytkownik może skorzystać z Formularza rezygnacji. Następnie Użytkownik winien bezzwłocznie zwrócić Produkt, wolny od wszelkich praw, zastawów i innych roszczeń, na adres podany na etykiecie pocztowej otrzymanej z chwilą uzyskania numeru upoważnienia do zwrotu zamówienia.

Jeżeli Użytkownik zdecyduje się odstąpić od umowy kupna i zwrócić Produkt TomTom, Użytkownik będzie odpowiedzialny za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z posługiwania się Produktem w sposób inny niż niezbędny do ustalenia charakteru, cech i sposobu funkcjonowania Produktu.

Użytkownik akceptuje fakt, że TomTom może obciążyć go wszelkimi kosztami dostawy lub przesyłki poniesionymi bezpośrednio w związku ze zwrotem Produktu.

W przypadku Usług uzyskanych za pośrednictwem firmy TomTom Użytkownik zgadza się, że świadczenie Usług przez firmę TomTom rozpocznie się niezwłocznie — lub co najmniej w najbliższym możliwym terminie — po przyjęciu przez firmę TomTom zamówienia Użytkownika oraz oświadcza, że z chwilą rozpoczęcia świadczenia Usług zrzeka się swojego prawa do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni.

W przypadku Aplikacji uzyskanych za pośrednictwem TomTom lub Sprzedawcy Użytkownik akceptuje, że działanie uzyskanych przez niego Aplikacji rozpocznie się niezwłocznie — lub co najmniej w najbliższym możliwym terminie — po pobraniu Aplikacji oraz oświadcza, że z chwilą rozpoczęcia świadczenia Usług zrzeka się swojego prawa do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni.

4. Konto użytkownika i subskrypcje użytkownika

Aby zakupić Produkt lub Usługę, uzyskać dostęp do Usługi, Aplikacji i/lub Danych przekazanych przez użytkownika albo uzyskać możliwość zarządzania Danymi użytkownika i/lub Danymi przekazanymi przez użytkownika, Użytkownik może być zobowiązany do utworzenia konta. Zapoznaj się z tą częścią, aby poznać swoje prawa i obowiązki związane ze swoim kontem i subskrypcją. Dowiesz się z niej, w jaki sposób TomTom może rozwiązać Twoje konto lub subskrypcję.

4.1 Konto użytkownika: rejestracja i administrowanie

Użytkownik może mieć obowiązek utworzenia Konta, a następnie zalogowania się do odpowiedniej Platformy w celu:

    i. zamówienia Produktu lub Usługi;
    ii. dostępu do Usługi, Aplikacji lub Danych przekazanych przez użytkownika (uzyskanych bezpośrednio od firmy TomTom albo za pośrednictwem Sprzedawcy) bądź korzystanie z nich;
iii. możliwości wysyłania lub pobierania Danych użytkownika lub Danych przekazanych przez użytkownika;
    iv. zarządzania kontem i/lub subskrypcjami.

Niezależnie od przysługującego Użytkownikowi prawa do użycia przy tworzeniu Konta pseudonimu („alias” lub „pseudonim”), Użytkownik zobowiązuje się do podania w czasie rejestracji prawidłowych danych na swój temat. Prosimy o aktualizowanie swoich danych i niezwłoczną zmianę danych podanych w Koncie w przypadku wystąpienia stosownych zmian.

Usługi, Aplikacje i Dane przekazane przez użytkownika są przeznaczone wyłącznie dla użytkowników powyżej osiemnastego (18.) roku życia. Niniejszym Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że ma 18 lat lub więcej. Nie wolno tworzyć Konta, podając się za inną osobę, grupę lub podmiot, bez zgody takich podmiotów, ani sprzedawać lub przekazywać swojego profilu lub Konta.

Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania mające miejsce na jego Koncie lub za jego pomocą. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za swoją nazwę Użytkownika i działania z nią związane. TomTom nie odpowiada za straty wynikające z nieuprawnionego wykorzystania Konta Użytkownika, niezależnie od tego, czy miało to miejsce za zgodą Użytkownika, czy bez jego wiedzy.

Użytkownik winien niezwłocznie poinformować firmę TomTom, jeżeli zauważy, że podmioty trzecie uzyskały dostęp do Usług, Aplikacji, Danych użytkownika lub Danych przekazanych przez użytkownika bądź korzystały z nich, na co Użytkownik nie udzielił upoważnienia, oraz o wszelkich innych ewentualnych naruszeniach bezpieczeństwa.

4.2 Subskrypcje, odnowienia i bezpłatne wersje próbne

Usługi mogą być oferowane jednorazowo lub na zasadzie subskrypcji. W przypadku subskrypcji dana Usługa będzie świadczona na rzecz Użytkownika co miesiąc lub inny określony okres czasu. Subskrypcje płatne co miesiąc będą wprowadzane na czas nieokreślony, a Użytkownik zostanie automatycznie obciążony preferowaną metodą płatności na początku każdego okresu rozliczenia obowiązujących opłat i podatków związanych z subskrypcją, chyba że zrezygnuje z subskrypcji miesięcznej PRZED przedłużeniem okresu subskrypcji. Subskrypcje będą zawierane na czas nieokreślony, chyba że firma TomTom i użytkownik uzgodnią określony okres.

Firma TomTom może również zaoferować Użytkownikowi subskrypcję próbną w ramach płatnej subskrypcji miesięcznej lub stałej, bez uiszczania opłat lub w obniżonej cenie („Subskrypcja próbna”), według uznania firmy TomTom. Firma TomTom ma prawo do ustalenia uprawnień i unieważnienia lub zmiany warunków subskrypcji próbnej w dowolnym momencie, bez wcześniejszego powiadomienia i bez ponoszenia odpowiedzialności wobec Użytkownika lub stron trzecich, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo.

Jeżeli chcesz skorzystać z subskrypcji próbnej, firma TomTom będzie wymagała podania preferowanej metody płatności. Podając takie informacje, Użytkownik zgadza się, że firma TomTom może automatycznie pobierać od użytkownika opłatę za płatną subskrypcję (co miesiąc lub w sposób cykliczny) pierwszego dnia po zakończeniu okresu subskrypcji próbnej. Użytkownik zostanie wcześniej poinformowany o stosownej płatności, cyklu rozliczeniowym i innych istotnych szczegółach dotyczących tej formy płatnej subskrypcji.  JEŻELI NIE CHCESZ PŁACIĆ ZA SUBSKRYPCJĘ PO ZAKOŃCZENIU OKRESU PRÓBNEGO, NALEŻY ANULOWAĆ ODPOWIEDNIĄ SUBSKRYPCJĘ PRZED ZAKOŃCZENIEM SUBSKRYPCJI PRÓBNEJ ZGODNIE Z PUNKTEM 4.3.

Informacje o subskrypcji można sprawdzić na stronie https://www.tomtom.com/account/details.html#my-subscriptions po zalogowaniu się za pomocą danych logowania do konta TomTom. Kliknij konto, a następnie opcję „Subskrypcje”.

4.3 Likwidacja konta i/lub subskrypcji

Użytkownik może zakończyć płatną subskrypcję co miesiąc bez podania przyczyny, w dowolnym momencie PRZED rozpoczęciem każdego okresu subskrypcji lub końcem okresu subskrypcji próbnej, lub w ciągu czterech miesięcy od daty otrzymania informacji od firmy TomTom o zmianie ceny zgodnie z punktem 2.2. Firma TomTom może także zlikwidować Konto lub subskrypcję Użytkownika z niezależnych przyczyn (i niezależnie od swoich praw do rozwiązania omówionych w rozdziale „Rozwiązanie i ograniczenia w przypadku naruszenia postanowień przez Użytkownika” niniejszych Warunków ogólnych). Firma TomTom będzie zawsze dokładać starań, by jak najszybciej poinformować Użytkownika o zbliżającej się likwidacji, ale w każdym razie poinformuje Użytkownika co najmniej na trzydzieści (30) dni przed faktyczną likwidacją Konta.

Aby anulować subskrypcję kupioną bezpośrednio od firmy TomTom, należy zalogować się w witrynie internetowej TomTom za pomocą danych logowania do konta TomTom. Z subskrypcji można zrezygnować w dowolnym momencie, należy jedynie zachować 30-dniowym okres wypowiedzenia. Po zlikwidowaniu Konta Użytkownik nie będzie mieć dostępu do żadnych danych, w tym Danych użytkownika. Obowiązkiem Użytkownika jest usunięcie wszelkich Danych użytkownika, które Użytkownik pragnie zachować, przed zakończeniem likwidacji.

W przypadku wykupienia subskrypcji na czas określony po wygaśnięciu tego okresu subskrypcja zostanie automatycznie odnowiona na czas nieokreślony, chyba że zostanie ona anulowana PRZED datą jej odnowienia. FIRMA TOMTOM Z WYPRZEDZENIEM POINFORMUJE UŻYTKOWNIKA O DACIE WYGAŚNIĘCIA BIEŻĄCEJ SUBSKRYPCJI I PŁATNOŚCI, FAKTUROWANIA I OBOWIĄZUJĄCYCH WARUNKACH OKRESU ODNOWIENIA. W okresie odnowienia umowy użytkownik zgadza się, że firma TomTom może wykorzystać aktualnie preferowaną metodę płatności w celu uiszczenia kolejnej płatności. ODNOWIONE SUBSKRYPCJE MOŻNA ANULOWAĆ W DOWOLNYM MOMENCIE, NALEŻY JEDNAK POINFORMOWAĆ O TYM FIRMĘ TOMTOM Z CO NAJMNIEJ 30-DNIOWYM WYPRZEDZENIEM, jak opisano w punkcie powyżej.

W przypadku rezygnacji z płatnej subskrypcji aplikacji (premium), jeżeli aplikacja ma dostępny model „wersja bezpłatna”, dostęp do takiej bezpłatnej wersji będzie możliwy, dopóki aplikacja nie zostanie odinstalowana z urządzenia. 

Aby usunąć konto TomTom, należy skontaktować się z nami przez stronę http://www.tomtom.com/support z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem.

TomTom może także zlikwidować Konto lub subskrypcję Użytkownika z niezależnych przyczyn (i niezależnie od swoich praw do rozwiązania omówionych w rozdziale „Rozwiązanie i ograniczenia w przypadku naruszenia postanowień przez Użytkownika” niniejszych Warunków ogólnych). Firma TomTom będzie zawsze dokładać starań, by jak najszybciej poinformować Użytkownika o zbliżającej się likwidacji, ale w każdym razie poinformuje Użytkownika co najmniej na trzydzieści (30) dni przed faktyczną likwidacją Konta.

W przypadku likwidacji Konta lub subskrypcji Użytkownika Użytkownik musi zniszczyć wszystkie kopie Treści TomTom i jej wszystkich elementów.

Po zlikwidowaniu Konta Użytkownik nie będzie mieć dostępu do żadnych danych, w tym Danych użytkownika. Obowiązkiem Użytkownika jest usunięcie wszelkich Danych użytkownika, które Użytkownik pragnie zachować, przed zakończeniem likwidacji.

5. Użytkowanie

Korzystanie z licencji, na podstawie której TomTom udziela Użytkownikowi dostępu i prawa użytkowania usług i aplikacji, podlega określonym zasadom. W niniejszej części wyjaśniamy, jakie są prawa i obowiązki Użytkownika, jeżeli chodzi o Dane użytkownika i Dane przekazane przez użytkownika, oraz jakie są prawa i obowiązki firmy TomTom w odniesieniu do tej samej treści.

5.1 Prawa użytkownika do korzystania

5.1.1 Usługi i aplikacje

Firma TomTom udziela Użytkownikowi pozwolenia na uzyskanie dostępu do Usług i Aplikacji uzyskanych bezpośrednio od TomTom lub za pośrednictwem Sprzedawcy i korzystanie z nich zgodnie z niniejszymi Warunkami. Jeżeli istnieje konieczność wykupienia Usługi lub Aplikacji, pozwolenie na uzyskanie dostępu do takiej płatnej Usługi lub Aplikacji i korzystanie z nich zostanie udzielone Użytkownikowi po dokonaniu zakupu.

5.1.2 Treści TomTom

Usługi i Aplikacje będą zawierać Treści TomTom. Użytkownikowi udziela się licencji na korzystanie z Treści TomTom przekazanych mu w ramach Produktu, Usługi lub Aplikacji bądź za ich pośrednictwem zgodnie z postanowieniami niniejszego punktu.

Licencja ta jest niewyłączna i niezbywalna. Licencja ta nie obejmuje prawa do uzyskania przyszłych uaktualnień, aktualizacji, dodatków ani wsparcia czy pomocy technicznej w zakresie Usługi, Aplikacji lub Treści TomTom, chyba że TomTom wyraźnie wskazała, że uzyskanie ich stanowi integralną część Produktu, Usługi lub Aplikacji.

W przypadku uzyskania uaktualnień, aktualizacji bądź dodatków w zakresie Usługi, Aplikacji lub Treści TomTom, ich użycie będzie podlegać niniejszym Warunkom ogólnym lub innym warunkom i dodatkowym opłatom, o których Użytkownik zostanie poinformowany i o których akceptację zostanie poproszony przed dostarczeniem Użytkownikowi przez TomTom danego uaktualnienia, aktualizacji bądź uzupełnienia.

Ponadto do Map TomTom (jedna z Usług TomTom) zastosowanie mają następujące postanowienia:

    i) w zakresie danych pochodzących z Chin: Użytkownik potwierdza, że każda Usługa zawierająca dane pochodzące z Chin może podlegać dodatkowym warunkom ogólnym, które zostaną Użytkownikowi przekazane, gdy będą dostępne dla firmy TomTom. Danych pochodzące z Chin nie można eksportować poza granice Chin.
    ii. w zakresie danych dotyczących Indii: Użytkownik potwierdza, że każda Usługa zawierająca dane dotyczące Indii może podlegać dodatkowym warunkom ogólnym, które zostaną Użytkownikowi przekazane, gdy będą dostępne dla firmy TomTom.
    iii. w zakresie danych dotyczących Korei Południowej: Użytkownik potwierdza, że każda Usługa zawierająca dane dotyczące Korei może podlegać dodatkowym warunkom ogólnym, które zostaną Użytkownikowi przekazane, gdy będą dostępne dla firmy TomTom. Danych na temat Korei nie można eksportować poza Koreę Południową.

5.1.3 Dane ODbL

i. Usługi i Aplikacje mogą wykorzystywać Dane ODbL. W takim zakresie zastosowanie mają następujące postanowienia:

    (a) Takie wykorzystanie zostanie określone w dokumentacji dotyczącej takich Usług i/lub Aplikacji lub w inny sposób przekazane użytkownikowi na jego żądanie;

    (b) Na żądanie TomTom dostarczy Użytkownikowi w odpowiednim terminie wszystkie takie Dane ODbL lub wskaże Użytkownikowi miejsce, w którym takie Dane ODbL są dostępne. W przewidzianym zakresie TomTom może obciążyć Użytkownika uzasadnionymi kosztami produkcji związanymi z     fizyczną dystrybucją. W celu uniknięcia wątpliwości wszystkie takie dostarczone Dane ODbL będą nadal licencjonowane na podstawie OdbL; oraz

    (c) Do takich Danych ODbL nie mają zastosowania żadne ograniczenia wynikające z niniejszych Warunków poza ograniczeniami i zobowiązaniami zawartymi w samej ODbL.

ii. Dane ODbL są dostarczane w aktualnym stanie i ze wszystkimi wadami, a TomTom wyraźnie zrzeka się wszelkich innych gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w tym między innymi dorozumianych gwarancji nienaruszania praw, przydatności handlowej, zadowalającej jakości, dokładności, własności i przydatności do określonego celu.

5.1.4 Dane użytkownika i dane przekazane przez użytkownika

Firma TomTom udziela Użytkownikowi pozwolenia na (i) przesyłanie, używanie i modyfikowanie Danych użytkownika, oraz (ii) przesyłanie i używanie Danych przekazanych przez użytkownika, a wszystko to zgodnie z niniejszymi Warunkami ogólnymi.

Przesyłając dowolne Dane użytkownika, Użytkownik zachowuje wszelkie prawa, jakie może do nich posiadać.

Przesyłając Dane przekazane przez użytkownika, Użytkownik zachowuje wszelkie prawa, jakie może do nich posiadać. Użytkownik udziela firmie TomTom niewyłącznej, zbywalnej, podlegającej sublicencjonowaniu, zwolnionej z tantiem, wieczystej, nieodwołalnej, w pełni opłaconej i ogólnoświatowej licencji na użytkowanie, powielanie, udostępnianie publicznie, publikowanie, tłumaczenie, modyfikowanie, tworzenie prac pochodnych, rozpowszechnianie i licencjonowanie Danych użytkownika w związku z usługą, samodzielnie lub w połączeniu z innymi treściami lub materiałami, w jakikolwiek sposób oraz za pomocą dowolnych środków, metod i technologii znanych obecnie lub które zostaną opracowane w przyszłości. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że usunięcie konta nie ma wpływu na prawa przyznane w tym punkcie.  W stosownych przypadkach i na mocy obowiązującego prawa Użytkownik zgadza zrzec się wszelkich „moralnych praw” lub podobnych praw, takich jak prawo do uznania go za autora Danych przekazanych przez użytkownika, w tym prawa do opinii, oraz prawa do ochrony przed obraźliwym traktowaniem tych danych.

Użytkownik zgadza się również, że firma TomTom może zachować jedną kopię Danych przekazanych przez użytkownika w celu zachowania zgodności z wymogami prawnymi lub komercyjnymi.

Użytkownik potwierdza, że jest właścicielem lub otrzymał zezwolenie od prawowitego właściciela z wszystkimi prawami własności intelektualnej do Danych przekazanych przez użytkownika, które są niezbędne na mocy niniejszych warunków, oraz że udostępnianie Danych użytkownika nie narusza praw własności intelektualnej. prawa własności jakiegokolwiek innego podmiotu.

Jeżeli Użytkownik uważa, że jego dzieło zostało nieprawidłowo skopiowane i opublikowane w Usłudze, Aplikacji lub na Stronach internetowych TomTom, co stanowi naruszenie, winien przekazać nam następujące informacje: (i) imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail i elektroniczny lub fizyczny podpis właściciela praw autorskich lub osoby upoważnionej do działania w jego imieniu; (ii) opis dzieła objętego prawem autorskim, które według Użytkownika zostało naruszone; (3) opis miejsca w Usłudze, Aplikacji bądź na Stronach internetowych TomTom, w którym zlokalizowany jest materiał, stanowiący — zdaniem Użytkownika — naruszenie; (iii) pisemne oświadczenie, że Użytkownik w dobrej wierze sądzi, iż sporne użycie nie jest upoważnione przez właściciela praw autorskich, jego przedstawiciela ani przepisy prawa; oraz (5) oświadczenie Użytkownika, złożone pod groźbą odpowiedzialności karnej, że powyższe informacje znajdujące się w zawiadomieniu sporządzonym przez Użytkownika, są prawidłowe oraz że Użytkownik jest właścicielem praw autorskich lub jest upoważniony do działania w imieniu właściciela praw autorskich. Wymagania te muszą być spełnione, by TomTom uzyskała wystarczające z prawnego punktu widzenia zawiadomienie o naruszeniu. Reklamacje w sprawie naruszenia praw autorskich należy przesyłać na adres: Legal@tomtom.com.

W zakresie Danych przekazanych przez użytkownika dotyczących innych użytkowników, firma TomTom udziela Użytkownikowi prawa do używania i modyfikowania oraz przesyłania takich Danych przekazanych przez użytkownika, zgodnie z niniejszymi Warunkami ogólnymi.

5.2 Zobowiązania i obowiązki wynikające z użytkowania przez użytkownika

5.2.1 Prawo własności użytkownika do danych użytkownika i danych przekazanych przez użytkownika

Firma TomTom nie domaga się prawa własności do Danych użytkownika ani Danych przekazanych przez użytkownika. Użytkownik potwierdza i gwarantuje, że jest właścicielem niezbędnych licencji, praw, zgód i pozwoleń na przesyłanie Danych użytkownika i Danych przekazanych przez użytkownika oraz na udzielenie firmie TomTom wszystkich praw nadanych w niniejszych Warunkach ogólnych, w tym prawa do udzielania innym użytkownikom Usług, Aplikacji i Stron internetowych firmy TomTom pozwolenia na używanie i modyfikowanie oraz przesyłanie Danych przekazanych przez użytkownika należących do Użytkownika zgodnie z niniejszymi Warunkami ogólnymi.

5.2.2 Ograniczenia we wprowadzaniu zmian w produktach, usługach i aplikacjach

Z wyjątkiem przypadków dozwolonych obowiązującymi przepisami prawa lub wyraźnie dozwolonych w dowolnej technologii lub środkach udostępnionych przez TomTom poprzez Produkty, Usługi i Aplikacje, Użytkownik nie będzie sam dokonywać, ani nie zezwoli nikomu na dokonywanie zmian, zniekształceń ani modyfikacji Produktów, Usług i Aplikacji ani żadnych ich części (pozyskanych bezpośrednio od TomTom albo za pośrednictwem Sprzedawcy) w celu analizowania poprzez dokonywanie inżynierii wstecznej, dekompilacji lub rozkładania Produktów, Usług i Aplikacji, aby wykonać inne produkty od nich pochodnych, ani w celu złamania lub obejścia szyfrowania lub w celu pozwolenia na to bądź umożliwienia tego podmiotom trzecim.

5.2.3 Zgłaszanie niewłaściwego użycia i powstrzymywanie się od niego

Informujemy, że firma TomTom nie ponosi żadnej odpowiedzialności za regularne monitorowanie Usług, Aplikacji ani Danych przekazanych przez użytkownika. Jeżeli użytkownik dowie się o nieprawidłowym użyciu Usług, Aplikacji bądź Danych przekazanych przez użytkownika lub o nieprawidłowym użyciu za ich pomocą, winien zgłosić takie nieprawidłowe użycie firmie TomTom, kontaktując się z działem pomocy technicznej firmy TomTom na stronie http://www.tomtom.com/support.

Uzyskując dostęp do Usług i Aplikacji lub korzystając z nich, przesyłając lub wykorzystując Dane użytkownika lub Dane przekazane przez użytkownika, użytkownik zobowiązuje się do powstrzymania się od niestosownego zachowania, które obejmuje między innymi:

    Promocyjne korzystanie i płatności: używanie Usług i Aplikacji lub Danych użytkownika bądź Danych przekazanych przez użytkownika do celów reklamowych i promocyjnych, celów marketingowych lub sprzedażowych, umieszczania treści mających na celu zdobywanie zamówień lub innych treści komercyjnych za pośrednictwem Usług lub Aplikacji. Ponadto Użytkownik zobowiązuje się także do powstrzymania się od bezpośredniego i pośredniego obciążania podmiotów trzecich z tytułu użycia Usług i Aplikacji lub Danych przekazanych przez użytkownika oraz od przyjmowania w tym celu płatności od podmiotów trzecich. Co więcej Użytkownik zobowiązuje się do powstrzymania się od kopiowania i dublowania Usług, Aplikacji lub Danych przekazanych przez użytkownika;
    ii. Ataki elektroniczne: podejmowanie działań w ramach Usług i Aplikacji mających na celu obejście, zakłócenie, przerwanie, uszkodzenie, wyłączenie, przeciążenie lub ograniczenie funkcji dowolnego oprogramowania bądź sprzętu, urządzeń telekomunikacyjnych, technologii (bezpieczeństwa), Usług i Aplikacji. Użytkownik zobowiązuje się nie publikować Danych użytkownika ani Danych przekazanych przez użytkownika, które zawierają wirusy oprogramowania, programy lub inny kod komputerowy. Ponadto Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie przesyłać Danych użytkownika ani Danych przekazanych przez użytkownika, które wiązałyby się z wysyłaniem lub udostępnianiem w inny sposób materiałów zawierających wirusy, konie trojańskie, robaki, bomby zegarowe lub inne podobne oprogramowanie, które może uszkodzić działanie serwerów, komputerów bądź sieci firmy TomTom lub Konta, komputerów, sieci bądź Produktu dowolnego użytkownika. Co więcej, Użytkownik zobowiązuje się także do powstrzymania się od używania lub uruchamiania automatycznych systemów, w tym między innymi, „robotów ” i „pająków” uzyskujących dostęp do Usług i Aplikacji w sposób, który wysyła więcej wiadomości lub żądań do serwów TomTom niż można zasadnie oczekiwać od dowolnego standardowego, prywatnego użytkownika Usług lub Aplikacji w analogicznym przedziale czasu przy użyciu konwencjonalnego systemu. Ponadto Użytkownik zobowiązuje się także do powstrzymania się od podejmowania prób uzyskania dostępu do Kont, komputerów lub sieci innych użytkowników oraz podejmowania prób zakłócenia ich działania, bez upoważnienia;
    iii. Spamowanie lub nękanie: publikowanie Danych przekazanych przez użytkownika, które wiążą się z przesyłaniem wiadomości-śmieci, łańcuszków internetowych lub niechcianych wiadomości bądź spamu;
    iv) Sugerowanie powiązań z firmą TomTom: wyświetlanie Danych przekazanych przez użytkownika w sposób, który sugeruje relację lub powiązanie, sponsoring bądź aprobatę dla Danych przekazanych przez użytkownika przez firmę TomTom, które wprowadzają w błąd, są obraźliwe, niezgodne z prawem, szkodliwe, zawiłe, obelżywe, oszczercze, obsceniczne, wulgarne, pełne nienawiści, które naruszają prawa podmiotów trzecich, są niezgodne z prawem z innych powodów lub szkodzą prawom własności intelektualnej firmy TomTom;
    v) Wprowadzanie w błąd: przesyłanie Danych przekazanych przez użytkownika promujących informacje, o których użytkownik wie, że są fałszywe lub wprowadzające w błąd;
    vi) Szkodzenie, naruszanie przepisów prawa lub praw osób trzecich: publikowanie Danych przekazanych przez użytkownika, które naruszają lub łamią prawa jakichkolwiek osób, w tym prawa autorskie, znaki towarowe, patenty, tajemnice przedsiębiorstw, prywatność, wizerunek lub inne prawa osobiste bądź prawa własności. Co więcej Użytkownik zobowiązuje się do niepublikowania żadnych Danych przekazanych przez użytkownika, niepodejmowania żadnych działań oraz nieużywania Usług i Aplikacji w sposób, który narusza przepisy prawa lub zachęca do działań niezgodnych z prawem. Ponadto Użytkownik zobowiązuje się do niepublikowania treści, bezpośrednio ani poprzez odnośnik, które są niezgodne z prawem, obraźliwe, oszczercze, szkalujące, naruszające, podburzające, zwodnicze, niedokładne, wprowadzające w błąd, złośliwe, oszukańcze, fałszywe, nieprzyzwoite, szkodliwe, nękające, zastraszające, groźne, pełne nienawiści, obelżywe, wulgarne, obsceniczne, pornograficzne, agresywne, nacechowane seksualnie, naruszające prywatność, jawność, własność intelektualną, prawa własności lub umowne, obraźliwe w kontekście seksualnym, rasowym, kulturowym lub etnicznym, szkodzące lub zagrażające bezpieczeństwu innych osób, używających lub publikujących dane osobowe (w tym numery telefonów, adresy domowe lub adresy elektroniczne, imiona lub nazwiska), zdjęć lub innych obrazów od innych użytkowników bądź podmiotów trzecich lub ich dotyczących, bez ich wyraźnej zgody, lub które są niedopuszczalne z innych względów;
     vii) Gromadzenie lub publikowanie danych: Użytkownik powinien mieć świadomość, jakie dane osobowe udostępnia. Użytkownik powstrzyma się od uzyskiwania lub prób uzyskiwania danych za pośrednictwem Usług, Aplikacji lub Danych przekazanych przez użytkownika, chyba że firma TomTom ma zamiar przekazać takie dane lub udostępni je użytkownikowi. Ponadto Użytkownik zobowiązuje się nie przesyłać żadnych Danych przekazanych przez użytkownika zawierających strony lub obrazy o ograniczonym dostępie lub chronionych hasłem bądź stron i obrazów ukrytych;
    viii) Wszelkie inne niezgodne z prawem lub niechciane użycia: używanie Usług, Aplikacji i Danych przekazanych przez użytkownika w sposób niezgodny z prawem lub z naruszeniem niniejszych Warunków ogólnych. Ponadto Użytkownik zobowiązuje się także do powstrzymania się od naruszania kodeksów postępowania lub innych wytycznych, jakie mogą mieć zastosowanie do Usług, Aplikacji lub Danych przekazanych przez użytkownika.

5.2.4 Zrzeczenie się odpowiedzialności z tytułu kontaktów między użytkownikami lub z innymi osobami

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoje kontakty z innymi osobami niezależnie od tego, czy odbywają się one przez internet czy osobiście. TomTom nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek strat lub szkód wynikających z kontaktów z innymi użytkownikami, osobami spotkanymi za pośrednictwem Usług i Aplikacji lub osobami, które skontaktują się z Użytkownikiem ze względu na dane opublikowane w Usługach i Aplikacjach bądź za ich pośrednictwem. Użytkownik zobowiązuje się do podjęcia rozsądnych środków ostrożności we wszystkich kontaktach z innymi użytkownikami Usług i Aplikacji oraz do przeprowadzenia niezbędnej oceny przed spotkaniem innej osoby. TomTom nie jest w żaden sposób zobowiązana do włączenia się w spór pomiędzy Użytkownikami, jednak może to uczynić według własnego uznania.

5.2.5 Informacja o zrzeczeniu się odpowiedzialności z tytułu aktywności fizycznej

Usługi i Aplikacje mogą zawierać funkcje promujące aktywność fizyczną. Użytkownik winien rozważyć wiążące się z tym ryzyko i poradzić się lekarza przed podjęciem aktywności fizycznej lub użyciem Produktów lub Usług TomTom. TomTom nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu obrażeń lub szkód, które Użytkownik może odnieść w wyniku korzystania lub niemożności korzystania z Produktów, Usług i Aplikacji.

5.3 Prawa firmy TomTom

5.3.1 Komunikaty i informacje

Tworząc Konto, użytkownik wyraża zgodę, by firma TomTom komunikowała się z nim za pomocą środków elektronicznych oraz na udostępnienie jej niektórych informacji na temat używania przez użytkownika Usług i Aplikacji, Danych użytkownika lub Danych przekazanych przez użytkownika.

5.3.2 Rozwiązanie i zmiany

TomTom zastrzega sobie prawo, z zachowaniem okresu zawiadomienia lub bez niego, do ograniczenia, zmiany, aktualizowania, uaktualniania i uzupełnienia Usług, Aplikacji i Danych przekazanych przez użytkownika lub mu udostępnionych w drodze użycia Produktu, Usługi i Aplikacji (pozyskanych bezpośrednio od firmy TomTom albo za pośrednictwem Sprzedawcy), chyba że zapewnienie takich aktualizacji, uaktualnień i uzupełnień stanowi integralną część Produktu, Usług i Aplikacji, zgodnie z informacjami przekazanymi przez firmę TomTom w chwili sprzedaży.

Firma TomTom zastrzega sobie prawo do zmiany cen Usług (świadczonych jednorazowo albo w ramach subskrypcji) i Aplikacji, z zastrzeżeniem że poinformuje o tym Użytkownika z rozsądnym wyprzedzeniem. Jeżeli taka zmiana będzie się wiązać z podwyższeniem cen lub będzie z innych względów niekorzystna dla Użytkownika (z wyjątkiem sytuacji, gdy podwyżka cen wynika z podwyższenia opłat publicznoprawnych lub podatków), Użytkownik może rozwiązać subskrypcję przed datą wejścia w życie tej zmiany, jak określono w punkcie 4.3.

5.3.3 Dane użytkownika i dane przekazane przez użytkownika

Firma TomTom może, wedle własnego uznania, gromadzić i przetwarzać statystyki użycia związane z Danymi użytkownika i Danymi przekazanymi przez użytkownika w celu ulepszania produktów, Usług lub Aplikacji, o ile uzyskała od Użytkownika niezbędną zgodę.

W odniesieniu do Danych użytkownika, jeżeli Użytkownik przesyła takie dane, Użytkownik udziela firmie TomTom obowiązującej na całym świecie, bezterminowej, nieodwołalnej, bezpłatnej licencji na używanie i kopiowanie tych Danych użytkownika na użytek własny firmy TomTom — bez możliwości ujawnienia tych Danych użytkownika podmiotom trzecim bez zgody Użytkownika — w stopniu, w jakim takie użycie jest niezbędne firmie TomTom w celu zapewnienia Użytkownikowi zamówionego Produktu lub żądanej Usługi.

W zakresie Danych przekazanych przez użytkownika Użytkownik niniejszym udziela firmie TomTom prawa udzielania pozwoleń innym użytkownikom na używanie, modyfikowanie oraz przesyłanie dowolnych Danych przekazanych przez użytkownika, które Użytkownik prześle za pomocą Usług i Aplikacji, zgodnie z niniejszymi Warunkami ogólnymi.

TomTom może używać takich danych, jakie uzna za stosowne, w dowolnym miejscu na świecie, bez obowiązku wynagrodzenia oraz w sposób nieograniczony osobistymi prawami autorskimi, prawami własności intelektualnej lub innymi prawami własności do tych danych.

Z chwilą otrzymania powiadomienia o tym, że dowolne Dane przekazane przez użytkownika mogą naruszać postanowienia niniejszych Warunków ogólnych lub łamać inne prawa podmiotów trzecich, firma TomTom może usunąć takie Dane przekazane przez użytkownika bez wcześniejszego zawiadamiania. Firma TomTom może anulować dostęp Użytkownika do Usług i Aplikacji oraz korzystanie przez niego z Usług i Aplikacji z powodu przesłania przedmiotowych Danych przekazanych przez użytkownika.

6. Rozwiązanie i ograniczenia w przypadku naruszenia postanowień przez użytkownika

W tej części opisujemy skutki nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu, w tym nieterminowych płatności za usługi i/lub subskrypcje.

TomTom zastrzega sobie prawo, wedle własnego uznania, bez uszczerbku dla żadnych innych praw, bez obowiązku wysyłania zawiadomienia o naruszeniu postanowień i bez ponoszenia odpowiedzialności w stosunku do Użytkownika bądź innych osób, do niezwłocznego anulowania Konta lub subskrypcji Użytkownika, usunięcia jego profilu i jego wszystkich Treści użytkownika lub Danych użytkownika, oraz do ograniczenia jego użytkowania całości bądź części Konta, Usług i Aplikacji w przypadku: (i) niezastosowania się lub naruszenia przez Użytkownika dowolnych istotnych postanowień niniejszych Warunków; (ii) drugiej nieudanej próby pobrania należności z tytułu Usług lub subskrypcji Użytkownika.

W takim przypadku Użytkownik musi zwrócić lub zniszczyć wszystkie kopie Treści TomTom i wszystkich ich elementów.

Ponadto z chwilą anulowania jednocześnie wygasną wszelkie licencje i prawa Użytkownika przyznane mu przez TomTom.

7. Ograniczona gwarancja na produkt

Firma TomTom udziela ograniczonej gwarancji na każdy nowy lub odświeżony produkt. W tym punkcie opisano warunki i zakres ograniczonej gwarancji oraz uprawnienia w przypadku wad. Objaśnia także sposób składania reklamacji w ramach gwarancji na Produkt. Korzyści wynikające z ograniczonej gwarancji firmy TomTom dla klientów są niezależne od innych praw i przywilejów wynikających z ustawowych i wykonawczych przepisów o ochronie praw konsumenta.

7.1 Ograniczona gwarancja

Firma TomTom udziela ograniczonej gwarancji, że Produkt (uzyskany bezpośrednio od firmy TomTom albo za pośrednictwem Sprzedawcy) będzie wolny od wad wykonania i wad materiałowych przy normalnym użyciu przez okres dwóch (2) lat od daty zakupu Produktu lub od daty zakupu do daty naruszenia przez Użytkownika niniejszych Warunków ogólnych, w zależności od tego, który z tych okresów jest krótszy. W tym okresie Produkt zostanie, według wyłącznego uznania firmy TomTom, naprawiony albo wymieniony przez firmę TomTom bez obciążania kosztami części i robocizny. Oprócz tego TomTom poniesie też koszty transportu lub dostawy związane z naprawą lub wymianą. W przypadku naprawy Produktu po upływie tego Okresu okres na naprawę dobiegnie końca sześć (6) miesięcy od daty naprawy. Ta ograniczona gwarancja jest niezbywalna. Prosimy zauważyć, że gwarancja udzielona w niniejszym punkcie pozostaje bez wpływu na prawa Użytkownika wynikające z obowiązujących przepisów regulujących sprzedaż towarów konsumpcyjnych.

7.2 Elementy nieobjęte ograniczoną gwarancją

Niniejsza ograniczona gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych normalnym użyciem lub wynikających z otwarcia lub naprawy Produktu przez osobę nieupoważnioną przez TomTom, a także nie obejmuje szkód wywołanych: nieprawidłowym użyciem, wilgocią, płynami, bliskością źródła ciepła lub narażeniem na nie oraz wypadkiem, nadużyciem, nieprzestrzeganiem instrukcji dostarczonych z Produktem, zaniedbaniem lub błędnym zastosowaniem. Ograniczona gwarancja nie obejmuje także uszkodzeń fizycznych powierzchni Produktu.

Ponadto przedmiotowa ograniczona gwarancja nie obejmuje żadnych Usług, Aplikacji, Danych przekazanych przez użytkownika ani Materiałów podmiotów trzecich, które mogą być dołączone do Produktu lub na nim zainstalowane bądź uzyskane przez Użytkownika za pośrednictwom Usług, Aplikacji lub Stron internetowych firmy TomTom. Ograniczona gwarancja nie obejmuje instalacji, usunięcia ani konserwacji Produktu ani żadnych związanych z tym kosztów.

TomTom nie udziela żadnych gwarancji handlowych ani innych w odniesieniu do Produktów, oprócz ograniczonej gwarancji ujętej w niniejszych Warunkach ogólnych. Niniejsza ograniczona gwarancja to jedyna wyraźna gwarancja udzielona Użytkownikowi i jest udzielana w miejsce wszelkich innych ewentualnych wyraźnych gwarancji lub podobnych zobowiązań powstałych na podstawie reklamy, dokumentacji, opakowania lub innych przekazów.

7.3 Jak złożyć reklamację

Aby złożyć reklamację na podstawie ograniczonej gwarancji, Użytkownik winien powiadomić firmę TomTom o wadzie i opisać tę wadę, kontaktując się z firmą TomTom w okresie 2 lat obowiązywania gwarancji poprzez stronę http://www.tomtom.com/support, by w ten sposób uzyskać numer autoryzacyjny do zwrotu swojego zamówienia. Produkty należy zwrócić TomTom najszybciej jak to możliwe po poinformowaniu o wadzie, wraz z opisem wady i numerem autoryzacji przydzielonym Użytkownikowi przez TomTom, na adres wskazany na etykiecie pocztowej otrzymanej wraz z numerem autoryzacji zwrotu zamówienia. Użytkownik musi zastosować się do wszystkich innych ewentualnych procedur zwrotu określonych przez TomTom.

8. Ograniczona gwarancja dotycząca Usług, Aplikacji, Danych przekazanych przez użytkownika i Materiałów podmiotów trzecich

Zapoznaj się z tym punktem, aby uzyskać informacje na temat odpowiedzialności firmy TomTom za materiały. Informacje i dane wykorzystywane w Usługach i Aplikacjach firmy TomTom oraz Dane przekazane przez użytkownika generowane przez Podmioty trzecie.

Firma TomTom może korzystać z usług podmiotów trzecich w zakresie dostarczenia (niektórych) Usług, Aplikacji i Danych przekazanych przez użytkownika.

Użytkownik winien zwrócić szczególną uwagę na fakt, że istnieje możliwość pojawienia się błędów w obliczeniach przy korzystaniu z systemów nawigacji lub używaniu, przesyłaniu bądź modyfikowaniu (w zależności od wymogów) systemów nawigacji, takich jak błędy spowodowane lokalnymi warunkami środowiska bądź niepełnymi lub nieprawidłowymi danymi.

Usługi, Aplikacje, Dane przekazane przez użytkownika oraz Materiały podmiotów trzecich są zapewniane „takie, jakie są” i bez żadnych gwarancji.

W najszerszym zakresie dozwolonym przepisami prawa TomTom nie udziela żadnych gwarancji ani zapewnień — wyraźnych ani dorozumianych — dotyczących zakupu (bezpośrednio od TomTom albo za pośrednictwem Sprzedawcy), używania Usług, Aplikacji, Treści użytkownika lub jakichkolwiek Materiałów podmiotów trzecich, ani uzyskiwania dostępu do nich, w tym, między innymi, z tytułu: (i) poprawności, błędów i dokładności; (ii) stosowności; (iii) przydatności; (iv) niezawodności, wad, działania i dostępności; (v) nienaruszalności; (vi) bezpieczeństwa, ryzyka przechwycenia danych, wirusów lub wszelkich innych szkodliwych elementów; (vii) fachowego starania, wsparcia, danych bądź usług; (viii) obraźliwego, groźnego, szkalującego, niezgodnego z prawem charakteru lub z innych przyczyn niedopuszczalnego charakteru.

Postanowienia niniejszego punktu nie wyłączają żadnych praw Użytkownika wynikających z obowiązujących krajowych przepisów prawa, w tym, między innymi, żadnych obowiązujących rękojmi. W przypadku uznania dowolnej części niniejszej ograniczonej gwarancji za nieważną lub niewykonalną, pozostała część ograniczonej gwarancji pozostanie w mocy.

9. Ograniczenie odpowiedzialności i zwolnienie z odpowiedzialności przez użytkownika

Prosimy o dokładne zapoznanie się z informacjami przedstawionymi w tym punkcie. Zapoznaj się z tym punktem, aby uzyskać informacje na temat typów okoliczności, w ramach których firma TomTom może ponosić odpowiedzialność za szkody spowodowane przez Produkt, Usługę, Aplikację, Dane użytkownika, Dane przekazane przez użytkownika lub Materiały podmiotów trzecich, w tym informacje na temat ograniczeń i wyłączeń. Informacje zawarte w tym punkcie nie wpływają na prawa Użytkownika wynikające z obowiązujących krajowych przepisów prawa.

9.1 Ograniczenie odpowiedzialności

W maksymalnym zakresie dozwolonym obowiązującymi przepisami prawa firma TomTom, przedstawiciele kierownictwa, dyrektorzy lub pracownicy nie będą ponosić odpowiedzialności w stosunku do Użytkownika ani w stosunku do żadnego podmiotu trzeciego z tytułu żadnych odszkodowań za szkody bezpośrednie, szczególne, następcze, pośrednie lub wtórne (w tym, między innymi, odszkodowań z tytułu niemożności użycia Produktów bądź uzyskania do nich dostępu, utraty danych, utarty transakcji, utraty zysków, przerwy w działalności itp.) wynikających bezpośrednio lub pośrednio z:

    i) użycia, niemożności użycia bądź uzyskania dostępu lub z innych przyczyn związanych z działaniem Produktu, Usługi, Aplikacji, Danych użytkownika, Danych przekazanych przez użytkownika lub Materiałów podmiotów trzecich, nawet jeżeli firma TomTom została poinformowana o możliwości powstania takich szkód; lub
    ii. zachowania Użytkownika lub zachowania innych użytkowników (zarówno przez internet, jak i poza nim) ani obecności na wydarzeniu firmy TomTom bądź Danych przekazanych przez użytkownika, nawet jeżeli firma TomTom została poinformowana o możliwości powstania takich szkód. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność z tytułu korzystania z Usług, Aplikacji, Danych użytkownika i Danych przekazanych przez użytkownika; lub
    iii. świadome podanie fałszywych informacji przez użytkowników Usług, Aplikacji lub Danych przekazanych przez użytkownika bądź naruszenia niniejszych Warunków ogólnych; lub
    iv) wszelkich praw podmiotów trzecich.

Ponadto firma TomTom nie udziela aprobaty żadnych Danych przekazanych przez użytkownika ani wyrażonych w nich opinii, zaleceń czy porad, a także wyraźnie zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności w związku z dostępem do takich Danych przekazanych przez użytkownika i korzystania z nich przez Użytkownika. Firma TomTom działa jedynie w charakterze biernego kanału dystrybucji Danych przekazanych przez użytkownika i nie podejmuje żadnych zobowiązań ani odpowiedzialności z tytułu Danych przekazanych przez użytkownika ani działań użytkowników. Nawet w sytuacji, gdy firma TomTom podejmie decyzję o monitorowaniu Danych przekazanych przez użytkownika, firma TomTom nie ma obowiązku ani nie bierze odpowiedzialności z tytułu monitorowania lub usuwania takich Danych przekazanych przez użytkownika.

Wobec powyższego, jeżeli firma TomTom zostanie uznana za odpowiedzialną w stosunku do Użytkownika z tytułu szkody powiązanej w jakikolwiek sposób z użyciem, dostępem, niemożnością użycia bądź uzyskania dostępu, lub z innych przyczyn związanych z działaniem Produktu, Usługi, Aplikacji, Danych użytkownika, Danych przekazanych przez użytkownika lub Materiałów podmiotów trzecich, odpowiedzialność firmy TomTom będzie (i) w przypadku płatnego Produktu, Usługi lub Aplikacji, ograniczona do kwoty rzeczywiście zapłaconej przez Użytkownika za dany Produkt, Usługę lub Aplikację, oraz (ii) w przypadku bezpłatnej Usługi, Aplikacji, Danych przekazanych przez użytkownika i Danych użytkownika należących do Użytkownika, ograniczona do kwoty 350,00 USD.

Niezależnie od wszelkich powyższych postanowień oraz jakichkolwiek innych postanowień niniejszych Warunków ogólnych, żadne z postanowień niniejszych Warunków ogólnych nie ogranicza odpowiedzialności stron z tytułu śmierci lub uszczerbku na zdrowiu wynikających z własnego zaniedbania lub z tytułu dorozumianych gwarancji wskazanych w art. 12 do 15 Ustawy o sprzedaży towarów (Sale of Goods Act) z roku 1979 lub Ustawy o ochronie konsumentów (Consumer Protection Act) z 1987 roku, ani przysługujących Użytkownikowi praw z tytułu wadliwych produktów bądź produktów nieodpowiadających opisowi, ani innej odpowiedzialności, której nie można wyłączyć ani ograniczyć na mocy obowiązującego prawa.

Obowiązujące krajowe przepisy prawa mogą nie zezwalać na ograniczanie lub wyłączenie odpowiedzialności określonej w niniejszych Warunkach ogólnych. Powyższe ograniczenie odpowiedzialności nie wpływa na prawa Użytkownika wynikające z obowiązujących krajowych przepisów prawa. Więcej informacji na temat praw wynikających z obowiązujących krajowych przepisów prawa można uzyskać, kontaktując się z krajową organizacją konsumencką lub stosownym krajowym organem.

9.2. Zwolnienie z odpowiedzialności

Użytkownik zobowiązuje się zabezpieczyć i zwolnić z odpowiedzialności spółkę TomTom, jej jednostki zależne, przedstawicieli kierownictwa, dyrektorów, pracowników, agentów, licencjodawców i dostawców z tytułu wszelkich roszczeń, strat, zobowiązań, wydatków, odszkodowań i kosztów, w tym, między innymi, honorariów adwokackich bezpośrednio lub pośrednio wynikających z użycia lub zachowania Użytkownika związanych z Produktem, Usługą, Aplikacją lub Danymi przekazanymi przez użytkownika należącymi do Użytkowania oraz zachowaniem Użytkownika w stosunku do innych użytkowników, oraz wszelkich naruszeń niniejszych Warunków ogólnych, wszelkich przepisów prawa i wszelkich praw podmiotów trzecich.

10. Materiały podmiotów trzecich i strony internetowe podmiotów trzecich

Firma TomTom wykorzystuje także licencje, informacje i odniesienia do innych podmiotów zewnętrznych (podmiotów trzecich). Zapoznaj się z warunkami korzystania, reprodukcji i dystrybucji materiałów od stron trzecich oraz ich wpływem na zakupiony produkt firmy TomTom.

Produkty, Usługi i Aplikacje mogą korzystać z Materiałów podmiotów trzecich. Użycie Materiałów podmiotów trzecich wykorzystanych w Produktach, Usługach i Aplikacjach może podlegać innym warunkom ogólnym. Oficjalne informacje o prawach autorskich i szczegółowe warunki licencji Materiałów podmiotów trzecich można znaleźć na naszej stronie internetowej http://www.tomtom.com/legal lub za jej pośrednictwem.

Użytkownik niniejszym zgadza się, że złożenie dowolnego zamówienia oznacza, iż Użytkownik przeczytał i zaakceptował ewentualne warunki ogólne dotyczące Materiałów podmiotów trzecich zawartych w zamówionym Produkcie, Usłudze lub Aplikacji.

W sytuacji gdy TomTom zapewnia odnośniki lub dostęp do stron internetowych podmiotów trzecich lub Materiałów podmiotów trzecich, jest to robione wyłącznie dla wygody Użytkownika, a uwzględnienie jakiegokolwiek odnośnika lub sposobu dostępu nie oznacza udzielenia poparcia dla strony podmiotu trzeciego lub Materiałów podmiotów trzecich przez TomTom. TomTom nie ponosi odpowiedzialności z tytułu Materiałów podmiotów trzecich ani treści żadnych stron internetowych, usług lub funkcji podmiotów trzecich, żadnych odnośników znajdujących się na stronach internetowych lub w usługach podmiotów trzecich, ani żadnych zmian lub aktualizacji stron internetowych bądź usług podmiotów trzecich.

11. Siła wyższa

W tym punkcie wyjaśniono nadzwyczajne warunki i okoliczności, w ramach których wyłączona jest prawna odpowiedzialność firmy TomTom za niewywiązanie się ze zobowiązań umownych.

Siła wyższa oznacza okoliczności utrudniające wypełnienie zobowiązań firmy TomTom wynikających z niniejszych Warunków ogólnych, na które firma TomTom nie ma w zasadny sposób wpływu, w tym późniejsze lub opóźnione dostawy i niepełne dostawy ze strony firmy TomTom oraz tymczasowa lub częściowa niedostępność Konta, Usług, Aplikacji, Danych użytkownika lub Danych przekazanych przez użytkownika, wywołane okolicznościami, na które firma TomTom nie ma w zasadny sposób wpływu. W sytuacji zaistnienia siły wyższej wszystkie zobowiązania firmy TomTom zostają zawieszone. Jeżeli okres, w czasie którego TomTom nie może wypełniać swoich zobowiązań w wyniku działania Siły wyższej, przekroczy dziewięćdziesiąt (90) dni kalendarzowych, obie strony mają prawo do rozwiązania umowy kupna na piśmie, a TomTom ma prawo do rozwiązania umowy na Usługi lub Aplikacje bez konieczności wypłacenia odszkodowania powstałego bezpośrednio lub pośrednio w związku z takim rozwiązaniem.

12. Prywatność

Z tego punktu Użytkownik, jako użytkownik produktów, usług i aplikacji firmy TomTom, może dowiedzieć się, w jaki sposób dane osobowe (np. imię i nazwisko, adres, adres e-mail lub numer telefonu) są przetwarzane przez firmę TomTom.

Aby dostarczyć Użytkownikowi Produkty i Usługi, TomTom musi użyć danych osobowych Użytkownika. TomTom przestrzega przepisów Unii Europejskiej i innych lokalnych przepisów dotyczących prywatności i ochrony danych osobowych. W związku z tym, TomTom wykorzysta dane Użytkownika wyłącznie do celów i na czas, na jaki zostały uzyskane. Nasze oświadczenie o ochronie prywatności można znaleźć na stronie www.tomtom.com/privacy.

13. Prawa podmiotów trzecich

Podmioty trzecie nie mają żadnych praw wynikających z obowiązujących przepisów, na które mogą się powołać lub z których mogą skorzystać do egzekwowania postanowień niniejszych Warunków ogólnych, jednak nie ma to wpływu na prawa lub środki prawne podmiotów trzecich istniejące lub dostępne oprócz takich obowiązujących przepisów.

14. Zmiana

TomTom zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian lub uzupełnień niniejszych Warunków ogólnych w dowolnym momencie. Najnowszą wersję można znaleźć na Stronach internetowych TomTom. Prosimy regularnie sprawdzać Strony internetowe TomTom.

15. Całość umowy

Niniejsze Warunki ogólne (oraz wszelkie uzupełnienia i aneksy do nich, które zostały ujęte w załączonym pakiecie Produktu), a także ewentualnie wszelkie inne warunki stanowią całość porozumienia między Użytkownikiem a firmą TomTom dotyczącego Produktów, w tym ewentualnie usług wsparcia, Usług, Aplikacji, Danych przekazanych przez użytkownika lub Danych użytkownika i zastępują wszystkie wcześniejsze lub równoczesne, ustne lub pisemne, komunikaty, propozycje i oświadczenia odnoszące się do oprogramowania lub innych kwestii ujętych w niniejszych Warunkach ogólnych. W zakresie, w jakim postanowienia dowolnych zasad lub programów TomTom w zakresie usług wsparcia stoją w sprzeczności z postanowieniami niniejszych Warunków ogólnych, zastosowanie mają postanowienia niniejszych Warunków ogólnych. Jeżeli dowolne postanowienie niniejszych Warunków ogólnych zostanie uznane za bezskuteczne, nieważne, niewykonalne lub niezgodne z prawem, pozostałe postanowienia pozostaną w mocy.

16. Zachowanie mocy prawnej

Wszelkie postanowienia niniejszych Warunków ogólnych, których obowiązywanie ze względu na ich charakter rozciąga się na okres po rozwiązaniu lub wygaśnięciu sprzedaży bądź licencji Konta, Usługi, Aplikacji, Danych użytkownika i Danych przekazanych przez użytkownika należących do Użytkownika, pozostają w mocy po rozwiązaniu niniejszych Warunków ogólnych.

Obejmuje to między innymi licencję firmy TomTom na używanie, przesyłanie, modyfikowanie, rozpowszechnianie, udzielenie podlicencji, odtwarzanie, dekompilację lub deasemblację i wyświetlanie Danych przekazanych przez użytkownika wygenerowanych przez Użytkownika.

17. Klauzula salwatoryjna

Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków zostanie uznane za bezskuteczne, nieważne, niewykonalne lub niezgodne z prawem, pozostałe postanowienia pozostaną w pełnej mocy. W przypadku uznania postanowień za nieważne TomTom przedstawi nowe warunki ogólne zastępujące takie nieważne postanowienia. Wzmiankowane nowe warunki będą interpretowane, w zakresie ich treści i skutku, jak najbliżej tekstu oryginału w jego zapisanej wersji, ale w sposób, który rzeczywiście pozwoli czerpać z nich prawa.

18. Prawo właściwe i jurysdykcja

Niniejsze Warunki ogólne oraz wszelkie spory dotyczące niniejszych Warunków ogólnych lub zakupu bądź użycia Produktów, Usług, Aplikacji, Danych użytkownika, Danych przekazanych przez użytkownika lub innych kwestii podlegają prawu angielskiemu. Niniejszym wyłącza się zastosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów do niniejszych Warunków.

Sądy angielskie posiadają wyłączną jurysdykcję do rozstrzygania sporów lub roszczeń wynikających bezpośrednio lub pośrednio z niniejszych Warunków ogólnych (w tym spory lub roszczenia pozaumowne). Postanowienia niniejszego punktu nie mają wpływu na prawa Użytkownika wynikające z obowiązujących przepisów prawa, w tym prawa, o ile ma zastosowanie, do wniesienia dowolnego sporu lub roszczenia bezpośrednio lub pośrednio wynikającego z niniejszych Warunków ogólnych do sądów krajowej właściwości terytorialnej lub innych sądów kompetentnych do rozstrzygania takich sporów.

19. Tłumaczenia

Wersja angielska niniejszych Warunków to wersja wiążąca dla zakupu dokonanego przez użytkownika. Wszelkie tłumaczenia zapewniane są wyłącznie dla wygody.

20. Pytania i skargi

W przypadku pytań, sugestii lub skarg dotyczących zamówienia, zakupu, niniejszych Warunków ogólnych lub w przypadku chęci skontaktowania się z TomTom z dowolnego powodu, prosimy o kontakt drogą elektroniczną przez stronę http://www.tomtom.com/support. TomTom dokładnie rozważy wiadomość Użytkownika i przetworzy wszelkie skargi w najkrótszym możliwym terminie oraz wyśle Użytkownikowi odpowiedź w terminie jednego (1) tygodnia.

Lista definicji

Konto

Twoje konto TomTom utworzone za pośrednictwem Platformy lub Aplikacji.

Aplikacja

Wszelkie mobilne aplikacje opracowane przez TomTom, do pobrania poprzez Sprzedawcę.

Urządzenie wbudowane

Każdy Produkt wbudowany w pojeździe i sprzedawany Użytkownikowi za pośrednictwem podmiotu trzeciego.

Platforma

Wszelkie platformy udostępniane przez TomTom, za pośrednictwem których Użytkownik będzie mógł otrzymywać Usługi. Platformy te obejmują, między innymi:
– TomTom MyDrive
– TomTom HOME
– MyTomTom
– TomTom MySports
– forum dyskusyjne TomTom,
– i wszelkie inne platformy internetowe.

Produkt

Wszelkie sprzęty, przedmioty i akcesoria, w tym między innymi:
– wszystkie urządzenia do nawigacji (z wyjątkiem Urządzeń wbudowanych),
– urządzenia sportowe,
– akcesoria i przedmioty towarzyszące.

ODbL

Licencja Open Data Commons Open Database License v 1.0, której kopia jest dostępna tutaj: https://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/index.html.

Dane ODbL

Dane licencjonowane zgodnie z warunkami ODbL (i które w szczególności obejmują dane pochodzące z OpenStreetMap Foundation wraz z pochodnymi bazami danych, które zostały uzyskane z takich danych).

Sprzedawca

Każdy Sprzedawca działający przez Internet lub tradycyjnie, sprzedający Produkty, Urządzenia wbudowane, Usługi i Aplikacje, w tym między innymi dealerzy (samochodowi) i sklepy z aplikacjami należące do podmiotów trzecich.

Usługa

Każda płatna lub bezpłatna usługa świadczona przez TomTom za pomocą środków elektronicznych, na zasadzie subskrypcji, na zasadzie ciągłości lub jednorazowo, w tym między innymi:
– mapy (zainstalowane fabrycznie lub pobrane),
– informacje o fotoradarach,
– informacje drogowe,
– użyteczne miejsca,
– informacje pogodowe,
– informacje o cenach paliw,
– głosy
– Treści TomTom,
– platformy.

Warunki ogólne

Niniejsze Warunki ogólne firmy TomTom International B.V., spółki prywatnej z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Amsterdamie, zarejestrowanej pod adresem De Ruijterkade 154 (1011 AC) Amsterdam, Holandia, i wpisanej do rejestru handlowego Izby Handlowej w Holandii pod numerem 34076599, identyfikującej się nr. VAT NL 8007.65.679.B.01.

Materiały podmiotów trzecich

Treści, kody oprogramowania, dane, informacje, funkcje, inna zawartość i algorytmy udzielone na licencji lub w inny sposób udostępnione na rzecz TomTom.

Treści TomTom

Wszelkie informacje, teksty, pliki, skrypty, grafika, zdjęcia, dźwięki, muzyka, filmy, funkcje interaktywne, funkcjonalności lub inne podobne materiały udostępnione przez TomTom.

Strony internetowe TomTom

Wszelkie strony internetowe udostępnione przez TomTom Użytkownikowi bez konieczności wcześniejszej rejestracji lub logowania, w tym między innymi:
– www.tomtom.com
– www.routes.tomtom.com
www.places.tomtom.com

Dane użytkownika

Dane, które Użytkownik przesyła za pośrednictwem Aplikacji, Platformy, Produktu lub Usługi, w tym komunikaty, materiały, informacje, dane, opinie, zdjęcia, profile, wiadomości, notatki, odnośniki do stron internetowych, muzyka, filmy, projekty, grafika, dźwięki i każde inne treści, z wyjątkiem zakresu, w jakim prawa własności intelektualnej do wyżej wymienionych treści należą do firmy TomTom lub wyżej wymienione treści są własnością firmy TomTom, jej podmiotów zależnych lub licencjobiorców na innej podstawie.

Dane przekazane przez użytkownika

Wszelkie Dane użytkownika przekazane firmie TomTom w ramach używania Aplikacji, Platformy, Produktu lub Usługi, ale jedynie w przypadku, gdy firma TomTom ma prawo do korzystania z tych danych zgodnie ze zgodą udzieloną przez użytkownika, stosownymi informacjami na temat produktu, niniejszymi Warunkami ogólnymi lub oświadczeniem o ochronie prywatności firmy TomTom udostępnionymi użytkownikowi przez firmę TomTom.

Copyright © 2024 TomTom International BV. All rights reserved.