Terms of Use

Lees de voorwaarden die van toepassing zijn op het bezoeken van de TomTom-webpagina's en het gebruik van de onlinewinkels van TomTom.

1 Omvang

Lees wanneer onze gebruiksvoorwaarden van toepassing zijn en wat hierdoor wordt gedekt.

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van websites van TomTom en bevatten uw rechten, plichten en beperkingen wanneer u websites van TomTom gebruikt.
Als u deze website van TomTom blijft gebruiken, accepteert u al deze gebruiksvoorwaarden, wijzigingen en toevoegingen daarop, en bent u eraan gebonden.
TomTom kan deze gebruiksvoorwaarden op elk moment wijzigen met of zonder voorafgaande kennisgeving, en de wijziging geldt vanaf het moment dat ze op de websites van TomTom worden gepubliceerd. Bekijkt u de TomTom-websites regelmatig. Als u gebruik blijft maken van de websites van TomTom zal dit worden beschouwd als aanvaarding van de herziene voorwaarden.

2 Algemene opmerkingen

In dit gedeelte vindt u algemene informatie die u meer inzicht geeft in het doel van deze gebruiksvoorwaarden.

Lees de gebruiksvoorwaarden aandachtig voordat u websites van tomtom gebruikt.

De websites van TomTom zijn sites die of door TomTom Inc. worden beheerd als u in de VS of Canada woont, of door TomTom International BV als u elders woont.
Als u in de VS of Canada woont, worden deze gebruiksvoorwaarden van kracht tussen u en TomTom Inc., een onderneming in Massachusetts, 24 New England Executive Park # 410, Burlington, MA 01803, VS, bedrijfsregistratienummer (ID-nummer): 571139414; anders worden deze gebruiksvoorwaarden van kracht tussen u en TomTom International B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met hoofdkantoor te Amsterdam, statutair gevestigd in Amsterdam met het vestigingsadres De Ruijterkade 154 (1011 AC) Amsterdam, Nederland en geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel in Nederland onder nummer 34076599 en met btw-nummer NL 8007.65.679.B.01 (in beide gevallen 'TomTom').
Door het bezoeken of gebruiken van een website van TomTom erkent u dat u deze gebruiksvoorwaarden en de toepasselijke wetgeving hebt gelezen, deze begrijpt en ermee instemt dat deze bindend voor u zijn, of u nu een geregistreerd account bij TomTom hebt of niet.
Als u het niet eens bent met deze gebruiksvoorwaarden, dient u de websites van TomTom niet te gebruiken. Aanvullende bepalingen, waaronder de Algemene voorwaarden [www.tomtom.com/legal], kunnen van toepassing zijn op een aankoop via de websites van TomTom, en u kunt worden gevraagd zulke aanvullende bepalingen uitdrukkelijk te accepteren. Zulke aanvullende bepalingen kunnen een aanvulling vormen op deze gebruiksvoorwaarden of, voor zover ze inconsistent zijn met de inhoud of bedoeling van deze gebruiksvoorwaarden, vervangen dergelijke aanvullende bepalingen deze gebruiksvoorwaarden.
U stemt ermee in dat iedere kennisgeving, overeenkomst, bekendmaking of andere communicatie die TomTom u elektronisch stuurt als u de website van TomTom gebruikt, voldoet aan alle juridische communicatievereisten.
Hoewel zorgvuldigheid is betracht inzake de juistheid van de informatie op de websites van TomTom, neemt TomTom hiervoor geen verantwoordelijkheid op zich. Deze websites van TomTom en de content van TomTom worden verstrekt 'in 'hun huidige staat' en 'zoals beschikbaar'. We kunnen de websites van TomTom af en toe updaten en de content ervan naar eigen goeddunken op elk moment wijzigen.
De TomTom-website is gratis beschikbaar. Wij garanderen niet dat TomTom-websites, of enige content hierop vermeld, altijd of ononderbroken beschikbaar zal zijn. We kunnen de beschikbaarheid van de TomTom-website geheel of gedeeltelijk opschorten of beperken om zakelijke en operationele redenen. Wij zullen proberen u op redelijke wijze vooraf op de hoogte te stellen van opschorting of intrekking. U bent er ook verantwoordelijk voor te waarborgen dat alle personen die toegang hebben tot TomTom-websites via uw internetverbinding op de hoogte zijn van deze gebruiksvoorwaarden en van andere toepasselijke algemene voorwaarden, en dat zij deze naleven.
De websites van TomTom kunnen verwijzen naar specifieke content van TomTom (inclusief, maar niet beperkt tot door gebruikers aangeleverde gegevens) die mogelijk niet beschikbaar is of op enig moment niet beschikbaar zal zijn in een bepaald land. Neemt u contact op met onze plaatselijke vertegenwoordiger voor meer informatie.

3 Beperkingen voor gebruik

Raadpleeg deze voorwaarden om te lezen hoe u de TomTom-websites legaal gebruikt.


U mag de websites en content van TomTom alleen gebruiken voor legale doeleinden. U stemt ermee in kennisgevingen van eigendom van materialen die zijn gedownload, geprint of anderszins verkregen via de websites van TomTom, niet te wijzigen of te verwijderen. U stemt ermee in content die beschikbaar is via de websites van TomTom niet te wijzigen. kopiëren, vertalen, uit te zenden, verbeelden, tonen, distribueren, inlijsten, reproduceren, opnieuw te publiceren, downloaden, tonen, plaatsen, verzenden of verkopen.
Het is niet toegestaan: (i) de indeling of volgorde van de zoekresultaten die u krijgt via de websites van TomTom te wijzigen, veranderen, bewerken, samenvoegen of anderszins te veranderen, waaronder het wijzigen, veranderen, bewerken of anderszins aanpassen van handelsmerken die worden getoond als deel van de zoekresultaten; (ii) de zoekresultaten te combineren, mengen of samenvoegen met enige andere zoekdiensten waaronder Google Local Search; (iii) de zoekresultaten door te verkopen, te commercialiseren, in een syndicaat te organiseren of er anderszins enige inkomsten aan te ontlenen, hetzij direct of indirect, of derden inkomsten aan de zoekresultaten te laten ontlenen; (iv) enige actie te ondernemen die het berekenen door TomTom van reclame-inkomsten voortkomend uit de zoekresultaten zou voorkomen, hinderen, verkeerd weergeven of er anderszins inbreuk op zou maken.
U stemt ermee in de websites van TomTom niet op enige wijze te gebruiken die inbreuk maakt op de rechten van derden.
U stemt ermee geen gebruik te maken van datamining, robots, scraping (waaronder screen-scraping) of gelijksoortige methodes voor gegevensverzameling. U stemt ermee in geen actie te ondernemen die de veiligheid van de websites van TomTom in opspraak brengen, de websites van TomTom ontoegankelijk voor anderen maken of anderszins de websites of content van TomTom beschadigen.
Als u een gebruikers-id, wachtwoord of andere informatie in het kader van onze beveiligingsprocedures kiest, of als deze aan u worden verstrekt, moet u dergelijke informatie vertrouwelijk behandelen. U mag deze niet bekend maken aan een derde partij.
Als u weet of vermoedt dat iemand anders uw gebruikers-id of wachtwoord kent, dient u ons onmiddellijk daarover te informeren via www.tomtom.com/support.
U mag TomTom-websites niet misbruiken door het bewust plaatsen van virussen, Trojaanse paarden, wormen, logische bommen of ander materiaal dat kwaadaardig of technologisch schadelijk is. U mag niet proberen ongeautoriseerde toegang te krijgen tot TomTom-websites, de server waarop TomTom-websites zijn opgeslagen of tot een server, computer of database die is verbonden met TomTom-websites.
U mag geen enkel deel van de content op de TomTom-website voor commerciële doeleinden gebruiken.
TomTom behoudt zich het recht voor om uw toegang tot de websites van TomTom op te schorten of te beëindigen indien TomTom denkt - uitsluitend naar eigen goeddunken - dat u zich niet aan deze gebruiksvoorwaarden hebt gehouden.

4 Intellectuele eigendom

Lees hoe de content van de TomTom-websites auteursrechtelijk beschermd is. Voor meer gedetailleerde informatie over intellectuele eigendom raadpleegt u het gedeelte Intellectuele eigendom. Vorderingen in verband met inbreuk op auteursrechten kunt u indienen middels het daarvoor bestemde formulier op: www.tomtom.com/support.

Alle intellectueel eigendom ten aanzien van de websites van TomTom is eigendom van TomTom, zijn dochterondernemingen en licentiegevers, waaronder (zonder beperking) materialen die worden beschermd door auteursrecht, handelsmerk of patentwetgeving. Alle handelsmerken, servicemerken en handelsnamen (bijv., de naam TomTom en het logo met de twee handen) zijn het eigendom van en geregistreerd en/of in licentie uitgegeven door TomTom N.V. en zijn dochterondernemingen. Alle content op de websites van TomTom vormen een collectief werk volgens de auteursrechtwetgeving van de Verenigde Staten en/of Nederland en andere auteursrechtwetten en is het intellectueel eigendom van TomTom. Alle rechten zijn voorbehouden. Niets in deze gebruiksvoorwaarden mag worden geïnterpreteerd als het verlenen van licenties of intellectuele eigendomsrechten aan u.
Op software die beschikbaar wordt gesteld bijv. door het downloaden of streamen van of via websites van TomTom rust een licentie, waarbij de bepalingen van de toepasselijke licentieovereenkomst of andere toepasselijke bepalingen van toepassing zijn. Behalve zoals vermeld in de toepasselijke licentieovereenkomst of andere bepalingen, zoals eerder genoemd, wordt de software uitsluitend beschikbaar gesteld voor gebruik van de websites van TomTom, en is het verder kopiëren, reproduceren of distribueren van de software uitdrukkelijk verboden. Garanties, indien van toepassing, voor dergelijke software zijn uitsluitend van toepassing indien en zoals uitdrukkelijk vermeld in de toepasselijke licentieovereenkomst. TomTom wijst bij dezen nadrukkelijk alle verdere verklaringen en garanties af van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, ten opzichte van dergelijke software.
Ter voorkoming van enige twijfel zal niets in deze overeenkomst uw rechten benadelen of beperken op het gebruik van auteursrechtelijk beschermde content onder de uitzonderingen of beperkingen op auteursrechtbescherming of andere gerelateerde "fair use"- of "fair-dealing"-rechten onder uw nationale wetgeving.

5 Privacy en cookies

Onze privacyverklaring [www.tomtom.com/legal], die is opgenomen in deze gebruiksvoorwaarden en waarnaar deze link verwijst, beschrijft in meer detail het verzamelen en het gebruik van informatie op de websites van TomTom en het gebruik van cookies. Als u meer informatie wilt over hoe TomTom omgaat met informatie over u en het gebruik van cookies door TomTom, lees dan de privacyverklaring van TomTom op de officiële website van TomTom: www.tomtom.com/privacy.

6 Er worden geen garanties gegeven op deze website

De content op de TomTom-websites is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. De content is niet bedoeld om als advies te dienen waarop vertrouwd kan worden. U moet professioneel of specialistisch advies inwinnen voordat u acties onderneemt of daarvan afziet, op basis van de content op de TomTom-websites.
Hoewel we redelijke inspanningen leveren om de informatie op TomTom-websites bij te werken, doen we geen uitspraken over en geven we geen waarborgen of garanties, expliciet of impliciet, met betrekking tot de nauwkeurigheid, volledigheid of de geactualiseerde status van de content op de TomTom-website.

7 Websites van derden

De websites van TomTom kunnen links naar websites van derden bevatten, uitsluitend voor uw gemak. TomTom heeft geen controle over, noch ondersteunt of monitort websites van derden die aparte gebruiksvoorwaarden en een apart privacybeleid hebben. Als u deze links gebruikt, zult u de TomTom-websites verlaten. TomTom is niet verantwoordelijk voor de content of het beleid van websites van derden en u bezoekt deze websites van derden op eigen risico.

8 Gebruikersgegevens zijn niet door ons goedgekeurd

De TomTom-websites kunnen informatie en materialen bevatten die door andere gebruikers van de site zijn geüpload (Gebruikersgegevens en Door gebruikers aangeleverde gegevens). Deze informatie en deze materialen zijn niet door ons geverifieerd of goedgekeurd. De standpunten die door andere gebruikers op de TomTom-website worden weergegeven, vertegenwoordigen niet onze standpunten, waarden of aanbevelingen.
Als u een klacht wilt indienen over content die door andere gebruikers is geüpload en uw klacht is gebaseerd op andere gronden dan vermeende inbreuk op het auteursrecht, neem dan contact met ons op via www.tomtom.com/support. Als u een klacht wilt indienen over content die door andere gebruikers is geüpload en uw klacht is gebaseerd op vermeende inbreuk op het auteursrecht, ga dan naar: www.tomtom.com/legal.

9 Mobiele services en toegang

Indien de websites van TomTom functies bevatten die beschikbaar zijn voor bepaalde mobiele apparaten of via verbinding met zo'n mobiel apparaat (bijv. tethering), erkent u en stemt u ermee in dat de tarieven van uw mobiele dienstverlener van toepassing zijn, waaronder in sommige gevallen aanvullende kosten voor tethering. Niet alle mobiele services zullen werken met alle providers of producten.

10 Gegevens uploaden naar TomTom-websites

Wanneer u gebruikmaakt van een functie waarmee u content naar de TomTom-websites kunt uploaden of waarmee u contact kunt maken met andere gebruikers van de TomTom-websites, moet u voldoen aan de contentnormen die zijn uiteengezet in onze Algemene voorwaarden [www.tomtom.com/legal].
U garandeert dat een dergelijke bijdrage voldoet aan deze normen en dat u ons schadeloos zult stellen en ons zult vrijwaren voor elke schending van die garantie. Dit betekent dat u aansprakelijk bent voor alle verliezen of schade die we lijden als gevolg van uw schending van de garantie.
Alle content die u uploadt naar de TomTom-websites wordt beschouwd als niet-vertrouwelijk en openbaar. U behoudt al uw eigendomsrechten op uw content, maar u bent verplicht ons en andere gebruikers van de TomTom-website een beperkte licentie te verlenen om die content te gebruiken, op te slaan en te kopiëren, en deze te distribueren, in sublicentie te geven en beschikbaar te stellen aan derden. De rechten die u in licentie geeft met betrekking tot uw Gebruikersgegevens, vindt u in artikel 11 van deze gebruiksvoorwaarden en in onze Algemene voorwaarden [www.tomtom.com/legal].
We hebben ook het recht om uw identiteit bekend te maken aan derden die beweren dat enige content die door u op de TomTom-websites is geplaatst of geüpload, een schending inhoudt van hun intellectuele-eigendomsrechten of van hun recht op privacy. Door dit te doen, zullen we altijd voldoen aan onze verplichtingen onder de AVG en andere wetten inzake gegevensprivacy.
Wij hebben het recht om alle berichten die u op de TomTom-websites plaatst, te verwijderen als uw bericht naar onze mening niet voldoet aan de contentnormen zoals uiteengezet in onze Algemene voorwaarden [www.tomtom.com/legal]. We hebben eveneens het recht om toegang tot niet-geautoriseerde content uit te schakelen, of deze te verwijderen, na ontvangst van een onderbouwde auteursrechtvordering van een andere partij die aangeeft rechtmatige eigenaar te zijn van de content die u hebt geüpload of op een andere manier met TomTom hebt gedeeld.
U bent als enige verantwoordelijk voor het beveiligen en het maken van een back-up van uw content.

11 Rechten die u ons verstrekt op content die u uploadt ("Gebruikersgegevens")

Wanneer u content uploadt naar of plaatst op de TomTom-websites, verleent u TomTom de volgende rechten om die content te gebruiken:

U verleent TomTom een niet-exclusieve, overdraagbare, in sublicentie te geven, royaltyvrije, eeuwigdurende, onherroepelijke, volledig betaalde en wereldwijde licentie voor gebruik, reproductie, beschikbaarstelling aan het publiek, publicatie, vertaling, wijziging, creatie van afgeleide werken ervan, en voor distributie en licentiëring van uw Gebruikersgegevens in verband met de service, afzonderlijk ofwel in combinatie met andere content of materialen, op enigerlei wijze en met alle middelen, methoden of technologieën, ongeacht of deze al bekend zijn of in de toekomst worden uitgevonden. U begrijpt dat de rechten die in dit gedeelte worden verleend, niet worden beïnvloed door het verwijderen van uw account. Naast de hierin uitdrukkelijk verleende rechten behoudt u alle eigendomsrechten, inclusief intellectuele-eigendomsrechten, op de Gebruikersgegevens. Indien van toepassing en toegestaan onder toepasselijk recht, stemt u er ook mee in afstand te doen van enig "moreel recht" of soortgelijke rechten, zoals uw recht om te worden erkend als de auteur van de Gebruikersgegevens, inclusief feedback, en uw recht om bezwaar te maken tegen het niet respectvolle gebruik van dergelijke Gebruikersgegevens.
U verleent TomTom hierbij het recht om andere gebruikers toestemming te geven om content die u eventueel uploadt naar de TomTom-websites te gebruiken, te wijzigen en te uploaden.
U gaat er ook mee akkoord dat TomTom één kopie van uw Gebruikersgegevens mag bewaren om te voldoen aan wettelijke of commerciële verplichtingen.
U bevestigt dat u eigenaar bent, of dat deze rechten aan u zijn verleend door de rechtmatige eigenaar, van alle intellectuele-eigendomsrechten deel uitmakend van de Gebruikersgegevens die conform deze voorwaarden benodigd zijn en dat het delen van de Gebruikersgegevens geen inbreuk maakt op de intellectuele-eigendomsrechten van enige andere partij.

12 Schadeloosstelling

U stemt ermee in TomTom en zijn dochterondernemingen, kaderleden, directeurs, werknemers, agenten, licentiehouders en leveranciers te vergoeden, te verdedigen en schadeloos te stellen, tegen alle vorderingen, verliezen, verplichtingen, uitgaven, schade en kosten, met inbegrip van, zonder beperking, honoraria van advocaten die het gevolg zijn van of die op enige wijze verband houden met uw gebruik van de websites van TomTom, uw gedrag in verband met de websites van TomTom of met andere gebruikers, of enige overtreding van deze gebruiksvoorwaarden, wetgeving of de rechten van derden.

13 Garantiedisclaimer

We vragen u extra aandacht aan dit gedeelte te besteden. Raadpleeg dit gedeelte voor informatie over de verantwoordelijkheden van TomTom met betrekking tot de werking van de TomTom-websites en de content van TomTom op deze websites.
De websites van TomTom, met inbegrip van de content van TomTom en materiaal van derden dat op deze websites van TomTom staat, worden geleverd "als zodanig", zonder enige garanties. Voor zover toegestaan door de wet verleent TomTom geen garanties, expliciet of impliciet, voor de werking van de websites en de content van TomTom.
TomTom verleent geen garanties en doet geen uitspraken over de veiligheid van de websites van TomTom. U erkent dat verzonden informatie kan worden onderschept door onbevoegde derden en TomTom kan geen specifieke resultaten garanderen of beloven van het gebruik van de websites van TomTom. TomTom verklaart of garandeert niet dat de websites van TomTom ononderbroken of foutloos zullen functioneren, dat gebreken zullen worden gecorrigeerd of dat de websites van TomTom of de server die de websites van TomTom beschikbaar maakt, vrij zijn van virussen of andere schadelijke zaken.
U bent verantwoordelijk voor het configureren van uw informatietechnologie, computerprogramma's en platform voor toegang tot TomTom-websites. Gebruik hiervoor bij voorkeur uw eigen antivirussoftware.
Voor zover toegestaan door de wet, geeft TomTom geen verklaringen of garanties voor het gebruik van de content van TomTom op de websites van TomTom wat de juistheid, nauwkeurigheid, geschiktheid, nut, betrouwbaarheid betreft of anderszins. U begrijpt en stemt ermee in dat u content van TomTom downloadt of anderszins verkrijgt op eigen risico, en dat u uitsluitend verantwoordelijk bent voor het gebruik van en enige schade aan uw apparaat dat u gebruikt om op de websites van TomTom te komen, verlies van gegevens of enige andere schade die hieruit kan voortkomen. TomTom behoudt zich het recht voor een deel of alle content van TomTom en andere items die op de websites van TomTom staan of worden gebruikt, op elk moment zonder kennisgeving te wijzigen. Beperkingen of uitsluitingen van garanties worden niet toegestaan door sommige staten, waardoor bovenstaande beperkingen mogelijk niet op u van toepassing zijn.

14 Beperking van aansprakelijkheid

Raadpleeg dit gedeelte voor informatie over de omstandigheden waaronder TomTom aansprakelijk is voor schade die wordt veroorzaakt door TomTom-websites en content van TomTom. De informatie in dit gedeelte heeft geen invloed op uw rechten die u uit hoofde van de toepasselijke nationale wetgeving geniet.
Niets in deze gebruiksvoorwaarden sluit de aansprakelijkheid van TomTom uit of beperkt die voor wat betreft overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van nalatigheid, fraude of bedrieglijke onjuiste weergave, of ten aanzien van de impliciete garanties in paragraaf 12 tot en met 15 van de Wet op de Verkoop van Goederen uit 1979 of de Wet inzake consumentenbescherming uit 1987, of uw wettelijke rechten ten aanzien van ondeugdelijke producten of producten die niet voldoen aan de beschrijving of voor enige andere aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt door toepasselijk recht.
Onderworpen aan het bovenvermelde en voor de volle omvang van de mogelijkheden die het geldende recht biedt, zijn noch TomTom noch zijn dochterondernemingen, leveranciers en/of onderaannemers aansprakelijk jegens u of enige derde voor enige directe schade, speciale schade, incidentele schade, indirecte schade of gevolgschade, waaronder winstderving, verlies van zakelijke kansen, onderbreking van de bedrijfsvoering, schade hetzij in contract, onrechtmatige daad (waaronder nalatigheid), schending van een wettelijke plicht of die zich anderszins voordoen door of in verband met:
– Het gebruik van de websites van TomTom of het geen toegang hebben hiertoe;
– Gebruik van of vertrouwen op enige content van TomTom die is weergegeven op de websites van TomTom;
– Verloren gegane gegevens of informatie en dergelijke die het gevolg zijn van de toegang tot of het gebruik van de websites van TomTom of het geen toegang hebben tot de websites en de content van TomTom; of
– Het gedrag van andere gebruikers (online of offline) of aanwezigheid bij een event van TomTom.
Zelfs als TomTom van de mogelijkheid van zulke schade op de hoogte is gesteld. U neemt volledige verantwoordelijkheid voor uw gebruik van de websites en content van TomTom. Uw enige maatregel tegen TomTom voor het gebruik van de websites van TomTom is stoppen met het gebruik van de websites van TomTom.
We kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies of schade veroorzaakt door een virus, opzettelijke versperring van de toegang tot de server of ander technologisch schadelijk materiaal dat uw computerapparatuur, computerprogramma's, gegevens of ander bedrijfseigen materiaal kan infecteren als gevolg van het gebruik van de websites van TomTom, of als u enige content downloadt van websites van TomTom of van een hieraan gekoppelde website.
Echter, als blijkt dat TomTom aansprakelijk is jegens u voor schade of verlies dat op enigerlei wijze in verband staat met het (geen) toegang hebben tot en/of het (niet) kunnen gebruiken van de websites van TomTom, bedraagt TomToms totale aansprakelijkheid voor de websites van TomTom voor één of meer claims niet meer dan USD 350,00. Toepasselijk recht zal mogelijk geen beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid of incidentele of gevolgschade toestaan, dus de bovengenoemde beperking of uitsluiting is mogelijk niet op u van toepassing.
Andere beperkingen of uitsluitingen van aansprakelijkheid die van toepassing kunnen zijn op aansprakelijkheid als gevolg van de levering van enig(e) product(en) aan u, zullen worden vermeld in onze algemene voorwaarden [www.tomtom.com/legal].

15 Toepasselijk recht en bevoegd gerecht

Indien u een inwoner bent van de VS of Canada stemt u ermee in dat op deze gebruiksvoorwaarden en de content van TomTom de wetgeving van de staat New York, VS, van toepassing is, zonder acht te slaan op de keuze van wettelijke bepalingen en dat alle geschillen, claims en gerechtelijke procedures die direct of indirect voortkomen uit of in verband staan met de gebruiksvoorwaarden van de content van TomTom, afzonderlijk worden beslecht zonder toevlucht te nemen tot enige procesvorm, en uitsluitend in de staatsrechtbanken of federale rechtbanken gevestigd in New York City, New York, VS.
Indien u buiten de VS of Canada woont, zijn alle geschillen, claims en gerechtelijke procedures die direct of indirect voortkomen uit de gebruiksvoorwaarden van de content van TomTom onderworpen aan Nederlands recht, zonder rekening te houden met enige conflicten van wetbeginselen die zouden resulteren in de toepassing van de wet van een ander rechtsgebied en worden ze uitsluitend beslecht door de gerechtelijke instanties in Amsterdam, Nederland. Het VN-verdrag uit 1980 inzake internationale koopovereenkomsten van roerende zaken is niet van toepassing op de websites van TomTom of deze gebruiksvoorwaarden en wordt bij dezen uitdrukkelijk afgewezen.

16 Overig

Tenzij dit verboden is op grond van het toepasselijk recht, moet enige vordering of claim die u mogelijk hebt ten aanzien van de websites van TomTom worden ingediend binnen één (1) jaar nadat de claim of vordering ontstaat.
Het niet aandringen op of afdwingen door TomTom van een strikte uitvoering van enige van de gebruiksvoorwaarden wordt niet beschouwd als afstand van enige bepaling of recht. Noch de handelwijze tussen de partijen, noch de handelspraktijk kan een wijziging vormen van de gebruiksvoorwaarden. TomTom kan op elk moment zijn rechten en zijn plichten krachtens de gebruiksvoorwaarden overdragen aan een andere partij zonder kennisgeving aan u.

17 Scheidbaarheid

Indien een bepaling in deze Algemene voorwaarden nietig, ongeldig, niet-uitvoerbaar of onwettig blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen volledig van kracht en van toepassing. Ingeval van dergelijke ongeldige bepalingen zal TomTom nieuwe algemene voorwaarden aanbieden ter vervanging van dergelijke ongeldige bepalingen. Wat hun inhoud en bereik betreft worden deze nieuwe algemene voorwaarden zodanig uitgelegd dat ze de originele tekst zo dicht mogelijk benaderen zoals beschreven, maar op zodanige wijze dat er daadwerkelijk rechten aan kunnen worden ontleend.

18 Vragen of opmerkingen

Als u vragen, suggesties, klachten of opmerkingen hebt over de websites van TomTom of over deze gebruiksvoorwaarden, of als u om welke reden dan ook contact wilt opnemen met TomTom, dan kunt u dit doen per email via www.tomtom.com/support/.

Lijst met definities

Ingebouwd apparaat

Alle producten die zijn ingebouwd in een voertuig en aan u zijn verkocht via een derde.

Product

Alle hardware, items en accessoires, inclusief maar niet beperkt tot:
– Alle navigatiesystemen (met uitzondering van de ingebouwde systemen)
– Sportsystemen
– bijbehorende items en accessoires

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden van TomTom zoals die zijn vermeld op www.tomtom.com/legal.

Materiaal van derden

Content, softwarecodes, gegevens, informatie, functionaliteit, andere content en algoritmen die in licentie zijn uitgegeven of anderszins door anderen dan TomTom beschikbaar gesteld.

Content van TomTom

Alle informatie, tekst, bestanden, scripts, grafieken, foto's, geluidsfragmenten, muziek, video's, interactieve functies, functionaliteiten of andere soortgelijke materialen die door TomTom beschikbaar zijn gesteld.

TomTom-websites

Alle websites die door TomTom beschikbaar zijn gesteld en waartoe u toegang hebt zonder voorafgaande registratie of inloghandeling waaronder, maar niet beperkt tot:
www.tomtom.com
www.mydrive.tomtom.com
www.roadtrips.tomtom.com
www.places.tomtom.com

Gebruiker

Iedere gebruiker van een website of app van TomTom.

Copyright © 2024 TomTom International BV. All rights reserved.