Unsolicited Ideas Submission Policy

Beleid inzake ongevraagde ideeën

Dit beleid heeft ten doel om TomTom's standpunt met betrekking tot ongevraagde ideeën duidelijk te maken en potentiële geschillen of rechtszaken te voorkomen in het geval de door TomTom onafhankelijk ontwikkelde producten, services of functies ooit gelijkenissen vertonen met of identiek zijn aan ingediende ideeën.

TomTom en haar werknemers aanvaarden geen ongevraagde ideeën, suggesties, voorstellen of materialen ('Inzendingen'), in wat voor vorm dan ook, noch zullen zij deze in overweging nemen.

Als u na het zorgvuldig lezen van dit beleid besluit om uw idee toch in te dienen bij TomTom, dan gaan wij er vanuit dat u dit beleid hebt gelezen en begrepen, ongeacht de inhoud van uw communicatie naar ons toe, en zullen de volgende voorwaarden van toepassing zijn op uw inzendingen.

Voorwaarden voor ingediende ideeën

  1. Uw inzendingen en de inhoud ervan worden automatisch eigendom van TomTom, zonder compensatie voor u of een derde partij.

  2. TomTom zal geen verplichtingen hebben met betrekking tot de inzendingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, geen verplichtingen om uw inzending vertrouwelijk of geheim te houden, en zal niet aansprakelijk zijn voor het gebruik of de openbaarmaking van de inzendingen.

  3. TomTom kan de inzendingen en de inhoud ervan gebruiken of herdistribueren voor welk doel dan ook, commercieel of anderszins, zonder beperkingen.

  4. TomTom heeft geen verplichting om inzendingen of gerelateerd materiaal te bekijken, bewaren, erkennen of retourneren.

Productfeedback

TomTom is altijd bereid om te luisteren naar wat klanten te zeggen hebben over bestaande producten en services. Als u uw productervaring en feedback met ons wilt delen, kunt u dat doen op dit forum. Op ongevraagde ideeën die op dit forum worden gedeeld, is dit beleid van toepassing.

Feedback en informatie

Feedback die u verstrekt, wordt als niet-vertrouwelijk en openbaar behandeld. TomTom is vrij om dergelijke informatie te gebruiken voor alle doelen die zij geschikt acht, zonder beperkingen, en zonder vergoeding aan u of een derde partij.

Deze vertaling wordt enkel als dienst aan u beschikbaar gesteld. In het geval van tegenstrijdigheden tussen de Engelse versie en de vertaling, heeft de Engelse versie voorrang.

*Voor de toepassing van dit beleid omvat “TomTom” TomTom International B.V. en alle gelieerde entiteiten die deel uitmaken van de TomTom-groep.

Copyright © 2024 TomTom International BV. All rights reserved.