Terms of Use

Bekijk de voorwaarden die van toepassing zijn wanneer u webpagina's van TomTom bezoekt en gebruikmaakt van TomToms onlinewinkels.

1 Omvang

Kom te weten wanneer onze Gebruiksvoorwaarden van toepassing zijn en wat eronder valt.

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van TomTom-websites en behelzen uw rechten, verplichtingen en beperkingen bij het gebruik van TomTom-websites.
Door uw gebruik van deze TomTom-website voort te zetten, accepteert u en bent u gebonden door al deze Gebruiksvoorwaarden en eventuele wijzigingen ervan en aanvullingen erop.
TomTom kan deze Gebruiksvoorwaarden steeds wijzigen met of zonder voorafgaande kennisgeving. De wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op de TomTom-websites worden geplaatst. Controleer de TomTom-websites regelmatig. Uw voortgezette gebruik van de TomTom-websites wordt beschouwd als uw acceptatie van de herziene Voorwaarden.

2 Algemene opmerkingen

Dit gedeelte bevat informatie van algemene aard die u helpt om beter inzicht te krijgen in het doeleinde van deze Gebruiksvoorwaarden.

Lees deze gebruiksvoorwaarden aandachtig alvorens u TomTom-websites gebruikt.

De TomTom-websites zijn websites die beheerd worden door TomTom Inc., indien u in de VS of Canada woont, of door TomTom International BV, indien u elders woont.
Indien u in de VS of Canada woont, worden deze Gebruiksvoorwaarden aangegaan tussen u en TomTom Inc., een bedrijf dat gevestigd is te 24 New England Executive Park, # 410, Burlington, Massachusetts, MA 01803, VS en het ondernemingsnummer (EIN-nummer) 571139414 heeft; anders worden deze Gebruiksvoorwaarden aangegaan tussen u en TomTom International B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die haar maatschappelijke zetel in Amsterdam heeft met als officiële vestigingsplaats De Ruijterkade 154, (1011 AC) Amsterdam, Nederland, onder het nummer 34076599 ingeschreven is in het handelsregister van de Kamer van Koophandel in Nederland en houder is van het btw-nummer NL 8007.65.679.B.01. (in beide gevallen "TomTom").
Door toegang te nemen tot of gebruik te maken van een TomTom-website, bevestigt u dat u deze Gebruiksvoorwaarden en het toepasselijke recht gelezen en begrepen hebt en dat u ermee akkoord gaat, ongeacht of u een geregistreerd account bij TomTom hebt.
Gelieve de TomTom-website niet te gebruiken indien u niet akkoord gaat met deze Gebruiksvoorwaarden. Bijkomende voorwaarden, waaronder de Algemene voorwaarden [www.tomtom.com/legal], kunnen van toepassing zijn op een aankoop via de TomTom-websites en u kunt verzocht worden om dergelijke bijkomende voorwaarden uitdrukkelijk te accepteren. Dergelijke bijkomende voorwaarden kunnen een aanvulling zijn op deze Gebruiksvoorwaarden of, indien ze in strijd zijn met de inhoud of bedoeling van deze Gebruiksvoorwaarden, hebben dergelijke bijkomende voorwaarden voorrang op deze Gebruiksvoorwaarden.
U gaat ermee akkoord dat elke kennisgeving, overeenkomst, bekendmaking of andere communicatie die TomTom u elektronisch toestuurt wanneer u gebruik maakt van de TomTom-website voldoet aan alle juridische communicatievereisten.
Hoewel ervoor gezorgd werd dat de informatie op de TomTom-website nauwkeurig is, aanvaardt TomTom geen aansprakelijkheid hiervoor. Deze TomTom-websites en de TomTom-inhoud worden voorzien 'als zodanig' en 'als beschikbaar'. We kunnen geheel naar eigen goeddunken de TomTom-websites regelmatig updaten en de TomTom-inhoud steeds wijzigen.
Een TomTom-website wordt gratis beschikbaar gesteld. We garanderen niet dat TomTom-websites of inhoud erop altijd beschikbaar of ononderbroken zal zijn. We kunnen om zakelijke en operationele redenen de beschikbaarheid van de totaliteit of om het even welk onderdeel van een TomTom-website opschorten, intrekken of beperken. We proberen om u zo spoedig als redelijk mogelijk in kennis te stellen van een opschorting of intrekking. U bent ervoor verantwoordelijk ervoor te zorgen dat alle personen die via uw internetverbinding toegang hebben tot TomTom-websites, zich bewust zijn van deze Gebruiksvoorwaarden en andere van toepassing zijnde algemene voorwaarden en dat ze deze naleven.
De TomTom-websites kunnen referenties bevatten naar specifieke TomTom-inhoud (inclusief maar niet beperkt tot door de gebruiker bijgedragen gegevens) die mogelijk niet beschikbaar is of nooit beschikbaar wordt in een bepaald land. Neem contact op met onze lokale vertegenwoordiger voor meer informatie.

3 Gebruiksbeperkingen

Raadpleeg deze voorwaarden om inzicht te krijgen in hoe u de TomTom-websites rechtmatig kunt gebruiken.

U mag de TomTom-websites en de TomTom-inhoud enkel gebruiken voor wettelijke doeleinden. U gaat ermee akkoord om geen eigendomskennisgevingen te wijzigen of te verwijderen van materiaal dat wordt gedownload, afgedrukt of op een andere manier verkregen via de TomTom-websites. U gaat ermee akkoord om inhoud die beschikbaar is via de TomTom-websites, niet te wijzigen, te kopiëren, te vertalen, uit te zenden, uit te voeren, weer te geven, te verdelen, in een frame te plaatsen, te reproduceren, te herpubliceren, te downloaden, weer te geven, te posten, te verzenden of te verkopen.
U mag niet: (i) de opmaak of volgorde van de zoekresultaten die via de TomTom-websites aan u geleverd worden, wijzigen, aanpassen, bewerken of op een andere manier veranderen, waaronder ook verstaan wordt dat u handelsmerken die weergegeven worden als onderdeel van de zoekresultaten, niet mag wijzigen, aanpassen, bewerken of op een andere manier veranderen; (ii) de zoekresultaten combineren, mengen of samenvoegen met resultaten van andere zoekservices, waaronder Google Local Search; (iii) zoekresultaten verkopen, commercialiseren of syndiceren of op een andere manier rechtstreeks of onrechtstreeks inkomsten uit de zoekresultaten verkrijgen of een derde toestaan om inkomsten te verkrijgen uit de zoekresultaten; (iv) actie ondernemen die het TomTom onmogelijk zou maken om reclame-inkomsten voortkomend uit de zoekresultaten te berekenen of dat zou hinderen of vertekenen of op een andere manier zou verstoren.
U gaat ermee akkoord om de TomTom-websites niet te gebruiken op een manier die mogelijk in strijd is met de rechten van derden.
U gaat ermee akkoord om geen datamining, robots, scraping (inclusief screen scraping) of gelijkaardige methodes voor het verzamelen van gegevens te gebruiken. U gaat ermee akkoord om geen actie te ondernemen die een bedreiging kan vormen voor de beveiliging van de TomTom-websites, de TomTom-websites ontoegankelijk kan maken voor anderen of de TomTom-websites of de TomTom-inhoud op een andere manier schade kan berokkenen.
Indien u een gebruikersidentificatiecode, een wachtwoord of andere informatie kiest of verstrekt krijgt in het kader van onze beveiligingsprocedures, moet u dergelijke informatie vertrouwelijk behandelen. U mag deze niet openbaar maken aan een derde.
Indien u weet of vermoedt dat iemand (anders dan u) uw gebruikersidentificatiecode of wachtwoord kent, moet u ons onmiddellijk op de hoogte brengen via www.tomtom.com/support.
U mag geen misbruik maken van TomTom-websites door bewust virussen, Trojaanse paarden, wormen, logische bommen of ander materiaal dat malicieus of technologisch schadelijk is, te introduceren. U mag niet pogen om onbevoegde toegang te krijgen tot TomTom-websites, de server waarop TomTom-websites opgeslagen zijn, of een server, computer of database die verbonden is met TomTom-websites.
U mag geen enkel onderdeel van de inhoud op een TomTom-website gebruiken voor commerciële doeleinden.
TomTom behoudt zich het recht voor om uw toegang tot de TomTom-websites op te schorten of te beëindigen indien TomTom – geheel naar eigen goeddunken – vindt dat u deze Gebruiksvoorwaarden geschonden hebt.

4 Intellectueel eigendom

Lees hoe de inhoud van de TomTom-websites beschermd is door auteurswetten. Voor meer gedetailleerde informatie over intellectueel eigendom raadpleegt u het gedeelte Intellectueel eigendom. Claims wegens inbreuk op het auteursrecht kunnen ingediend worden via het formulier dat beschikbaar is op: www.tomtom.com/support.

Alle intellectuele eigendom in en op de TomTom-websites is eigendom van TomTom, zijn gelieerde ondernemingen en licentiegevers. Dit bevat (zonder beperking) het materiaal dat beschermd is door auteursrecht, handelsmerk of octrooiwetten. Alle handelsmerken, servicemerken en handelsnamen (bijv. de naam TomTom en het logo met de twee handen) zijn eigendom van, geregistreerd door en/of onder licentie van TomTom N.V. en zijn gelieerde ondernemingen. Alle inhoud op de TomTom-websites wordt beschouwd als een collectief werk op grond van de auteursrechten van de Verenigde Staten en/of Nederland en andere landen, en is intellectuele eigendom van TomTom. Alle rechten zijn voorbehouden. Niets in deze Gebruiksvoorwaarden mag geïnterpreteerd worden als verlening van eender welke licentie van rechten voor intellectueel eigendom aan u.
Software die beschikbaar wordt gesteld, bijv. door middel van downloaden of streamen van of via TomTom-websites, wordt verleend onder de voorwaarden van de toepasselijke licentieovereenkomst of andere toepasselijke voorwaarden. Behoudens hetgeen bepaald is in de toepasselijke licentieovereenkomst of andere voorwaarden, zoals hierboven vermeld, wordt de software enkel ter beschikking gesteld voor gebruik van de TomTom-websites en is om het even welke verdere kopie, reproductie of herverdeling van de software uitdrukkelijk verboden. Eventuele garanties met betrekking tot deze software zijn enkel van toepassing zoals uitdrukkelijk bepaald in de toepasselijke licentieovereenkomst. TomTom wijst hierbij uitdrukkelijk alle verdere verklaringen en garanties van eender welke aard, uitdrukkelijk of stilzwijgend, met betrekking tot deze software af.
Ter vermijding van elke twijfel schaadt of beperkt niets in deze overeenkomst uw rechten op het gebruik van auteursrechtelijk beschermde inhoud op grond van de uitzonderingen of beperkingen op de bescherming van het auteursrecht of andere gerelateerde rechten betreffende "eerlijk gebruik" of "fair dealing" op grond van uw nationale recht.

5 Privacy en cookies

Onze privacyverklaring [www.tomtom.com/legal], die opgenomen is in deze Gebruiksvoorwaarden door deze referentie, geeft een verdere beschrijving van de verzameling en het gebruik van informatie op de TomTom-websites en het gebruik van cookies. Indien u meer informatie wenst over hoe TomTom omgaat met gegevens die betrekking hebben op u, en het gebruik van cookies door TomTom, leest u TomToms privacyverklaring op de officiële TomTom-website: www.tomtom.com/privacy.

6 Geen garanties aangeboden op deze website

De inhoud op de TomTom-websites wordt enkel ter algemene informatie verstrekt. Deze is niet bedoeld als advies waarop u moet vertrouwen. U moet professioneel of gespecialiseerd advies inwinnen voordat u op basis van de inhoud op de TomTom-websites enige actie onderneemt of zich ervan onthoudt.
Hoewel we redelijke inspanningen leveren om de informatie op TomTom-websites te updaten, doen of geven we geen verklaringen, garanties of waarborgen, noch uitdrukkelijk, noch stilzwijgend, dat de inhoud op een TomTom-website accuraat, compleet of up-to-date is.

7 Websites van derden

De TomTom-websites kunnen koppelingen naar websites van derden bevatten die enkel bedoeld zijn voor uw gemak. TomTom staat niet in voor de goedkeuring, opvolging of de controle van deze websites van derden, die afzonderlijke gebruiksvoorwaarden en een afzonderlijk privacybeleid hebben. Indien u gebruikmaakt van deze koppelingen, verlaat u de TomTom-websites. TomTom is niet aansprakelijk voor de inhoud of het beleid van websites van derden en u neemt op eigen risico toegang tot dergelijke websites van derden.

8 Gebruikersgegevens zijn niet goedgekeurd door ons

De TomTom-websites kunnen informatie en materialen bevatten die geüpload zijn door andere gebruikers van de website (Gebruikersgegevens en door de gebruiker bijgedragen gegevens). Deze informatie en deze materialen zijn niet geverifieerd of goedgekeurd door ons. De meningen die geuit worden door andere gebruikers op de TomTom-website, geven niet onze meningen, waarden of aanbevelingen weer.
Indien u een klacht wilt indienen over inhoud die geüpload is door andere gebruikers, en uw klacht gebaseerd is op andere gronden dan een vermeende inbreuk op het auteursrecht, neemt u contact met ons op via www.tomtom.com/support. Indien u een klacht wilt indienen over inhoud die geüpload is door andere gebruikers, en uw klacht gebaseerd is op een vermeende inbreuk op het auteursrecht, gaat u naar: www.tomtom.com/legal.

9 Mobiele services en toegang

Indien de TomTom-websites functies bevatten die beschikbaar zijn voor bepaalde mobiele apparaten of via een verbinding met een dergelijk mobiel apparaat (bijv. tethering), bevestigt u en gaat u ermee akkoord dat de tarieven en kosten van uw operator van toepassing zijn, inclusief in sommige gevallen bijkomende kosten voor tethering. Niet alle mobiele services werken met alle operators of Producten.

10 Gegevens uploaden naar TomTom-websites

Telkens wanneer u een functie gebruikt die u in staat stelt om inhoud te uploaden op de TomTom-websites of contact te leggen met andere gebruikers van een TomTom-website, moet u de in onze Algemene voorwaarden [www.tomtom.com/legal] uiteengezette normen voor inhoud naleven.
U garandeert dat elke dergelijke bijdrage deze normen naleeft en u bent aansprakelijk ten opzichte van ons en stelt ons schadeloos voor elke inbreuk op deze garantie. Dit betekent dat u verantwoordelijk bent voor alle verliezen of schade die we lijden als gevolg van uw inbreuk op de garantie.
Alle inhoud die u uploadt naar de TomTom-websites, wordt beschouwd als niet-vertrouwelijk en niet-eigendomsrechtelijk beschermd. U behoudt al uw eigendomsrechten op uw inhoud, maar er wordt van u vereist om ons en andere gebruikers van een TomTom-website een beperkte licentie te verlenen voor het gebruiken, opslaan en kopiëren van deze inhoud en voor het verdelen, in sublicentie geven en beschikbaar stellen ervan aan derden. De rechten waaronder u uw Gebruikersgegevens in licentie geeft, zijn te vinden in sectie 11 van deze Gebruiksvoorwaarden en in onze Algemene voorwaarden [www.tomtom.com/legal].
We hebben ook het recht om uw identiteit openbaar te maken aan een derde die beweert dat inhoud die u gepost of geüpload hebt op de TomTom-websites, een schending inhoudt van diens rechten voor intellectueel eigendom of van diens recht op privacy. Zodoende leven we altijd onze verplichtingen op grond van de AVG en andere privacywetten voor gegevensbescherming na.
We hebben het recht om elke post die u plaatst op de TomTom-websites, te verwijderen indien uw post naar onze mening de in onze Algemene voorwaarden [www.tomtom.com/legal] uiteengezette normen voor inhoud niet naleeft. We hebben ook het recht om toegang tot niet-toegelaten inhoud uit te schakelen of deze te verwijderen na ontvangst van een onderbouwde auteursrechtclaim van een andere partij die beweert de rechtmatige eigenaar te zijn van de inhoud die u geüpload hebt of anderszins gedeeld hebt met TomTom.
U bent als enige verantwoordelijk voor het beveiligen en back-uppen van uw inhoud.

11 Rechten die u ons geeft op inhoud die u uploadt ("Gebruikersgegevens")

Wanneer u inhoud uploadt of post op de TomTom-websites, geeft u TomTom de volgende rechten op het gebruik van deze inhoud:

U verleent TomTom een niet-exclusieve, overdraagbare, sublicentieerbare, royaltyvrije, eeuwigdurende, onherroepelijke, volledig betaalde en wereldwijde licentie om uw Gebruikersgegevens in verband met de service, alleen of in combinatie met andere inhoud of materialen, op welke manier dan ook en met alle bekende of hierna uitgevonden middelen, methodes of technologieën, te gebruiken, te reproduceren, beschikbaar te stellen voor het grote publiek, te publiceren, te vertalen, te wijzigen, afgeleide werken ervan te maken, te verdelen en in licentie te geven. U begrijpt dat de rechten die door dit gedeelte verleend worden, niet aangetast worden door het verwijderen van uw account door u. Naast de rechten die hierin uitdrukkelijk verleend worden, behoudt u alle eigendomsrechten op de Gebruikersgegevens, inclusief de rechten voor intellectueel eigendom. Indien van toepassing en toegestaan onder het toepasselijke recht, gaat u ook ermee akkoord om afstand te doen van enig "moreel recht" of gelijkaardige rechten, zoals uw recht om erkend te worden als de auteur van de Gebruikersgegevens, inclusief feedback, en uw recht om bezwaar te maken tegen geringschattende behandeling van dergelijke gebruikersgegevens.
U verleent TomTom hierbij het recht om aan andere gebruikers toestemming te verlenen om alle inhoud die u mogelijk uploadt naar de TomTom-websites, te gebruiken, te wijzigen en te uploaden.
U gaat ook ermee akkoord dat TomTom één kopie van uw Gebruikersgegevens mag bewaren voor administratiedoeleinden ter naleving van zijn wettelijke of commerciële verplichtingen.
U bevestigt dat u eigenaar bent van alle rechten voor intellectueel eigendom op de Gebruikersgegevens die noodzakelijk zijn op grond van deze voorwaarden, of dat deze aan u verleend zijn door de rechtmatige eigenaar en dat het delen van de Gebruikersgegevens door u geen inbreuk maakt op de rechten voor intellectueel eigendom van een andere partij.

12 Schadeloosstelling

U gaat ermee akkoord om TomTom en zijn gelieerde ondernemingen, directeuren, bestuurders, werknemers, agenten, licentiegevers en leveranciers schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren voor en tegen alle claims, verliezen, aansprakelijkheden, onkosten, schade en kosten, daarbij inbegrepen, zonder enige beperking, de erelonen van advocaten, voortvloeiend uit of in enig verband met uw gebruik van de TomTom-websites en/of uw gedrag in verband met de TomTom-websites of met andere Gebruikers of elke schending van deze Gebruiksvoorwaarden, elke wet of de rechten van om het even welke derde.

13 Uitsluiting van garantie

Uw aandacht wordt vooral gevraagd voor dit gedeelte. Raadpleeg dit gedeelte om te weten te komen in welke mate TomTom verantwoordelijk is voor de werking van de TomTom-websites en voor de TomTom-inhoud die erop te vinden is.
De TomTom-websites, inclusief de TomTom-inhoud en het Materiaal van derden op deze TomTom-websites, worden verstrekt "als zodanig" en zonder garanties van eender welke aard. Voor zover toegestaan door de wet wijst TomTom alle uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties met betrekking tot de werking van de TomTom-websites en de TomTom-inhoud af.
TomTom biedt geen garantie of geeft geen verklaringen voor de beveiliging van de TomTom-websites. U bevestigt dat alle verzonden informatie onderschept kan worden door onbevoegde derden en dat TomTom geen garantie kan geven of belofte kan doen voor bepaalde specifieke resultaten voortvloeiend uit het gebruik van de TomTom-websites. TomTom verklaart of garandeert niet dat de TomTom-websites ononderbroken of foutloos zullen zijn, dat eventuele defecten opgelost zullen worden of dat de TomTom-websites of de server die de TomTom-websites beschikbaar stelt, vrij zijn van virussen of andere schadelijke elementen.
U bent verantwoordelijk voor het configureren van uw informatietechnologie, computerprogramma's en platform om toegang te krijgen tot TomTom-websites. U moet uw eigen virusbeveiligingssoftware gebruiken.
Voor zover toegestaan door de wet biedt TomTom geen garanties of verklaringen voor het gebruik van de TomTom-inhoud op de TomTom-websites met betrekking tot hun juistheid, nauwkeurigheid, geschiktheid, bruikbaarheid, betrouwbaarheid of iets anders. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat het downloaden of op een andere manier verkrijgen van TomTom-inhoud op eigen risico gebeurt en dat u alleen verantwoordelijk bent voor het gebruik en eventuele schade aan het apparaat waarmee u toegang neemt tot de TomTom-websites, verlies van gegevens of andere schade van eender welke aard die hieruit kan voortvloeien. TomTom behoudt zich het recht voor om eender welke en alle TomTom-inhoud en andere elementen gebruikt of opgenomen in de TomTom-websites op eender welk moment te wijzigen zonder kennisgeving. In sommige staten zijn beperkingen of uitsluitingen van garanties niet toegelaten. De bovenstaande beperkingen zijn dus mogelijk niet van toepassing op u.

14 Beperking van aansprakelijkheid

Raadpleeg dit gedeelte om te weten te komen in welk type omstandigheden TomTom aansprakelijk is ten opzichte van u voor schade die veroorzaakt is door de TomTom-websites en TomTom-inhoud. Dit gedeelte heeft geen invloed op uw rechten krachtens de van toepassing zijnde bindende nationale wetgeving.
Niets in deze Gebruiksvoorwaarden kan leiden tot de uitsluiting of beperking van de aansprakelijkheid van TomTom voor overlijden of persoonlijk letsel voortvloeiend uit nalatigheid, fraude of verkeerde voorstelling of voor de impliciete garanties beschreven in de secties 12 tot 15 van de Britse wet op de verkoop van goederen van 1979 of de Britse wet op de consumentenbescherming van 1987 of uw wettelijke rechten met betrekking tot defecte producten of producten die niet zijn zoals beschreven of voor eender welke andere aansprakelijkheid die niet uitgesloten of beperkt kan worden door het toepasselijke recht.
Overeenkomstig hetgeen hierboven vermeld is en voor zover toegestaan door het toepasselijke recht, zijn noch TomTom, noch zijn gelieerde ondernemingen, leveranciers en/of onderaannemers aansprakelijk ten opzichte van u of een derde voor eender welke directe, speciale, incidentele, indirecte of gevolgschade, waaronder eender welke gederfde winst, verlies van omzet, onderbreking van de bedrijfsvoering of schade, hetzij contractueel, als gevolg van een onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), als gevolg van een inbreuk op een wettelijke plicht of anderszins ontstaan door of in verband met:
– Het gebruik van of de onmogelijkheid om toegang te nemen tot de TomTom-websites;
– Het gebruik van of het vertrouwen op eender welke TomTom-inhoud weergegeven op de TomTom-websites;
– Het verlies van gegevens of informatie of dergelijke als gevolg van de toegang tot, het gebruik van of de onmogelijkheid om toegang te nemen tot of gebruik te maken van de TomTom-websites, inclusief de TomTom-inhoud; of
– Het gedrag van andere Gebruikers (zowel online als offline) of de aanwezigheid op een evenement van TomTom.
Zelfs wanneer TomTom op de hoogte was van de mogelijkheid van dergelijke schade. U aanvaardt de volledige aansprakelijkheid voor uw gebruik van de TomTom-websites en de TomTom-inhoud. Uw enige verhaalsmogelijkheid tegen TomTom voor het gebruik van de TomTom-websites is de TomTom-websites niet meer gebruiken.
We zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade veroorzaakt door een virus, een gedistribueerde Denial-of-Service-aanval (DDoS) of ander technologisch schadelijk materiaal dat uw computerapparatuur, computerprogramma's, gegevens of andere eigendommen kan infecteren als gevolg van uw gebruik van de TomTom-websites of van het downloaden van TomTom-inhoud of van inhoud van websites waarnaar gelinkt wordt.
Indien blijkt dat TomTom toch aansprakelijk is ten opzichte van u voor schade of verlies in enig verband met uw (onmogelijkheid tot) toegang tot en/of gebruik van de TomTom-websites, kan de totale aansprakelijkheid van TomTom met betrekking tot de TomTom-websites voor één of meerdere claims maximaal US $ 350,00 bedragen. Het toepasselijke recht laat mogelijk de beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid of incidentele schade of gevolgschade niet toe, waardoor de bovenvermelde beperking of uitsluiting mogelijk niet van toepassing is op u.
Op aansprakelijkheid voortvloeiend uit de levering van eender welk(e) Product(en) aan u kunnen er verschillende beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid van toepassing zijn, die uiteengezet worden in onze Algemene voorwaarden [www.tomtom.com/legal].

15 Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Indien u inwoner bent van de VS of Canada, gaat u ermee akkoord dat deze Gebruiksvoorwaarden en de TomTom-inhoud in alle opzichten onderworpen zijn aan de wetten van de staat New York, VS ongeacht de daar geldende bepalingen met betrekking tot rechtskeuze en dat alle geschillen, claims en juridische procedures rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeiend uit of verband houdend met de Gebruiksvoorwaarden of de TomTom-inhoud afzonderlijk beslecht zullen worden, zonder toevlucht te nemen tot eender welke vorm van groepsgeding, en exclusief in de staats- of federale rechtbanken die gevestigd zijn in New York City, New York, VS.
Indien u buiten de VS of Canada woont, zijn alle geschillen, claims en juridische procedures die rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeien uit de Gebruiksvoorwaarden of de TomTom-inhoud, onderworpen aan het Nederlands recht, zonder toepassing te geven aan beginselen van conflictrecht die zouden leiden tot de toepassing van het recht van een andere jurisdictie, en zijn uitsluitend de rechtbanken van Amsterdam, Nederland bevoegd. Het VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 1980 is niet van toepassing op de TomTom-websites of deze Gebruiksvoorwaarden en wordt hierbij uitdrukkelijk afgewezen.

16 Allerlei

Tenzij verboden door het toepasselijke recht, moet elke rechtsvordering of claim met betrekking tot de TomTom-websites ingesteld worden binnen één (1) jaar nadat de claim of de oorzaak van de rechtsvordering zich voordoet.
Het niet aandringen op of afdwingen door TomTom van een strikte uitvoering van een bepaling van de Gebruiksvoorwaarden wordt niet beschouwd als een vrijstelling van die bepaling of dat recht. Noch het gedrag tussen de partijen, noch de handelspraktijk kan een van de Gebruiksvoorwaarden wijzigen. TomTom mag volgens de Gebruiksvoorwaarden op eender welk moment zijn rechten overdragen en zijn verplichtingen delegeren aan eender welke partij en zonder kennisgeving aan u.

17 Scheidbaarheid

Indien een bepaling van deze Algemene voorwaarden nietig, ongeldig, onafdwingbaar of onwettig zou bevonden worden, blijven de andere bepalingen onverminderd van kracht. Ingeval van dergelijke ongeldige bepaling zal TomTom nieuwe voorwaarden aanbrengen ter vervanging van dergelijke ongeldige bepalingen. Deze nieuwe algemene voorwaarden worden ten aanzien van hun inhoud en effect zo dicht mogelijk bij de originele, geschreven tekst geïnterpreteerd maar wel op een manier dat er inderdaad rechten aan kunnen worden ontleend.

18 Vragen of opmerkingen

Indien u vragen, voorstellen, klachten of opmerkingen hebt betreffende de TomTom-websites of deze Gebruiksvoorwaarden of indien u contact wilt opnemen met TomTom voor welke reden dan ook, stuurt u ons een e-mail via www.tomtom.com/support/.

Lijst van definities

Ingebouwd apparaat

Elk Product dat ingebouwd is in een voertuig en aan u verkocht wordt via een derde.

Product

Alle hardware, items en toebehoren, inclusief maar niet beperkt tot:
– Alle navigatiesystemen (uitgezonderd de Ingebouwde apparaten)
– Sportapparaten
– Begeleidende items en toebehoren

Algemene voorwaarden

De Algemene voorwaarden van TomTom zoals te vinden op www.tomtom.com/legal.

Materiaal van derden

Inhoud, softwarecodes, gegevens, informatie, functionaliteit, andere inhoud en algoritmes onder licentie van of anderszins ter beschikking gesteld door anderen dan TomTom.

TomTom-inhoud

Alle informatie, tekst, bestanden, scripts, grafische weergaves, foto's, geluiden, muziek, video's, interactieve functies, functionaliteiten of andere gelijkaardige materialen, ter beschikking gesteld door TomTom.

TomTom-websites

Alle websites die ter beschikking gesteld worden door TomTom en die voor u toegankelijk zijn zonder voorafgaande registratie of aanmelding, inclusief maar niet beperkt tot:
www.tomtom.com
www.mydrive.tomtom.com
www.roadtrips.tomtom.com
www.places.tomtom.com

Gebruiker

Elke gebruiker van een TomTom-website of -applicatie.

Copyright © 2024 TomTom International BV. All rights reserved.