Terms and Conditions

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op uw bestellingen en gebruik van producten en diensten van tomtom die gekocht zijn na 01 januari 2020.

1 Omvang

Kom te weten wanneer de Algemene Voorwaarden van TomTom van toepassing zijn en wat eronder valt.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing:

    i. op elke bestelling voor, aankoop van of andere wijze van verwerving van:
        – Producten en Diensten rechtstreeks via TomTom; en
        – Applicaties via een Doorverkoper; en
    ii. op uw Account en op het aanmaken ervan; en
    iii. op het gebruik en/of de toegang van/tot:
        – alle Producten, Diensten, Applicaties en Door de Gebruiker Bijgedragen Gegevens; en
        – Ingebouwde Apparaten, met uitzondering van de gevallen waarin de algemene voorwaarden van de Doorverkoper of een derde constructeur van dergelijke Ingebouwde Apparaten van toepassing zijn; en
    iv. op het uploaden, gebruiken en/of zich toegang verschaffen van/tot uw Gebruikersgegevens.

Voor alle duidelijkheid wordt opgemerkt dat deze Algemene Voorwaarden niet van toepassing zijn op Producten en Diensten waartoe toegang is verleend via de TomTom Developer Portal die wordt beheerst door de voorwaarden op: https://developer.tomtom.com/terms-and-conditions.

Door (i) het verzenden van een bestelling voor, de aankoop van of een andere wijze van verwerving van een Product, Dienst of Applicatie en door (ii) het gebruiken van en/of het zich toegang verschaffen tot een Platform, Dienst of Applicatie en door (iii) het aanmaken van een Account aanvaardt u en bent u gebonden door deze Algemene Voorwaarden en alle wijzigingen ervan en aanvullingen erop.

De lijst van definities gebruikt in deze Algemene Voorwaarden is te vinden aan het begin van dit document.

2 Uw bestelling rechtstreeks via TomTom

Deze sectie legt uit hoe u een Product en/of Dienst rechtstreeks via TomTom bestelt, wat en hoe u ervoor betaalt en hoe dat of die aan u geleverd wordt.

2.1 Hoe een bestelling plaatsen

TomTom biedt Producten en Diensten aan via TomTom Websites, Platforms en Applicaties. Deze Producten en Diensten kunnen TomTom Inhoud en Materiaal van Derden bevatten of eruit bestaan.

Wanneer u een Product of Dienst wilt bestellen, kopen of op een andere wijze rechtstreeks van TomTom verwerven, kunt u een bestelling plaatsen via een Platform, een TomTom Website of een Applicatie.

Elke verzonden bestelling is onder voorbehoud van aanvaarding door TomTom. Een overeenkomst komt tot stand bij de aanvaarding door TomTom door middel van een bestelbevestiging. TomTom behoudt zich het recht voor alle bestellingen geheel of gedeeltelijk af te wijzen of een maximaal bestelbedrag toe te passen. Alle bestellingen voor Producten zijn afhankelijk van beschikbare voorraden.

Wanneer u via een Doorverkoper een TomTom Applicatie downloadt, kunnen er aanvullende algemene voorwaarden van de Doorverkoper van toepassing zijn. Lees ze aandachtig voordat u verder gaat.

2.2 Prijs en betaling

Voor sommige Producten en Diensten moet betaald worden. Prijzen die aangegeven zijn voor Producten en/of Diensten op de TomTom Websites en Applicatie, zijn inclusief btw. Standaard verzendkosten en afhandelingskosten (zo die er zijn) kunnen verschillen afhankelijk van het Product en de waarde van de inhoud van de winkelwagen. Lokale verkoopbelastingen en andere belastingen en heffingen van overheidswege die verband houden met de bestelling, zo die er zijn, zijn voor uw rekening. Prijzen zijn te allen tijde onderhevig aan wijzigingen (en onder voorbehoud van de clausule "Beëindiging en wijziging" in de sectie "De Rechten van TomTom" in het hoofdstuk "Uw Gebruik" van deze Algemene Voorwaarden) maar zullen zonder effect zijn voor bestellingen voor Producten of Diensten met een vaste termijn die geplaatst werden vóór de datum van de wijziging.

In Maandelijks Te Betalen Abonnementen worden prijswijzigingen aan het begin van de volgende abonnementsperiode na de datum van de prijswijziging van kracht mits het geven van een redelijke voorafgaande aanzegging daarvan aan u (hetzij via e-mail, TomTom Websites, Diensten, Applicaties of anderszins).

U gaat hierbij akkoord met de nieuwe prijs door de Diensten of de Applicatie te blijven gebruiken na de ingangsdatum van de prijs zoals vermeld in de aanzegging. Indien u niet akkoord gaat met de prijswijziging, hebt u onder voorbehoud van sectie 5.3.2 het recht om de wijziging af te wijzen door uw abonnement op te zeggen binnen vier (4) maanden na de datum waarop TomTom u inlicht over de prijswijziging.

Sommige Diensten of Applicaties worden gratis aangeboden. TomTom behoudt zich het recht voor te allen tijde af te wijken van het gratis aanbieden van dergelijke Diensten of Applicaties of ermee op te houden. TomTom licht u in wanneer een Dienst of Applicatie in de toekomst tegen betaling van kosten aangeboden wordt. In een dergelijk geval kunt u ervoor kiezen om hetzij uw gebruik van de Diensten of Applicatie voort te zetten tegen betaling van dergelijke kosten, hetzij uw gebruik van de Dienst te beëindigen.

Alle bestellingen moeten betaald worden via de betaaldienst zoals deze ter beschikking gesteld wordt door TomTom. Teneinde bestellingen te verzenden en gebruik te maken van een dergelijke betaaldienst, moet u gegevens verstrekken over uw voorkeursbetaalmethode, factuur- en bezorgadres (indien van toepassing) en/of alle andere gegevens die noodzakelijk zijn om de bestelling te voltooien.

Indien, om welke reden dan ook, het innen via een dergelijke betaaldienst zou mislukken, zal TomTom u per post een factuur toezenden ten belope van het te betalen bedrag, dat betaald moet worden per cheque, postwissel of kredietkaart binnen vijftien (15) dagen te rekenen vanaf de factuurdatum.

2.3 Levering en risico van verlies

TomTom streeft ernaar het Product te leveren binnen dertig (30) dagen te rekenen vanaf de datum van aanvaarding van de bestelling. Indien meerdere Producten besteld worden, behoudt TomTom zich het recht voor elk Product afzonderlijk te leveren. Voorts streeft TomTom ernaar Diensten ter beschikking te stellen binnen vierentwintig (24) uur na de aanvaarding van de bestelling.

Een Product zal geleverd worden op uw bezorgadres. Een Dienst zal gedownload kunnen worden of geleverd worden en/of elektronisch aan u ter beschikking gesteld worden. Het risico op verlies of schade aan een Product zal op u overgedragen worden op het moment dat het Product aan u geleverd wordt. Het risico op verlies of schade aan een Dienst zal op u overgedragen worden op het moment dat de Dienst hetzij aan u ter beschikking gesteld wordt hetzij aan u elektronisch geleverd wordt.

Indien u het Product niet in ontvangst neemt, behoudt TomTom zich het recht voor u de redelijke kosten voor opslag van het Product aan te rekenen tot de levering kan plaatsvinden.

Indien de levering aan u mislukt om een reden buiten TomToms controle, behoudt TomTom zich het recht voor de overeenkomst te annuleren en betaalde sommen terug te betalen.

Indien TomTom u bij vergissing een Product levert en/of u bij vergissing een Dienst ter beschikking stelt, gelieve dan contact op te nemen met TomTom teneinde verdere instructies voor het retourneren te ontvangen (e-mail via http://www.tomtom.com/support).

3 Uw rechten om bestellingen te annuleren

Als consument bent u gerechtigd uw aankoop binnen een beperkte tijd na aankoop te annuleren. Deze sectie legt uit onder welke voorwaarden u uw recht op annulatie van bestellingen voor Producten, Diensten en Applicaties kunt uitoefenen.

Voor Producten gekocht via TomTom hebt u een recht om de koopovereenkomst voor welke reden dan ook te annuleren gedurende een periode van veertien (14) dagen te rekenen vanaf de datum van de levering aan uw bezorgadres. TomTom zal u de aankoopprijs terugbetalen alsook oorspronkelijke verzendkosten die effectief betaald werden (met uitzondering van de supplementaire kosten die gemaakt werden op grond van de keuze voor een ander type levering dan het door ons aangeboden minst dure type standaardlevering of wanneer er meerdere Producten besteld werden en niet alle gekochte Producten geretourneerd worden). TomTom zal een dergelijke terugbetaling uitvoeren via dezelfde betalingswijze als deze die u gebruikte voor uw initiële transactie, tenzij u uitdrukkelijk anderszins akkoord gegaan bent.

Om uw recht op annulatie uit te oefenen, moet u TomTom inlichten over uw beslissing door tijdens de veertien (14) dagen volgend op de levering per e-mail via http://www.tomtom.com/support contact op te nemen met TomTom teneinde een autorisatienummer te bekomen voor het retourneren van uw bestelling. U kunt het Herroepingsformulier gebruiken. Vervolgens dient u onverwijld het Product te retourneren, zonder dat enig recht, ook niet een recht van onderpand of om het even welke andere vordering, het Product kan bezwaren, naar het adres dat vermeld staat op het postlabel dat u ontvangt wanneer u een autorisatienummer voor het retourneren van uw bestelling bekomen hebt.

Indien u beslist de koopovereenkomst te annuleren en het Product naar TomTom te retourneren, bent u aansprakelijk voor elke waardevermindering die het Product ondergaan heeft als gevolg van elke andere behandeling ervan dan deze die noodzakelijk was om de aard, de kenmerken en het functioneren van het Product te leren kennen.

U aanvaardt dat TomTom u alle verzend- of portokosten kan aanrekenen die ontstaan zijn in direct verband met het retourneren van het Product.

Voor Diensten verworven via TomTom gaat u ermee akkoord dat het presteren van Diensten door TomTom aanvat onmiddellijk - of minstens zo snel mogelijk - bij de aanvaarding door TomTom van uw bestelling en dat u aan uw veertiendaagse (14-daagse) recht op annulatie verzaakt op het moment zelf van de uitvoering van de Dienst.

Voor Applicaties verworven via TomTom of een Doorverkoper gaat u ermee akkoord dat het presteren van de door u verworven Applicaties aanvat onmiddellijk - of minstens zo snel mogelijk - na het downloaden van de Applicatie door u en dat u aan uw veertiendaagse (14-daagse) recht op annulatie verzaakt op het moment zelf van de uitvoering van de Applicatie.

4 Uw Account en uw abonnementen

U kunt ertoe gehouden zijn een TomTom Account aan te maken om een Product of een Dienst te kopen, om u toegang te verschaffen tot of gebruik te maken van een Dienst, Applicatie en/of Door de Gebruiker Bijgedragen Gegevens of om uw Gebruikersgegevens en/of Door de Gebruiker Bijgedragen Gegevens te beheren. Raadpleeg deze sectie om te weten te komen wat uw rechten en verplichtingen zijn met betrekking tot uw Account en uw Abonnement. Deze sectie vertelt u ook hoe u of TomTom uw Account of Abonnement kunt of kan beëindigen.

4.1 Uw Account: registratie en beheer

U kunt ertoe gehouden zijn een Account aan te maken en vervolgens u aan te melden bij het relevante Platform teneinde:

    i. een Product of Dienst te bestellen;
    ii. u toegang te verschaffen tot of gebruik te maken van een Dienst, Applicatie en/of Door de Gebruiker Bijgedragen Gegevens (hetzij rechtstreeks via TomTom verworven hetzij via een Doorverkoper) en
    iii. Gebruikersgegevens en/of Door de Gebruiker Bijgedragen Gegevens te kunnen uploaden en/of downloaden.
    iv. uw Account en/of abonnementen te beheren.

Onverminderd uw recht een pseudoniem ("alias" of "nickname") te gebruiken bij het aanmaken van een Account, gaat u ermee akkoord bij registratie correcte informatie over uzelf te verstrekken. Gelieve uw Accountinformatie up-to-date te houden en prompt uw Accountinformatie te wijzigen in het geval dat er zich relevante wijzigingen voordoen.

Diensten, Applicaties en Door de Gebruiker Bijgedragen Gegevens zijn enkel en alleen bestemd voor gebruikers die achttien (18) jaar of ouder zijn. U verklaart en garandeert dat u achttien (18) of ouder bent. Maak geen Account aan met de identiteit van een andere persoon, een groep of een entiteit zonder de toestemming van dergelijke partij, verkoop uw profiel of Account niet of draag deze niet over.

U bent verantwoordelijk en aansprakelijk voor elke activiteit die plaatsvindt op of via uw Account. U bent verantwoordelijk voor uw eigen gebruikersnaam en daaraan verbonden activiteiten. TomTom is niet verantwoordelijk voor verlies als gevolg van een niet-toegelaten gebruik van uw Account, of dit nu met of buiten uw weten om geschiedt.

U moet TomTom onmiddellijk ervan in kennis stellen in het geval dat u zich ervan bewust wordt dat derden toegang hebben tot of gebruikmaken van Diensten, Applicaties, Gebruikersgegevens en/of Door de Gebruiker Bijgedragen Gegevens in uw Account zonder dat u daarvoor toelating gaf of wanneer u zich bewust wordt van een andere inbreuk op de veiligheid.

4.2 Abonnementen, verlengingen en Gratis Proefperiodes

Een Dienst kan aangeboden worden op eenmalige basis of op abonnementsbasis. Wanneer u een te betalen abonnement hebt, wordt de Dienst hetzij op maandelijkse hetzij op vaste basis aan u verstrekt. Maandelijks Te Betalen Abonnementen worden voor een onbepaalde periode aangegaan en aan het begin van elke abonnementsperiode worden de toepasselijke kosten en belastingen automatisch via uw voorkeursbetaalmethode u aangerekend, tenzij u het maandabonnement opzegt vóórdat de abonnementsperiode verlengd wordt. Abonnementen worden voor een onbepaalde periode aangegaan, tenzij TomTom en u akkoord gegaan zijn met een vaste periode.

TomTom kan u ook van tijd tot tijd en geheel naar eigen goeddunken van TomTom zonder betaling of tegen een gereduceerd tarief een proefabonnement voor een te betalen maand- of vast abonnement (een "Proefabonnement") aanbieden. TomTom heeft het recht om te allen tijde zonder voorafgaande aanzegging en zonder aansprakelijkheid ten aanzien van u of derden de inaanmerkingkoming te bepalen en de algemene voorwaarden voor het Proefabonnement in te trekken of te wijzigen voor zover toegestaan door het toepasselijke recht.

Indien u het Proefabonnement wilt gebruiken, bent u door TomTom ertoe gehouden uw voorkeursbetaalmethode te verstrekken. Door dergelijke gegevens te verstrekken, gaat u ermee akkoord dat TomTom het te betalen abonnement automatisch op de eerste dag na het einde van het proefabonnement u kan aanrekenen (hetzij op terugkerende maandelijkse hetzij op vaste basis), waarbij geldt dat u vooraf ingelicht wordt over de toepasselijke betaling, de facturatiecyclus en alle andere relevante gegevens voor een dergelijk te betalen abonnement.  Indien u niet wilt betalen voor het abonnement zodra de proefperiode eindigt, moet u het toepasselijke te betalen abonnement vóór het einde van de proefperiode opzeggen overeenkomstig sectie 4.3.

U kunt de gegevens van uw Abonnementen controleren op https://www.tomtom.com/account/details.html#my-subscriptions door het e-mailadres en wachtwoord van uw TomTom Account te gebruiken. Klik in uw Account op “Mijn serviceperiodes”.

4.3 Beëindiging van uw Account en/of uw abonnementen

U kunt een Maandelijks Te Betalen Abonnement zonder opgaaf van reden te allen tijde vóór het begin van elke abonnementsperiode of het einde van de periode van het Proefabonnement beëindigen of binnen vier (4) maanden na de datum waarop TomTom u inlicht over de prijswijziging in overeenstemming met sectie 2.2. TomTom kan uw Account en/of abonnement ook om neutrale redenen beëindigen (en onverminderd haar rechten op beëindiging krachtens het hoofdstuk "Beëindiging en Restricties ingeval van inbreuk door u" van deze Algemene Voorwaarden). TomTom zal steeds trachten u zoveel mogelijk van elke imminente beëindiging in te lichten maar zal u - in elk geval - een opzeg aanzeggen ten minste dertig (30) dagen vóór het effectief ingaan van de beëindiging van uw Account.

In het geval dat u uw via TomTom verworven abonnementen wilt beëindigen, moet u dat doen door u op onze TomTom Website aan te melden door het e-mailadres en wachtwoord van uw TomTom Account te gebruiken. U kunt te allen tijde opzeggen met inachtneming van een aanzegtermijn van dertig (30) dagen. Na beëindiging van uw Account hebt u geen toegang tot gegevens, daarbij inbegrepen uw Gebruikersgegevens. Het is uw eigen verantwoordelijkheid Gebruikersgegevens die u wilt bewaren te verwijderen voordat de beëindiging voltooid is.

Indien uw abonnement voor een vaste periode is, wordt uw Abonnement bij het verlopen van een dergelijke periode automatisch voor een onbepaalde periode verlengd, tenzij u het vóór de verlengingsdatum opzegt. TomTom informeert u vooraf over de verloopdatum van uw huidige abonnement en de betaling, facturatiecyclus en relevante voorwaarden voor de verlengingsperiode. U gaat ermee akkoord dat tomtom tijdens de verlengingsperiode uw huidige voorkeursbetaalmethode kan gebruiken voor verdere betaling. Verlengde abonnementen kunnen te allen tijde opgezegd worden door dertig (30) dagen vooraf de opzeg aan te zeggen aan tomtom overeenkomstig de bovenstaande sectie.

Indien u beslist een Te Betalen Abonnement op een Applicatie (premium) op te zeggen en de Applicatie een model met een "gratis versie" biedt, hebt u nog steeds toegang tot een dergelijke gratis versie tenzij u de Applicatie van uw apparaat verwijdert. 

Indien u uw TomTom Account wilt beëindigen, gelieve contact op te nemen via http://www.tomtom.com/support met een voorafgaande aanzegging van ten minste dertig (30) dagen. 

TomTom kan uw Account en/of abonnement ook om neutrale redenen beëindigen (en onverminderd haar rechten op beëindiging krachtens het hoofdstuk "Beëindiging en Restricties ingeval van inbreuk door u" van deze Algemene Voorwaarden). TomTom zal steeds trachten u zoveel mogelijk van elke imminente beëindiging in te lichten maar zal u - in elk geval - een opzeg aanzeggen ten minste dertig (30) dagen vóór het effectief ingaan van de beëindiging van uw Account.

Ingeval van beëindiging van uw Account en/of abonnement moet u alle kopieën van de TomTom Inhoud en alle samenstellende onderdelen ervan vernietigen.

Na de beëindiging van uw Account, heeft u geen toegang tot enige gegevens, waaronder uw Gebruikersgegevens. Het is uw persoonlijke verantwoordelijkheid Gebruikersgegevens die u wilt bewaren te verwijderen voordat de beëindiging afgerond is.

5 Uw gebruik

De licentie waaronder TomTom u machtiging geeft voor toegang tot en gebruik van TomTom Diensten en Applicaties, wordt beheerst door bepaalde gebruiksregels. U kunt deze sectie raadplegen om te weten te komen wat uw gebruiksrechten en -verantwoordelijkheden zijn wanneer het aankomt op Gebruikersgegevens en Door de Gebruiker Bijgedragen Gegevens en wat TomToms rechten en verplichtingen zijn voor dezelfde inhoud.

5.1 Uw gebruiksrechten

5.1.1 Diensten en Applicaties

TomTom verleent u machtiging voor toegang tot en gebruik van de Diensten en Applicaties die rechtstreeks via TomTom of via een Doorverkoper verworven zijn in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden. In het geval dat een Dienst en/of Applicatie gekocht dient te worden, wordt de machtiging voor toegang tot en gebruik van deze te betalen Dienst en/of Applicatie aan u verleend nadat de aankoop voltooid is.

5.1.2 TomTom Inhoud

Diensten en Applicaties bevatten TomTom Inhoud. Er wordt u een licentie verleend om de aan u verstrekte TomTom Inhoud te gebruiken als onderdeel van en/of via uw Product, Dienst of Applicatie op grond van de voorwaarden uiteengezet in deze clausule.

Deze licentie is niet-exclusief en niet-overdraagbaar. Deze licentie omvat geen enkel recht op het verwerven van toekomstige upgrades, updates, supplementen of ondersteuning of technische bijstand in verband met de Dienst, Applicatie of TomTom Inhoud, tenzij TomTom specifiek aangegeven heeft dat het verwerven ervan integraal deel uitmaakt van het Product, de Dienst of de Applicatie.

Indien upgrades, updates of supplementen voor de Dienst, Applicatie of TomTom Inhoud verworven worden, zal het gebruik ervan beheerst worden door deze Algemene Voorwaarden of door andere algemene voorwaarden daartoe en hiervoor kunnen bijkomende betalingen nodig zijn, conform de informatie die u daarover zult ontvangen en die u aanvaard zult hebben alvorens TomTom u de relevante upgrade, de relevante update of het relevante supplement zal leveren.

Aanvullend is het volgende in het bijzonder van toepassing op TomTom Kaarten (één van TomToms Diensten):

    i. met betrekking tot de gegevens voor China: U gaat ermee akkoord dat elke Dienst die gegevens van China bevat, onderworpen kan zijn aan aanvullende algemene voorwaarden die u verstrekt worden wanneer deze beschikbaar zijn voor TomTom. Gegevens met betrekking tot China mogen niet uit China geëxporteerd worden.
    ii. met betrekking tot de gegevens voor India: U gaat ermee akkoord dat elke Dienst die gegevens van India bevat, onderworpen kan zijn aan aanvullende algemene voorwaarden die u verstrekt worden wanneer deze beschikbaar zijn voor TomTom.
    iii. met betrekking tot de gegevens voor Zuid-Korea: U gaat ermee akkoord dat elke Dienst die gegevens van Korea bevat, onderworpen kan zijn aan aanvullende algemene voorwaarden die u verstrekt worden wanneer deze beschikbaar zijn voor TomTom. Gegevens met betrekking tot Korea mogen niet uit Zuid-Korea geëxporteerd worden.

5.1.3 Data van de ODbL

i. Diensten en Apps kunnen gebruik maken van de Data van ODbL. Voor zover dit het geval is, is het volgende van toepassing:

    (a) Dit gebruik wordt beschreven in de documentatie betreffende deze Diensten en/of Apps of anderszins op uw verzoek aan U bekend gemaakt.

    (b) TomTom zal op verzoek U binnen een redelijke periode de Data van de ODbL leveren of u verwijzen naar een locatie waar deze Data van de ODbL beschikbaar zijn. Voor zover van toepassing kan TomTom U redelijke productiekosten in rekening brengen voor het leveren van een fysieke distributie. Voor alle duidelijkheid wordt opgemerkt dat alle genoemde Data van de ODbL die worden geleverd gelicentieerd zullen blijven krachtens de ODbL; en

    (c) Er zijn geen andere beperkingen krachtens deze Algemene Voorwaarden van toepassing op deze Data van de ODbL dan de beperkingen en verplichtingen die in de ODbL zelf zijn opgenomen.

ii. De Data van de ODbL worden geleverd in de huidige staat en met alle aanwezige fouten en TomTom verleent nadrukkelijk geen enkele andere, expliciete of impliciete, garantie met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de impliciete garanties van niet-schending, verhandelbaarheid, bevredigende kwaliteit, nauwkeurigheid, aanspraken, en geschiktheid voor een bepaald doel.

5.1.4 Gebruikersgegevens en Door de Gebruiker Bijgedragen Gegevens

TomTom verleent u machtiging voor (i) het uploaden, gebruiken en wijzigen van Gebruikersgegevens en (ii) het uploaden en gebruiken van Door de Gebruiker Bijgedragen Gegevens, en dit alles in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden.

Door Gebruikersgegevens te uploaden, behoudt u alle rechten die u daarop kunt hebben.

Door uw Door de Gebruiker Bijgedragen Gegevens te uploaden, behoudt u alle rechten die u daarop kunt hebben maar verleent u TomTom hierbij een niet-exclusieve, overdraagbare, sublicentieerbare, royaltyvrije, eeuwigdurende, onherroepelijke, volledig betaalde en wereldwijde licentie om uw Door de Gebruiker Bijgedragen Gegevens in verband met de Dienst, afzonderlijk of in combinatie met andere inhoud of materialen, op welke wijze dan ook en met alle reeds bekende of in de toekomst uitgevonden middelen, methodes of technologieën, te gebruiken, te reproduceren, ter beschikking te stellen aan het grote publiek, te publiceren, te vertalen, te wijzigen, afgeleide werken ervan te maken, te distribueren en in licentie te geven. U begrijpt dat door het verwijderen van uw Account geen afbreuk gedaan wordt aan de rechten die in deze sectie verleend worden.  Indien van toepassing en toegestaan onder het toepasselijke recht, gaat u ook ermee akkoord afstand te doen van elk "moreel recht" of alle gelijkaardige rechten, zoals uw recht om erkend te worden als de auteur van de Door de Gebruiker Bijgedragen Gegevens, daarbij inbegrepen feedback, en uw recht om bezwaar te maken tegen geringschattend gebruik van dergelijke Door de Gebruiker Bijgedragen Gegevens.

U gaat ook ermee akkoord dat TomTom één exemplaar van uw Door de Gebruiker Bijgedragen Gegevens kan bewaren teneinde wettelijke of commerciële verplichtingen na te leven.

U bevestigt dat u de eigenaar bent van alle in overeenstemming met deze voorwaarden vereiste intellectuele eigendomsrechten die deel uitmaken van de Door de Gebruiker Bijgedragen Gegevens, of dat deze rechten door de rechtmatige eigenaar aan u verleend zijn en dat het delen van de Gebruikersgegevens geen inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten. eigendomsrechten van een andere partij.

Indien u van oordeel bent dat uw werk ongepast gekopieerd en geplaatst werd in of op Diensten, Applicaties of TomTom Websites, zodat het een inbreuk vormt, gelieve ons dan de volgende informatie te verstrekken: (i) naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en een elektronische of fysieke handtekening van de eigenaar van het auteursrecht of van de persoon die gemachtigd is namens hem/haar op te treden; (ii) een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk waaromtrent u de inbreuk inroept; (iii) een beschrijving van de locatie waarop het materiaal zich bevindt in of op Diensten, Applicaties of TomTom Websites en waaromtrent u de inbreuk inroept; (iv) een geschreven verklaring dat u te goeder trouw ervan overtuigd bent dat geen toelating tot het betwiste gebruik van het auteursrechtelijk beschermde werk verleend werd, noch door de eigenaar van het auteursrecht, noch door diens agent, noch door de wet; en (v) een verklaring door u gegeven, op straffe van meineed, dat de bovenstaande informatie in uw verklaring accuraat is en dat u de eigenaar bent van het auteursrecht of de persoon die gemachtigd is op te treden namens de eigenaar van het auteursrecht. Aan deze vereisten moet voldaan worden opdat de inbreuk op een legaal voldoende wijze aan TomTom aangezegd zou worden. Stuur klachten over inbreuken op het auteursrecht naar: Legal@tomtom.com.

Met betrekking tot Door de Gebruiker Bijgedragen Gegevens van andere gebruikers verleent TomTom u het recht tot het gebruiken en tot het wijzigen en tot het uploaden van dergelijke Door de Gebruiker Bijgedragen Gegevens in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden.

5.2 Uw verantwoordelijkheden en verplichtingen bij gebruik

5.2.1 Uw eigendom van Gebruikersgegevens en Door de Gebruiker Bijgedragen Gegevens

TomTom eist geen enkel eigendomsrecht op over de Gebruikersgegevens of de Door de Gebruiker Bijgedragen Gegevens. U bevestigt en garandeert dat u de noodzakelijke licenties, rechten, toestemmingen en machtigingen bezit of hebt om de Gebruikersgegevens en Door de Gebruiker Bijgedragen Gegevens te uploaden en om TomTom alle rechten te verlenen die verleend worden in deze Algemene Voorwaarden, daarbij inbegrepen het recht om andere gebruikers van de Diensten, Applicaties en TomTom Websites machtiging te verlenen om uw Door de Gebruiker Bijgedragen Gegevens te gebruiken en te wijzigen en te uploaden in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden.

5.2.2 Restrictie met betrekking tot het wijzigen van Producten, Diensten en Applicaties

Anders dan voor zover toegestaan door toepasselijke wetgeving of voor zover uitdrukkelijk toegestaan via technologie of middelen die door TomTom ter beschikking gesteld zijn via de Producten, Diensten en Applicaties, zult u het volgende zelf niet doen en zult u iemand anders niet toestaan het volgende te doen: de Producten, Diensten en Applicaties of een onderdeel ervan (hetzij rechtstreeks via TomTom verworven hetzij via een Doorverkoper) wijzigen of verstoren, deze analyseren door middel van reverse engineering, de Producten, Diensten en Applicaties decompileren of demonteren, er andere, afgeleide producten van maken, codering breken of omzeilen of derden toestaan of in staat stellen dat te doen.

5.2.3 Rapporteren en zich onthouden van verkeerd gebruik

Bij deze bent u ervan ingelicht dat TomTom geen enkele verantwoordelijkheid aanvaardt voor het regelmatig monitoren van Diensten, Applicaties en Door de Gebruiker Bijgedragen Gegevens. Indien u zich bewust wordt van verkeerd gebruik van of aan de Diensten, Applicaties of Door de Gebruiker Bijgedragen Gegevens door een gebruiker, gelieve dan dergelijk verkeerd gebruik te rapporteren aan TomTom, door via http://www.tomtom.com/support contact op te nemen met de klantendienst van TomTom. 

Door u toegang te verschaffen tot of gebruik te maken van Diensten en Applicaties en door Gebruikersgegevens of Door de Gebruiker Bijgedragen Gegevens te uploaden of te gebruiken, gaat u ermee akkoord zich te onthouden van ongepast gedrag, daarbij inbegrepen maar niet beperkt tot het volgende:

    i. Promotioneel gebruik of aanwending tot betaling: het gebruik van Diensten en Applicaties en/of Gebruikersgegevens of Door de Gebruiker Bijgedragen Gegevens voor reclame, promotionele doeleinden, marketing en/of verkoopdoeleinden of plaatsing van een uitnodiging of andere commerciële inhoud via de Diensten of Applicaties. Aanvullend gaat u ermee akkoord af te zien van het direct of indirect aanrekenen van kosten aan een derde voor het gebruik van de Diensten en Applicaties en/of Door de Gebruiker Bijgedragen Gegevens of tot het aanvaarden van betaling van een derde voor dat doeleinde. Voorts gaat u ermee akkoord zich te onthouden van het framen of mirroren van Diensten, Applicaties of Door de Gebruiker Bijgedragen Gegevens;
    ii. Elektronisch aanvallen: het ondernemen van actie ten aanzien van de Diensten en Applicaties die bedoeld is om de functionaliteit van software of hardware, telecommunicatieapparatuur, (beveiligings)technologie, Diensten en/of Applicaties te omzeilen, te hinderen, te verstoren, te beschadigen, uit te schakelen, te overbelasten of te beperken. U gaat ermee akkoord geen Gebruikersgegevens of Door de Gebruiker Bijgedragen Gegevens te plaatsen die softwarevirussen, programma's of andere computercode bevatten. Aanvullend gaat u ermee akkoord geen Gebruikersgegevens of Door de Gebruiker Bijgedragen Gegevens te uploaden die het verzenden of anderszins ter beschikking stellen inhouden van materiaal dat virussen, Trojaanse paarden, wormen, tijdbommen of gelijkaardige software bevat die de werking van TomToms servers, computers of netwerken of een Account, computers, netwerken of een Product van een gebruiker kan beschadigen. Aanvullend gaat u ook ermee akkoord zich te onthouden van het gebruiken of lanceren van een geautomatiseerd systeem, daarbij inbegrepen maar niet beperkt tot "robots" en "spiders" die zich toegang verschaffen tot Diensten en Applicaties op een wijze waarbij meer berichten of verzoeken naar de servers van TomTom verzonden worden dan redelijkerwijze verwacht kan worden van een reguliere, private gebruiker van Diensten en Applicaties in een vergelijkbare periode of tijd bij gebruik van een conventioneel systeem. Aanvullend gaat u ook ermee akkoord zich te onthouden van pogingen om zonder autorisatie toegang te krijgen tot Accounts, computers of netwerken van een andere gebruiker of deze te verstoren;
    iii. Spammen of intimideren: het plaatsen van Door de Gebruiker Bijgedragen Gegevens dat het versturen van "junk mail", "kettingbrieven" of ongevraagde massamailings of "spamming" inhoudt;
    iv. Suggereren dat u betrokken bent bij TomTom: het tonen van Door de Gebruiker Bijgedragen Gegevens op een wijze die een relatie of affiliatie met, sponsoring of goedkeuring van Door de Gebruiker Bijgedragen Gegevens door TomTom impliceert die misleidend, aanstootgevend, illegaal, schadelijk, foutief, abusief, lasterlijk, obsceen, vulgair of hatelijk is, die een inbreuk op de rechten van een derde uitmaakt of anderszins onwettig is of de intellectuele eigendomsrechten van TomTom aantast;
    v. Misleiden: het uploaden van Door de Gebruiker Bijgedragen Gegevens die informatie promoten waarvan u weet dat deze vals of misleidend is;
    vi. Schade berokkenen of een schending plegen van wetten of rechten van anderen: het plaatsen van Door de Gebruiker Bijgedragen Gegevens die een inbreuk op of schending van andermans rechten uitmaken, daarbij inbegrepen auteursrecht, handelsmerken, octrooirecht, bedrijfsgeheimen, privacy, publiciteit of andere persoonlijke of eigendomsrechten. Aanvullend gaat u ermee akkoord geen Door de Gebruiker Bijgedragen Gegevens te plaatsen, geen actie te ondernemen en Diensten en Applicaties niet te gebruiken op een wijze die een wet schendt of illegale activiteiten promoot. Voorts gaat u ermee akkoord geen inhoud te plaatsen, hetzij rechtstreeks hetzij via een link, die illegaal, aanstootgevend, kwaadsprekerig, lasterlijk, schendend, opruiend, bedrieglijk, inaccuraat, misleidend, malicieus, frauduleus, vals, onfatsoenlijk, schadelijk, sarrend, intimiderend, bedreigend, hatelijk, abusief, vulgair, obsceen, pornografisch, gewelddadig of seksueel expliciet is, die inbreuk maakt op privacy, publiciteit, intellectuele eigendom of eigendoms- of contractuele rechten, die aanstootgevend is in een seksuele, raciale, culturele of etnische context, die de veiligheid van anderen zal schaden of bedreigen, die persoonlijke informatie (daarbij inbegrepen telefoonnummers, thuis- of e-mailadressen, namen of familienamen), foto's of andere beelden van of betreffende andere gebruikers of derden gebruikt of plaatst zonder hun uitdrukkelijke toestemming of die anderszins laakbaar is;
     vii. Gegevens verzamelen of publiceren: gelieve ervan bewust te zijn welke persoonlijke informatie u deelt. U zult zich ervan onthouden vanuit Diensten, Applicaties of Door de Gebruiker Bijgedragen Gegevens gegevens te bekomen of trachten te bekomen, tenzij TomTom zich voorgenomen heeft dergelijke gegevens te verstrekken of deze aan u ter beschikking stelt. Voorts gaat u ermee akkoord geen Door de Gebruiker Bijgedragen Gegevens te uploaden bestaande uit pagina's waarvan de toegang beperkt is of enkel mits een wachtwoord toegankelijk is, en evenmin verborgen pagina's of beelden;
    viii. Elk ander onwettig of ongewenst gebruik: het gebruiken van de Diensten, Applicaties en Door de Gebruiker Bijgedragen Gegevens op onwettige wijze of gebruik dat een schending van deze Algemene Voorwaarden uitmaakt. Aanvullend gaat u ook ermee akkoord dat u zich zult onthouden van het schenden van een gedragscode of andere richtlijnen die van toepassing kan of kunnen zijn op de Diensten, Applicaties en/of Door de Gebruiker Bijgedragen Gegevens.

5.2.4 Afwijzing van verantwoordelijkheid voor Gebruikersinteractie

Alleen u bent verantwoordelijk voor uw interacties met andere personen, ongeacht of dit contact online of in persoon plaatsvindt. TomTom is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor verlies of schade als gevolg van interactie met andere gebruikers, personen die u ontmoet via Diensten of Applicaties, of personen die u vinden ingevolge informatie die geplaatst werd op, door of via Diensten en Applicaties. U gaat ermee akkoord redelijke voorzorgen te nemen in alle interacties met andere gebruikers in of op Diensten en Applicaties en elk noodzakelijk onderzoek te doen alvorens u een andere persoon ontmoet. TomTom heeft geen enkele verplichting om betrokken te geraken in een gebruikersgeschil, maar het staat TomTom wel vrij dat naar eigen goeddunken te doen.

5.2.5 Afwijzing van verantwoordelijkheid voor Fysieke Activiteit

Diensten en Applicaties kunnen functies bevatten die fysieke activiteit promoten. Overweeg de risico's die eraan verbonden zijn, en raadpleeg uw medisch zorgverlener vooraleer fysieke activiteit aan te vatten of gebruik te maken van de Producten of TomTom Diensten. TomTom is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor letsel of schade die u zou kunnen oplopen als gevolg van uw gebruik van de functies van de Producten, Diensten en Applicaties of uw onvermogen om deze te gebruiken.

5.3 De Rechten van TomTom

5.3.1 Communicatie en informatie

Door een Account aan te maken, gaat u ermee akkoord dat TomTom met u kan communiceren via elektronische middelen en dat bepaalde informatie over uw gebruik van Diensten en Applicaties, Gebruikersgegevens en/of Door de Gebruiker Bijgedragen Gegevens met ons gedeeld kan of kunnen worden.

5.3.2 Beëindiging en wijziging

TomTom behoudt zich het recht voor, met of zonder aanzegging, Diensten, Applicaties en Door de Gebruiker Bijgedragen Gegevens aan u verstrekt of aan u ter beschikking gesteld via het gebruik van een Product, Diensten en Applicaties (hetzij rechtstreeks via TomTom verworven hetzij via een Doorverkoper) te beperken, wijzigen, updaten, upgraden of supplementeren, tenzij de verstrekking van dergelijke updates, upgrades of supplementen integraal deel uitmaakt van het Product, de Diensten en de Applicaties en dat als dusdanig aangegeven werd door TomTom op het moment van de verkoop.

TomTom behoudt zich het recht voor de prijzen te wijzigen voor Diensten (hetzij op eenmalige basis hetzij op abonnementsbasis) en Applicaties, mits het geven van een redelijke voorafgaande aanzegging daarvan aan u. Indien een dergelijke wijziging resulteert in hogere prijzen of anderszins in uw nadeel werkt (maar niet in het geval van hogere prijzen die het resultaat zijn van hogere heffingen of belastingen van overheidswege), kunt u uw abonnement beëindigen voorafgaand aan en met ingang op de datum dat een dergelijke wijziging van kracht wordt zoals uiteengezet in sectie 4.3.

5.3.3 Gebruikersgegevens en Door de Gebruiker Bijgedragen Gegevens

TomTom kan, geheel naar eigen goeddunken, statistieken met betrekking tot de Gebruikersgegevens en Door de Gebruiker Bijgedragen Gegevens verzamelen en verwerken om haar Producten, Diensten en/of Applicaties te verbeteren, mits het uw noodzakelijke toestemming daartoe bekomen heeft.

Met betrekking tot Gebruikersgegevens, in het geval dat u dergelijke gegevens uploadt, verleent u TomTom een wereldwijde, eeuwigdurende, onherroepelijke en royaltyvrije licentie tot het gebruiken en kopiëren van dergelijke Gebruikersgegevens voor TomToms eigen gebruik - zonder deze Gebruikersgegevens te tonen aan een derde zonder uw toestemming - in zoverre dit gebruik noodzakelijk is om TomTom in de mogelijkheid te stellen u het bestelde Product en/of de gevraagde Dienst te verstrekken.

Met betrekking tot Door de Gebruiker Bijgedragen Gegevens verleent u hierbij TomTom het recht op het verlenen van machtiging aan andere gebruikers voor het gebruiken, wijzigen en uploaden van Door de Gebruiker Bijgedragen Gegevens die u kunt uploaden via de Diensten en Applicaties, en dit in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden.

TomTom kan dergelijke informatie naar eigen goeddunken gebruiken, om het even waar in de wereld, zonder verplichting tot vergoeding en vrij van morele rechten, intellectuele eigendomsrechten en/of andere eigendomsrechten op of tot dergelijke informatie.

Wanneer TomTom aangezegd wordt dat Door de Gebruiker Bijgedragen Gegevens een schending van een onderdeel van deze Algemene Voorwaarden kunnen uitmaken of inbreuk maken op een recht van een andere derde, kan TomTom dergelijke Door de Gebruiker Bijgedragen Gegevens verwijderen zonder voorafgaande aanzegging. TomTom kan uw toegang tot en gebruik van Diensten en Applicaties voor het uploaden van dergelijke Door de Gebruiker Bijgedragen Gegevens beëindigen.

6 Beëindiging en Restricties ingeval van inbreuk door u

Deze sectie zet de gevolgen uiteen van wanneer u deze Algemene Voorwaarden niet naleeft, daarbij inbegrepen laattijdige betaling voor Diensten en/of abonnementen.

TomTom behoudt zich het recht voor, geheel naar eigen goeddunken en onverminderd andere rechten, onmiddellijk - zonder dat een ingebrekestelling vereist is en zonder aansprakelijkheid ten aanzien van u of iemand anders - uw Account en/of uw abonnementen te beëindigen, uw profiel en al uw Gebruikersgegevens en/of Door de Gebruiker Bijgedragen Gegevens te verwijderen en uw gebruik van de totaliteit of van om het even welk onderdeel van uw Account, Diensten en Applicaties te beperken indien (i) u een wezenlijke voorwaarde van deze Algemene Voorwaarden niet naleeft of inbreuk erop maakt, (ii) het innen van betaling voor uw Diensten en/of abonnementen mislukt na een tweede poging.

In een dergelijk geval moet u alle exemplaren van de TomTom Inhoud en alle samenstellende onderdelen ervan retourneren of vernietigen.

Voorts worden bij de beëindiging uw licenties en rechten zoals aan u verleend door TomTom gelijktijdig beëindigd.

7 Beperkte garantie met betrekking tot uw Product

TomTom biedt een beperkte garantie bij elk nieuw of refurbished TomTom Product. Deze sectie beschrijft de voorwaarden en de omvang van deze beperkte garantie en uw wettelijke rechten ingeval van defecten. Deze sectie legt ook uit hoe u een vordering tot garantie voor uw Product kunt indienen. Voor consumenten zijn de voordelen van TomToms Beperkte Garantie een aanvulling op alle rechten en rechtsmiddelen die verleend worden op grond van wetten en regelgevingen omtrent consumentenbescherming.

7.1 Beperkte garantie

TomTom biedt een beperkte garantie dat het Product (verworven hetzij rechtstreeks via TomTom hetzij via een Doorverkoper) bij normaal gebruik vrij zal zijn van fabricage- en materiaalfouten voor een periode van twee (2) jaar te rekenen vanaf de datum dat het Product gekocht werd of vanaf de datum van de aankoop tot de datum dat u een inbreuk pleegt op een van deze Algemene Voorwaarden, waarbij de kortste dezer termijnen van toepassing zal zijn. Tijdens deze periode zal het Product - geheel naar eigen goeddunken van TomTom - hetzij hersteld hetzij vervangen worden door TomTom zonder onderdelen of werkuren aan te rekenen. Aanvullend zal TomTom verantwoordelijk zijn voor de kosten van vervoer en/of verzendkosten met betrekking tot de herstelling of vervanging. Indien het Product hersteld is nadat deze Periode verstreken is, zal de periode voor de herstelling verlopen zes (6) maanden na de datum van de herstelling. Deze beperkte garantie is niet overdraagbaar. Merk op dat door de in deze clausule gegeven garantie geen afbreuk gedaan wordt aan uw rechten krachtens het toepasselijke recht inzake de verkoop van consumptiegoederen.

7.2 Wat deze beperkte garantie niet dekt

Deze beperkte garantie dekt geen schade door normale slijtage of als gevolg van het openen of herstellen van het Product door een persoon daartoe niet gemachtigd door TomTom en dekt geen schade veroorzaakt door: verkeerd gebruik, vocht, vloeistoffen, nabijheid van of blootstelling aan hitte en ongeval, misbruik, niet-naleving van de instructies die geleverd werden bij het Product, verwaarlozing of verkeerde toepassing. De beperkte garantie dekt evenmin fysieke schade aan de oppervlakte van het Product.

Voorts dekt deze beperkte garantie geen Diensten, Applicaties, Door de Gebruiker Bijgedragen Gegevens of Materialen van Derden die kunnen meegeleverd worden bij of geïnstalleerd worden op het Product of die u verworven hebt via de Diensten, Applicaties of TomTom Websites. De beperkte garantie dekt niet de installatie, verwijdering of onderhoud van het Product noch daarmee verband houdende kosten.

TomTom verstrekt geen commerciële of andere garanties met betrekking tot de Producten in aanvulling op de beperkte garantie zoals vermeld in deze Algemene Voorwaarden. Deze beperkte garantie is de enige uitdrukkelijke garantie die u gegeven wordt en verstrekt wordt in de plaats van alle andere uitdrukkelijke garanties of vergelijkbare verplichtingen (zo die er zijn) gegeven of gedaan door reclame, documentatie, verpakking of andere communicaties.

7.3 Hoe een vordering tot garantie instellen

Teneinde een vordering in te stellen krachtens de beperkte garantie, moet u het defect aanzeggen aan TomTom en aan TomTom het defect uitleggen door binnen de tweejarige (2-jarige) garantieperiode via http://www.tomtom.com/support contact op te nemen met TomTom teneinde een autorisatienummer voor het retourneren van uw bestelling te bekomen. De Producten moeten zo snel mogelijk volgend op uw aanzegging van het defect aan TomTom geretourneerd worden, vergezeld van een uitleg over het defect en het autorisatienummer dat TomTom aan u verstrekt, naar het adres vermeld op het postlabel dat u ontvangt wanneer u een autorisatienummer bekomen hebt voor het retourneren van uw bestelling. Indien TomTom stipuleert dat andere procedures voor het retourneren gevolgd dienen te worden, moet u deze naleven.

8 Beperkte garantie met betrekking tot Diensten, Applicaties, Door de Gebruiker Bijgedragen Gegevens en Materialen van Derden

Raadpleeg deze sectie om TomToms verantwoordelijkheden ten aanzien van u voor materialen te ontdekken. Informatie en gegevens die gebruikt worden in TomTom Diensten, Applicaties en Door de Gebruiker Bijgedragen Gegevens die door Derden gegenereerd zijn.

TomTom kan afhankelijk zijn van derden voor de verstrekking van sommige (of onderdelen van) Diensten, Applicaties en Door de Gebruiker Bijgedragen Gegevens.

U dient zich in het bijzonder bewust te zijn van het feit dat er berekeningsfouten kunnen optreden bij het gebruik van navigatiesystemen of bij het gebruiken, uploaden of wijzigen (indien van toepassing) van navigatiesystemen, zoals deze die veroorzaakt worden door lokale omgevingsomstandigheden en/of onvolledige of incorrecte gegevens.

Diensten, Applicaties, Door de Gebruiker Bijgedragen Gegevens of Materialen van Derden worden verstrekt "in de staat waarin ze zich bevinden" en zonder garanties van welke aard dan ook.

Tot het uiterste van wat bij wet toegestaan is, geeft TomTom geen garanties noch verklaringen - uitdrukkelijk of impliciet - met betrekking tot de aankoop (hetzij rechtstreeks via TomTom hetzij via een Doorverkoper), toegang tot en gebruik van Diensten, Applicaties, Door de Gebruiker Bijgedragen Gegevens of Materialen van Derden, daarbij inbegrepen maar niet beperkt tot (i) correctheid, fouten en accuraatheid, (ii) geschiktheid, (iii) bruikbaarheid, (iv) betrouwbaarheid, defecten, werking en beschikbaarheid, (v) afwezigheid van een inbreuk, (vi) veiligheid, het risico van het intercepteren van informatie, virussen of eender wat van schadelijke aard, (vii) vakkundige inspanning, ondersteuning, informatie of diensten, (viii) een aanstootgevend, bedreigend, lasterlijk, onwettig of anderszins laakbaar karakter.

De bepalingen van deze clausule doen geen afbreuk aan uw wettelijke rechten krachtens toepasselijke dwingende nationale wetgeving, daarbij inbegrepen maar niet beperkt tot alle dwingende wettelijke garanties. Indien een onderdeel van deze beperkte garantie ongeldig of onafdwingbaar bevonden wordt, blijft het overige deel van deze beperkte garantie desondanks onverminderd van kracht.

9 Beperking van aansprakelijkheid en schadeloosstelling door u

Uw aandacht wordt in het bijzonder gevraagd voor deze sectie. Raadpleeg deze sectie om te weten te komen onder welke omstandigheden TomTom ten aanzien van u aansprakelijk is voor schade als gevolg van een Product, Dienst, Applicatie, Gebruikersgegevens, Door de Gebruiker Bijgedragen Gegevens of Materiaal van Derden, daarbij inbegrepen beperkingen en uitsluitingen. Deze sectie doet geen afbreuk aan uw rechten krachtens de toepasselijke dwingende nationale wetgeving.

9.1 Beperking van aansprakelijkheid

Tot het maximum van wat door het toepasselijk recht toegestaan is, zullen noch TomTom noch haar directeuren noch haar bestuurders noch haar werknemers te uwen aanzien of ten aanzien van derden aansprakelijk zijn voor schade, hetzij directe, speciale, incidentele, indirecte of gevolgschade (daarbij inbegrepen maar niet beperkt tot schade als gevolg van het onvermogen om gebruik te maken van of zich toegang te verschaffen tot de Producten, verlies van gegevens, verlies van business, derving van winst, onderbreking van business of gelijkaardige schade) voortvloeiend uit of verband houdend met:

    i.  het gebruik van, het onvermogen tot gebruik van of toegang tot of anderszins de prestaties van een Product, Dienst, Applicatie, Gebruikersgegevens, Door de Gebruiker Bijgedragen Gegevens of Materiaal van Derden, zelfs indien TomTom in kennis gesteld werd van de mogelijkheid van dergelijke schade; of
    ii. uw gedrag of dat van andere gebruikers (hetzij online hetzij offline) of het bijwonen van een TomTom-evenement of Door de Gebruiker Bijgedragen Gegevens, zelfs indien TomTom in kennis gesteld werd van de mogelijkheid van dergelijke schade. U aanvaardt algehele verantwoordelijkheid voor uw gebruik van de Diensten, Applicaties, Gebruikersgegevens en Door de Gebruiker Bijgedragen Gegevens; of
    iii. elke frauduleuze verkeerde voorstelling door gebruikers van Diensten, Applicaties en/of Door de Gebruiker Bijgedragen Gegevens; of elke schending van deze Algemene Voorwaarden; of
    iv. een wet of de rechten van een derde.

Voorts zal TomTom geen goedkeuring geven voor Door de Gebruiker Bijgedragen Gegevens of een opinie, aanbeveling of advies daarin uitgedrukt en TomTom wijst uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid af in verband met uw toegang tot en gebruik van dergelijke Door de Gebruiker Bijgedragen Gegevens. TomTom handelt louter als een passief kanaal voor de distributie van Door de Gebruiker Bijgedragen Gegevens en neemt geen enkele verplichting op zich, noch aanvaardt het aansprakelijkheid in verband met Door de Gebruiker Bijgedragen Gegevens of activiteiten van gebruikers. Zelfs in het geval dat TomTom ervoor kiest Door de Gebruiker Bijgedragen Gegevens te monitoren, aanvaardt TomTom geen verantwoordelijkheid voor noch een verplichting tot het monitoren of verwijderen van dergelijke Door de Gebruiker Bijgedragen Gegevens.

Dit gezegd zijnde, in het geval dat TomTom aansprakelijk gesteld wordt ten aanzien van u voor schade die op welke wijze dan ook verband houdt met uw (onvermogen tot) gebruik van en/of toegang tot of anderszins de prestaties van een Product, Dienst, Applicatie, Gebruikersgegevens, Door de Gebruiker Bijgedragen Gegevens en/of Materiaal van Derden, zal TomToms aansprakelijkheid (i) in het geval van een te betalen Product, Dienst of Applicatie beperkt zijn tot het bedrag effectief door u betaald voor het Product, de Dienst of de Applicatie in kwestie en (ii) in het geval van gratis Diensten, Applicaties, uw Gebruikersgegevens en Door de Gebruiker Bijgedragen Gegevens beperkt zijn tot een bedrag van USD $ 350,00.

Onverminderd de bovenstaande bepalingen of enige andere bepaling in deze Algemene Voorwaarden zal niets in deze Algemene Voorwaarden de aansprakelijkheid van partijen voor dood of persoonlijk letsel voortvloeiend uit eigen nalatigheid beperken of met betrekking tot de impliciete garanties in de secties 12 tot 15 van de Britse wet op de verkoop van goederen van 1979 of de Britse wet op de consumentenbescherming van 1987 of uw wettelijke rechten met betrekking tot defecte producten of producten die niet zoals beschreven zijn of voor alle andere aansprakelijkheid die niet uitgesloten of beperkt kan worden door het toepasselijke recht

Toepasselijke dwingende nationale wetgeving kan mogelijk de beperkingen of uitsluitingen van aansprakelijkheid zoals uiteengezet in deze Algemene Voorwaarden niet toestaan. De bovenstaande beperking van aansprakelijkheid doet geen afbreuk aan uw rechten krachtens de toepasselijke dwingende nationale wetgeving. Voor meer informatie over rechten krachtens de toepasselijke dwingende nationale wetgeving gelieve contact op te nemen met uw nationale consumentenvereniging of de relevante nationale instantie.

9.2 Schadeloosstelling

U gaat ermee akkoord TomTom, alsook haar gelieerde ondernemingen, directeuren, bestuurders, werknemers, agenten, licentiegevers en leveranciers, schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren voor en tegen alle vorderingen, verliezen, aansprakelijkheden, onkosten, schade en kosten, daarbij inbegrepen maar niet beperkt tot de erelonen van juridische raadslieden, op welke wijze dan ook voortvloeiend uit of verband houdend met uw gebruik van en/of uw gedrag in verband met een Product, Dienst, een Applicatie en/of uw Door de Gebruiker Bijgedragen Gegevens en uw gedrag in verband met andere gebruikers of elke schending van deze Algemene Voorwaarden, een wet of de rechten van een derde.

10 Materialen van Derden en Websites van Derden

TomTom gebruikt ook licenties en informatie en verwijst naar enkele andere, externe entiteiten (Derden). Kom te weten wat de algemene voorwaarden zijn voor gebruik, reproductie en distributie van Materiaal van Derden en hoe deze van invloed zijn op het TomTom Product dat u gekocht hebt.

Producten, Diensten en Applicaties kunnen gebruikmaken van Materialen van Derden. Het gebruik van Materiaal van Derden opgenomen in de Producten, Diensten en Applicaties kan onderworpen zijn aan andere algemene voorwaarden. De officiële kennisgevingen van auteursrecht en specifieke licentievoorwaarden voor deze Materialen van Derden zijn te vinden op of via onze webpagina http://www.tomtom.com/legal.

U gaat hierbij ermee akkoord dat het verzenden van eender welke bestelling impliceert dat u de algemene voorwaarden voor Materiaal van Derden opgenomen in een besteld Product, bestelde Dienst of bestelde Applicatie, zo die er zijn, gelezen en aanvaard hebt.

Wanneer TomTom u links naar en/of toegang tot websites van derden en/of Materiaal van Derden verstrekt, is dat alleen om het u gemakkelijk te maken en de opname van een link of toegang impliceert geen goedkeuring door TomTom noch van de website van derden, noch van Materiaal van Derden. TomTom is niet verantwoordelijk voor Materialen van Derden noch voor de inhoud van websites, diensten of functionaliteiten van derden, noch voor links vervat in of op websites of diensten van derden, noch voor wijzigingen of updates van websites of diensten van derden.

11 Overmacht

Deze sectie legt uit onder welke buitengewone voorwaarden en omstandigheden TomTom wettelijk vrijgesteld is van het nakomen van haar contractuele verplichtingen ten aanzien van u.

Overmacht betekent omstandigheden die het nakomen verhinderen van TomToms verplichtingen krachtens deze Algemene Voorwaarden en die buiten elke redelijke controle van TomTom vallen, daarbij inbegrepen laattijdige en/of vertraagde leveringen en onvolledige leveringen door TomTom alsook tijdelijke of gedeeltelijke onbeschikbaarheid van uw Account, Diensten, Applicaties, Gebruikersgegevens en/of Door de Gebruiker Bijgedragen Gegevens veroorzaakt door omstandigheden buiten elke redelijke controle van TomTom. In een situatie van overmacht worden alle verplichtingen van TomTom opgeschort. Indien de periode waarin TomTom haar verplichtingen niet kan nakomen als gevolg van overmacht, langer dan negentig (90) kalenderdagen duurt, zijn beide partijen gerechtigd om de koopovereenkomst schriftelijk te ontbinden en TomTom is gerechtigd de overeenkomst voor de Diensten of Applicaties te ontbinden zonder een verplichting tot het betalen van een vergoeding voortvloeiend uit of verband houdend met die ontbinding.

12 Privacy

In deze sectie kunt u als gebruiker van TomTom Producten, Diensten of Applicaties te weten komen hoe uw persoonlijke informatie (bijvoorbeeld naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer) door TomTom behandeld en verwerkt wordt.

Teneinde u de Producten en Diensten te leveren, dient TomTom persoonlijke informatie over u te gebruiken. TomTom houdt zich aan wetten omtrent privacy en gegevensbescherming van de Europese Unie en andere lokale wetten ter zake. Op deze basis zal TomTom uw informatie alleen gebruiken voor het doeleinde en de duur waarvoor deze bekomen werd. U vindt onze toepasselijke privacyverklaring op http://www.tomtom.com/privacy.

13 Rechten van Derden

Derden hebben krachtens de toepasselijke wetgeving geen rechten om op een voorwaarde van deze Algemene Voorwaarden te vertrouwen of deze af te dwingen, maar dat doet geen afbreuk aan een bestaand of beschikbaar recht of rechtsmiddel van een derde losstaand van dergelijke toepasselijke wetgeving.

14 Wijziging

TomTom behoudt zich het recht voor te allen tijde deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. U kunt de meest recente versie vinden op de TomTom Websites. Controleer de TomTom Websites regelmatig.

15 Volledige overeenkomst

Deze Algemene Voorwaarden (daarbij inbegrepen elke aanvulling erop of wijziging ervan die opgenomen is in de bijbehorende verpakking van het Product) en alle andere algemene voorwaarden, indien van toepassing, vormen de volledige overeenkomst tussen u en TomTom in verband met de Producten, daarbij inbegrepen de ondersteunende diensten (zo die er zijn), Diensten, Applicaties, Gebruikersgegevens en/of de Door de Gebruiker Bijgedragen Gegevens, en ze vervangen alle eerdere of gelijktijdige mondelinge of schriftelijke communicaties, voorstellen en verklaringen met betrekking tot de software of een ander onderwerp dat onder deze Algemene Voorwaarden valt. In de mate dat de voorwaarden van beleidsregels of programma's van TomTom voor ondersteunende diensten in strijd zouden zijn met de voorwaarden van deze Algemene Voorwaarden, zijn het de voorwaarden van deze Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn. Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig, ongeldig, onafdwingbaar of illegaal bevonden wordt, blijven de andere bepalingen onverminderd van kracht.

16 Overleving

Bepalingen in deze Algemene Voorwaarden die vanwege hun aard na de beëindiging of het verlopen van een verkoop of licentie van uw Account, Dienst, Applicatie, Gebruikersgegevens en Door de Gebruiker Bijgedragen Gegevens voortduren, blijven van kracht na de beëindiging van deze Algemene Voorwaarden.

Dit omvat maar is niet beperkt tot TomToms licentie voor het gebruiken, uploaden, wijzigen, distribueren, in sublicentie geven, reverse engineeren, decompileren of demonteren en tonen van Door de Gebruiker Bijgedragen Gegevens door u gegenereerd.

17 Scheidbaarheid

Indien een bepaling van deze Algemene voorwaarden nietig, ongeldig, onafdwingbaar of onwettig zou bevonden worden, blijven de andere bepalingen onverminderd van kracht. Ingeval van dergelijke ongeldige bepaling zal TomTom nieuwe voorwaarden aanbrengen ter vervanging van dergelijke ongeldige bepalingen. Deze nieuwe algemene voorwaarden worden ten aanzien van hun inhoud en effect zo dicht mogelijk bij de originele, geschreven tekst geïnterpreteerd maar wel op een manier dat er inderdaad rechten aan kunnen worden ontleend.

18 Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Deze Algemene Voorwaarden en alle geschillen in verband met deze Algemene Voorwaarden of met de aankoop en het gebruik van de Producten, Diensten, Applicaties, Gebruikersgegevens, Door de Gebruiker Bijgedragen Gegevens of anderszins zijn onderworpen aan het Engelse recht. Het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken wordt hierbij voor wat betreft deze Algemene Voorwaarden buiten toepassing verklaard.

De Engelse rechtbanken zullen uitsluitend bevoegd zijn om uitspraak te doen over elk geschil of elke vordering voortvloeiend uit of verband houdend met deze Algemene Voorwaarden (daarbij inbegrepen alle niet-contractuele geschillen of vorderingen). Deze clausule doet geen afbreuk aan uw rechten krachtens dwingend lokaal recht, daarbij inbegrepen het recht, waar van toepassing, om elk geschil of elke vordering voortvloeiend uit of verband houdend met deze Algemene Voorwaarden voor de rechtbanken van uw eigen rechtsgebied of voor andere rechtbanken te brengen die bevoegd zijn om kennis te nemen van dergelijke geschillen.

19 Vertalingen

De Engelse versie van deze Algemene Voorwaarden is de beslissende versie voor uw aankoop. Vertalingen worden enkel verstrekt om het u gemakkelijk te maken.

20 Vragen en klachten

Mocht u vragen, suggesties of klachten hebben betreffende uw bestelling, uw aankoop of deze Algemene Voorwaarden of mocht u contact willen opnemen met TomTom voor welke reden dan ook, gelieve dat te doen per e-mail via http://www.tomtom.com/support. TomTom zal met zorg nota nemen van uw e-mail en zal alle klachten zo spoedig mogelijk behandelen en zal u een antwoord sturen binnen één (1) week.

Lijst van definities

Account

Uw TomTom-account aangemaakt via een Platform of een Applicatie.

App

Alle mobiele applicaties ontwikkeld door TomTom, die gedownload kunnen worden via een Doorverkoper.

Ingebouwd Apparaat

Elk Product ingebouwd in een voertuig en aan u verkocht via een derde.

Platform

Alle platforms ter beschikking gesteld door TomTom via welke u in staat zult zijn Diensten te ontvangen. Dergelijke platforms omvatten maar zijn niet beperkt tot:
– TomTom MyDrive
– TomTom HOME
– MyTomTom
– TomTom MySports
– TomTom-discussieforum
– en alle andere online platforms

Product

Alle hardware, items en toebehoren, daarbij inbegrepen maar niet beperkt tot:
– Alle navigatiesystemen (uitgezonderd de Ingebouwde Apparaten)
– Sportapparaten
– Bijbehorende items en toebehoren

ODbL

De Open data Commons Open Database License v 1.0, waarvan een kopie hier beschikbaar is: https://opendatacommons.org/licenses/odbl/1.0/index.html.

Data van de ODbL

Data in licentie gegeven krachtens de voorwaarden van de ODbL (en die specifiek data omvatten die verkregen zijn van de OpenStreetMap Foundation, tezamen met afgeleide databases die uit deze data zijn ontstaan).

Doorverkoper

Elke online of offline doorverkoper die Producten, Ingebouwde Apparaten, Diensten en Applicaties verkoopt, daarbij inbegrepen maar niet beperkt tot derde (auto)dealers en app-winkels van derden.

Service

Elke te betalen of gratis dienst verstrekt door TomTom, via elektronische weg, hetzij op abonnementsbasis, op continue basis of op eenmalige basis, daarbij inbegrepen maar niet beperkt tot:
– kaarten (hetzij vooraf geïnstalleerd hetzij gedownload)
– flitserinformatie
– verkeersinformatie
– nuttige plaatsen
– weersinformatie
– informatie omtrent brandstofprijzen
– stemmen
– TomTom Inhoud
– Platforms

Algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden van TomTom International B.V., een private vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met maatschappelijke zetel in Amsterdam, met als geregistreerd adres De Ruijterkade 154 (1011 AC) Amsterdam, Nederland, ingeschreven in de registers van de Kamer van Koophandel in Nederland onder nummer 34076599 en houder van het btw-nummer NL 8007.65.679.B.01.

Materiaal van Derden

Inhoud, softwarecodes, gegevens, informatie, functionaliteit, andere inhoud en algoritmes onder licentie van of anderszins ter beschikking gesteld door anderen dan TomTom.

TomTom Inhoud

Alle informatie, tekst, bestanden, scripts, grafische weergaves, foto's, geluiden, muziek, video's, interactieve functies, functionaliteiten of andere gelijkaardige materialen, ter beschikking gesteld door TomTom.

TomTom Websites

Alle websites ter beschikking gesteld door TomTom die voor u toegankelijk zijn zonder voorafgaande registratie of aanmelding, daarbij inbegrepen maar niet beperkt tot:
– www.tomtom.com
– www.routes.tomtom.com
www.places.tomtom.com

Gebruikersgegevens

Inhoud die u uploadt op of via een Applicatie, een Platform, een Product of een Dienst, daarbij inbegrepen communicaties, materialen, informatie, gegevens, opinies, foto's, profielen, berichten, nota's, websitelinks, muziek, video's, ontwerpen, grafische weergaves, geluiden en alle andere inhoud, behalve voor zover de intellectuele eigendomsrechten in verband met de voormelde inhoud aan TomTom toebehoren of de voormelde inhoud anderszins eigendom is van TomTom, haar gelieerde ondernemingen of licentiegevers.

Door de Gebruiker Bijgedragen Gegevens

Alle Gebruikersgegevens bijgedragen aan TomTom via het gebruik van een Applicatie, een Platform, een Product of een Dienst maar alleen in het geval dat TomTom het recht heeft om deze gegevens te gebruiken in overeenstemming met uw goedkeuring, de relevante productinformatie, deze Algemene Voorwaarden en/of TomToms privacyverklaring die TomTom u ter beschikking stelt.

Copyright © 2024 TomTom International BV. All rights reserved.