Unsolicited Ideas Submission Policy

Beleid inzake inzending van ongevraagde ideeën

Dit beleid heeft als doeleinde TomToms standpunt over ongevraagde ideeën duidelijk te maken en potentiële geschillen of juridische actie te vermijden in het geval ooit zou blijken dat TomToms onafhankelijk ontwikkelde producten, services of functies/kenmerken gelijkaardig of identiek zijn aan ingezonden ideeën.

Merk op dat TomTom* en haar werknemers ongevraagde ideeën, suggesties, voorstellen of materialen ("Inzendingen") in welke vorm dan ook niet accepteren of niet in overweging nemen.

Als u na het met zorg lezen van dit beleid toch beslist om uw ideeën in te zenden naar TomTom, beschouwen we dat als een teken dat u dit beleid hebt gelezen en begrepen en zijn de volgende voorwaarden van toepassing op uw inzendingen, ongeacht wat u zegt in uw communicatie.

Voorwaarden voor inzending van ideeën

  1. Uw inzendingen en de inhoud ervan worden zonder enige vergoeding aan u of een derde automatisch eigendom van TomTom.

  2. TomTom heeft geen enkele verplichting met betrekking tot de inzendingen, met inbegrip van maar niet beperkt tot de niet-verplichting om uw inzendingen vertrouwelijk of eigendomsrechtelijk beschermd te houden, en is niet aansprakelijk voor gebruik of openbaarmaking van de inzendingen.

  3. TomTom mag de inzendingen en de inhoud ervan zonder enige beperking voor eender welk commercieel of ander doeleinde gebruiken of herdistribueren.

  4. Er bestaat geen enkele verplichting voor TomTom om de inzendingen of gerelateerde materialen te bekijken, te bewaren, te erkennen of te retourneren.

Productfeedback

TomTom hoort altijd graag wat klanten te zeggen hebben over bestaande producten en services. Als u uw productervaringen en -feedback wilt delen, hetgeen we hopen, kunt u dit forum gebruiken. Alle ongevraagde ideeën die worden gedeeld op het forum, vallen onder dit beleid.

Feedback en informatie

Alle feedback die u verstrekt, wordt geacht niet-vertrouwelijk en niet-eigendomsrechtelijk beschermd te zijn. Het staat TomTom vrij om dergelijke informatie op onbeperkte basis en zonder enige vergoeding aan u of een derde te gebruiken voor eender welk doeleinde dat beschouwd wordt als zijnde geschikt.

Deze vertaling wordt slechts gemakshalve verstrekt, waarbij geldt dat de Engelse versie voorrang heeft in geval van discrepanties tussen de Engelse versie en de vertaalde versie.

*In het kader van dit beleid wordt onder "TomTom" verstaan TomTom International B.V. en al haar gelieerde entiteiten die deel uitmaken van de TomTom-bedrijvengroep.

Copyright © 2024 TomTom International BV. All rights reserved.