Terms of Use

Přečtěte si podmínky, které platí při návštěvě webových stránek TomTom a využívání online obchodů společnosti TomTom.

Obsah

1. Rozsah
2. Všeobecné poznámky
3. Omezení používání
4. Duševní vlastnictví
5. Ochrana osobních údajů a soubory cookie
6. Vyloučení poskytování záruk na těchto webových stránkách
7. Webové stránky třetích stran
8. Uživatelská data, která jsme neschválili
9. Mobilní služby a přístup
10. Nahrávání dat na webové stránky TomTom

11. Práva, která nám dáváte k obsahu, který nahrajete („uživatelská data“)
12. Odškodnění
13. Zřeknutí se záruky
14. Omezení odpovědnosti
15.Rozhodné právo a příslušný soud
16. Různé
17. Oddělitelnost
18. Dotazy nebo připomínky

1 Rozsah

Zjistěte, na co se vztahují naše podmínky používání a co zahrnují.

Tyto podmínky používání se vztahují na používání webových stránek společnosti TomTom a vymezují práva, povinnosti a omezení při používání webových stránek TomTom.
Tím, že budete pokračovat v používání webových stránek TomTom, všechny tyto podmínky používání, včetně doplňků a dodatků k nim, přijímáte a jste povinni se jimi řídit.
Společnost TomTom je oprávněna tyto podmínky používání kdykoli změnit, a to po předchozím oznámení i bez něj, s účinností od okamžiku umístění nového znění podmínek na webové stránky TomTom. Webové stránky TomTom pravidelně kontrolujte. Pokračující používání webových stránek TomTom bude považováno za váš souhlas s aktualizovaným zněním podmínek.

2 Všeobecné poznámky

Tato část poskytuje informace obecné povahy. Mají vám pomoci lépe pochopit účel těchto podmínek používání.

PŘEDTÍM, NEŽ ZAČNETE POUŽÍVAT WEBOVÉ STRÁNKY SPOLEČNOSTI TOMTOM, PŘEČTĚTE SI TYTO PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ.

Webové stránky TomTom provozuje buď společnost TomTom Inc., jste-li obyvatelem USA nebo Kanady, nebo TomTom International BV, pokud bydlíte kdekoli jinde.
Jste-li obyvatelem USA nebo Kanady, smluvními stranami těchto podmínek používání jste vy a společnost TomTom Inc., korporace registrovaná ve státě Massachusetts, se sídlem na adrese 24 New England Executive Park # 410, Burlington, MA 01803, USA, registrační číslo společnosti: 571139414; v ostatních případech jste smluvními stranami těchto podmínek používání vy a TomTom International B.V., soukromá společnost s omezeným ručením, se sídlem v Amsterdamu na adrese De Ruijterkade 154 (1011 AC) Amsterdam, Nizozemsko, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Obchodní komorou v Nizozemsku pod číslem 34076599, které bylo přiděleno daňové identifikační číslo NL 8007.65.679.B.01. (v obou případech „TomTom“).
Tím, že vstupujete na webové stránky TomTom nebo je používáte, potvrzujete, že jste si tyto podmínky používání přečetli, rozumíte jim a zavazujete se je dodržovat, včetně příslušných právních předpisů, bez ohledu na to, zda máte u společnosti TomTom registrovaný účet či nikoli.
Pokud s těmito podmínkami používání nesouhlasíte, webové stránky společnosti TomTom nepoužívejte. Na váš nákup prostřednictvím webových stránek TomTom se mohou vztahovat další podmínky, včetně všeobecných obchodních podmínek https://www.tomtom.com/legal/, a může se stát, že budete vyzváni k tomu, abyste tyto další podmínky výslovně přijali. Tyto dodatečné podmínky mohou doplnit tyto podmínky používání, případně pokud jsou s těmito podmínkami používání v rozporu, budou těmto podmínkám používání nadřazeny.
Souhlasíte s tím, že každé oznámení, dohoda, sdělení nebo jiná forma komunikace, kterou vám společnost TomTom zašle elektronicky během vašeho používání webových stránek TomTom bude vyhovovat veškerým právním požadavkům na komunikaci.
Přestože zajištění přesnosti informací na webových stránkách TomTom věnujeme velkou pozornost, nepřebírá za ně společnost TomTom žádnou odpovědnost. Tyto webové stránky TomTom a obsah TomTom jsou poskytovány „tak, jak jsou“ a „tak, jak jsou k dispozici“. Webové stránky TomTom můžeme čas od času aktualizovat a kdykoli můžeme provést změnu obsahu TomTom dle našeho vlastního uvážení.
Webové stránky TomTom jsou zpřístupněny bezplatně. Nezaručujeme, že webové stránky TomTom či jejich obsah bude vždy dostupný či nepřerušovaný. Dostupnost webových stránek TomTom nebo jejich části můžeme pozastavit, přerušit nebo zcela zrušit z obchodních a provozních důvodů. O případném pozastavení nebo zrušení se vás pokusíme informovat s dostatečným předstihem. Taktéž jste povinni zajistit, aby si všechny osoby, které přistupují na webové stránky TomTom přes připojení k internetu, byly vědomy těchto podmínek používání a dalších platných všeobecných obchodních podmínek a aby je dodržovaly.
Webové stránky TomTom mohou obsahovat odkazy na určitý obsah TomTom (zejména data uživatelského obsahu), který nemusí být v konkrétní zemi k dispozici nebo v ní nesmí být poskytován. Další informace získáte od našeho místního zástupce.

3 Omezení používání

Tyto podmínky vám umožní lépe pochopit, jak lze webové stránky TomTom zákonně používat.

Webové stránky TomTom a obsah TomTom smíte používat pouze k legálním účelům. Zavazujete se, že na stahovaných, vytištěných nebo jinak získaných materiálech prostřednictvím webových stránek TomTom nebudete pozměňovat žádná oznámení o vlastnických právech ani je z nich nebudete odstraňovat. Zavazujete se, že nebudete pozměňovat, kopírovat, překládat, vysílat, předvádět formou představení, zobrazovat, šířit, vkládat do rámců, reprodukovat, znovu publikovat, stahovat, zobrazovat, přidávat, přenášet nebo prodávat žádný obsah dostupný prostřednictvím webových stránek TomTom.
Nejste oprávněni: (i) upravovat, pozměňovat, editovat, slučovat či jinak měnit formát nebo pořadí, v němž jsou vám výsledky vyhledávání doručeny prostřednictvím webových stránek TomTom, včetně úpravy, pozměňování, editování nebo jiných změn týkajících se ochranných známek, jež se zobrazují jakou součást výsledků vyhledávání; (ii) kombinovat, směšovat nebo slučovat výsledky vyhledávání s výsledky vyhledávání pomocí jiných vyhledávacích služeb, včetně Google Local Search; (iii) výsledky vyhledávání dále prodávat, uvádět na trh, sdružovat s jinými výrobky či službami, případně z nich jinak odvozovat jakékoli příjmy, a to přímo ani nepřímo, nebo jakékoli třetí straně dovolit, aby z výsledků vyhledávání odvozovala své příjmy; (iv) podnikat jakékoli kroky, jež by mohly znemožnit, bránit, zkreslovat nebo jinak narušovat schopnost společnosti TomTom vypočíst reklamní příjmy generované výsledky vyhledávání.
Zavazujete se, že webové stránky TomTom nebudete používat žádným způsobem, který by mohl narušovat práva třetích stran.
Zavazujete se, že nebudete používat žádné nástroje dolování dat, roboty, scraping (včetně screen scrapingu) nebo podobné nástroje sběru dat. Zavazujete se, že nepodniknete žádné kroky, které by mohly ohrozit bezpečnost webových stránek TomTom, způsobit jejich nepřístupnost ostatním nebo jinak ohrožovat webové stránky TomTom, případně obsah TomTom.
Pokud si zvolíte nebo vám bude poskytnut identifikační kód a heslo uživatele či jakákoli jiná informace jako součást našich bezpečnostních postupů, je nutné s těmito informacemi zacházet jako s důvěrnými. Nesmíte je sdělit žádné třetí straně.
Pokud víte nebo máte podezření, že někdo (kromě vás) zná váš uživatelský identifikační kód nebo heslo, musíte nás o tom neprodleně informovat na adrese https://help.tomtom.com/ .
Webové stránky TomTom nesmíte zneužívat vědomým zaváděním virů, trojských koňů, červů, logických bomb ani žádného jiného materiálu, který je zákeřný nebo technologicky škodlivý. Nesmíte se pokoušet získat neoprávněný přístup na webové stránky TomTom, na server, na kterém jsou webové stránky TomTom uloženy, ani na žádný jiný server, počítač ani databázi spojenou s webovými stránkami TomTom.
Žádnou část obsahu webových stránek TomTom nesmíte používat pro komerční účely.
Společnost TomTom si vyhrazuje právo pozastavit nebo ukončit váš přístup na webové stránky TomTom, pokud se společnost TomTom bude na základě vlastního uvážení domnívat, že jste porušili tyto podmínky používání.

4 Duševní vlastnictví

Zjistěte, jakým způsobem je obsah webových stránek TomTom chráněn autorským právem. Detailní informace ohledně IP adresy naleznete v části Duševní vlastnictví. Nároky z porušení autorských práv můžete uplatnit pomocí formuláře dostupného na adrese https://help.tomtom.com/ .

Veškeré předměty duševního vlastnictví týkající se webových stránek TomTom jsou majetkem společnosti TomTom, jejích přidružených společností a poskytovatelů licencí. Mezi tyto předměty patří (nikoli výlučně) materiály chráněné autorským právem, ochrannou známkou nebo patentovými předpisy. Veškeré ochranné známky týkající se výrobků nebo služeb a obchodní názvy (například název TomTom a logo se dvěma rukama) jsou vlastněny, registrovány nebo licencovány společností TomTom N.V. a jejími přidruženými společnostmi. Veškerý obsah na webových stránkách TomTom je kolektivní dílo podle autorskoprávních předpisů Spojených států nebo Nizozemska a jiných zemí a je zákonem chráněným majetkem společnosti TomTom. Veškerá práva vyhrazena. Nic z obsahu těchto podmínek používání se nebude vykládat, jakoby vám byla udělena jakákoli licence k právům duševního vlastnictví.
Software, který je k dispozici například formou stahování nebo kontinuálního přenosu dat (tzv. streamingu) z webových stránek TomTom nebo jejich prostřednictvím, je poskytován na základě licence podléhající podmínkám příslušné licenční smlouvy nebo jiným příslušným podmínkám. Nebude-li v příslušné licenční smlouvě nebo jiných podmínkách uvedených výše stanoveno jinak, je tento software poskytován k použití pouze na webových stránkách TomTom a jakékoli další kopírování, reprodukce nebo následná distribuce je výslovně zakázána. Případné záruky týkající se tohoto software platí pouze v rozsahu výslovně uvedeném v příslušné licenční smlouvě. Společnost TomTom tímto výslovně odmítá veškerá další prohlášení a záruky libovolného druhu týkající se tohoto software, ať výslovné či mlčky předpokládané.
Aby se předešlo pochybnostem, platí, že žádné ustanovení této smlouvy neovlivňuje ani neomezuje vaše právo používat obsah chráněný autorským právem v rámci výjimek nebo omezení autorské ochrany nebo jiných souvisejících práv na „spravedlivé používání“ nebo „spravedlivé obchodování“ podle tuzemského práva.

5 Ochrana osobních údajů a soubory cookie

Podrobné informace o shromažďování a používání osobních údajů na webových stránkách TomTom a používání souborů cookie jsou uvedeny v našem Prohlášení o ochraně osobních údajů https://www.tomtom.com/legal/, které je formou odkazu začleněno do těchto podmínek používání. Chcete-li se dozvědět více o tom, jakým způsobem společnost TomTom nakládá s vašimi osobními údaji, a o používání souborů cookie společností TomTom, přečtěte si prohlášení společnosti TomTom o ochraně osobních údajů na oficiálních webových stránkách TomTom: https://www.tomtom.com/privacy/.

6 Vyloučení poskytování záruk na těchto webových stránkách

Obsah webových stránek TomTom je poskytován pouze pro informaci. Nemá představovat rady, na které byste se měli spoléhat. Než podniknete nějaké kroky na základě obsahu webových stránek TomTom nebo se naopak na jejich základě určitých kroků zdržíte, musíte si zajistit radu odborníka či specialisty.
Ačkoli vynaložíme přiměřené úsilí k tomu, abychom informace na webových stránkách TomTom aktualizovali, nečiníme žádná prohlášení a neposkytujeme záruky ani garance, a to výslovné ani předpokládané, že obsah webových stránek TomTom je správný, úplný nebo aktuální.

7 Webové stránky třetích stran

Webové stránky TomTom mohou obsahovat odkazy na webové stránky třetích stran, jež jsou zařazeny výhradně v zájmu usnadnění jejich používání. Společnost TomTom tyto webové stránky třetích stran neschvaluje, nemonitoruje ani nad nimi nemá kontrolu. Tyto stránky třetích stran mají vlastní podmínky používání a zásady ochrany osobních údajů. Pokud tyto odkazy použijete, opustíte webové stránky TomTom. Společnost TomTom neodpovídá za obsah nebo zásady webových stránek třetích stran a na tyto webové stránky třetích stran přistupujete na své vlastní riziko.

8 Uživatelská data, která jsme neschválili

Webové stránky TomTom mohou zahrnovat informace a materiály nahrané jinými uživateli stránek (Uživatelská data a Data uživatelského obsahu). Tyto informace a materiály jsme neověřili ani neschválili. Názory vyjádřené ostatními uživateli webových stránek TomTom nevyjadřují naše názory, hodnoty či doporučení.
Pokud si přejete podat stížnost na obsah nahraný ostatními uživateli a vaše stížnost spočívá v něčem jiném než v údajném porušení autorských práv, kontaktujte nás na https://help.tomtom.com/ . Pokud si přejete podat stížnost na obsah nahraný ostatními uživateli a vaše stížnost spočívá v údajném porušení autorských práv, navštivte stránku https://www.tomtom.com/legal/.

9 Mobilní služby a přístup

V případě, že webové stránky TomTom obsahují funkce, které jsou k dispozici pro některá mobilní zařízení nebo prostřednictvím připojení před takové mobilní zařízení (např. tethering), berete na vědomí a souhlasíte s tím, že tato služba podléhá poplatkům vašeho poskytovatele a v některých případech i poplatkům za tethering. Ne všechny mobilní služby budou funkční pro všechny poskytovatele nebo výrobky.

10 Nahrávání dat na webové stránky TomTom

Kdykoli využijete funkci, která vám umožňuje nahrát obsah na webové stránky TomTom, nebo kontaktujete ostatní uživatele webových stránek TomTom, musíte dodržovat standardy pro obsah uvedené v našich všeobecných obchodních podmínkách https://www.tomtom.com/legal/.
Zaručujete, že váš příspěvek splňuje tyto standardy, a budete vůči nám odpovědní za případné porušení této záruky a příslušné odškodnění. To znamená, že budete odpovědní za případnou ztrátu nebo škodu, kterou utrpíme v důsledku vašeho porušení záruky.
Obsah, který nahrajete na webové stránky TomTom, nebude považován za důvěrný ani proprietární. Budou vám i nadále náležet veškerá vlastnická práva k vašemu obsahu, ale jste povinni nám a ostatním uživatelům webových stránek TomTom poskytnout omezenou licenci k užití, uložení a kopírování daného obsahu a jeho distribuci, poskytování v rámci podlicence a zpřístupnění třetím stranám. Práva, která nám udělujete v podobě licence k vašim uživatelským datům, naleznete v části 11 těchto podmínek používání a v našich všeobecných obchodních podmínkách https://www.tomtom.com/legal/.
Máme taktéž právo sdělit vaši totožnost kterékoli třetí straně, která tvrdí, že obsah, který jste zveřejnili nebo nahráli na webové stránky TomTom, představuje porušení jejích práv na duševní vlastnictví nebo jejích práv na ochranu soukromí. Tímto způsobem budeme vždy plnit své povinnosti podle nařízení GDPR a případných dalších zákonů týkajících se soukromí dat.
Máme právo odstranit kterýkoli váš příspěvek na webových stránkách TomTom, pokud daný příspěvek dle našeho názoru nesplňuje standardy pro obsah uvedené v našich všeobecných obchodních podmínkách https://www.tomtom.com/legal/. Máme taktéž právo deaktivovat přístup k neoprávněnému obsahu a takový obsah odstranit na základě přijetí podloženého nároku o porušení autorského práva od jiné strany, která tvrdí, že je oprávněným vlastníkem obsahu, který jste nahráli nebo jiným způsobem sdíleli se společností TomTom.
Nesete výhradní odpovědnost za zabezpečení a zálohování svého obsahu.

11. Práva, která nám dáváte k obsahu, který nahrajete („uživatelská data“)

Když nahrajete nebo zveřejníte obsah na webových stránkách TomTom, udělujete tím společnosti TomTom tato práva na používání daného obsahu:

Udělujete společnosti TomTom nevýhradní, převoditelnou, sublicencovatelnou, bezplatnou, trvalou, neodvolatelnou, plně splacenou a celosvětovou licenci k užití, reprodukování, zveřejnění, publikování, překladu, úpravám vašich uživatelských dat, vytváření jejich odvozených děl a jejich distribuování a licencování v souvislosti se službou, a to samostatně nebo v kombinaci s ostatním obsahem nebo materiály, jakýmkoli způsobem a s využitím všech prostředků, metod či technologií, ať už jsou známy dnes nebo budou vynalezeny v budoucnu. Uvědomujete si, že pokud smažete svůj účet, nebude to mít vliv na práva udělená v této části. Vedle práv výslovně udělených v této smlouvě si ponecháte veškerá vlastnická práva, včetně práv na duševní vlastnictví, k uživatelským datům. Pokud je to vhodné a povolené podle platných právních předpisů, vzdáváte se také všech „morálních práv“ nebo podobných práv, jako je např. vaše právo na uznání autorství u uživatelských dat, včetně zpětné vazby, a svého práva na vznesení námitek vůči nevhodnému zacházení s těmito uživatelskými daty a zavazujete se tato práva neuplatňovat.
Tímto udělujete společnosti TomTom právo povolit ostatním uživatelům používat, upravovat a nahrávat jakýkoli obsah, který na webové stránky TomTom nahrajete.
Taktéž souhlasíte s tím, že společnost TomTom si může ponechat jednu kopii vašich uživatelských dat pro evidenční účely v rámci plnění svých právních či obchodních povinností.
Potvrzujete, že vlastníte nebo vám oprávněný vlastník udělil veškerá práva na duševní vlastnictví k uživatelským datům, která jsou nezbytná podle těchto podmínek, a že vaše sdílení uživatelských dat neporušuje práva na duševní vlastnictví jiné strany.

12 Odškodnění

Zavazujete se, že společnost TomTom, její přidružené společnosti, vedoucí pracovníky, členy statutárních orgánů, zaměstnance, obchodní zástupce, poskytovatele licencí a dodavatele odškodníte, budete hájit a chránit vůči všem nárokům, ztrátám, závazkům, výdajům, škodám a nákladům, včetně poplatků za právní zastoupení, vyplývajícím z vašeho užívání webových stránek TomTom, vašeho jednání v souvislosti s nimi nebo vašeho jednání ve vztahu k jiným uživatelům, nebo z jakéhokoli porušení těchto podmínek používání, libovolného zákona či práva jakékoli třetí strany, případně se shora uvedeným jakýmkoli způsobem souvisejícím.

13 Zřeknutí se záruky

Věnujte prosím zvláštní pozornost této části. V této části zjistíte, v jakém rozsahu je společnost TomTom odpovědná za provoz webových stránek TomTom a za obsah TomTom, který se na nich nachází.
Webové stránky TomTom, včetně obsahu TomTom a materiálů třetích stran nacházejících se na těchto webových stránkách TomTom, jsou poskytovány „tak, jak jsou“ a bez záruk jakéhokoli druhu. V maximálním rozsahu povoleném zákonem odmítá společnost TomTom veškeré záruky, výslovné či mlčky předpokládané, týkající se provozu webových stránek TomTom a obsahu TomTom.
Společnost TomTom neposkytuje žádné záruky ani prohlášení ohledně bezpečnosti webových stránek TomTom. Berete na vědomí, že veškeré odesílané informace mohou být zachyceny neoprávněnými třetími stranami a společnost TomTom nemůže zaručit ani přislíbit žádné konkrétní výsledky plynoucí z používání webových stránek TomTom. Společnost TomTom neprohlašuje ani neručí za to, že webové stránky TomTom budou v provozu bez přerušení nebo bez chyb, že případné chyby budou odstraněny nebo že se na webových stránkách TomTom či na serveru, jehož prostřednictvím jsou k dispozici, nevyskytují viry či jiné škodlivé jevy.
Jste odpovědní za konfiguraci svých informačních technologií, počítačových programů a platformy za účelem zajištění přístupu na webové stránky TomTom. Musíte používat svůj vlastní antivirový software.
V maximálním rozsahu povoleném zákonem neposkytuje společnost TomTom žádné záruky ani prohlášení týkající se používání obsahu TomTom na webových stránkách TomTom z hlediska správnosti, přesnosti, přiměřenosti, užitečnosti, spolehlivosti ani jinak. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že obsah TomTom stahujete nebo jinak získáváte na své vlastní riziko a budete výlučně odpovídat za vlastní používání a případné škody na svém zařízení, přes které přistupujete na webové stránky TomTom, ztrátu dat nebo jinou škodu libovolného druhu, která může nastat. Společnost TomTom si vyhrazuje právo kdykoli bez oznámení změnit libovolný obsah TomTom i jiné položky používané nebo obsažené na webových stránkách TomTom. Některé státy nepovolují omezení záruk nebo výjimky z nich, proto se shora uvedená omezení na vás nemusí vztahovat.

14 Omezení odpovědnosti

V této části zjistíte, za jakých podmínek nese společnost TomTom odpovědnost za poškození způsobená webovými stránkami TomTom a obsahu TomTom. Tato část nemá vliv na vaše práva plynoucí z platných závazných vnitrostátních právních předpisů.
Nic z toho, co je uvedeno v těchto podmínkách používání, nevylučuje ani neomezuje odpovědnost společnosti TomTom za úmrtí nebo úraz, k němuž dojde na základě nedbalosti, podvodu nebo záměrně zkreslených prohlášení, případně ve vztahu k mlčky předpokládaným zárukám uvedeným v článcích 12 až 15 zákona o prodeji zboží z roku 1979 nebo zákona o ochraně spotřebitele z roku 1987, nebo vaše zákonná práva týkající se vadných výrobků nebo výrobků neodpovídajících popisu, případně odpovědnost za jakýkoli jiný závazek, který podle příslušného práva nelze vyloučit nebo omezit.
S výhradou výše uvedeného nebudou v maximálním rozsahu povoleném příslušnými předpisy společnost TomTom ani její přidružené společnosti, dodavatelé a/nebo subdodavatelé odpovídat vám ani žádné třetí straně za žádné přímé, zvláštní, náhodné, nepřímé nebo následné škody, včetně ušlého zisku, ztráty zakázky, přerušení podnikatelské činnosti, škody, ať již smluvní nebo na základě deliktu (včetně nedbalostního), porušení zákonné povinnosti nebo jinak, k nimž došlo na základě:
– používání webových stránek TomTom nebo nemožnosti přístupu na tyto stránky,
– používání libovolného obsahu TomTom zobrazovaného na webových stránkách TomTom nebo spoléhání se na tento obsah,
– ztráty dat nebo informací a podobně v důsledku přístupu na webové stránky TomTom, včetně obsahu TomTom, jejich použití nebo nemožnosti přístupu na ně či jejich používání,
– jednání jiných uživatelů (online i offline), případně účasti na akci TomTom.
Tato ujednání platí i v případě, že byla společnost TomTom na možnost vzniku takových škod upozorněna. Přebíráte plnou odpovědnost za vlastní používání webových stránek TomTom a obsahu TomTom. Vaším jediným opravným prostředkem vůči společnosti TomTom ve vztahu k používání webových stránek TomTom je možnost ukončit jejich používání.
Neodpovídáme za žádné ztráty ani škody způsobené virem, útokem DDoS nebo jiným technologicky škodlivým materiálem, který může nakazit vaši výpočetní techniku, počítačové programy, data nebo jiný chráněný materiál na základě vašeho použití webových stránek TomTom nebo stažení libovolného obsahu TomTom, případně návštěvy libovolných souvisejících webových stránek.
S ohledem na výše uvedené, pokud bude společnost TomTom shledána vůči vám odpovědnou za jakoukoli škodu nebo ztrátu, která jakýmkoli způsobem souvisí s vaším přístupem na stránky TomTom nebo jejich používáním, případně nemožností přístupu na ně nebo jejich používání, nebude souhrnná výše odpovědnosti v rámci webových stránek TomTom na základě žádného jednotlivého nároku ani v souhrnu překračovat částku 350 USD. Rozhodné právo nemusí povolovat omezení nebo vyloučení odpovědnosti či náhodných nebo následných škod, takže shora uvedené omezení nebo vyloučení pro vás nemusí platit.
Je-li vám dodán libovolný výrobek či několik výrobků, mohou v důsledku takového dodání platit jiná omezení a vyloučení odpovědnosti, která jsou uvedena v našich všeobecných obchodních podmínkách https://www.tomtom.com/legal/.

15 Rozhodné právo a příslušný soud

Pokud máte trvalý pobyt na území USA nebo Kanady, souhlasíte s tím, že se tyto podmínky používání a obsah TomTom ve všech ohledech řídí podle zákonů státu New York (USA), bez ohledu na případná kolizní ustanovení, a že veškeré spory, nároky nebo soudní pře přímo či nepřímo vyplývající z podmínek používání nebo obsahu TomTom, případně s nimi související, budou řešeny individuálně, bez připuštění jakékoli formy hromadné žaloby, a výlučně před státními a federálními soudy na území města New York City ve státě New York (USA).
Máte-li trvalý pobyt mimo území USA, budou se veškeré spory, nároky nebo soudní pře přímo či nepřímo vyplývající z podmínek používání nebo obsahu TomTom, případně s nimi související, řídit nizozemským právem, bez ohledu na případná kolizní pravidla, která by vyplynula z použití práva jakékoli jiné jurisdikce, a budou řešeny výhradně soudy v nizozemském městě Amsterdam. Webové stránky TomTom ani tyto podmínky používání se neřídí Úmluvou OSN o mezinárodním prodeji zboží z roku 1980 a její použití se tímto výslovně odmítá.

16 Různé

Pokud to nebude vyloučeno rozhodným právem, musí být každá žaloba nebo nárok, jež případně můžete ve vztahu k webovým stránkám TomTom uplatnit, uplatněna do jednoho (1) roku od vzniku nároku či příčiny žaloby.
Skutečnost, že společnost TomTom nebude trvat na důsledném plnění kterékoli z podmínek používání nebo takové plnění nebude vymáhat, se nebude považovat za zřeknutí se takového ujednání nebo práva. Na znění či platnost těchto podmínek používání nebude mít vliv průběh jednání mezi stranami ani obchodní praxe. Společnost TomTom je oprávněna kdykoli bez oznámení postoupit svá práva a převést své povinnosti podle těchto podmínek používání na libovolnou třetí stranu.

17 Oddělitelnost

Bude-li některé ujednání těchto obchodních podmínek považováno za zdánlivé, neplatné, nevymahatelné nebo v rozporu se zákonem, ostatní ujednání zůstanou v plné platnosti a účinnosti. V případě takových neplatných ujednání nahradí TomTom tato neplatná ujednání novými obchodními podmínkami. Tyto nové obchodní podmínky budou z hlediska svého obsahu a účinku vykládány co nejblíže původnímu znění, ale takovým způsobem, aby z nich mohla být platně odvozena práva.

18 Dotazy nebo připomínky

Budete-li mít jakékoli dotazy, návrhy nebo stížnosti týkající se webových stránek TomTom nebo těchto podmínek používání, případně se budete na společnost TomTom chtít obrátit z libovolného jiného důvodu, kontaktujte nás prosím e-mailem prostřednictvím webových stránek https://help.tomtom.com/ .

Seznam definicí

Integrované zařízení

Jakýkoli výrobek zabudovaný do vozidla, který vám prodala třetí strana.

Výrobek

Veškerý hardware, předměty a příslušenství, například:
– veškerá navigační zařízení (kromě integrovaných zařízení)
– sportovní zařízení
– doprovodné předměty a příslušenství

Podmínky a ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky společnosti TomTom uvedené na adrese https://www.tomtom.com/legal/.

Materiál třetích stran

Obsah, softwarové kódy, data, informace, funkce, další obsah a algoritmy licencované nebo jinak poskytnuté jinými subjekty než společností TomTom.

Obsah TomTom

Veškeré informace, texty, soubory, skripty, grafické prvky, fotografie, zvuky, hudba, videa, interaktivní vlastnosti, funkce nebo jiné obdobné materiály poskytnuté společností TomTom.

Webové stránky TomTom

Veškeré webové stránky poskytnuté společností TomTom, které jsou vám přístupné bez předchozí registrace nebo přihlášení, zejména:

https://www.tomtom.com/

https://plan.tomtom.com/

https://mapexplorer.tomtom.com/

Uživatel

Libovolný uživatel webových stránek nebo aplikace TomTom.

Copyright © 2024 TomTom International BV. All rights reserved.