Jak vám můžeme pomoci?

Vyhledání produktů, služeb a podpory

close

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jak používáme vaše data

Naše principy

Ve společnosti TomTom se všechno točí kolem toho, kde jste a jak se dostanete tam, kde chcete být. Pomůžeme vám získat více. Abychom vám mohli pomáhat, potřebujeme občas zjistit něco o vás. Když shromažďujeme a využíváme vaše data, jsme si plně vědomi toho, že si ceníte svého soukromí.

Věříme, že ochrana soukromí je o svobodě a o tom, že můžete sami rozhodnout, kdo a jak vaše data využije. Proto jsme vytvořili principy ochrany soukromí:

1. O vašich datech vás budeme vždy plně informovat

Zajistíme, abyste věděli, které údaje od vás nebo o vás využíváme, proč je využíváme, jak dlouho je využíváme a kdo je ještě může využívat.

2. Umožníme vám mít svá data plně pod kontrolou

Data od vás nebo o vás pokládáme za váš majetek. My je pouze využíváme k účelům, ke kterým jste nám je poskytli nebo ke kterým jsme je od vás shromáždili. Prostřednictvím našeho softwaru a webových stránek můžete využívání dat kdykoli ukončit nebo se k němu přihlásit.

3. Vaše data chráníme

Vaše data patří vám. Zajišťujeme proto jejich nejlepší možnou ochranu, aby se nedostala do nesprávných rukou.


Deset věcí, které vám můžeme slíbit

1. Sdělíme vám, které údaje od vás nebo o vás využíváme, proč je využíváme, jak dlouho je využíváme, kdo je ještě může využívat a kde se uchovávají.

2. Vaše údaje budeme využívat pouze pro účely, které jsme vám sdělili.

3. Uchováváme co nejmenší možné množství vašich údajů, a to pouze tak dlouho, jak je nutné. Když již údaje nepotřebujeme, zničíme je nebo je nevratně anonymizujeme, takže s vámi již nebudou spojeny.

4. Pokud váš žádáme o svolení k používání vašich údajů ke specifickým účelům, umožňujeme vám také toto svolení odvolat.

5. Pokud jsme nebyli schopni vás o svolení ke shromažďování a používání vašich údajů požádat a vy si to nepřejete, sdělte nám to a my budeme podle toho postupovat.

6. Umožníme vám přístup a úpravu vašich údajů, pokud jsou spojeny s vaším účtem MyTomTom.

7. Vaše údaje budeme chránit před neoprávněným přístupem a náhodnou ztrátou nejlepším možným přiměřeným způsobem.

8. Pokud do využití vašich informací svým jménem zapojíme další strany, zajistíme, aby jednaly v souladu s našimi zásadami.

9. Pokud vaše údaje sdílíme s dalšími stranami, nejprve vás požádáme o svolení, pokud neexistují právní závazky, které by nám v takové žádosti bránily.

10. Jsme otevřeni jakýmkoli případným dotazům z vaší strany ohledně toho, jakým způsobem vaše údaje využíváme, a tyto dotazy zodpovíme.


Zásady ochrany soukromí a zpracování osobních údajů společnosti TomTom

Postupujeme v souladu se zákony o ochraně soukromí platnými ve vaší zemi. Protože sídlíme v Evropě, uplatňují se rovněž evropské zákony o ochraně soukromí. Tyto zákony jsou považovány za nejrozsáhlejší na světě. Nabízejí vysokou úroveň ochrany pouze na základě toho, že nám umožníte svá data využívat za dodržení přísných podmínek daných těmito zákony. Zásady naší společnosti o ochraně soukromí a zpracování osobních údajů tyto zákony odráží a uplatňujeme je v celosvětovém měřítku.

Definice
Osobní údaje: veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné osobě („subjekt údajů“, uživatel); identifikovatelnou osobou se rozumí osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména s odkazem na identifikační číslo nebo na jeden či více zvláštních prvků její fyzické, fyziologické, psychické, ekonomické, kulturní nebo sociální identity;

Zpracování osobních údajů „zpracování“: jakýkoli úkon nebo soubor úkonů s osobními údaji, jako je shromažďování, zaznamenávání, uspořádávání, uchovávání, přizpůsobování nebo pozměňování, vyhledávání, konzultace, použití, sdělení prostřednictvím přenosu, šíření nebo jakékoli jiné zpřístupnění, srovnání či kombinování, jakož i blokování, výmaz nebo likvidace.

1. Společnost TomTom bude osobní údaje zpracovávat korektně a zákonným způsobem.

2. Společnost TomTom bude osobní údaje shromažďovat pro stanovené účely, výslovně vyjádřené a legitimní, a nebude je dále zpracovávat způsobem neslučitelným s těmito účely.

3. Společnost TomTom zajistí, aby osobní údaje byly přiměřené, podstatné a nepřesahující míru s ohledem na účely, pro které jsou shromažďovány a/nebo dále zpracovávány.

4. Společnost TomTom zajistí, aby osobní údaje byly přesné, a je-li to nezbytné, i aktualizované.

5. Společnost TomTom bude osobní údaje uchovávat ve formě umožňující identifikaci jejich uživatelů po dobu ne delší, než je nezbytné pro uskutečnění cílů, pro které jsou shromažďovány nebo dále zpracovávány.

6. Společnost TomTom bude osobní údaje zpracovávat pouze za následujících podmínek:
    a) uživatel nezpochybnitelně udělil souhlas; nebo
    b) zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, kde je uživatel jednou ze stran, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu; nebo
    c) zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, které podléhá společnost TomTom; nebo
    d) zpracování je nezbytné pro uskutečnění oprávněných zájmů společnosti TomTom, za podmínky, že nepřevyšují zájem nebo základní práva a svobody uživatele a zejména jeho práva na ochranu soukromí.

7. Společnost TomTom se bude vyhýbat zpracování osobních údajů, které odhalují rasový či etnický původ, politické názory, náboženské nebo filozofické přesvědčení, odborovou příslušnost nebo osobních údajů týkajících se zdraví a sexuálního života.

8. Společnost TomTom se bude vyhýbat zpracování osobních údajů osob ve věku nižším než 13 let.

9. Aby se zajistilo řádné zpracování osobních údajů, společnost TomTom bude své uživatele informovat o
    a) účelech zpracování;
    b) kategoriích dotčených osobních údajů;
    c) kategoriích příjemců osobních údajů;
    d) způsobu přístupu a opravy osobních údajů.

10. Společnost TomTom zavede vhodná technická a organizační opatření na ochranu osobních údajů proti náhodnému nebo nedovolenému zničení, náhodné ztrátě, úpravám, neoprávněnému sdělování nebo přístupu, zejména pokud zpracování zahrnuje předávání údajů v síti, jakož i proti jakékoli jiné podobě nedovoleného zpracování. Společnost TomTom tak činí s ohledem na stav techniky a na náklady na jejich provedení, přiměřenou úroveň bezpečnosti odpovídající rizikům vyplývajícím ze zpracování údajů a z povahy osobních údajů, které mají být chráněny.

11. Pokud je toto zpracování prováděno jménem společnosti TomTom, zvolí si společnost TomTom zpracovatele poskytujícího dostatečné záruky s ohledem na technická bezpečnostní opatření a organizační opatření usměrňující zpracování, jež má být provedeno, a zajistí dodržování těchto opatření. V těchto případech společnost TomTom zajistí, aby bylo zpracování upraveno smlouvou, která zavazuje zpracovatele vůči správci a která stanoví zejména, že:
    a) zpracovatel bude jednat pouze podle pokynů společnosti TomTom;
    b) ustanovení z bodu 10) se vztahují rovněž na zpracovatele.

12. V principu bude společnost TomTom zpracovávat osobní údaje v evropské ekonomické oblasti (EEA). V případech, kdy jsou osobní údaje přenášeny nebo zpracovávány mimo EEA ze strany společnosti TomTom nebo jejím jménem, poskytne společnost TomTom dostatečná ochranná opatření pro ochranu soukromí a základních práv a svobod osob, jakož i pro výkon odpovídajících práv na základě uplatnění odpovídajících smluvních doložek nebo jiných přijatelných právně závazných nástrojů.

13. V případě, že společnost TomTom ukládá informace vzdáleně nebo získá přístup k (jakýmkoli) již uloženým údajům v zařízení určitého uživatele, zajistí společnost TomTom, aby příslušný uživatel poskytl svůj souhlas, poté, co mu byly předloženy jasné a komplexní informace o účelech zpracování. Tato skutečnost nezabrání společnosti TomTom technicky ukládat údaje nebo k nim mít přístup za výhradním účelem provádění přenosu komunikace prostřednictvím elektronické komunikační sítě, nebo jak je striktně nezbytné k tomu, aby společnost TomTom mohla poskytovat služby explicitně uživatelem vyžadované.


Data, která shromažďujeme

Když používáte naše stránky, produkty a služby, shromažďujeme data od vás nebo o vás. Jaká data přesně shromažďujeme, záleží na tom, co a jak používáte. Obecně existují 3 kategorie dat, která shromažďujeme a používáme.

Data, která poskytujete

Jedná se o data, která sami uvádíte při používání našich stránek, produktů a služeb. Mezi tato data patří například vaše jméno, e-mailová adresa, zadané výrazy pro vyhledávání, vaše adresa a oblíbená místa, vaše telefonní číslo, veškerá zadaná hlášení o chybách map a hlášení rychlostních radarů, vaše velikost, hmotnost, pohlaví, věk apod. atd.

Data shromážděná prostřednictvím snímačů

Mnoho našich produktů je vybaveno jedním nebo více snímači nebo využívá snímače zařízení, na kterých jsou spuštěny. Příklady snímačů jsou přijímače GPS, přijímače Wi-Fi nebo Bluetooth, kamera, mikrofon, snímače přetížení, snímače srdečního tepu a dotykové obrazovky. Pokud jsou tyto snímače aktivovány, budou data shromažďovat automaticky. V závislosti na účelu, pro který byla zachycena, lze data v kombinaci s daty identifikujícími vaši osobu nebo vaše zařízení odeslat společnosti TomTom a ostatním k následnému využití.

Metadata

Jedná se o označení veškerých dat, která se shromažďují nebo automaticky generují, zatímco používáte stránky, produkty nebo služby TomTom. V mnoha případech se metadata shromažďují nebo generují ve spojení s používáním počítače nebo ve spojení s přenosem dat prostřednictvím počítačových sítí, jako je například internet. Tato data zahrnují události týkající se uživatelského rozhraní a zařízení, IP adresy, jedinečné identifikátory zařízení, adresy MAC Wi-Fi a Bluetooth, soubory cookie a záznamy o činnosti počítače.


Údaje, které získáváme od jiných

Získáváme údaje od třetích stran, které třetí strany získaly na svou odpovědnost a v souladu se svými zásadami ochrany osobních údajů a sdílely je s námi. Tyto údaje využíváme v rozsahu, v jakém nám to tyto třetí strany umožňují, a současně přitom také dodržujeme vlastní principy a zásady ochrany osobních údajů. V reálném čase získáváme údaje o umístění, rychlosti, snímačích a další informace z vozidel a zařízení například od uživatelů mobilních telefonů, podnikových vozových parků a vozidel vybavených našimi online mapami nebo službami týkajícími se dopravy a cestování. Tyto údaje využíváme pouze poté, co jsme se ujistili, že nemohou být zpětně spojeny s vaší osobou.

Údaje o vás z jiných zdrojů získáváme také na základě toho, že s těmito zdroji vstupujete do interakce, například, když navštívíte jejich webová stránky nebo využijete jejich mobilní aplikace. Mezi tyto údaje mohou patřit IP adresy, jedinečné identifikátory zařízení, reklamní identifikátory, adresy MAC Wi-Fi a Bluetooth, soubory cookie a další záznamy o aktivitě počítače a rovněž informace o vašem chování, zájmech a demografické údaje.


Účet MyTomTom

Společnost TomTom používá účet MyTomTom k tomu, aby vám poskytla přístup k obsahu ke stažení, službám, které máte předplacené nebo aktivované, vylepšením softwaru a částem webových stránek, které vyžadují registraci. Účet MyTomTom používáme také v případě, že chcete zakoupit další zboží, a k přizpůsobení nabídek. Způsob využívání vašeho účtu MyTomTom společností TomTom závisí také na softwaru a zařízení či systému, které používáte.

Pokud si chcete vytvořit účet MyTomTom, musíte zadat minimálně své jméno a e-mailovou adresu a zvolit si heslo. Společnost TomTom doporučuje, abyste údaje účtu MyTomTom uchovávali v tajnosti a používali heslo, které nepoužíváte jinde.

Vaši e-mailovou adresu příležitostně použijeme k tomu, abychom vám zaslali informace týkající se produktů a služeb zaregistrovaných ve vašem účtu MyTomTom. Budeme to dělat pouze v případě, že budou k dispozici aktualizace, o kterých byste měli vědět kvůli bezpečnému, spolehlivému a nepřerušovanému používání, nebo v případě, že budeme ze zákona povinni vás kontaktovat.

Prostřednictvím účtu MyTomTom si můžete také objednat e-mail Novinky TomTom, který přináší novinky, informace o produktech a speciální nabídky společnosti TomTom a dalších společností podle našeho výběru. Od odebírání e-mailu Novinky TomTom se můžete kdykoli odhlásit kliknutím na příslušný odkaz v e-mailech, které jste obdrželi.

Pokud chcete svůj účet MyTomTom odstranit, navštivte stránku tomtom.com/support.

Nebudeme sdílet podrobnosti účtu MyTomTom s nikým dalším, pokud nebude pracovat na naši zodpovědnost, podle našich pokynů nebo výslovně a ze zákona podle nařízení z důvodu soudního procesu.


Řízení a zdokonalování služeb

Společnost TomTom uchovává informace, které nám sdělují, jak a kdy používáte naše služby. Patří sem informace o používaném zařízení a informace, které obdržíme během vašeho používání služby, jako jsou například polohy, trasy, cíle a vyhledávací dotazy. Společnost TomTom tyto údaje používá pro technickou diagnostiku, k odhalování podvodů a zneužívání, k vytváření přehledů o využití a ke zlepšování vlastních služeb. Údaje jsou ukládány pouze pro tyto účely a po omezenou dobu. Po uplynutí této doby jsou odstraněny. Společnost TomTom vás na základě těchto informací nemůže identifikovat a ani se o to nebude nepokoušet. Společnost TomTom využívá k ochraně informací před neoprávněným přístupem metody zabezpečení vycházející z oborových standardů. Společnost TomTom neposkytne nikomu dalšímu přístup k informacím, ani je nepoužije za jiným účelem, pokud to nebude výslovně a ze zákona nařízeno z důvodu soudního procesu.