close

Podmínky používání

Přečtěte si podmínky, které platí při návštěvě webových stránek TomTom a využívání online obchodů společnosti TomTom.

Seznam definicí
Integrované zařízení Jakýkoli výrobek zabudovaný do vozidla, který vám prodala třetí strana. Výrobek Veškerý hardware, položky a příslušenství, zejména:
– Veškerá navigační zařízení (kromě vestavěných zařízení)
– Sportovní zařízení
– Průvodní položky a příslušenství Podmínky a ustanovení Všeobecné obchodní podmínky společnosti TomTom uvedené na adrese http://www.tomtom.com/legal/ Podmínky používání Tyto podmínky používání webových stránek společnosti TomTom. Materiál třetích stran Obsah, softwarové kódy, data, informace, funkce, další obsah a algoritmy licencované nebo jinak poskytnuté jinými subjekty než společnost TomTom. Obsah TomTom Veškeré informace, texty, soubory, skripty, grafické prvky, fotografie, zvuky, hudba, videa, interaktivní vlastnosti, funkce nebo jiné obdobné materiály poskytnuté společností TomTom. Webové stránky TomTom Veškeré webové stránky poskytnuté společností TomTom, které jsou vám přístupné bez předchozí registrace nebo přihlášení, zejména:
www.tomtom.com
www.routes.tomtom.com
www.places.tomtom.com Uživatel Libovolný uživatel webových stránek TomTom.

1. Rozsah

Zjistěte, na co se vztahují naše podmínky používání a co zahrnují.

Tyto podmínky používání se vztahují na používání webových stránek společnosti TomTom a vymezují práva, povinnosti a omezení při používání webových stránek TomTom.

Tím, že budete pokračovat v používání webových stránek TomTom, všechny tyto podmínky používání, včetně doplňků a dodatků k nim, přijímáte a jste povinni se jimi řídit.

Společnost TomTom je oprávněna tyto podmínky používání kdykoli změnit, a to po předchozím oznámení i bez něj, s účinností od okamžiku umístění nového znění podmínek na webové stránky TomTom. Webové stránky TomTom pravidelně kontrolujte. Pokračující používání webových stránek TomTom bude považováno za váš souhlas s aktualizovaným zněním podmínek.


2. Všeobecné poznámky

Tato část poskytuje informace obecné povahy. Mají vám pomoci lépe pochopit účel těchto podmínek používání.

PŘEDTÍM, NEŽ ZAČNETE POUŽÍVAT WEBOVÉ STRÁNKY SPOLEČNOSTI TOMTOM, PŘEČTĚTE SI TYTO PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ.

Webové stránky společnosti TomTom provozuje buď společnost TomTom Inc., jste-li obyvatelem USA nebo Kanady, nebo TomTom International BV, pokud bydlíte kdekoli jinde.

Jste-li obyvatelem USA nebo Kanady, smluvními stranami těchto podmínek používání jste vy a společnost TomTom Inc., korporace registrovaná ve státě Massachusetts, se sídlem na adrese 24 New England Executive Park # 410, Burlington, MA 01803, USA, registrační číslo společnosti: 571139414; v ostatních případech jste smluvními stranami těchto podmínek používání vy a TomTom International B.V., soukromá společnost s omezeným ručením, se sídlem v Amsterodamu na adrese De Ruijterkade 154 (1011 AC) Amsterodam, Nizozemsko, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Obchodní komorou v Nizozemsku pod číslem 34076599, které bylo přiděleno daňové identifikační číslo NL 8007.65.679.B.01. (v obou případech „TomTom“).

Tím, že vstupujete na webové stránky TomTom nebo je používáte, potvrzujete, že jste si tyto podmínky používání přečetli, rozumíte jim a zavazujete se je dodržovat, včetně příslušných právních předpisů, bez ohledu na to, zda máte u společnosti TomTom registrovaný účet či nikoli.

Pokud s těmito podmínkami používání nesouhlasíte, webové stránky společnosti TomTom nepoužívejte. Na váš nákup prostřednictvím webových stránek TomTom se mohou vztahovat další podmínky, včetně všeobecných obchodních podmínek [www.tomtom.com/legal], a může se stát, že budete vyzváni k tomu, abyste tyto další podmínky výslovně přijali. Tyto dodatečné podmínky mohou doplnit tyto podmínky používání, případně pokud jsou s těmito podmínkami používání v rozporu, budou těmto podmínkám používání nadřazeny.

Souhlasíte s tím, že každé oznámení, dohoda, sdělení nebo jiná forma komunikace, kterou vám společnost TomTom zašle elektronicky během vašeho používání webových stránek TomTom bude vyhovovat veškerým právním požadavkům na komunikaci.

Přestože zajištění přesnosti informací na webových stránkách TomTom věnujeme velkou pozornost, nepřebírá za ně společnost TomTom žádnou odpovědnost. Tyto webové stránky TomTom a obsah TomTom jsou poskytovány „tak, jak jsou“ a „tak, jak jsou k dispozici“. Webové stránky TomTom můžeme čas od času aktualizovat a kdykoli můžeme provést změnu obsahu TomTom. Webové stránky TomTom mohou obsahovat odkazy na určitý obsah TomTom, který nemusí být v konkrétní zemi k dispozici nebo v ní nesmí být poskytován. Další informace získáte od našeho místního zástupce.


3. Omezení používání

Tyto podmínky vám umožní lépe pochopit, jak lze webové stránky TomTom zákonně používat.

Webové stránky TomTom a obsah TomTom smíte používat pouze k legálním účelům. Zavazujete se, že na stahovaných, vytištěných nebo jinak získaných materiálech prostřednictvím webových stránek TomTom nebudete pozměňovat žádná oznámení o vlastnickým právech ani je z nich nebudete odstraňovat. Zavazujete se, že nebudete pozměňovat, kopírovat, překládat, vysílat, předvádět formou představení, zobrazovat, šířit, vkládat do rámců, reprodukovat, znovu publikovat, stahovat, zobrazovat, přidávat, přenášet nebo prodávat žádný obsah dostupný prostřednictvím webových stránek TomTom.

Nejste oprávněni: (i) upravovat, pozměňovat, editovat, slučovat či jinak měnit formát nebo pořadí, v němž jsou vám výsledky vyhledávání doručeny prostřednictvím webových stránek TomTom, včetně úpravy, pozměňování, editování nebo jiných změn týkajících se ochranných známek, jež se zobrazují jakou součást výsledků vyhledávání; (ii) kombinovat, směšovat nebo slučovat výsledky vyhledávání s výsledky vyhledávání pomocí jiných vyhledávacích služeb, včetně Google Local Search; (iii) výsledky vyhledávání dále prodávat, uvádět na trh, sdružovat s jinými výrobky či službami, případně z nich jinak odvozovat jakékoli příjmy, a to přímo ani nepřímo, nebo jakékoli třetí straně dovolit, aby z výsledků vyhledávání odvozovala své příjmy; (iv) podnikat jakékoli kroky, jež by mohly znemožnit, bránit, zkreslovat nebo jinak narušovat schopnost společnosti TomTom vypočíst reklamní příjmy generované výsledky vyhledávání.

Zavazujete se, že webové stránky TomTom nebudete používat žádným způsobem, který by mohl narušovat práva třetích stran.

Zavazujete se, že nebudete používat žádné nástroje dolování dat, roboty, scraping (včetně screen scrapingu) nebo podobné nástroje sběru dat. Zavazujete se, že nepodniknete žádné kroky, které by mohly ohrozit bezpečnost webových stránek TomTom, způsobit jejich nepřístupnost ostatním nebo jinak ohrožovat webové stránky TomTom, případně obsah TomTom.

Společnost TomTom si vyhrazuje právo pozastavit nebo ukončit váš přístup na webové stránky TomTom, pokud se společnost TomTom bude na základě vlastního uvážení domnívat, že jste porušili tyto podmínky používání.


4. Duševní vlastnictví

Zjistěte, jakým způsobem je obsah webových stránek TomTom chráněn autorským právem. Detailní informace ohledně adresy IP naleznete v části Duševní vlastnictví.

Veškeré předměty duševního vlastnictví týkající se webových stránek TomTom jsou majetkem společnosti TomTom, jejích přidružených společností a poskytovatelů licencí. Mezi tyto předměty patří (nikoli výlučně) materiály chráněné autorským právem, ochrannou známkou nebo patentovými předpisy. Veškeré ochranné známky týkající se výrobků nebo služeb a obchodní názvy (například název TomTom a logo se dvěma rukama) jsou vlastněny, registrovány nebo licencovány společností TomTom N.V. a jejími přidruženými společnostmi. Veškerý obsah na webových stránkách TomTom je kolektivní dílo podle autorskoprávních předpisů Spojených států nebo Nizozemska a jiných zemí a je zákonem chráněným majetkem společnosti TomTom. Veškerá práva vyhrazena. Nic z obsahu těchto podmínek používání se nebude vykládat, jakoby vám byla udělena jakákoli licence k právům duševního vlastnictví.

Software, který je k dispozici například formou stahování nebo kontinuálního přenosu dat (tzv. streamingu) z webových stránek TomTom nebo jejich prostřednictvím, je poskytován na základě licence podléhající podmínkám příslušné licenční smlouvy nebo jiným příslušným podmínkám. Nebude-li v příslušné licenční smlouvě nebo jiných podmínkách uvedených výše stanoveno jinak, je tento software poskytován k použití pouze na webových stránkách TomTom a jakékoli další kopírování, reprodukce nebo následná distribuce je výslovně zakázána. Případné záruky týkající se tohoto software platí pouze v rozsahu výslovně uvedeném v příslušné licenční smlouvě. Společnost TomTom tímto výslovně odmítá veškerá další prohlášení a záruky libovolného druhu týkající se tohoto software, ať výslovné či mlčky předpokládané.


5. Ochrana osobních údajů a cookies

Podrobné informace o shromažďování a používání osobních údajů na webových stránkách TomTom a používání souborů cookies jsou uvedeny v našem Prohlášení o ochraně osobních údajů [www.tomtom.com/legal], které je formou odkazu začleněno do těchto podmínek používání. Chcete-li se o tom, jakým způsobem společnost TomTom nakládá s vašimi osobními údaji, a o používání souborů cookies společností TomTom dozvědět více, přečtěte si prohlášení společnosti TomTom o ochraně osobních údajů na webových stránkách tomtom.com/legal/privacy.


6. Webové stránky třetích stran

Webové stránky TomTom mohou obsahovat odkazy na webové stránky třetích stran, jež jsou zařazeny výhradně v zájmu usnadnění jejich používání. Společnost TomTom tyto webové stránky třetích stran neschvaluje, nemonitoruje ani nad nimi nemá kontrolu. Tyto stránky třetích stran mají vlastní podmínky používání a zásady ochrany osobních údajů. Pokud tyto odkazy použijete, opustíte naše webové stránky. Společnost TomTom neodpovídá za obsah nebo zásady webových stránek třetích stran a na tyto webové stránky třetích stran přistupujete na své vlastní riziko.


7. Mobilní služby a přístup

V případě, že webové stránky TomTom obsahují funkce, které jsou k dispozici pro některá mobilní zařízení nebo prostřednictvím připojení před takové mobilní zařízení (např. tethering), berete na vědomí a souhlasíte s tím, že tato služba podléhá poplatkům vašeho poskytovatele a v některých případech i poplatkům za tethering. Ne všechny mobilní služby budou funkční pro všechny poskytovatele nebo výrobky.


8. Odškodnění

Zavazujete se, že společnost TomTom, její přidružené společnosti, vedoucí pracovníky, členy statutárních orgánů, zaměstnance, obchodní zástupce, poskytovatele licencí a dodavatele odškodníte, budete hájit a chránit vůči všem nárokům, ztrátám, závazkům, výdajům, škodám a nákladům, včetně poplatků za právní zastoupení, vyplývajícím z vašeho užívání webových stránek TomTom, vašeho jednání v souvislosti s nimi nebo vašeho jednání ve vztahu k jiným uživatelům, nebo z jakéhokoli porušení těchto podmínek používání, libovolného zákona či práva jakékoli třetí strany, případně se shora uvedeným jakýmkoli způsobem souvisejícím.


9. Zřeknutí se záruky

Věnujte prosím zvláštní pozornost této části. V této části zjistíte, v jakém rozsahu je společnost TomTom odpovědná za provoz webových stránek TomTom a za obsah TomTom, který se na nich nachází.

Webové stránky TomTom, včetně obsahu TomTom a materiálů třetích stran nacházejících se na těchto webových stránkách TomTom, jsou poskytovány „tak, jak jsou“ a bez záruk jakéhokoli druhu. V maximálním rozsahu povoleném zákonem odmítá společnost TomTom veškeré záruky, výslovné či mlčky předpokládané, týkající se provozu webových stránek TomTom a obsahu TomTom.

Společnost TomTom neposkytuje žádné záruky ani prohlášení ohledně bezpečnosti webových stránek TomTom. Berete na vědomí, že veškeré odesílané informace mohou být zachyceny neoprávněnými třetími stranami a společnost TomTom nemůže zaručit ani přislíbit žádné konkrétní výsledky plynoucí z používání webových stránek TomTom. Společnost TomTom neprohlašuje ani neručí za to, že webové stránky TomTom budou v provozu bez přerušení nebo bez chyb, že případné chyby budou odstraněny nebo že se na webových stránkách TomTom či na serveru, jehož prostřednictvím jsou k dispozici, nevyskytují viry či jiné škodlivé jevy.

V maximálním rozsahu povoleném zákonem neposkytuje společnost TomTom žádné záruky ani prohlášení týkající se používání obsahu TomTom na webových stránkách TomTom z hlediska správnosti, přesnosti, přiměřenosti, užitečnosti, spolehlivosti ani jinak. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že obsah TomTom stahujete nebo jinak získáváte na své vlastní riziko a budete výlučně odpovídat za vlastní používání a případné škody na svém zařízení, přes které přistupujete na webové stránky TomTom, ztrátu dat nebo jinou škodu libovolného druhu, která může nastat. Společnost TomTom si vyhrazuje právo kdykoli bez oznámení změnit libovolný obsah TomTom i jiné položky používané nebo obsažené na webových stránkách TomTom. Některé státy nepovolují omezení záruk nebo výjimky z nich, proto se shora uvedená omezení na vás nemusí vztahovat.


10. Omezení odpovědnosti

V této části zjistíte, za jakých podmínek nese společnost TomTom odpovědnost za poškození způsobená webovými stránkami TomTom a obsahu TomTom. Tato část nemá vliv na vaše práva plynoucí z platných závazných vnitrostátních právních předpisů.

Nic z toho, co je uvedeno v těchto podmínkách používání, nevylučuje ani neomezuje odpovědnost společnosti TomTom za úmrtí nebo úraz, k němuž dojde na základě nedbalosti, podvodu nebo záměrně zkreslených prohlášení, případně ve vztahu k mlčky předpokládaným zárukám uvedeným v článcích 12 až 15 zákona o prodeji zboží z roku 1979 nebo zákona o ochraně spotřebitele z roku 1987, nebo vaše zákonná práva týkající se vadných výrobků nebo výrobků neodpovídajících popisu, případně odpovědnost za jakýkoli jiný závazek, který podle příslušného práva nelze vyloučit nebo omezit.

S výhradou shora uvedeného nebudou v maximálním rozsahu povoleném příslušnými předpisy společnost TomTom ani její přidružené společnosti, dodavatelé a/nebo subdodavatelé odpovídat vám ani žádné třetí straně za žádné přímé, zvláštní, náhodné, nepřímé nebo následné škody, včetně ušlého zisku, ztráty zakázky, přerušení podnikatelské činnosti, škody, ať již smluvní nebo na základě deliktu (včetně nedbalostního), porušení zákonné povinnosti nebo jinak, k nimž došlo na základě:

–    používání webových stránek TomTom nebo nemožnosti přístupu na tyto stránky,

–    používání libovolného obsahu TomTom zobrazovaného na webových stránkách TomTom nebo spoléhání se na tento obsah,

–    ztráty dat nebo informací a podobně v důsledku přístupu na webové stránky TomTom, včetně obsahu TomTom, jejich použití nebo nemožnosti přístupu na ně či jejich používání,

–    jednání jiných uživatelů (online i offline), případně účasti na akci TomTom,

nebo v souvislosti se shora uvedeným. Tato ujednání platí i v případě, že byla společnost TomTom na možnost vzniku takových škod upozorněna. Přebíráte plnou odpovědnost za vlastní používání webových stránek TomTom a obsahu TomTom. Vaším jediným opravným prostředkem vůči společnosti TomTom ve vztahu k používání webových stránek TomTom je možnost ukončit jejich používání.

Neodpovídáme za žádné ztráty ani škody způsobené virem, útokem DDoS nebo jiným technologicky škodlivým materiálem, který může nakazit vaši výpočetní techniku, počítačové programy, data nebo jiný chráněný materiál na základě vašeho použití webových stránek TomTom nebo stažení libovolného obsahu TomTom, případně návštěvy libovolných souvisejících webových stránek.

S ohledem na shora uvedené, pokud bude společnost TomTom shledána vůči vám odpovědnou za jakoukoli škodu nebo ztrátu, která jakýmkoli způsobem souvisí s vaším přístupem na stránky TomTom nebo jejich používáním, případně nemožností přístupu na ně nebo jejich používání, nebude souhrnná výše odpovědnosti v rámci webových stránek TomTom na základě žádného jednotlivého nároku ani v souhrnu překračovat částku 350 USD. Rozhodné právo nemusí povolovat omezení nebo vyloučení odpovědnosti či náhodných nebo následných škod, takže shora uvedené omezení nebo vyloučení pro vás nemusí platit.

Je-li vám dodán libovolný výrobek či několik výrobků, mohou v důsledku takového dodání platit jiná omezení a vyloučení odpovědnosti, která jsou uvedena v našich všeobecných obchodních podmínkách [www.tomtom.com/legal].


11. Rozhodné právo a příslušný soud

Pokud máte trvalý pobyt na území USA nebo Kanady, souhlasíte s tím, že se tyto podmínky používání a obsah TomTom ve všech ohledech řídí podle zákonů státu New York (USA), bez ohledu na případná kolizní ustanovení, a že veškeré spory, nároky nebo soudní pře přímo či nepřímo vyplývající z podmínek používání nebo obsahu TomTom, případně s nimi související, budou řešeny individuálně, bez připuštění jakékoli formy hromadné žaloby, a výlučně před státními a federálními soudy na území města New York City ve státě New York (USA).

Máte-li trvalý pobyt mimo území USA, budou se veškeré spory, nároky nebo soudní pře přímo či nepřímo vyplývající z podmínek používání nebo obsahu TomTom, případně s nimi související, řídit nizozemským právem, bez ohledu na případná kolizní pravidla, která by vyplynula z použití práva jakékoli jiné jurisdikce, a budou řešeny výhradně soudy v nizozemském městě Amsterodam. Webové stránky TomTom ani tyto podmínky používání se neřídí Úmluvou OSN o mezinárodním prodeji zboží z roku 1980 a její použití se tímto výslovně odmítá.


12. Různé

Pokud to nebude vyloučeno rozhodným právem, musí být každá žaloba nebo nárok, jež případně můžete ve vztahu k webovým stránkám TomTom uplatnit, uplatněna do jednoho (1) roku od vzniku nároku či příčiny žaloby.

Skutečnost, že společnost TomTom nebude trvat na důsledném plnění kterékoli z podmínek používání nebo takové plnění nebude vymáhat, se nebude považovat za zřeknutí se takového ujednání nebo práva. Na znění či platnost těchto podmínek používání nebude mít vliv průběh jednání mezi stranami ani obchodní praxe. Společnost TomTom je oprávněna kdykoli bez oznámení postoupit svá práva a převést své povinnosti podle těchto podmínek používání na libovolnou třetí stranu.


13 Oddělitelnost

Bude-li některé ujednání těchto podmínek používání shledáno neplatným, zůstávají ostatní části těchto podmínek v plném rozsahu vymahatelnými. Bude-li některé ujednání těchto podmínek považováno za nezákonné, neplatné nebo nevymahatelné, bude na toto ujednání nahlíženo jako na oddělitelné a ostatní ujednání zůstávají v platnosti a plně vymahatelné.


14. Dotazy nebo připomínky

Budete-li mít jakékoli dotazy, návrhy nebo stížnosti týkající se webových stránek TomTom nebo těchto podmínek používání, případně se budete na TomTom chtít obrátit z libovolného jiného důvodu, kontaktujte nás prosím e-mailem prostřednictvím webových stránek http://www.tomtom.com/support/.