close

PODMÍNKY A USTANOVENÍ

Obchodní podmínky a ustanovení vztahující se k vašim objednávkám a k použití produktů a služeb společnosti TomTom zakoupených po 29. dubnu 2015.

Seznam definicí
Účet Váš účet TomTom zřízený prostřednictvím platformy nebo aplikace. Aplikace Jakákoli mobilní aplikace vytvořená společnosti TomTom, kterou si lze stáhnout prostřednictvím prodejce. Integrované zařízení Jakýkoli výrobek zabudovaný do vozidla, který vám prodala třetí strana. Platforma

Veškeré platformy poskytnuté společností TomTom, přes něž budete schopni přijímat služby. K těmto platformám patří zejména:
– TomTom MyDrive
– TomTom Home
– MyTomTom
– TomTom MySports
– diskuzní fórum TomTom
– a veškeré další online platformy

Výrobek

Veškerý hardware, položky a příslušenství, zejména:
– Veškerá navigační zařízení (kromě vestavěných zařízení)
– Sportovní zařízení
– Průvodní položky a příslušenství

Prodejce Jakýkoli online nebo offline prodejce nabízející výrobky, integrovaná zařízení, služby a aplikace, zejména obchodníci (s automobily) a prodejny aplikací z řad třetích stran. Služba

Jakákoli placená nebo bezplatná služba poskytovaná společností TomTom, elektronickými prostředky, buď na základě předplatného nebo jednorázově, zejména:
– mapy (předinstalované nebo stažené)
– informace o rychlostních radarech
– živé dopravní informace
– body zájmu
– informace o počasí
– ceny paliva
– hlasy
– Obsah TomTom
– Platformy

Podmínky a ustanovení Tyto podmínky a ustanovení společnosti TomTom International B.V., soukromé společnosti s omezeným ručením se sídlem v Amsterodamu na adrese De Ruijterkade 154 (1011 AC) Amsterodam, Nizozemí a zapsané v obchodním rejstříku vedeném holandskou obchodní komorou pod číslem 34076599, jejíž přidělené DIČ je NL 8007.65.679.B.01. Materiál třetích stran Obsah, softwarové kódy, data, informace, funkce, další obsah a algoritmy licencované nebo jinak poskytnuté jinými subjekty než společnost TomTom. Obsah TomTom Veškeré informace, texty, soubory, skripty, grafické prvky, fotografie, zvuky, hudba, videa, interaktivní vlastnosti, funkce nebo jiné obdobné materiály poskytnuté společností TomTom. Webové stránky TomTom

Veškeré webové stránky poskytnuté společností TomTom, které jsou vám přístupné bez předchozí registrace nebo přihlášení, zejména:
– www.tomtom.com
– www.routes.tomtom.com
– www.places.tomtom.com

Uživatelská data Obsah, který přidáte v aplikacích, na platformách nebo službách, případně jejich prostřednictvím, jako jsou sdělení, materiály, informace, data, názory, fotografie, profily, zprávy, poznámky, odkazy na webové stránky, hudba, videa, designy, grafické prvky, zvuky a jakýkoli další obsah, kromě rozsahu, v němž duševní vlastnictví ke shora uvedenému obsahu náleží společnosti TomTom nebo v němž společnost TomTom, její přidružené společnosti nebo poskytovatelé licencí shora uvedený obsah vlastní jinak. Data uživatelského obsahu Jakákoli uživatelská data, která poskytnete společnosti TomTom prostřednictvím použití nějaké aplikace, platformy, výrobku nebo služby, ale pouze v případě, že má TomTom právo tato data používat podle vašeho souhlasu s příslušnými produktovými informacemi, těmito obchodními podmínkami a prohlášením společnosti TomTom o ochranně osobních údajů, které vám společnost TomTom poskytla.

1 Rozsah

Tyto obchodní podmínky platí pro:

    i. každou objednávku, nákup nebo jinou formu pořízení:
        – výrobků a služeb přímo od společnosti TomTom a
        – aplikací prostřednictvím prodejce a dále
    ii. váš účet a jeho vytvoření a dále
    iii. využívání
        – všech výrobků, služeb, aplikací a dat uživatelského obsahu nebo přístup k nim a dále
        – integrovaných zařízení, kromě případů, kdy platí obchodní podmínky prodejce nebo třetí strany, která je výrobcem takového integrovaného zařízení, a dále
    iv. nahrávání a používánívašich uživatelských dat nebo přístup k nim.

(i) Odesláním objednávky na nákup nebo jinou formu pořízení výrobku, služby nebo aplikace a (ii) využíváním jakékoli platformy, služby nebo aplikace nebo přístupem k ní a (iii) založením účtu tyto obchodní podmínky včetně veškerých jejich doplňků a novelizací přijímáte a jste jimi vázáni.

Seznam definicí použitých v těchto obchodních podmínkách je uveden na konci tohoto dokumentu.


2 Vaše objednávka přímo prostřednictvím společnosti TomTom

V této části se popisuje, jak objednat výrobek nebo službu přímo prostřednictvím společnosti TomTom, co a jak zaplatíte a jak vám bude objednaná položka doručena.

2.1 Postup vytvoření objednávky

TomTom nabízí výrobky a služby prostřednictvím webových stránek, platforem a aplikací. Součástí těchto výrobků a služeb může být obsah TomTom a materiály třetích stran.

Chcete-li výrobek nebo službu objednat, koupit nebo jinou formou získat přímo od společnosti TomTom, můžete zadat objednávku prostřednictvím některé platformy, webových stránek TomTom nebo aplikace.

Veškeré podané objednávky musí být nejprve schváleny společností TomTom. Schválením ze strany společnosti TomTom je uzavřena smlouva formou potvrzení objednávky. Společnost TomTom si vyhrazuje právo odmítnout jakoukoli objednávku či její část a uplatnit maximální stanovené množství na objednávku. Všechny objednávky výrobků jsou limitovány dostupností výrobků na skladě.

2.2 Cena a platba

Některé výrobky a služby jsou placené. Ceny výrobků nebo služeb uvedené na webových stránkách společnosti a v aplikacích TomTom zahrnují daň z přidané hodnoty, standardní náklady na dopravu a případné manipulační poplatky. Nesete odpovědnost za jakékoli místní daně z prodeje, jiné případné daně a správní poplatky spojené s objednávkou. Ceny se mohou kdykoli změnit (v souladu s odstavcem „Ukončení a změny“ v článku „Práva společnosti TomTom“ v kapitole „Vaše použití“ těchto obchodních podmínek), ale tyto změny nebudou mít vliv na objednávky výrobků nebo služeb vystavené před datem změny.

Některé služby jsou poskytovány bezplatně. TomTom si vyhrazuje právo kdykoli se od nabídky takových bezplatných služeb odchýlit nebo ji zastavit. Bude-li služba do budoucna nabízena za poplatek, bude vás TomTom o této skutečnosti informovat. V takovém případě se můžete rozhodnout buď v používání služeb za tento poplatek pokračovat, nebo používání služeb ukončit.

Úhrada všech objednávek musí být provedena prostřednictvím platební služby zajištěné společností TomTom. Abyste mohli zadávat objednávky a používat tuto platební službu, musíte vložit údaje o své upřednostňované platební metodě, fakturační a dodací adrese (pokud připadá v úvahu) nebo jakékoli další údaje nezbytné pro vyřízení objednávky.

V případě, že inkaso prostřednictvím této platební služby neproběhne, zašle vám TomTom poštou fakturu ve výši pohledávky, kterou jste povinni uhradit šekem, poštovní poukázkou nebo platební kartou do 15 dnů ode dne vystavení faktury.

2.3 Doručení a riziko ztráty

TomTom bude usilovat o to, aby byl výrobek doručen do 30 dnů od přijetí objednávky. V případě objednání více výrobků si TomTom vyhrazuje právo doručit jednotlivé výrobky samostatně. TomTom dále usiluje o zpřístupnění služeb do 24 hodin od přijetí objednávky.

Výrobek bude doručen na vaši dodací adresu. Služba vám bude k dispozici ke stažení, případně doručena a zpřístupněna elektronicky. Okamžikem doručení výrobku na vás přechází riziko jeho poškození nebo ztráty. Riziko poškození nebo ztráty služby na vás přechází v okamžiku, kdy je vám služba zpřístupněna nebo elektronicky doručena.

V případě, že si výrobek nepřevezmete, vyhrazuje si TomTom právo naúčtovat vám přiměřené náklady na skladování výrobku do doby, kdy jej bude možno doručit.

Pokud se doručení nezdaří z důvodu, který je mimo kontrolu společnosti TomTom, vyhrazuje si společnost TomTom právo smlouvu zrušit a refundovat jakékoli zaplacené částky.

Pokud vám TomTom výrobek dodá, případně službu dodá nebo zpřístupní omylem, obraťte se na TomTom a vyžádejte si další pokyny (e-mailem prostřednictvím stránekhttp://www.tomtom.com/support).


3 Právo na zrušení objednávky z vaší strany

jako spotřebitel máte oprávnění svůj nákup zrušit do uplynutí omezené doby po nákupu. V této části se popisují podmínky, při jejichž splnění můžete uplatnit své právo zrušit objednávky výrobků, služeb a aplikací.

U výrobků nakoupených prostřednictvím TomTom jste oprávněni kupní smlouvu v období do 14 dnů od data doručení na vaši dodací adresu z libovolného důvodu zrušit. Společnost TomTom vrátí zaplacenou kupní cenu a původní náklady na dopravu (kromě dodatečných nákladů vyplývajících z jí zvoleného typu doručení jiného než nejméně nákladné standardní doručení, které nabízíme, nebo případů, kdy bylo objednáno více výrobků a vráceny byly jen některé z nich). Pokud se výslovně nedohodnete jinak, provede TomTom tuto úhradu pomocí stejných platebních prostředků, jaké jste použili pro svou původní transakci.

Chcete-li uplatnit své právo na zrušení, jste své rozhodnutí povinni společnosti oznámit tak, že ji budete do čtrnácti dnů od doručení informovat e-mailem odeslaným prostřednictvím stránky http://www.tomtom.com/support. Na jeho základě obdržíte autorizační číslo pro vrácení své objednávky. Můžete použít formulář pro odstoupení od smlouvy, který je k dispozici na adrese http://www.tomtom.com/support. Následně odešlete výrobek bez jakýchkoli podílů, břemen nebo jiných nároků neprodleně zpět na adresu uvedenou na poštovním štítku, který obdržíte po přidělení autorizačního čísla pro vrácení vaší objednávky.

Rozhodnete-li se kupní smlouvu zrušit a výrobek vrátit společnosti TomTom, ponesete odpovědnost za případné snížení hodnoty výrobku vyplývající z manipulace s ním, kromě případů, kdy je taková manipulace nezbytná ke stanovení povahy, vlastností a funkce výrobku.

Souhlasíte s tím, že vám společnost TomTom může naúčtovat veškeré náklady na dopravu a poštovné vzniklé v přímé souvislosti s vrácením výrobku.

V případě služeb získaných prostřednictvím společnosti TomTom souhlasíte s tím, že poskytování služeb společností TomTom bude zahájeno okamžitě - nebo alespoň co nejdříve - po přijetí vaší objednávky společností TomTom a že se bezprostředně po jejich poskytnutí vzdáváte svého práva na odstoupení od smlouvy.

V případě aplikací získaných prostřednictvím společnosti TomTom nebo prodejce souhlasíte s tím, že poskytování aplikací, jež jste získali, bude zahájeno okamžitě - nebo alespoň co nejdříve - po stažení aplikace a že se bezprostředně po jejich poskytnutí vzdáváte svého práva na odstoupení smlouvy.


4 Váš účet a předplatná

Zakoupení výrobku nebo služby, přístup k použití služby, aplikace nebo dat uživatelského obsahu, případně správa vašich uživatelských dat či dat uživatelského obsahu může vyžadovat vytvoření účtu TomTom. V této části zjistíte, jaká jsou vaše práva a povinnosti v souvislosti s vaším účtem a předplatným. Dozvíte se zde také, jak můžete vy sami nebo společnost TomTom zrušit svůj účet nebo předplatné.

4.1 Váš účet: registrace a správa

Za účelem následujících úkonů po vás může být požadováno, abyste si zřídili účet a následně se přihlásili k příslušné platformě:

    i.  objednávka výrobku nebo služby;
    ii. přístup k použití služby, aplikace nebo dat uživatelského obsahu (získaných přímo od společnosti TomTom nebo přes prodejce) a
    iii. možnost nahrávat nebo stahovat uživatelská data nebo data uživatelského obsahu.

Bez ohledu na své právo použít při zřizování účtu pseudonym („alias“ neboli „přezdívku“) se zavazujete při registraci uvést o sobě pravdivé informace. Údaje na svém účtu udržujte aktuální a v případě zásadních změn proveďte bez zbytečného odkladu jejich změnu.

Služby, aplikace a data uživatelského obsahu jsou určena výhradně pro uživatele ve věku od osmnácti (18) let. Prohlašujete a zaručujete se, že jste ve věku 18 nebo více let. Bez souhlasu příslušné strany nezřizujte účet jménem jiné osoby, skupiny nebo subjektu, ani neprodávejte nebo nepřevádějte svůj profil či účet.

Za veškeré aktivity realizované na vašem účtu nebo jeho prostřednictvím odpovídáte vy. Odpovídáte za své vlastní uživatelské jméno a s ním související aktivity. TomTom neodpovídá za ztráty vyplývající z neoprávněného použití vašeho účtu, bez ohledu na to, zda k němu došlo s vaším vědomím nebo bez něj.

Pokud zjistíte, že došlo k přístupu třetích stran ke službám, aplikacím, uživatelským datům nebo datům uživatelského obsahu na vašem účtu, případně k jejich použití, jste o této skutečnosti povinni neprodleně informovat společnost TomTom.

4.2. Předplatná

Službu lze nabízet na individuální bázi nebo na bázi předplatného. Máte-li předplatné, bude vám služba poskytována pravidelně nebo kontinuálně.

Smlouva o předplatném se uzavírá na dobu neurčitou, pokud se s vámi společnost TomTom nedohodla na době určité.

4.3 Zrušení vašeho účtu nebo předplatného

Budete-li chtít svůj účet nebo předplatné zrušit, můžete tak učinit kontaktováním společnosti TomTom prostřednictvím stránky http://www.tomtom.com/support, kde zvolíte možnost „Kontaktujte nás“. Výpovědní lhůta je 30 dnů.

Společnost TomTom je váš účet nebo předplatné oprávněna zrušit i z neutrálního důvodu (a aniž by tím byla dotčena její práva na zrušení podle článku „Ukončení a omezení v případě porušení z vaší strany“ těchto obchodních podmínek). TomTom se vás o hrozícím zrušení bude snažit vždy v maximální možné míře informovat, v každém případě vás ale uvědomí minimálně třicet (30) dnů předtím, než přistoupí ke zrušení účtu.

V případě zrušení vašeho účtu nebo předplatného jste povinni zničit veškeré kopie obsahu TomTom a všechny jeho součásti.

Po zrušení účtu nebudete mít nadále přístup k žádným údajům, včetně svých uživatelských dat. Přesun uživatelských dat, která si chcete uchovat, před dokončením zrušení je na vaši odpovědnost.

Má-li vaše předplatné časově omezenou platnost, bude po uplynutí doby platnosti ukončeno automaticky.


5 Vaše používání

Licence, v rámci níž vám společnost TomTom poskytuje oprávnění k přístupu k použití služeb TomTom a aplikací se řídí určitými pravidly používání. V této části zjistíte, jaká jsou vaše práva na používání a odpovědnosti, pokud jde o uživatelská data a data uživatelského obsahu, a rovněž jaká jsou práva a povinnosti společnosti TomTom týkající se téhož obsahu.

5.1 Vaše práva na používání

5.1.1 Služby a aplikace

TomTom vám uděluje povolení přístupu ke službám i aplikacím získaným přímo od společnosti TomTom nebo přes prodejce a k jejich používání, a to v souladu s těmito obchodními podmínkami. V případě, že je služba nebo aplikace určena k pořízení formou nákupu, bude vám oprávnění k přístupu a používání takové placené služby nebo aplikace uděleno po provedení nákupu.

5.1.2 Obsah TomTom

Součástí služeb a aplikací bude určitý obsah TomTom. Tímto se vám uděluje licence používat obsah TomTom, který je vám poskytnut jako součást výrobku, služby nebo aplikace nebo jejich prostřednictvím, a to za podmínek uvedených v tomto odstavci.

Tato licence je nevýhradní a nepřenositelná. Součástí této licence není nárok na budoucí upgrady, aktualizace, doplňky ani podporu nebo technickou pomoc související se službou, aplikací nebo obsahem TomTom, pokud společnost TomTom výslovně neuvedla, že nárok na ně je nedílnou součástí výrobku, služby nebo aplikace.

V případě, že obdržíte upgrady, aktualizace doplňky nebo podporu či technickou pomoc související se službou, aplikací nebo obsahem TomTom, bude se jejich používání řídit těmito obchodními podmínkami a může být zpoplatněno. O této skutečnosti budete předtím, než vám TomTom příslušný upgrade, aktualizaci nebo doplněk dodá, informováni a požádáni o souhlas s ní.

Zejména pro Mapy TomTom (jednu ze služeb TomTom) pak navíc platí následující ujednání:

    i. ohledně dat týkajících se Číny: souhlasíte s tím, že libovolná služba obsahující data týkající se Číny může podléhat dodatečným obchodním podmínkám, které vám budou poskytnuty, jakmile je bude mít TomTom k dispozici. Data týkající se Číny není povoleno vyvážet z Číny.
    ii. ohledně dat týkajících se Indie: souhlasíte s tím, že libovolná služba obsahující data týkající se Indie může podléhat dodatečným obchodním podmínkám, které vám budou poskytnuty, jakmile je bude mít TomTom k dispozici.
    iii. ohledně dat týkajících se Jižní Koreje: souhlasíte s tím, že libovolná služba obsahující data týkající se Koreje může podléhat dodatečným obchodním podmínkám, které vám budou poskytnuty, jakmile je bude mít TomTom k dispozici. Data týkající se Koreje není povoleno vyvážet z Jižní Koreje.

5.1.3 Uživatelská data a data uživatelského obsahu

TomTom vám uděluje povolení (i) nahrávat a používat uživatelská data a dále (ii) nahrávat, používat a upravovat data uživatelského obsahu, to vše v souladu s těmito obchodními podmínkami.

Tím, že nahrajete libovolná uživatelská data, nepozbýváte žádná svá případná práva k nim.

Tím, že nahrajete svá data uživatelského obsahu, nepozbýváte žádná svá případná práva k nim. Tímto však společnosti TomTom poskytujete celosvětovou, časově neomezenou, neodvolatelnou, nevýhradní, bezúplatnou, převoditelnou licenci, která ji opravňuje používat, nahrávat, upravovat, distribuovat, postupovat formou následné licence, zpětně analyzovat, dekompilovat nebo rozebírat a zobrazovat taková data uživatelského obsahu nebo odkazy na ně v libovolné formě a prostřednictvím jakéhokoli média.

Pokud se domníváte, že nějaké vaše dílo bylo neoprávněně zkopírováno a přidáno ke službám, aplikacím nebo na webové stránky TomTom, takže došlo k porušení autorských práv, poskytněte nám následující informace: (i) jméno, adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu a elektronický nebo písemný podpis vlastníka autorských práv; (ii) popis autorského díla, u nějž nárokujete porušení autorských práv; (3) popis místa, kde ve službách, aplikacích nebo na webových stránkách TomTom se nachází materiál, který podle vás porušuje autorská práva; (iii) písemné prohlášení o tom, že se v dobré víře domníváte, že sporné použití není schváleno vlastníkem autorských práv (5) vaše prohlášení, učiněné pod trestem křivé výpovědi, že shora uvedené informace ve vašem oznámení jsou přesné a že jste vlastník autorských práv nebo osoba oprávněná jednat v zastoupení vlastníka autorských práv. Dodržení těchto požadavků je z právního hlediska nezbytné pro vyhovující oznámení o porušení autorských práv společnosti TomTom. Stížnosti na porušení autorských práv zasílejte na adresu: illegalproduct@tomtom.com.

Pokud se jedná o data uživatelského obsahu jiných uživatelů, poskytuje vám TomTom právo taková data uživatelského obsahu používat, upravovat a nahrávat v souladu s těmito obchodními podmínkami.

5.2 Vaše povinnosti a závazky při používání

5.2.1 Vaše vlastnická práva k uživatelským datům a datům uživatelského obsahu

TomTom si nenárokuje žádná vlastnická práva k uživatelským datům a datům uživatelského obsahu Tímto potvrzujete a ručíte za to, že vlastníte nebo držíte potřebné licence, práva, souhlasy a povolení k tomu, abyste mohli nahrávat k uživatelská data a data uživatelského obsahu a udělit společnosti TomTom veškerá práva udělená v těchto obchodních podmínkách, včetně práva udělit jiným uživatelům služeb, aplikací a webových stránek TomTom povolení v souladu s těmito obchodními podmínkami používat a upravovat a nahrávat vaše data uživatelského obsahu.

5.2.2 Omezení práva pozměňovat výrobky, služby a aplikace

Jinak, než jak je povoleno příslušnou legislativou nebo výslovně umožněno prostřednictvím technologií nebo prostředků, které vám poskytla společnost TomTom formou výrobků, služeb a aplikací, nebudete - a ani nedovolíte jiné osobě - měnit, narušovat nebo upravovat výrobky, služby a aplikace ani žádnou jejich část (bez ohledu na to, zda jste je získali přímo od společnosti TomTom nebo prostřednictvím prodejce), analyzovat je pomocí zpětného inženýrství, dekompilace nebo rozebírání výrobků, služeb a aplikací, s cílem vytvořit jiné výrobky z nich odvozené nebo prolomit či obejít kódování, případně umožnit takové úkony třetím stranám.

5.2.3 Nahlašování a upuštění od zneužití

Vezměte prosím na vědomí, že společnost TomTom nenese odpovědnost za pravidelné monitorování žádných služeb, aplikací a dat uživatelského obsahu. Dozvíte-li se o jakémkoli zneužití služeb, aplikací nebo dat uživatelského obsahu ze strany libovolného uživatele, nahlaste takové zneužití společnosti TomTom prostřednictvím stránky http://www.tomtom.com/support

Přístupem ke službám a aplikacím, jejich používáním, nahráváním nebo používáním uživatelských dat nebo dat uživatelského obsahu se zavazujete zdržet se veškerého nevhodného chování, mezi které může mimo jiné patřit:

    i. Použití k propagačním účelům a placené použití: použití služeb a aplikací, případně uživatelských dat nebo dat uživatelského obsahu, k reklamním, propagačním nebo marketingovým účelům či za účelem prodeje tak, že prostřednictvím služeb a aplikací budete umisťovat pobídky nebo jakýkoli jiný komerční obsah. Kromě toho se dále zavazujete zdržet se přímého či nepřímého účtování poplatků jakékoliv třetí straně za používání služeb a aplikací nebo dat uživatelského obsahu, případně takové platby od třetích stran přijímat. Dále se zavazujete zdržet se veškerého vkládání služeb a aplikací nebo dat uživatelského obsahu do rámů nebo jejich zrcadlení na webových stránkách.
    ii. Elektronické útoky: akce týkající se služeb a aplikací, jejichž cílem je obcházet, rušit, narušovat, poškozovat, deaktivovat, přetěžovat nebo omezovat funkčnost softwaru nebo hardwaru, telekomunikačního zařízení, (bezpečnostních) technologií, služeb a aplikací. Zavazujete se nepřidávat uživatelská data ani data uživatelského obsahu obsahující softwarové viry, programy nebo jiný počítačový kód. Kromě toho se zavazujete nenahrávat uživatelská data ani data uživatelského obsahu, jejichž součástí by mohlo být odesílání nebo zpřístupňování materiálů obsahujících viry, trojské koně, červy, časované bomby nebo jakýkoli jiný obdobný software, který by mohl poškodit činnost serverů, počítačů nebo sítí společnosti TomTom, případně účtů, počítačů či sítí uživatele nebo výrobek v držení uživatele. Kromě toho se zavazujete zdržet se užívání nebo spouštění jakýchkoli automatických systémů, zejména „robotů“ a „pavouků“, které ke službám a aplikacím přistupují způsobem, při němž se na servery TomTom odesílá více zpráv nebo požadavků, než kolik lze přiměřeně očekávat, že vyprodukuje jakýkoli řádný soukromý uživatel služeb a aplikací za podobný časový úsek pomocí konvenčního systému. Kromě toho se dále zavazujete zdržet se pokusů získat bez oprávnění přístup k účtům, počítačům či sítím jiných uživatelů nebo tyto účty, počítače či sítě narušovat.
    iii. Rozesílání nevyžádané pošty nebo obtěžování: vkládání dat uživatelského obsahu, jehož součástí je rozesílání „nevyžádané pošty“, „řetězových dopisů“ nebo nevyžádané hromadné korespondence neboli „spamů“;
    iv. Naznačování účasti společnosti TomTom: zobrazování dat uživatelského obsahu způsobem, který naznačuje, že společnost TomTom je ve vztahu nebo spojení s daty uživatelského obsahu, který je zavádějící, urážlivý, nezákonný, škodlivý, neupřímný, hanlivý, pomlouvačný, obscénní, vulgární, nenávistný, porušuje jakékoli právo třetí strany, je jiným způsobem nezákonný nebo poškozuje práva k duševnímu vlastnictví společnosti TomTom,
    v. Zavádějící obsah: odesílání dat uživatelského obsahu podporujících informaci, o níž víte, že je falešná nebo zavádějící;
    vi. Poškozování, porušování zákonů nebo práv jiných osob: vkládání dat uživatelského obsahu, který porušuje práva jakékoliv jiné osoby, včetně autorského práva, ochranné známky, patentu, obchodního tajemství, ochrany osobních údajů, veřejného povědomí či jiná osobnostní nebo majetková práva. Navíc se zavazujete nevkládat data uživatelského obsahu, činit jakékoli kroky nebo používat služby a aplikace způsobem, který porušuje jakýkoli zákon nebo propaguje nezákonné aktivity. Dále se zavazujete, že nebudete přímo ani prostřednictvím odkazu přidávat obsah, který je nezákonný, urážlivý, hanlivý, pomlouvačný, poškozující práva, pobuřující, klamný, nepřesný, zavádějící, zlomyslný, podvodný, nepravdivý, neslušný, škodlivý, obtěžující, zastrašující, ohrožující, nenávistný, nemístný, vulgární, obscénní, pornografický, násilný, sexuálně explicitní, narušující soukromí či veřejné povědomí, duševní vlastnictví, vlastnická nebo smluvní práva, urážlivý v sexuálním, rasovém, kulturním nebo etnickém kontextu, poškozující nebo ohrožující bezpečnost jiných, používající nebo vkládající bez jejich výslovného souhlasu osobní údaje (například telefonní čísla, domácí nebo e-mailové adresy, jména nebo příjmení), fotografie nebo jiné obrázky jiných uživatelů nebo třetích osob, případně se jich týkající, nebo obsah, který je jinak závadný.
     vii. Sběr nebo publikování dat: mějte na paměti, jaké osobní údaje sdílíte. Zdržíte se získávání nebo snah o získání dat prostřednictvím libovolných služeb, aplikací nebo dat uživatelského obsahu, kromě případů, kdy má TomTom v úmyslu taková data poskytnout nebo vám je dá k dispozici. Dále se zavazujete, že nebudete nahrávat data uživatelského obsahu obsahující stránky s omezeným nebo heslem zabezpečeným přístupem, ani skryté stránky či obrázky;
    viii. Jakékoli další nezákonné nebo nežádoucí způsoby použití: použití služeb, aplikací nebo dat uživatelského obsahu jakýmkoli nezákonným způsobem nebo v rozporu s těmito obchodními podmínkami. Dále se zavazujete zdržet se porušování jakéhokoli etického kodexu nebo jiných pokynů, jež se mohou vztahovat na služby, aplikace a/nebo data uživatelského obsahu.

5.2.4 Odmítnutí odpovědnosti za interakce mezi uživateli

Za svou interakci s jinými osobami, ať online či osobně, nesete odpovědnost pouze vy. TomTom neodpovídá za ztráty nebo škody vyplývající z jakékoli interakce s jinými uživateli, osobami, které poznáte prostřednictvím služeb a aplikací, nebo osobami, které vás naleznou na základě informací vložených do služeb a aplikací nebo jejich prostřednictvím. Při veškeré interakci s ostatními uživateli služeb a aplikací se zavazujete přijmout přiměřená preventivní opatření a před osobním setkáním s jinou osobou provést její nezbytné prověření. Společnost TomTom není nijak zavázána zapojit se do jakéhokoli sporu uživatelů, po vlastním uvážení tak však může učinit.

5.2.5 Odmítnutí odpovědnosti ve vztahu k postavení amatérského sportovce

Odpovídáte za zajištění toho, aby vaše používání služeb a aplikací, případně účast na nich, nenarušila vaši způsobilost jednat jako jako amatérský sportovec. Ověřte si u své amatérské sportovní asociace, jaká pravidla pro vás platí. TomTom neodpovídá za ztrátu způsobilosti jednat jako jako amatérský sportovec v důsledku používání služeb nebo aplikací.

5.2.6 Odmítnutí odpovědnosti týkající se oznámení o fyzické aktivitě

Součástí služeb a aplikací mohou být funkce propagující fyzickou aktivitu. Před zapojením do jakékoli fyzické aktivity, případně použitím výrobků nebo služeb TomTom, zvažte příslušná rizika a poraďte se zdravotnickým odborníkem. TomTom neodpovídá za úrazy nebo škody, které můžete utrpět na základě použití nebo nemožnosti použití funkcí výrobků, služeb a aplikací.

5.3 Práva společnosti TomTom

5.3.1 Komunikace a informace

Vytvořením účtu udělujete společnosti TomTom souhlas s tím, aby s vámi komunikovala elektronickými prostředky, a s tím, že s námi mohou být sdíleny určité informace o vašem používání služeb a aplikací, o uživatelských datech nebo datech uživatelského obsahu.

5.3.2 Ukončení platnosti a změna

Pokud poskytnutí takových aktualizací, upgradů a aplikací netvoří na základě oznámení společnosti TomTom v okamžiku prodeje nedílnou součást výrobku, služeb nebo aplikací, vyhrazuje si TomTom právo po oznámení nebo bez něj přerušit, omezit, pozměnit, aktualizovat, upgradovat a doplnit služby, aplikace a data uživatelského obsahu, který je vám poskytován nebo dán k dispozici prostřednictvím používání výrobků, služeb a aplikací (získaných přímo od společnosti TomTom nebo prostřednictvím prodejce).

Společnost TomTom si vyhrazuje právo změnit ceny služeb (jednorázové ceny i předplatné) a aplikací, s tím, že je vás o této skutečnosti povinna v přiměřeném předstihu uvědomit (e-mailem, prostřednictvím webových stránek TomTom, služeb, aplikací či jinak). Bude-li mít taková změna za následek zvýšení cen nebo bude jinak působit ve váš neprospěch (avšak nikoli v případě, že ke zvýšení ceny dojde v důsledku vyšších daní nebo jiných vládních odvodů), budete oprávněni zasláním e-mailu prostřednictvím stránky http://www.tomtom.com/support své předplatné ukončit nejpozději k datu, kdy taková změna nabude účinnosti.

5.3.3 Uživatelská data a data uživatelského obsahu

Pokud od vás obdrží nezbytný souhlas, je společnost TomTom oprávněna za účelem zlepšování svých výrobků, služeb a aplikací dle svého uvážení provádět sběr a zpracování statistických údajů o používání související s uživatelskými daty a daty uživatelského obsahu.

Ve vztahu k uživatelským datům - nahrajete-li taková data, udělujete společnosti TomTom celosvětovou, časově neomezenou, neodvolatelnou, bezúplatnou licenci k používání a rozmnožování takových uživatelských dat k vlastním účelům společnosti TomTom - aniž by bez vašeho souhlasu směla taková uživatelská data zobrazit jakékoli třetí straně - a to v takovém rozsahu, v němž je toto použití nezbytné k tomu, aby vám byla společnost TomTom schopna poskytnout objednaný výrobek a/nebo požadovanou službu.

Ve vztahu k datům uživatelského obsahu tímto společnosti TomTom udělujete právo dávat ostatním uživatelům povolení používat, měnit a nahrávat jakákoli data uživatelského obsahu, která případně v souladu s těmito obchodními podmínkami nahrajete prostřednictvím služeb a aplikací.

Společnost TomTom je oprávněna takové informace použít dle svého uvážení kdekoli na světě, bez povinnosti náhrady a prosté morálních práv, práv k duševnímu vlastnictví a/nebo jiných vlastnických práv k takovým informacím.

Na základě upozornění na skutečnost, že data uživatelského obsahu mohou být v rozporu s některou částí těchto obchodních podmínek nebo poškozují jakákoli jiná práva třetích stran, je společnost TomTom oprávněna bez předchozího upozornění taková data uživatelského obsahu odstranit. Společnost TomTom je oprávněna z důvodu nahrávání takových dat uživatelského obsahu ukončit váš přístup ke službám a aplikacím i jejich používání.


6 Ukončení a omezení v případě porušení z vaší strany

V této části jsou stanoveny důsledky porušení těchto Podmínek a ustanovení, včetně opožděné platby za služby či předplatná.

TomTom si vyhrazuje právo dle svého vlastního uvážení a aniž by tím byla dotčena jakákoli jiná práva - bez nutnosti oznámení o porušení a bez závazků vůči vám či komukoli jinému - okamžitě zrušit váš účet nebo vaše předplatné, smazat váš profil a jakákoli vaše uživatelská data nebo data uživatelského obsahu a dále omezit vaše používání vašeho účtu, všech služeb a aplikací nebo jejich libovolné části, pokud (i) nedodržíte nebo porušíte kterékoli podstatné ujednání těchto obchodních podmínek, (ii) ani na druhý pokus se nepodaří provést inkaso úhrady za vámi používané služby a/nebo předplatného.

V takovém případě jste povinni vrátit nebo zničit veškeré kopie obsahu TomTom i všech jeho dílčích částí.

Kromě toho dojde při ukončení současně k ukončení platnosti licencí a práv udělených vám společností TomTom.


7 Omezená záruka na váš výrobek

Společnost TomTom nabízí omezenou záruku na každý renovovaný výrobek TomTom. V této části jsou popsány podmínky a rozsah omezené záruky a vaše zákonná práva v případě závad. Popisuje se zde také způsob, jak podat záruční reklamaci na váš výrobek. Výhody omezené záruky společnosti TomTom jsou doplňkem ostatních práv a nápravných prostředků spotřebitelů obsažených v zákonech a předpisech na ochranu spotřebitelů.

7.1. Omezená záruka

TomTom poskytuje omezenou záruku toho, že výrobek (získaný přímo od společnosti TomTom nebo prostřednictvím prodejce) nebude při běžném používání vykazovat vady provedení a materiálu, a to po dobu dvou (2) let od data zakoupení výrobku nebo od data zakoupení do data, kdy porušíte kterékoli ujednání těchto všeobecných podmínek, podle toho, které období bude kratší. Během záruční doby provede společnost TomTom dle svého výhradního uvážení bezplatnou opravu nebo výměnu výrobku (tj. nebude vám účtovat cenu náhradních dílů ani práce). Společnost TomTom navíc uhradí veškeré náklady na dopravu a/nebo zaslání související s opravou nebo výměnou. Bude-li oprava výrobku provedena po skončení této záruční doby, bude délka záruční doby na opravu (6) měsíců od data opravy. Tato omezená záruka je nepřevoditelná.

7.2 Na co se tato omezená záruka nevztahuje

Tato omezená záruka se nevztahuje na poškození vzniklá v důsledku běžného opotřebení nebo v důsledku skutečnosti, že výrobek otevřela nebo opravovala osoba, která k takové činnosti nebyla oprávněna společností TomTom, a nevztahuje se ani na škody způsobené: nesprávným použitím, vlhkostí, kapalinami, výskytem v blízkosti zdroje vysoké teploty nebo vystavením vysoké teplotě a účinkům nehody, zneužitím, porušením pokynů dodaných s výrobkem, nedbalostí nebo nesprávnou manipulací. Omezená záruka se dále nevztahuje na fyzické poškození povrchu výrobku.

Kromě toho se tato omezená záruka nevztahuje na služby, aplikace, data uživatelského obsahu nebo materiály třetích stran, které mohou provázet výrobek nebo na něm být instalovány, případně které získáte prostřednictvím služeb, aplikací nebo webových stránek TomTom. Omezená záruka se nevztahuje na instalaci, demontáž nebo údržbu výrobku ani náklady s tím spojené.

Kromě omezené záruky uvedené v těchto obchodních podmínkách neposkytuje TomTom žádné komerční ani jiné záruky týkající se výrobků. Tato omezená záruka je jediná výslovná záruka, která je vám poskytnuta, a nahrazuje veškeré jiné výslovné záruky nebo obdobné závazky (pokud existují) vzniklé na základě reklamy, dokumentace, uvedení na obalu nebo jiné komunikace.

Ujednání tohoto článku neomezují vaše zákonná práva podle příslušných kogentních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, zejména právní záruky týkající se shody zboží.

7.3 Jak uplatnit záruční nárok

Chcete-li uplatnit nárok podle této omezené záruky, jste povinni závadu nahlásit a popsat společnosti TomTom. Nahlášení musí být provedeno během dvouleté záruční doby prostřednictvím stránky http://www.tomtom.com/support. Na základě tohoto oznámení obdržíte autorizační číslo pro vrácení vaší objednávky. Výrobky musí být společnosti TomTom doručeny v co nejkratší době po nahlášení závady, včetně popisu závady a autorizačního čísla přiděleného společností TomTom, na adresu uvedenou na poštovním štítku, který obdržíte po přidělení autorizačního čísla pro vrácení objednávky. Máte povinnost jednat v souladu s veškerými dalšími případnými postupy vracení zboží, které si vyhrazuje společnost TomTom.


8 Omezená záruka v souvislosti se službami, aplikacemi, daty uživatelského obsahu a materiály třetích stran

V této části zjistíte, jaké jsou odpovědnosti společnosti TomTom za materiály. Informace a data využívaná ve službách, aplikacích a datech uživatelského obsahu TomTom generovaných třetími stranami.

Při poskytování některých (částí) služeb, aplikací a dat uživatelského obsahu může být společnost TomTom závislá na třetích stranách.

Zejména byste si měli být vědomi skutečnosti, že při použití navigačních systémů nebo při použití, načítání či úpravách dat v navigačních systémech mohou nastat chyby ve výpočtech, například v důsledku místních podmínek a/nebo neúplných či nesprávných dat.

Služby, aplikace, data uživatelského obsahu nebo jakékoli materiály třetích stran se poskytují „tak, jak jsou“ a bez záruk jakéhokoli druhu.

V plném rozsahu povoleném zákonem neposkytuje TomTom ve vztahu k nákupu (přímo od společnosti TomTom nebo prostřednictvím prodejce) žádné záruky ani prohlášení - výslovné ani mlčky předpokládané - týkající se přístupu k službám, aplikacím, datům uživatelského obsahu nebo jakýmkoli materiálům třetích stran a využívání shora uvedeného, zejména (i) správnosti, výskytu chyb a přesnosti, (ii) přiměřenosti, (iii) užitečnosti, uspokojivé kvality a vhodnosti pro konkrétní účel (iv) spolehlivosti, výskytu vad, provozu a dostupnosti, (v) mlčky předpokládaných záruk vlastnických práv a jejich neporušení, (vi) bezpečnosti, rizik odposlechu informací, virů nebo čehokoli jiného škodlivého, (vii) odborné připravenosti, podpory, informací nebo služeb, (viii) výskytu obsahu urážlivé, výhružné, pomlouvačné, nezákonné nebo jinak závadné povahy.

Ujednání tohoto článku neomezují vaše zákonná práva podle příslušných kogentních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, zejména záruky povinně poskytované ze zákona. Bude-li kterákoli část této omezené záruky shledána neplatnou nebo nevymahatelnou, zůstávají její ostatní části v plné platnosti a účinnosti.


9 Omezení odpovědnosti a odškodnění z vaší strany

Věnujte prosím zvláštní pozornost této části. V této části zjistíte, za jakých okolností nese společnost TomTom odpovědnost za vaše odškodnění v důsledku výrobků, služeb, aplikací, uživatelských dat, dat uživatelského obsahu nebo materiálu třetích stran, včetně omezení a výjimek. Tato část nemá vliv na vaše práva plynoucí z platných závazných vnitrostátních právních předpisů.

9.1. Omezení odpovědnosti

V maximálním rozsahu povoleném příslušným zákonem nebude společnost TomTom ani její dodavatelé, subdodavatelé, přidružené společnosti, vedoucí pracovníci, členové statutárních orgánů, zaměstnanci a obchodní zástupci odpovídat vám ani žádné třetí straně za přímé, zvláštní, náhodné, nepřímé nebo následné škody (zejména škody na základě nemožnosti používat výrobky nebo k nim získat přístup, ztráty dat, ztráty obchodní zakázky, zisku, přerušení podnikání a podobně) vyplývající z následujících skutečností nebo s nimi související:

    i.  použití nebo nemožnosti použití či přístupu nebo jiného nakládání s plněním zajišťovaným výrobkem, službou, aplikací, uživatelskými daty, daty uživatelského obsahu nebo materiálem třetích stran, a to i v případě, že byla společnost TomTom na možnost vzniku takových škod upozorněna, nebo
    ii. vaše jednání nebo jednání jiných uživatelů (online i offline), případně účast na akci TomTom, nebo použití libovolných dat uživatelského obsahu, a to i v případě, že byla společnost TomTom na možnost vzniku takových škod upozorněna. Veškerou odpovědnost za vaše používání služeb, aplikací, uživatelských dat a dat uživatelského obsahu nesete vy sami nebo
    iii. jakákoli podvodná dezinformace ze strany uživatelů služeb, aplikací a/nebo dat uživatelského obsahu nebo
    iv. jakékoli porušení těchto podmínek a ustanovení nebo
    v. jakýkoli zákon nebo právo jakékoli třetí strany.

TomTom navíc neschvaluje žádná data uživatelského obsahu ani názory, doporučení nebo rady v něm vyjádřené a výslovně odmítá veškerou odpovědnost v souvislosti s vašim přístupem k takovým datům uživatelského obsahu a jeho použitím. TomTom působí pouze jako pasivní kanál pro šíření dat uživatelského obsahu a nepřijímá žádný závazek ani odpovědnost v souvislosti s daty uživatelského obsahu nebo aktivitami uživatelů. I v případě, že se TomTom rozhodne monitorovat nějaká data uživatelského obsahu, nepřijímá odpovědnost za monitorování nebo odstranění takových dat uživatelského obsahu, ani nebude mít takovou povinnost.

Bude-li společnost TomTom shledána odpovědnou za jakoukoli škodu, jež bude nějakým způsobem souviset s vaším používáním nebo přístupem k použití nebo nemožnosti použití či přístupu nebo jiného požitku z plnění zajišťovaného výrobkem, službou, aplikací, uživatelskými daty, daty uživatelského obsahu nebo materiálem třetích stran, bude odpovědnost společnosti TomTom (i) v případě placeného výrobku, služby nebo aplikace omezena částkou, kterou jste za příslušný výrobek, službu nebo aplikaci skutečně zaplatili, a (ii) v případě bezplatné služby, aplikace, vašich uživatelských dat a dat uživatelského obsahu bude omezena částkou 350 USD.

Bez ohledu na výše uvedené a cokoli, co je obsahem těchto podmínek a ustanovení, neomezí nic zde obsažené odpovědnost žádné ze stran za smrt či fyzické zranění následkem její vlastní nedbalosti.

Příslušná kogentní ustanovení vnitrostátních právních předpisů mohou zakazovat omezení nebo výjimky uvedené v těchto obchodních podmínkách. Shora uvedené omezení odpovědnosti nemá dopad na vaše práva podle příslušných kogentních ustanovení vnitrostátních právních předpisů. Další informace o právech podle příslušných kogentních ustanovení vnitrostátních právních předpisů získáte u svého národního sdružení na ochranu spotřebitelů nebo příslušného vnitrostátního orgánu.

9.2. Odškodnění

Zavazujete se, že společnost TomTom, její přidružené společnosti, vedoucí pracovníky, členy statutárních orgánů, zaměstnance, obchodní zástupce, poskytovatele licencí a dodavatele odškodníte, budete hájit a chránit vůči všem nárokům, ztrátám, závazkům, výdajům, škodám a nákladům, včetně poplatků za právní zastoupení, vyplývajícím z vašeho užívání výrobku, služby, aplikace nebo vašich dat uživatelského obsahu a/nebo vašeho jednání v souvislosti s nimi nebo vašeho jednání ve vztahu k jiným uživatelům, nebo z jakéhokoli porušení těchto obchodních podmínek, libovolného zákona či práva jakékoli třetí strany, případně se shora uvedeným jakýmkoli způsobem souvisejícím.


10 Materiály a webové stránky třetích stran

Společnost TomTom rovněž využívá licence, informace a odkazy na některé jiné externí subjekty (pod souhrnným označením třetí strany). Zjistěte, jaké jsou podmínky a ustanovení pro používání, reprodukci a distribuci materiálů od třetích stran a jak ovlivňují výrobek TomTom, který jste zakoupili.

Výrobky, služby a aplikace mohou využívat materiály třetích stran. Použití materiálu třetích stran, který je součástí výrobků, služeb a aplikací může podléhat jiným obchodním podmínkám. Oficiální prohlášení o autorských právech a konkrétních licenčních podmínkách platných pro materiály třetích stran naleznete na naší webové stránce http://www.tomtom.com/legal nebo jejím prostřednictvím.

Tímto udělujete souhlas s tím, aby odeslání objednávky bylo považováno za potvrzení skutečnosti, že jste si přečetli obchodní podmínky týkající se libovolného případného materiálu třetích stran, který je součástí výrobku, služby nebo aplikace, a že je přijímáte.

Pokud vám TomTom poskytuje odkazy nebo přístup na stránky a ke službám třetích stran, poskytuje je pouze pro vaše pohodlí a ze zařazení jakéhokoli odkazu nebo přístupu nevyplývá, že by došlo ke schválení stránek nebo materiálu třetí strany společností TomTom. TomTom neodpovídá za materiály třetích stran a obsah webových stránek, služeb nebo funkcí třetích stran, odkazů obsažených na webových stránkách, ve službách nebo funkcích třetích stran, případně za změny nebo aktualizace webových stránek nebo služeb třetích stran.


11 Vyšší moc

V této části se popisují mimořádné podmínky a okolnosti, za kterých je společnost TomTom legálně vyňata z povinnosti plnit své smluvní závazky vůči vám.

Pojem vyšší moc označuje okolnosti mimo přiměřenou kontrolu společnosti TomTom, jež brání plnění jejích povinností podle těchto obchodních podmínek, včetně pozdních nebo opožděných dodávek a nekompletních dodávek ze strany společnosti TomTom a dočasné nebo částečné nedostupnosti vašeho účtu, služeb, aplikací, uživatelských dat nebo dat uživatelského obsahu v důsledku okolností mimo přiměřenou kontrolu společnosti TomTom. Nastane-li situace popsaná jako zásah vyšší moci, bude povinnost společnosti TomTom plnit závazky pozastavena. Pokud období, v němž společnost TomTom nemůže plnit své závazky v důsledku zásahu vyšší moci, přetrvává po dobu delší než devadesát (90) kalendářních dnů, je kterákoli smluvní strana oprávněna kupní smlouvu písemně ukončit a společnost TomTom bude oprávněna ukončit smlouvu o poskytování služeb nebo aplikací, aniž by jí na základě takového jednání nebo v souvislosti s ním vznikl jakýkoli závazek vyplatit náhradu škody.


12 Ochrana osobních údajů

V této části naleznete (jako uživatel výrobků, služeb, aplikací TomTom) informace o tom, jakým způsobem společnost TomTom nakládá a zpracovává vaše osobní údaje (například jméno, e-mailovou adresu nebo telefonní číslo).

Aby vám mohla dodávat výrobky a služby, musí společnost TomTom používat vaše osobní údaje. Společnost TomTom se řídí zákony Evropské unie a jinými místními zákony na ochranu soukromí a osobních údajů. Na základě toho využije společnost TomTom vaše údaje pouze za účelem a po dobu, pro které byly získány. Naše platné prohlášení o ochraně osobních údajů naleznete na adrese http://www.tomtom.com/privacy.


13 Práva třetích stran

Třetí strany nemají podle příslušných právních předpisů týkajících se práv třetích stran žádná práva opírat se o jakékoli ustanovení těchto obchodních podmínek nebo takové ustanovení vymáhat. Tím však není dotčeno případné právo nebo opravný prostředek třetí strany, který existuje nebo je k dispozici nad rámec těchto příslušných právních předpisů.


14 Změna

TomTom si vyhrazuje právo kdykoli provést novelizaci nebo doplnění těchto obchodních podmínek. Jejich aktuální verzi můžete nalézt na webových stránkách TomTom. Webové stránky TomTom pravidelně kontrolujte.


15 Úplnost smlouvy

Tyto obchodní podmínky (včetně jejich případných dodatků nebo změn, jež jsou součástí doprovodného balíčku k výrobku) a jakékoli další případné obchodní podmínky, představují úplnou dohodu mezi vámi a společností TomTom, týkající se výrobků včetně případných podpůrných služeb, služeb, aplikací, dat uživatelského obsahu nebo uživatelských dat a nahrazují veškerá předchozí nebo současná ústní i písemná sdělení, návrhy nebo prohlášení ve vztahu k software či jakémukoli jinému předmětu řešenému v těchto obchodních podmínkách. V rozsahu, v němž jsou podmínky jakýchkoli zásad či programů podpůrných služeb společnosti TomTom v rozporu s těmito obchodními podmínkami, platí tyto obchodní podmínky. Bude-li některé ustanovení těchto obchodních podmínek shledáno zdánlivým, neplatným, nevymahatelným nebo v rozporu se zákonem, ostatní ustanovení zůstanou v plné platnosti a účinnosti.


16 Přetrvání

Každé ujednání těchto obchodních podmínek, jež svou povahou přetrvává i po skončení doby platnosti nebo předčasném ukončení prodeje nebo licence vašeho účtu, služby, aplikace, uživatelských dat a dat uživatelského obsahu zůstává účinným i po ukončení platnosti těchto obchodních podmínek.

To se týká zejména licenčního oprávnění společnosti TomTom používat, nahrávat, upravovat, šířit, poskytovat formou následné licence, zpětně analyzovat, dekompilovat nebo rozebírat a zobrazovat vámi vytvořená data uživatelského obsahu.


17 Oddělitelnost

Bude-li některé ujednání těchto obchodních podmínek považováno za zdánlivé, neplatné, nevymahatelné nebo v rozporu se zákonem, ostatní ujednání zůstanou v plné platnosti a účinnosti. V případě takových neplatných ujednání nahradí TomTom tato neplatná ujednání novými obchodními podmínkami. Tyto nové obchodní podmínky budou z hlediska svého obsahu a účinku vykládány co nejblíže původnímu znění, ale takovým způsobem, aby z nich mohla být platně odvozena práva.


18 Rozhodné právo a příslušný soud

Tyto obchodní podmínky a veškeré spory související s těmito obchodními podmínkami nebo s nákupem a používáním výrobků, služeb, aplikací, uživatelských dat, dat uživatelského obsahu či jinak se budou řídit právními předpisy České republiky. Tímto se vylučuje platnost Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodním prodeji zboží na tyto podmínky a ustanovení.

Výhradní soudní pravomoc k řešení veškerých sporů či nároků vzniklých na základě těchto obchodních podmínek nebo v souvislosti s nimi (včetně veškerých mimosmluvních sporů nebo nároků) budou mít soudy v Praze (Česká republika). Toto ujednání nebude mít dopad na vaše práva podle kogentních ustanovení místních právních předpisů, včetně případného práva předložit libovolný spor nebo nárok vzniklý na základě těchto obchodních podmínek nebo v souvislosti s nimi soudům vaší domovské jurisdikce nebo jiným soudům, jež mají pravomoc projednávat takové spory.


19 Překlady

Rozhodnou verzí pro váš nákup je česká verze těchto obchodních podmínek. Veškeré překlady jsou k dispozici pouze z praktických důvodů.


20 Dotazy a stížnosti

Budete-li mít jakékoli dotazy, návrhy nebo stížnosti týkající se vaší objednávky, nákupu, těchto obchodních podmínek, případně se budete na TomTom chtít obrátit z libovolného jiného důvodu, kontaktujte nás prosím e-mailem prostřednictvím webových stránek http://www.tomtom.com/support. TomTom vezme váš e-mail řádně na vědomí, veškeré stížnosti vyřídí v co nejkratší lhůtě a odpověď vám zašle do jednoho (1) týdne.