Zainstaluj odtwarzacz Flash, aby strona TomTom.com wyświetlała się bez problemu

W przeglądarce należy zainstalować odtwarzacz Flash.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Warunki Ogólne Sprzedaży Online

Informacje prawne

Warunki Ogólne Sprzedaży Online

TomTom International B.V.

De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holandia

(„TomTom”)

 

 

1) Zakres

Niniejsze Warunki mają zastosowanie do wszystkich zamówień złożonych lub składanych przez Państwa na wszelkie przedmioty, usługi lub subskrypcje oferowane Państwu na stronie lub za pośrednictwem strony internetowej TomTom, TomTom HOME, narzędzi lub innych aplikacji TomTom (zwanych dalej w niniejszych Warunkach i Postanowieniach „Produktami”), włączając m. in.: (i) sprzęt i narzędzia, towarzyszące im przedmioty i akcesoria, w tym urządzenia, przedmioty lub akcesoria zawierające instalowane fabrycznie oprogramowanie („Sprzęt”) oraz (ii) usługi świadczone niekiedy przez TomTom („Usługi”), w tym możliwie (oferowane osobno lub w pakiecie) usługi internetowe, usługi świadczone w zależności od lokalizacji, obsługę danych, usługi informacyjne świadczone w czasie rzeczywistym, takie jak informacje dotyczące ruchu ulicznego i prognozy pogody, oraz dostarczanie innych danych, informacji, funkcji (osób trzecich) lub treści oferowanych Państwu w ramach subskrypcji („Subskrypcja”) lub w trybie pre-paid, dostarczanych jednorazowo lub w wielu częściach.

 

2) Zamówienia

a) Wszelkie zamówienia podlegają zatwierdzeniu przez TomTom. Tylko po przyjęciu i potwierdzeniu zamówienia przez TomTom zawarta zostanie umowa.

b) TomTom zastrzega sobie prawo do odrzucenia wszelkich zamówień, w całości lub w części, lub też do wprowadzenia ograniczeń co do maksymalnej ilości składanych zamówień.

c) Wszystkie zamówienia Sprzętu uzależnione są do jego zapasów w magazynie.

 

3) Ceny i warunki płatności

a) Ceny sprzedaży podane na stronie internetowej zawierają podatek VAT. Transport i opłaty manipulacyjne (jeżeli mają zastosowanie) będą doliczane do cen podanych na stronie internetowej. Ponoszą Państwo również koszty wszystkich miejscowych podatków od sprzedaży, innych podatków i podatków państwowych (jeżeli mają zastosowanie) związanych z zamówieniem. Ceny mogą w każdym momencie ulec zmianie, ale nie będą miały wpływu na zamówienia Sprzętu, (wstępnie zainstalowanego) oprogramowania („Oprogramowanie”) lub Usług, złożonych przed datą takiej zmiany (zgodnie z punktem 7c).

b) Za wszystkie zamówienia należy zapłacić za pomocą usługi płatności udostępnionej przez TomTom („Usługa Płatności”). W celu złożenia zamówienia i skorzystania z Usługi Płatności należy podać szczegóły dotyczące preferowanej metody płatności, fakturowania, adresu dostawy (jeżeli ma zastosowanie) i/lub inne szczegóły niezbędne do złożenia zamówienia.

c) Jeżeli jednak z jakiegoś powodu pobranie poprzez Usługę Płatności nie powiedzie się, TomTom prześle Państwu pocztą rachunek na żądaną sumę, który należy uregulować czekiem, przekazem pocztowym lub kartą kredytową w ciągu 15 dni od daty wystawienia faktury.

 

4) Dostawa, ryzyko utraty i uszkodzenia

a) TomTom dołoży wszelkich starań, aby dostarczyć lub aktywować Produkt w ciągu 30 dni od przyjęcia zamówienia. Jeżeli zamawianych jest wiele Produktów, TomTom zastrzega sobie prawo do dostarczenia lub aktywacji każdego z nich oddzielnie.

b) Produkty zostaną dostarczone bądź na podany przez Państwa adres dostawy lub siedziby, bądź drogą elektroniczną. Ryzyko utraty lub uszkodzenia Produktów przechodzi na Państwa w momencie ich odbioru.

c) Jeżeli odmówią lub nie dopilnują Państwo odbioru Produktów, TomTom zastrzega sobie prawo do obciążenia Państwa kosztami rozsądnej wysokości, wynikłymi z tytułu przechowywania Produktów aż do momentu realizacji dostawy.

d) Jeżeli z przyczyn niezależnych od TomTom dostawa nie dojdzie do skutku, TomTom zastrzega sobie prawo do anulowania umowy i zwrotu wszelkich kosztów.

e) Jeżeli TomTom omyłkowo dostarczy Państwu dany Produkt lub go aktywuje, należy natychmiast poinformować TomTom o pomyłce za pośrednictwem strony internetowejhttp://www.tomtom.com/supportizwrócić (koszty zwrotu pokryje TomTom), odinstalować lub zniszczyć Produkt.

f) Przyjęcie niezamówionego Produktu nie zwalnia Państwa od przyjęcia i zapłacenia za Produkt początkowo zamówiony, chyba że zostało to inaczej uzgodnione z TomTom.

 

5) Polityka Anulowania Sprzętu

a) TomTom pozwoli Państwu na anulowanie umowy kupna Sprzętu bez konkretnej przyczyny pod warunkiem, że ani razu nie skorzystają Państwo z niego w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania dostawy na wskazany adres, i zwróci kwotę faktycznie zapłaconej ceny zakupu. Jeżeli zdecydują się Państwo anulować umowę zakupu Sprzętu, należy w ciągu 7 dni roboczych od daty dostawy skontaktować się z TomTom e-mailem za pośrednictwem strony internetowejhttp://www.tomtom.com/support, aby uzyskać numer Upoważnienia do Zwrotu Materiałów i zwrócić Sprzęt w jego pierwotnym opakowaniu, bez żadnych odsetek, zastawu lub innych roszczeń, na podany przez TomTom adres. TomTom może obciążyć Państwa kosztami bezpośrednio wynikłymi z transportu lub przesyłek pocztowych.

b) Wyrażają Państwo niniejszym zgodę, że świadczenie Usług przez TomTom rozpocznie się natychmiast po przyjęciu przez TomTom Państwa zlecenia. Nie będziesz mógł zrezygnować z tych Usług po rozpoczęciu dostarczania ich, w tym, lecz nie wyłącznie, pobierania, instalowania lub aktywacji przez Ciebie Usługi.

 

6) Licencja, Prawa autorskie i Poufność

a) Licencję na korzystanie z Oprogramowania i/lub danych, informacji, funkcji (dostarczanych przez osoby trzecie) lub innych treści („Treść”), uzyskanych jako część Sprzętu lub za pomocą Usług do użytku osobistego, uzyskają Państwo tylko zgodnie z warunkami przewidzianymi w niniejszej klauzuli 6 („Licencja”). Mogą Państwo w każdym momencie zainstalować i korzystać z Oprogramowania i Treści wyłącznie na jednym komputerze lub Sprzęcie, w połączeniu z wyłącznie jednym systemem nawigacyjnym. Nie wolno przekazywać Oprogramowania lub Treści innym osobom, bezpośrednio lub pośrednio do ich użytku lub na użytek innych osób. Niniejsza Licencja jest niewyłączna i niezbywalna, przez co rozumie się, że TomTom może swobodnie udzielić licencji na Oprogramowanie i Treści innym klientom, i że nie wolno Państwu przenosić prawa do korzystania z Oprogramowania i Treści na inne osoby. Niniejsza Licencja nie zawiera żadnych praw do otrzymywania w przyszłości aktualizacji, ulepszeń, dodatków do Oprogramowania lub Treści, chyba, że TomTom konkretnie zaznaczył, że otrzymywanie ich jest integralną częścią Produktu. W momencie uzyskania aktualizacji, ulepszeń, dodatków lub uzupełnień Oprogramowania lub Treści, korzystanie z nich będzie regulowane przez niniejsze Warunki i Postanowienia lub inną ich wersję, o której zaakceptowanie będą Państwo poproszeni przez TomTom przed uzyskaniem stosownych aktualizacji, ulepszeń i dodatków.

b) TomTom zastrzega sobie prawo, za uprzednim zawiadomieniem lub bez, do przerwania świadczenia lub udostępniania Państwu usług związanych z aktualizacjami i dodatkami za pomocą Oprogramowania lub Treści, chyba że otrzymywanie aktualizacji, ulepszeń lub dodatków stanowi integralną część Produktu, co wskazane zostało przez TomTom w momencie sprzedaży.

c) Bez uszczerbku dla wszelkich innych praw, TomTom będzie mógł natychmiast zakończyć Licencję, bez obowiązku wysłania powiadomienia o decyzji zaocznej, jeżeli nie zastosują się Państwo do istotnych warunków zawartych w niniejszych Warunkach i Postanowieniach, rozumianych jako artykuły 6 i 9. W takim przypadku należy zniszczyć wszystkie kopie Oprogramowania i wszystkie jego elementy, jak również całą Treść.

d) Prawa autorskie oraz inne prawa intelektualne, przemysłowe i/lub własnościowe do Oprogramowania, Treści i do ich wszelkich innych kopii są własnością TomTom i/lub jego dostawców. TomTom udziela Państwu pozwolenia na korzystanie z Oprogramowania i Treści wyłącznie zgodnie z niniejszymi Warunkami. Wszelkie prawa nie przyznane w ramach niniejszych Warunków zastrzeżone są dla TomTom. Mogą Państwo (a) sporządzić jedną kopię Oprogramowania wyłącznie jako kopię zapasową lub dla celów archiwalnych, lub (b) przenieść Oprogramowanie na pojedynczy nośnik pod warunkiem, że oryginał jest przechowywany wyłącznie jako kopia zapasowa lub dla celów archiwalnych. Nie wolno kopiować instrukcji obsługi lub broszur, chyba że do prywatnego użytku. Nie wolno kopiować, pobierać, przesyłać lub w jakikolwiek inny sposób powielać Treści, z wyjątkiem sporządzenia jednej kopii jako kopii zapasowej lub dla celów archiwalnych. Nie nabywają Państwo prawa do posiadania Oprogramowania lub Treści.

e) Uznają i przyjmują Państwo do wiadomości, że Produkty TomTom powstały w ciągu znacznego okresu czasu i nakładem sporych kosztów oraz objęte są klauzulą poufności, jak również stanowią tajemnicę handlową TomTom i/lub innych osób trzecich. Zobowiązują się Państwo do utrzymania Produktów w ścisłej tajemnicy i nieujawniania lub udostępniania ich osobom trzecim.

 

7) Subskrypcje

a) Subskrypcje zawierane będą jedynie na czas nieokreślony, chyba, że ustalą Państwo z firmą TomTom określony okres ich obowiązywania.

b) Jeśli Państwa Subskrypcja zawarta została na czas nieokreślony, Państwo lub firma TomTom mogą rozwiązać ją z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia (wypowiedzenie przesłać należy pocztą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowejhttp://www.tomtom.com/support). Okres wypowiedzenia rozpoczyna się pierwszego dnia, w którym pobierana jest opłata, po otrzymaniu przez firmę TomTom Państwa wypowiedzenia. Jeśli zawarli Państwo Subskrypcję na czas określony, wygaśnie ona automatycznie po zakończeniu okresu jej obowiązywania.

c) TomTom zastrzega sobie prawo do zmiany cen obowiązujących w Warunkach i Postanowieniach mających zastosowanie do Państwa Subskrypcji i zobowiązuje się do poinformowania Państwa o tym fakcie z rozsądnym wyprzedzeniem (poprzez emaila, stronę internetową TomTom lub w inny sposób). Jeśli zmiana ta spowoduje podwyżkę cen lub będzie w inny sposób działać na Państwa niekorzyść (ale nie w przypadku, gdy wyższe ceny spowodowane są podniesieniem przez rząd akcyz lub podatków), mogą Państwo zrezygnować z Subskrypcji przed dniem wejścia w życie zmiany, wysyłając email za pośrednictwem strony internetowejhttp://www.tomtom.com/support.

d) TomTom może zakończyć Państwa Subskrypcję lub oddzielnie świadczoną usługę stanowiącą część pakietu, wysyłając zawiadomienie z zachowaniem przynajmniej 30-dniowego okresu wypowiedzenia, jeśli TomTom podejmie decyzję o, odpowiednio, zaprzestaniu oferowaniu Państwu danej Subskrypcji lub świadczeniu osobno danej usługi.

e) TomTom może zakończyć lub ograniczyć Państwo Subskrypcję ze skutkiem natychmiastowym bez obowiązku wysłania zawiadomienia o decyzji zaocznej, jeśli (i)nie zastosują się Państwo do istotnych warunków zawartych w niniejszych Warunkach i Postanowieniach, rozumianych jako artykuły 6 i 9,(ii) nie powiedzie się druga próba pobrania należności za korzystanie z Subskrypcji za pośrednictwem Usługi Płatności, lub (iii) korzystanie z Usługi odbywa się niezgodnie z Polityką Sprawiedliwego Dostępu (Fair Use Policy) firmy TomTom.

f) Wraz z Subskrypcją wygaśnie Państwa Licencja, zgodnie z postanowieniami opisanymi w artykule 6.

 

8) Materiały Osób Trzecich

Produkty TomTom mogą korzystać z kodów oprogramowania osób trzecich, danych, informacji, funkcji, innych zawartości i algorytmów („Materiały Osób Trzecich”). Korzystanie z Materiałów Osób Trzecich zawartych w Produktach może podlegać innym warunkom i postanowieniom. Informacje dotyczące oficjalnych praw autorskich oraz ściśle sprecyzowane warunki licencji w/w Materiałów Osób Trzecich można znaleźć na naszej stronie internetowejhttp://www.tomtom.com/legal. Niniejszym wyrażają Państwo zgodę, że złożenie jakiegokolwiek zamówienia oznacza, że przeczytali i zaakceptowali Państwo warunki i Postanowienia dotyczące wszelkich Materiałów Osób Trzecich zawartych w zamówionych Produktach.

9) Inne Ograniczenia

Wynajem, wypożyczanie, wykorzystywanie do prezentacji publicznych, rozpowszechnianie lub nadawanie, czy też jakikolwiek inny rodzaj dystrybucji Produktów są zabronione. Jeżeli odpowiednie prawo nie przewiduje inaczej, nie będą Państwo modyfikowali ani też pozwalali innym osobom modyfikować Produktów lub jakichkolwiek ich elementów, analizować ich poprzez odtwarzanie kodu źródłowego, dekompilować lub demontować ich, łamać lub też omijać szyfrów, lub pozwalać czy też umożliwiać osobom trzecim podobne działania.

 

10) Ograniczona Gwarancja

a) TomTom nie gwarantuje i nie może zagwarantować, że Produkty działają w sposób zupełnie bezbłędny i że wszystkie załączone informacje są zawsze dokładne. Możliwe błędy mogą wystąpić w trakcie korzystania z systemów nawigacyjnych i mogą być spowodowane miejscowymi warunkami środowiskowymi i/lub niekompletnymi lub niepoprawnymi danymi.

b) TomTom udziela częściowej gwarancji, że Sprzęt będzie wolny od wad fabrycznych i materiałowych w ramach normalnej eksploatacji („Wady”) przez okres jednego (1) roku od daty jego zakupu, lub od daty zakupu do daty naruszenia przez Państwa jakiegokolwiek z niniejszych Warunków, co skróci podany okres („Okres Gwarancji”). Podczas Okresu Gwarancji, Sprzęt zostanie naprawiany lub wymieniony przez TomTom („Ograniczona Gwarancja”) bez pobierania opłat za części lub robociznę. Jeżeli Sprzęt zostanie naprawiany po wygaśnięciu Okresu Gwarancji, Okres Gwarancji naprawy wygaśnie po sześciu (6) miesiącach od daty naprawy. Niniejsza gwarancja nie obejmuje Usług.

c) Niniejsza Ograniczona Gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych normalną eksploatacją lub wynikłych z otwarcia lub naprawy Sprzętu przez osoby nieupoważnione przez TomTom, oraz nie obejmuje szkód spowodowanych: niewłaściwą eksploatacją, wilgocią, płynami, narażeniem na działanie wysokich temperatur i wypadki, nadmierną eksploatacją, niestosowaniem się do instrukcji dołączonych do Sprzętu, zaniedbaniem lub niewłaściwym użyciem. Ograniczona Gwarancja nie obejmuje fizycznych szkód powstałych na powierzchni Sprzętu.

d) TomTom nie udziela żadnych gwarancji dotyczących Produktów oprócz Ograniczonej Gwarancji określonej w niniejszym artykule 10. W szczególności, i w maksymalnym wymiarze, na jaki pozwala odpowiednie prawo, TomTom i jego dostawcy dostarczają Produkty W ICH AKTUALNEJ POSTACI I NA RYZYKO NABYWCY, i TomTom niniejszym zrzeka się zupełnie wszelkich innych gwarancji i warunków, bądź to wyraźnych, domniemanych lub ustawowych, nie wyłączając jakichkolwiek (jeżeli takie są) odnoszących się do Produktów domniemanych gwarancji, obowiązków lub warunków dotyczących zadowalającej jakości, przydatności do poszczególnych celów, niezawodności lub dostępności, dokładności lub kompletnych reakcji, wyników, robocizny, braku wirusów, należytej troski i umiejętności, jak również udzielania pomocy lub jej braku, bądź innych usług, informacji, oprogramowania, oraz zawartości dotyczących Produktów lub w inny sposób wynikających z ich użytkowania. Ponadto nie udziela się gwarancji ani prawa do prywatności, niezakłóconego użytkowania lub nienaruszenia Produktów. Niniejszego wyłączenia nie stosuje się do (i) jakiegokolwiek domniemanego warunku, co do tytułu prawnego i (ii) jakiejkolwiek domniemanej gwarancji zgodnej z opisem.

e) W celu złożenia reklamacji Wady w ramach Ograniczonej Gwarancji, należy skontaktować się z TomTom emailem w trakcie trwania Okresu Gwarancji, za pośrednictwem strony internetowejhttp://www.tomtom.com/support, aby opisać Wadę i otrzymać, jeżeli to konieczne, numer Upoważnienia do Zwrotu Materiałów. Oprogramowanie lub Sprzęt muszą zostać jak najszybciej zwrócone do TomTom po fakcie zgłoszenia przez Państwa Wady, wraz z jej opisem, na adres podany przez TomTom. Należy stosować się do wszystkich procedur zwrotu określonych przez TomTom (jeżeli mają zastosowanie).

f) Niniejsza Ograniczona Gwarancja jest jedyną wyraźną gwarancją sporządzoną dla Państwa i udziela się jej zamiast wszelkich innych wyraźnych gwarancji lub podobnych zobowiązań (jeżeli mają zastosowanie), stworzonych przez jakiekolwiek materiały reklamowe, dokumentacje, opakowania, lub inne informacje.

g) Postanowienia niniejszej klauzuli 10 nie mają wpływu na jakiekolwiek Państwa prawa w ramach stosownego prawodawstwa krajowego regulującego sprzedaż dóbr konsumpcyjnych.

h) Niniejsza Ograniczona Gwarancja jest niezbywalna.

 

11) Ograniczenie Odpowiedzialności

a) Do maksymalnego stopnia, na który pozwala odpowiednie prawo, ani TomTom, ani jego dostawcy i podwykonawcy nie będą odpowiedzialni wobec jakichkolwiek osób trzecich za wszelkie bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, wtórne lub inne szkody (nie włączając w każdym przypadku szkód wynikłych z nieumiejętności korzystania i uzyskiwania dostępu do Produktów, utraty danych, strat w interesach, zakłóceń pracy lub tym podobnych), wynikłe z użytkowania Produktów lub nieumiejętności ich użytkowania, nawet jeżeli TomTom został poinformowany o możliwości ich zaistnienia.

b) Pomimo wszelkich szkód, które mogą ponieść Państwo lub jakiekolwiek osoby trzecie z jakiejkolwiek przyczyny (w tym m.in. wszystkich szkód, o których tutaj mowa, wszystkich bezpośrednich lub ogólnych szkód opisanych w umowie lub gdzie indziej), cała odpowiedzialność TomTom i wszystkich jego dostawców wynikająca lub związana z użytkowaniem Produktów, będzie ograniczona do sumy faktycznie zapłaconej przez Państwa za dane Produkty.

c) TomTom nie jest odpowiedzialny za (i) wszelkie oszustwa ze strony swoich pracowników i/lub pośredników; lub (ii) jakiekolwiek świadome wprowadzenie w błąd ze strony swoich pracowników i/lub pośredników.

d) Niezależnie od powyższych oraz wszelkich innych zawartych w niniejszych Warunkach, żaden z zapisów niniejszych Warunków nie ograniczy odpowiedzialności obu stron za śmierć lub uszkodzenie ciała wynikające z własnego zaniedbania.

e) Powyższe ograniczenie odpowiedzialności nie ma wpływu na jakiekolwiek prawa ustawowe w ramach odpowiedniego prawa krajowego.

 

12) Siła Wyższa

Pod pojęciem Siły Wyższej rozumie się okoliczności utrudniające wywiązanie się przez TomTom ze zobowiązań w ramach niniejszych Warunków, będących poza dostateczną kontrolą Tom Tom, w tym późne i/lub opóźnione oraz niekompletne dostawy realizowane przez TomTom i spowodowane okolicznościami będącymi poza dostateczną kontrolą TomTom. W sytuacji zaistnienia siły wyższej, wszelkie zobowiązania zostaną zawieszone. Jeżeli okres, w którym TomTom nie wywiąże się ze swoich zobowiązań jako wynik działania siły wyższej potrwa dłużej niż dziewięćdziesiąt (90) dni kalendarzowych, obie strony będą upoważnione do rozwiązania umowy kupna na piśmie bez obowiązku płacenia jakiegokolwiek odszkodowania powstałego w związku z lub odnoszącego się do takowego rozwiązania.

 

13) Prywatność

TomTom nie ujawni informacji dotyczących Państwa danych osobowych, konta lub transakcji jakimkolwiek osobom trzecim innym, niż jest to zgodne z Polityką Prywatności, której treść znajduje się na stronie internetowejhttp://www.tomtom.com/legal. Niniejszym oświadczają i zgadzają się Państwo, że przeczytali i zaakceptowali Państwo Politykę Prywatności.

 

14) Linki do Stron internetowych Osób Trzecich

TomTom nie ponosi odpowiedzialności za zawartość wszelkich stron internetowych lub usług osób trzecich, jakichkolwiek linków zawierających strony internetowe lub usługi osób trzecich, lub jakiekolwiek zmiany lub aktualizacje stron internetowych lub usług osób trzecich. W sytuacji, kiedy TomTom zamieszcza linki i/lub dostęp do stron internetowych i/lub usług osób trzecich, czyni to wyłącznie dla Państwa wygody, a włączenie jakiegokolwiek linku lub dostępu nie oznacza aprobaty TomTom udzielonej stronie internetowej lub usłudze osób trzecich.

 

15) Prawa Osób Trzecich

Osoby trzecie nie są upoważnione, w ramach stosownego ustawodawstwa odnośnie praw osób trzecich, do opierania się na, lub egzekwowania jakichkolwiek postanowień niniejszych Warunków, ale nie będzie to miało to wpływu na żadne prawa lub zadośćuczynienia osób trzecich, które istnieją lub są dostępne poza takowym stosownym prawem.

 

16) Trwałość

Wszelkie postanowienia niniejszych Warunków, które ze swej natury trwają po zakończenia lub wygaśnięciu wszelkiej sprzedaży lub licencji Produktów, pozostaną w mocy.

 

17) Rozdzielność

Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszych Warunków zostanie uznane za bezskuteczne, nieważne, nie dające się wyegzekwować lub nielegalne, inne warunki pozostaną w pełnej mocy. Państwo oraz TomTom wyrażą zgodę na nowe warunki zastępujące warunki nieważne. Nowe warunki będą interpretowane co do ich zawartości i mocy, możliwie jak najdokładniej w stosunku do treści tekstu oryginalnego, w taki jednak sposób, aby istotnie można było na ich podstawie uzyskiwać prawa.

 

18) Obowiązujące prawo

Niniejsze Warunki i wszelkie spory związane z nimi lub z zakupem i eksploatacją Produktów, lub innych czynników, podlegają prawu polskiemu. Konwencja Narodów Zjednoczonych dot. Umów Międzynarodowych Sprzedaży Dóbr zostaje niniejszym wyłączona z zastosowania w stosunku do niniejszych Warunków. Wszelkie spory wynikłe z niniejszych Warunków będą rozstrzygane przez sądy w obrębie miejsca Państwa prawnego zameldowania lub stałego miejsca zamieszkania. Sądy te będą wyłącznymi kompetentnymi organami w rozstrzyganiu takowych sporów.

 

19) Tłumaczenia

Polska wersja niniejszych warunków jest wersją obowiązującą do realizacji przez Państwa zakupów.

 

20) Pytania

W razie jakichkolwiek pytań, sugestii lub reklamacji dotyczących Państwa zamówienia, zakupu, niniejszych Warunków i Postanowień, lub jeżeli z jakiegokolwiek powodu pragną Państwa skontaktować się z TomTom, prosimy o kontakt drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej TomTomhttp://www.tomtom.com/support.

 

Wersja maja 2009.