Please install Flash Player to enjoy this site.

You need to have Flash installed on your browser.

Get Adobe Flash Player

General Terms and Conditions for Online Sales

Legal information

Všeobecné podmínky internetového prodeje

společnosti

TomTom International B.V.

De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, The Netherlands

(dále jen „TomTom”)

 

 

1) Rozsah

Tyto podmínky a ustanovení se vztahují na všechny vámi uplatněné nebo chystané objednávky jakéhokoliv vybavení, služby nebo předplatného, které jsou vám nabídnuty prostřednictvím webových stránek společnosti TomTom,TomTom HOME,
Na TomTom přístroje anebo jiné TomTom aplikace nabízeny k prodeji či k využití (dále v těchto podmínkách a ustanoveních jen „produkty“), včetně, ale ne s omezením na (i) hardwarová zařízení, doprovodné vybavení a doplňky včetně přístrojů, produktů či vybavení obsahujícího předem nainstalovaný software (dále jen „hardware“) a (ii) služby poskytnuté společností TomTom(dále jen „služby“), které mohou zahrnovat internetové služby (zvlášť či v balíčku) nebo místní služby, datové služby, informační služby v reálném čase, jako jsou např. dopravní informace a předpovědi počasí, nebo poskytnutí jiných dat, informací, funkce (třetí osoby) nebo obsah, vám nabídnuté na základě předplatného (dále jen „předplatné“) nebo na základě prepaid a dodány po jednom či více částech.

 

2) Objednávky

a) Každá objednávka musí být nejprve přijata ze strany společnosti TomTom.Pouze poté, co byla na základě potvrzení o přijetí objednávky, objednávka společností TomTom přijata, bude daná smlouva uzavřena.

b) Společnost TomTom si vyhrazuje právo zamítnout celkově či částečně maximální částku, na kterou lze objednávky vypsat.

c) Všechny objednávky hardwaru závisí na dostupnosti daných produktů ve skladu.

 

3) Ceny a platby

a) Ceny uvedené na webové stránce jsou včetně DPH. Přepravní a manipulační poplatky (pokud jsou uplatněny) budou přičteny k ceně uvedené na webových stránkách. Jakékoli místní daně z prodeje či jiné příslušné daně a státní poplatky, jež jsou s objednávkou spojeny, hradíte vámi. Ceny se mohou kdykoli změnit, to však neovlivní objednávky na hardware, (předem nainstalovaný) software (dále jen „software“) nebo služby, které byly provedeny před datem, kdy byla změna učiněna (subjekt bod 7c).

b) Veškeré objednávky je nutné hradit prostřednictvím platebního servisu, který poskytuje společnost TomTom (dále jen „platební servis“). V rámci zadávání objednávek a využití platebního servisu musíte uvést údaje o zvoleném způsobu platby, účtování, případně i adresu, na kterou má být zásilka doručena (pokud je uplatněna), anebo jakékoli další údaje nezbytné pro uzavření dané objednávky.

c) Pokud by z nějakého důvodu platba prostřednictvím platebního servisu selhala, vystaví společnost TomTom na splatnou částku fakturu, kterou Vám zašle poštou a kterou bude třeba uhradit šekem, poštovní poukázkou či kreditní kartou do 15 dnů od data jejího vystavení.

 

4) Dodání a riziko ztráty

a) Společnost TomTom se vždy snaží doručit nebo aktivovat objednaný produkt do 30 dnů od přijetí objednávky.Pokud se objednávka vztahuje na více produktů, vyhrazuje si společnost TomTom právo doručit nebo aktivovat jednotlivé produkty samostatně.

b) Produkty budou doručeny buď na vámi uvedenou adresu nebo do vašich rukou, nebo je obdržíte v elektronické formě.Riziko ztráty nebo poškození produktů přebíráte v momentě jejich doručení.

c) Pokud odmítnete nebo promeškáte doručení produktů, vyhrazuje si společnost TomTom právo přičíst vám odpovídající náklady na skladování produktů do doby, než bude možné vám je doručit.

d) Pokud by z nějakého důvodu, který je mimo kontrolu společnosti TomTom, doručení produktů selhalo, vyhrazuje si společnost TomTom právo zrušit kupní smlouvu a refundovat jakoukoli částku, která již byla uhrazena.

e) Pokud Vám společnost TomTom doručí některý z produktů nebo aktivuje některý z produktů omylem, musíte společnost TomTom o tomto omylu ihned informovat e-mailem nahttp://www.tomtom.com/supporta na požádání společností TomTom okamžitě zaslat daný produkt zpět (náklady uhradí společnost TomTom), odinstalovat či zničit.

f) Přijetí produktu, který jste si neobjednali, vás nezbavuje povinnosti převzít a uhradit původně objednaný produkt, pokud se ovšem se společností TomTom nedohodnete na jiném postupu.

 

5) Postup pro zrušení objednávky hardwaru

a) Společnost TomTom umožňuje zrušit z jakéhokoli důvodu kupní dohodu na hardware, a to za předpokladu, že během doby 14 pracovních dní od data dodání daného produktu na vaši adresu nebyl tento produkt použit, přičemž vám nahradí kupní cenu ve výši, kterou jste uhradili.Pokud se rozhodnete zrušit kupní smlouvu na hardware, musíte společnost TomTom kontaktovat během 14 pracovních dní ode dne doručení produktu, prostřednictvím e-mailu na http://www.tomtom.com/support. Následně obdržíte autorizační číslo materiálu pro navrácení produktů a můžete hardware v originálním balení zaslat zpět, osvobozené od úroků, zástavních či jiných nároků na adresu, kterou vám sdělí společnost TomTom. Společnost TomTom si vyhrazuje právo účtovat jakékoli přímé náklady na dopravu nebo poštovné, které vzniknou v přímé souvislosti se zpětným zasláním produktů.

b) Souhlasíte, že poskytování Služeb společností TomTom začne bezprostředně poté, co společnost TomTom přijme vaši objednávku. Po zahájení poskytování Služeb je nebude možné zrušit. Jedná se o tyto Služby (ne však výhradně): stahování, instalace nebo aktivace Služeb ze strany zákazníka.

 

6)Licence, copyright a zachování důvěrnosti

a) Je vám udělena licence na využití softwaru a/nebo údajů, informací, funkcí (třetích stran) a jiného obsahu (dále jen „obsah“), které v rámci hardwaru nebo v rámci servisu pro vaše osobní použití, a to za podmínek uvedených v tomto bodě 6 (dále jen „licence“). Software a obsah služeb můžete instalovat a využívat pouze na jednom počítači či zařízení, a můžete jej kombinovat pouze s jedním navigačním systémem. Software nebo obsah služeb nesmíte poskytovat, ať přímo či nepřímo, k využití jiným osobám pro jejich účely nebo účely jiných. Tato licence je nevýlučná a nepřenosná, což znamená, že společnost TomTom může licenci na daný software a obsah služeb poskytnout i jiným zákazníkům a že vaše právo využít daný software a obsah služeb nelze převést na jiné osoby. Z této licence nevyplývá žádné právo na budoucí modifikace, aktualizace nebo doplňky daného softwaru či obsahu služeb, pokud ovšem společnost TomTom neuvedla, že takovéto modifikace, aktualizace či doplňky představují nedílnou součást zakoupeného produktu. Pokud obdržíte modifikace, aktualizace či doplňky softwaru nebo obsahu služeb, bude se jejich využití řídit těmito všeobecnými podmínkami a ustanoveními či jinými podmínkami a ustanoveními, které budete muset přijmout před tím, než vám společnost TomTom příslušné modifikace, aktualizace či doplňky dodá.

b) Společnost TomTom si vyhrazuje právo, ať již po předchozím upozornění či bez něj, přerušit dodávku modifikací, aktualizací či doplňků, které vám pro software či obsah služeb poskytuje či jejich prostřednictvím předává, neuvede-li však v momentě prodeje, že poskytování modifikací, aktualizací či doplňků představuje nedílnou součást zakoupeného produktu.

c) Společnost TomTom může, aniž by tím bylo dotčeno některé z jejích práv, s okamžitou platností bez oznámení zrušit zakoupenou licenci v případě, že nedodržíte některou z podmínek uvedených v těchto podmínkách a ustanoveních, a to včetně článků 6 a 9. V takovém případě jste povinni zničit všechny kopie softwaru a všechny jednotlivé součásti, stejně jako veškerý jeho obsah.

d) Copyright a jiná práva na duševní či průmyslové vlastnictví vztahující se na daný software, na obsah služeb a na jakékoli jeho kopie vlastní společnost TomTom, případně její dodavatelé. Společnost TomTom Vám umožňuje využívat daný software a obsah služeb pouze v souladu s těmito všeobecnými podmínkami a ustanoveními. Vlastnictví veškerých práv, která nejsou v rámci těchto podmínek a ustanovení výslovně udělena jiným subjektům, si vyhrazuje společnost TomTom. Je povoleno (a) vytvořit jednu kopii softwaru, a to výhradně pro účely zálohování či zabezpečení tohoto softwaru, nebo (b) převést software na jediné medium za předpokladu, že si originál ponecháte výhradně za účelem zálohování či zabezpečení daného softwaru. Příručku/příručky pro použití daného produktu nebo tištěné materiály související s užíváním produktu je dovoleno kopírovat pouze pro vlastní použití. Kopírování, stahování, nahrávání či jiná reprodukce obsahu není dovolena. Zákazník si smí vytvořit pouze jednu kopii, a to za účelem zálohování či zabezpečení daného obsahu. Zakoupením softwaru či jeho obsahu se v žádném případě nestáváte jeho vlastníkem.

e) Berete tedy na vědomí a souhlasíte s tím, že na výrobu daných výrobků vynaložila společnost TomTom podstatný čas a prostředky, a že jsou tedy důvěrným a obchodním tajemstvím této společnosti, případně jiných třetích stran. Zavazujete se k tomu, že uchováte dané produkty přísně v tajnosti a neposkytnete je ani nezpřístupníte žádné třetí straně.

 

7) Předplatné

a) Předplatné je stanoveno na neurčitou dobu, není-li dohodnuta jiná určitá doba mezi vámi a společností TomTom.

b) V případě neurčité doby předplatného, vy i společnost TomTom můžete předplatné ukončit. Berte na vědomí 30denní výpovědní lhůtu (vaše oznámení zašlete e-mailem nahttp://www.tomtom.com/support). Výpovědní lhůta začíná dnem obdržení vašeho oznámení o ukončení, společností TomTom. Pokud je vaše předplatné na určitou dobu, automaticky bude ukončeno po uplynulé době.

c) TomTom si vyhrazuje právo na změny cen předplatného dle podmínek a ustanovení, a předem vám tuto skutečnost oznámí (buď e-mailem, na webové stránce společnosti TomTom a nebo jiným způsobem). Pokud taková změna povede ke zvýšení cen nebo jiných znevýhodnění, které se vás týkají (vyjma vyšších cen vyplývajících z vyšších vládních daní), máte možnost ukončit vaše předplatné ke dni či před dnem platnosti takové změny. V tom případě zašlete e-mail nahttp://www.tomtom.com/support.

d) V případě, že se společnost TomTom rozhodne ukončit nabídku předplatného či jednu z poskytovaných služeb, společnost TomTom může vaše předplatné či jednu ze služeb v rámci služeb ukončit a zaslat nejméně do 30 dnů oznámení o této skutečnosti.

e) Společnost TomTom může s okamžitou platností, bez oznámení ukončit předplatné v případě, že (i) jste nedodržel některou z těchto podmínek a ustanovení, které jsou zahrnuty v bodě 6 a 9 ,(ii) platba předplatného přes platební službu selhala i po druhém upozornění anebo (iii) používání Služeb představuje porušení zásad spravedlivého používání (FUP) společnosti TomTom.

f) Po ukončení předplatného, bude současně ukončena vaše licence jak uvedeno v bodě 6.

 

8) Materiály třetích stran

Jako součást produktů společnosti TomTom mohou být využity softwarové kódy, údaje, informační funkce či jiný obsah a algoritmy vyvinuté třetími stranami (dále jen „materiály třetích stran“). Využití materiálů třetích stran v rámci produktů mohou podléhat jiným podmínkám a ustanovením. Oficiální upozornění na existenci copyrightu a konkrétní licenční podmínky vztahující se k materiálům třetích stran naleznete na našich webových stránkách:http://www.tomtom.com/legal. Tímto se zavazujete, že uplatněním každé kupní objednávky stvrzujete přečtení a přijetí podmínek a ustanovení týkajících se materiálů třetích stran využitých v rámci produktů, které jste si objednali. 

9) Jiná omezení

Pronajímání, půjčování, veřejná prezentace, předvádění, vysílání či jiný způsob distribuce daných produktů je zakázán. Vyjma způsobů, které povolují příslušné zákony, nesmíte vy ani jiná osoba, která k tomu získá vaše svolení, produkty ani jako celek ani žádnou z jejich částí analyzovat je prostřednictvím reverzního engineeringu, dekompilovat či demontovat je, ničit či obcházet kódování nebo to umožňovat třetím stranám.

 

10) Omezená záruka

a) Společnost TomTom nezaručuje a nemůže zaručit zcela bezchybnou funkci produktů ani přesnost všech poskytnutých informací. Chyby ve výpočtech se mohou vyskytnout v případě, navigačního systému, jako např. chyby způsobené specifickými místními podmínkami, případně anebo neúplné či nesprávné údaje.

b) Společnost TomTom poskytuje omezenou záruku zajišťující, že provedení a materiál hardwaru bude za běžného použití bez závad (dále jen „závady“), a to po dobu jednoho (1) roku ode dne zakoupení daného hardwaru či od tohoto data do dne, kdy z vaší strany dojde k porušení některé z těchto podmínek, pokud bude toto období kratší (dále jen „záruční doba“). V průběhu této záruční doby opraví či vymění společnost TomTom daný hardware (dále jen „omezená záruka“), a to bez nároku na náhradu použitých dílů či vynaložené práce. Pokud proběhne oprava hardwaru po skončení záruční doby, zahrnuje záruční doba této opravy dalších (6) měsíců ode dne provedení dané opravy. Tato záruka se nevztahuje na služby.

c) Tato omezená záruka se nevztahuje na poškození produktu způsobené běžným opotřebením či v důsledku otevření jednotky hardwaru. Nevztahuje se rovněž na škody způsobené v důsledku: nesprávného užití, vystavení vlhkosti, tekutinám, umístění v blízkosti zdroje tepla a na škody způsobené v důsledku nehody, hrubého zacházení, nedodržení pokynů dodaných spolu s daným hardwarem, jejich zanedbání či nesprávné aplikace. Omezená záruka se nevztahuje ke hmotnému poškození povrchu hardwaru.

d) Společnost TomTom neposkytuje na své produkty, kromě omezené záruky uvedené v tomto bodě 10, žádnou další záruku. Společnost TomTom a její dodavatelé poskytují svým zákazníkům v maximálním rozsahu stanoveném příslušnými zákony produkty „V DANÉM STAVU A SE VŠEMI VADAMI“, a tímto se zříkají jakýchkoli jiných záruk a podmínek – výslovných, implicitních či předepsaných, včetně všech implikovaných záruk, povinností či podmínek (pokud nějaké existují) ohledně poskytnutí uspokojivé kvality, vhodnosti výrobků pro daný účel, spolehlivosti či dostupnosti, přesnosti či úplnosti reakcí, výsledků, odborného provedení, nepřítomnosti virů, odpovídajícího provedení a úrovně produktů, jakož i implikovaných záruk, povinností či podmínek ohledně poskytování či neposkytnutí pomoci či jiných služeb, informací, softwaru a souvisejícího obsahu v souvislosti s danými produkty či vyplývajících z používání daných produktů. Neposkytujeme rovněž žádnou záruku nerušeného či neomezeného užívání a vlastnictví daných produktů. Tato omezení se nevztahují na (i) žádnou konkludentní podmínku týkající se názvu produktu a (ii) žádnou implicitní záruku týkající se souladu produktu s jeho popisem.

e) Pokud se v rámci omezené záruky na závady rozhodnete podat reklamaci, musíte společnost TomTom kontaktovat během záruční doby prostřednictvímhttp://www.tomtom.com/support. Musíte vysvětlit povahu závady a následně obdržíte autorizační číslo materiálu pro navrácení produktů. Software nebo hardware je nutné spolu s vysvětlením povahy závady zaslat společnosti TomTom co nejdříve po oznámení závady, a to na adresu, kterou vám sdělí společnost TomTom. Rovněž je nutné dodržet jakýkoli další postup pro vracení zboží, který stanoví společnost TomTom.

f) Tato omezená záruka je jedinou výslovnou zárukou, kterou vám společnost TomTom poskytuje, nahrazuje tedy veškeré ostatní případné výslovné záruky či jiné závazky, které vzniknou v rámci řízení reklamy, dokumentace, balení či dalších oblastí.

g) Ustanovení bodu 10 nezasahují žádné z vašich zákonných práv, která vyplývají z příslušných vnitrostátních právních předpisů a podle kterých se řídí prodej spotřebitelského zboží.

h) Tato omezená záruka je nepřenosná.

 

11) Omezení odpovědnosti

a) Do maximální povolené míry, kterou povoluje příslušný zákon, není společnost TomTom (ani její dodavatelé a subdodavatelé) vůči Vám ani jakékoli třetí straně zodpovědná za náhradu škod, ať již přímých, nepřímých, vedlejších, následných či jiných (včetně, ale nejen, náhrady škod v souvislosti s nemožností využít či získat dané produkty, se ztrátou dat, ztrátou obchodních aktivit, ušlým ziskem, přerušením obchodní činnosti, atp.), které vzniknou na základě používání nebo na základě nemožnosti použít dané produkty, a to i v případě, že společnost TomTom byla o možnosti vzniku takovýchto škod informována.

b) Bez ohledu na jakékoli škody, které Vám nebo některé třetí straně z jakéhokoli důvodu vzniknou (včetně, ale nejen, veškerých škod, které jsou specifikovány v tomto dokumentu, a veškerých přímých či všeobecných škod uvedených ve smlouvě či jakýchkoli jiných), nepřesáhne celkový závazek společnosti TomTom či některého z jejích dodavatelů, který vznikne v souvislosti s použitím daných produktů, skutečnou částku, jež zákazník za dané produkty zaplatil.

c) Společnost TomTom nezodpovídá za (i) jakýkoli podvod ze strany jejích zaměstnanců či zástupců; ani za (ii) záměrnou dezinformaci ze strany jejích zaměstnanců či zástupců.

d) Nehledě na výše uvedená ustanovení či jakékoli podmínky uvedené v těchto podmínkách a ustanoveních, neomezí žádná ze zde uvedených podmínek a ustanovení zodpovědnost jednotlivých stran za smrt či úraz, který daná strana na základě vlastní nedbalosti způsobí.

e) Výše uvedené omezení odpovědnosti však nezasahuje žádné ze zákonných práv, která vyplývají z příslušných vnitrostátních právních předpisů.

 

12) Vyšší moc

Vyšší moc znamená znemožnění plnění závazků společnosti TomTom vyplývajících z těchto všeobecných podmínek a ustanovení, a které společnost TomTom nedokáže přiměřeně ovlivnit, včetně pozdní či zpožděné nebo neúplné dodávky zboží ze strany společnosti TomTom způsobené okolnostmi, které jsou mimo možnou kontrolu této společnosti. Dojde-li k takovéto situaci, budou veškeré závazky společnosti TomTom pozastaveny. Pokud však období, v rámci kterého společnost TomTom nebude v důsledku zásahu vyšší moci schopna plnit své závazky, překročí dobu devadesáti (90) kalendářních dnů, mají obě strany právo písemně odstoupit od kupní smlouvy, a to aniž by jim v souvislosti s tím vznikla povinnost platit jakékoli odškodné..

 

13)Ochrana soukromí

Společnost TomTom nezpřístupní vaše osobní údaje, údaje o vašem účtu či o vašich transakcích žádné třetí straně, vyjma případů, které jsou popsány v zásadách o zachování soukromí uvedených na webové stránce http://www.tomtom.com/legal. Tímto tedy potvrzujete, že jste si přečetli a akceptovali zásady o zachování soukromí. 

14) Odkazy na webové stránky třetích stran

Společnost TomTom neodpovídá za obsah jakýchkoli webových stránek či služeb třetích stran, ani za odkazy, které nabízejí webové stránky nebo služby třetích stran, či za jakékoli modifikace či aktualizace webových stránek či služeb některé z třetích stran.V případě, že společnost TomTom zveřejňuje odkazy či poskytuje přístup k webovým stránkám či službám třetích stran, činí tak pouze za účelem usnadnit Vám orientaci. Uvedení jakéhokoli odkazu či poskytnutí přístupu k těmto stránkám či službám tedy neznamená, že společnost TomTom tyto stránky či služby, jež nabízí některá z třetích stran, schvaluje.

 

15) Práva třetích stran

Z příslušné legislativy nevyplývá pro žádnou z třetích stran právo vymáhat či opírat se o jakékoli z ustanovení uvedených v těchto všeobecných podmínkách. Tento fakt však neovlivňuje práva této strany či její možnosti využít odpovídající prostředky, které existují nezávisle na příslušné legislativě.

 

16) Platnost všeobecných podmínek

Všechna ustanovení obsažená v těchto všeobecných podmínkách, která svou povahou přesahují dobu platnosti či ukončení jakékoli prodejní transakce či licence související s danými produkty, budou i nadále platná.

 

17) Oddělitelnost ustanovení

Pokud některé z ustanovení obsažené v těchto všeobecných podmínkách bude považováno za zrušené, neplatné, nevymahatelné či nezákonné, neovlivní to platnost a účinnost ostatních zde uvedených ustanovení. Předpokládá se, že spolu se společností TomTom budete souhlasit s novými podmínkami a ustanoveními přijatými namísto daných neplatných ustanovení. Tyto nové podmínky a ustanovení budou z hlediska obsahu a účinnosti vykládány co nejvěrněji jejich původnímu písemnému znění, a to takovým způsobem, aby z nich přirozeně vyplývala příslušná práva.

 

18) Rozhodné právo

Tyto podmínky a ustanovení a jakékoli spory, které se k nim či ke koupi daných produktů atd. mohou vázat, podléhají českým zákonům. Tímto se vylučuje uplatnění Konvence Spojených národů týkající se smluv v rámci mezinárodního prodeje zboží v souvislosti se zde uvedenými podmínkami a ustanoveními. Veškeré spory, které na základě těchto podmínek a ustanovení vzniknou, budou řešeny prostřednictvím místních soudů působících v oblasti vašeho zákonného bydliště či v místě pobytu. Tyto budou mít v souvislosti s takto vzniklými spory výlučnou soudní pravomoc.

 

19) Překlad

Česká verze těchto podmínek a ustanovení je pro vaši koupi verzí směrodatnou.

 

20) Dotazy

Máte-li ohledně své objednávky či těchto podmínek a ustanovení nějaké další dotazy, návrhy či připomínky, nebo pokud se z jakéhokoli důvodu chcete obrátit na společnost TomTom, je Vám k dispozici naše webová stránka http://www.tomtom.com/support, jejímž prostřednictvím nám můžete zaslat e-mail.

 

Verze květen 2009.