Sklep
close

Zasady dobrowolnego przesyłania pomysłów


Zasady dobrowolnego przesyłania pomysłów

Celem niniejszych zasad jest jasne przedstawienie stanowiska firmy TomTom względem dobrowolnie przesyłanych pomysłów oraz uniknięcie wszelkich potencjalnych sporów i procesów sądowych w przypadku, gdy firma TomTom niezależnie stworzy produkty, usługi lub funkcje mogące wydawać się lub być podobne bądź takie same jak te, których dotyczyły dobrowolnie przesłane pomysły.

Informujemy, że firma TomTom* i jej pracownicy nie akceptują ani nie rozpatrują dobrowolnie przesyłanych pomysłów, sugestii, propozycji ani materiałów („Przesyłane treści”) bez względu na ich formę.

Jeśli po uważnym zapoznaniu się z niniejszymi zasadami użytkownik zdecyduje się przesłać swoje pomysły firmie TomTom, to bez względu na treść wiadomości przesłanych przez użytkownika firma TomTom założy, że użytkownik przeczytał i zrozumiał niniejsze zasady oraz że do przesłanych przez niego treści będą mieć zastosowanie poniższe warunki.

Warunki przesyłania pomysłów

  1. Przesyłane treści i ich zawartość automatycznie staje się własnością firmy TomTom bez jakiejkolwiek rekompensaty dla użytkownika lub ani strony trzeciej.
  2. Firma TomTom nie ma żadnych zobowiązań w odniesieniu do przesyłanych treści, w tym m.in. nie jest zobowiązana do traktowania ich w sposób poufny lub zastrzeżony, a także nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek użycie lub ujawnienie tych treści.
  3. Firma TomTom może wykorzystywać i rozpowszechniać przesyłane treści i jej zawartość do dowolnych celów, zarówno handlowych, jak i innych, bez żadnych ograniczeń.
  4. Firma TomTom nie ma obowiązku przeglądania, zachowywania, potwierdzania ani zwracania przesłanych treści ani jakichkolwiek powiązanych materiałów.

Opinie zwrotne dotyczące produktów

Firma TomTom zawsze chętnie wysłuchuje opinii klientów na temat istniejących produktów i usług. Użytkownicy chcący podzielić się swoimi doświadczeniami i opiniami mogą skorzystać z tego forum. Wszelka dobrowolnie przesłana zawartość udostępniona na forum podlega postanowieniom niniejszej polityki.

Opinie zwrotne oraz informacje

Wszelkie opinie zwrotne dostarczone przez użytkowników uznaje się za jawne i niezastrzeżone. Firma TomTom może swobodnie korzystać z tego rodzaju informacji do dowolnych celów uznanych przez nią za właściwe, w sposób nieograniczony, bez obowiązku wynagrodzenia użytkownika lub jakiejkolwiek strony trzeciej.

To tłumaczenie jest przewidziane wyłącznie dla wygody użytkowników. W razie rozbieżności między wersją angielską a tłumaczeniem wersja w języku angielskim będzie mieć pierwszeństwo.