close

PERSONVERN

Slik bruker vi dataene dine

Våre prinsipper

TomTom handler om hvor du er, og om å komme deg dit du vil. Vi hjelper deg med å oppnå mer. For å kunne hjelpe deg må vi noen ganger vite enkelte ting om deg. Når vi samler inn og bruker data om deg, er vi veldig bevisst på at du verdsetter personvernet.

Vår tankegang er at personvern handler om frihet, og om at du skal kunne bestemme selv hvordan, og av hvem, dataene om deg brukes. Derfor har vi utarbeidet våre retningslinjer for personvern:

1. Vi vil alltid holde deg fullt informert om dataene dine

Vi sørger for at du forstår hvilke data fra eller om deg vi bruker, hvorfor vi bruker dem, hvor lenge vi bruker dem, og hvem som kan bruke dem.

2. Vi sørger for at du beholder kontrollen over dataene dine

Vi anser data fra eller om deg som dine. Vi bruker dem kun til formålene du har gitt oss opplysningene til, eller som vi har samlet dem inn til. Du kan når som helst reservere deg mot, eller tillate, bruk av opplysningene dine, via programvaren og nettstedene våre.

3. Vi beskytter dataene dine

Dataene tilhører deg. Vi opprettholder det ved etter beste evne å beskytte dem mot å havne i feil hender.


Våre ti løfter til deg

1. Vi forteller deg hvilke data fra eller om deg vi bruker, hvorfor vi bruker dem, hvem andre som kan bruke dem, og hvor de lagres.

2. Vi vil kun bruke dataene dine til formålene vi har forklart for deg.

3. Vi lagrer så lite av dataene dine som mulig, og kun så lenge vi trenger dem. Når vi ikke lenger har behov for dataene, sørger vi for at de tilintetgjøres eller anonymiseres uten mulighet til gjenoppretting, slik at de ikke lenger kan knyttes til deg.

4. Hvis vi ber om din tillatelse til å bruke dataene dine til et spesifikt formål, gir vi deg også rett til å trekke tilbake samtykket ditt.

5. Hvis vi ikke har hatt mulighet til å be om samtykket ditt til å samle inn og bruke dataene dine, og du ikke ønsker at vi gjør det, kan du informere oss om dette, så handler vi i tråd med ønskene dine.

6. Vi gir deg tilgang til, og mulighet til å korrigere, dataene dine hvis de er tilknyttet MyTomTom-kontoen din.

7. Vi beskytter dataene dine mot uautorisert tilgang, og at de utilsiktet går tapt, i så høy grad det er mulig.

8. Hvis vi lar noen vi samarbeider med, bruke opplysningene dine på våre vegne, sørger vi for at de handler i tråd med våre retningslinjer.

9. Hvis vi deler data med andre, ber vi først om ditt samtykke til dette, med mindre juridiske krav hindrer oss fra det.

10. Vi er åpne for å svare på spørsmål du måtte ha om hvordan vi bruker dataene dine.


TomToms retningslinjer for personvern og behandling av personopplysninger

Vi følger personvernlovene i ditt land. Europeiske personvernlover gjelder også, siden vi er basert i Europa. Disse lovene regnes som de mest omfattende i verden. De gir deg en høy grad av sikkerhet ved at de kun tillater oss å bruke dataene dine når de strenge betingelsene i disse lovene er oppfylt. Retningslinjene våre for personvern og behandling av personopplysninger gjenspeiler disse lovene, og vi anvender disse retningslinjene globalt.

Definisjoner
Personopplysninger: all informasjon knyttet til en identifisert eller identifiserbar fysisk person ("Datasubjekt", bruker). Dette er en identifiserbar person som kan identifiseres, direkte eller indirekte, spesielt i tilknytning til et identitetsnummer eller én eller flere faktorer som er spesifikke for personens fysiske, fysiologiske, mentale, økonomiske, kulturelle eller sosiale identitet.

Behandling av personopplysninger “behandling”: alle handlinger eller sett av handlinger, som utføres med personopplysninger, for eksempel innsamling, registrering, organisering, lagring, tilpasning eller endring, innhenting, konsultering, bruk av, utlevering ved overføring, formidling eller tilgjengeliggjøring på andre måter, samstilling eller kombinering, sperring, sletting eller tilintetgjøring.

1. TomTom vil behandle personopplysninger på en redelig og lovlig måte.

2. TomTom vil samle inn personopplysninger til spesifiserte, tydelige og legitime formål, og vil ikke behandle personopplysninger ytterligere på en måte som er uforenlig med disse formålene.

3. TomTom vil sørge for at personopplysningene er adekvate, relevante og ikke unødvendig omfattende i forhold til formålene de samles inn og/eller viderebehandles for.

4. TomTom vil sørge for at personopplysningene er riktige og oppdatere dem ved behov.

5. TomTom vil ikke lagre personopplysninger på en måte som gjør det mulig å identifisere brukerne lenger enn det som er nødvendig for formålene personopplysningene ble samlet inn eller viderebehandlet for.

6. TomTom vil kun behandle personopplysninger hvis:
    a) brukeren har gitt sitt utvetydige samtykke, eller
    b) behandling er nødvendig for å etterleve en kontrakt brukeren har inngått eller for å utøve handlinger på brukerens anmodning før inngåelse av en kontrakt, eller
    c) behandling er nødvendig for å etterleve en juridisk forpliktelse TomTom er bundet til, eller
    d) behandling er nødvendig av hensyn til TomToms legitime interesser, bortsett fra hvor slike interesser må tilsidesettes av hensyn til brukerens rettigheter og friheter, spesielt brukerens rett til personvern.

7. TomTom vil unngå behandling av personopplysninger som omfatter rase eller etnisitet, politisk ståsted, religiøse eller filosofiske overbevisninger, medlemskap i fagforbund eller personopplysninger som angår helse eller seksualliv.

8. TomTom vil unngå å behandle personopplysninger for personer under 13 år.

9. For å ivareta rimelig behandling av personopplysninger vil TomTom informere brukerne sine om
    a) Hensikten med behandlingen,
    b) Kategorier av personopplysninger som omfattes,
    c) Kategorier av mottakere av personopplysninger,
    d) Hvordan personer kan få tilgang til og rette personopplysningene sine.

10. TomTom implementerer formålstjenlige tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte personopplysninger mot utilsiktet eller ulovlig tilintetgjørelse eller tap, endring, uautorisert utlevering eller tilgang, spesielt der behandling omfatter overføring av personopplysninger på et nettverk, og mot andre ulovlige former for behandling. TomTom gjør dette etter en vurdering av implementeringens tekniske rammer og kostnader, og ivaretar et sikkerhetsnivå som er formålstjenlig for farene som utgjøres av behandlingen og arten av personopplysninger som skal beskyttes.

11. Hvis behandlingen utføres på vegne av TomTom, vil TomTom velge en aktør som stiller tilstrekkelige garantier med hensyn til de tekniske sikkerhetstiltakene og organisatoriske tiltakene for behandlingen som utføres, og sørge for overholdelse av slike tiltak. I slike tilfeller vil TomTom sikre at behandlingen er omfattet av en kontrakt som binder aktøren til kontrolløren, og som spesielt fastsetter at:
    a) Behandleren skal opptre kun etter TomToms instrukser,
    b) Bestemmelsene i 10) gjelder for behandleren.

12. I hovedsak vil TomTom behandle personopplysninger i EØS-området. I tilfeller hvor personopplysninger overføres eller behandles utenfor EØS, av TomTom eller på TomToms vegne, vil TomTom sørge for tilstrekkelige sikkerhetstiltak med hensyn til beskyttelsen av personvernet og de grunnleggende rettighetene og frihetene til privatpersoner og utøvelse av de relaterte rettighetene, i form av formålstjenlige kontraktsklausuler eller andre akseptable og juridisk bindende instrumenter.

13. I tilfeller der TomTom lagrer informasjon eksternt eller får tilgang til data som allerede er lagret på en brukerenhet, skal TomTom sørge for at den berørte brukeren har gitt sitt samtykke, og at denne har blitt gitt tydelig og dekkende informasjon om hensiktene med behandlingen. Dette skal ikke forhindre TomTom fra teknisk lagring eller tilgang, for å overføre kommunikasjon over et elektronisk kommunikasjonsnettverk, eller det som er nødvendig for at TomTom skal kunne tilby en tjeneste som uttrykkelig er forespurt av brukeren.


Data vi samler inn

Når du bruker nettstedene, produktene og tjenestene våre, samler vi inn data fra og om deg. Spesifikt hvilke data vi samler inn, avhenger av hva du bruker, og hvordan du bruker det. Generelt samler vi inn og bruker data i tre kategorier:

Data du oppgir

Dette er data du selv oppgir når du bruker nettstedene, produktene og tjenestene våre. Disse dataene omfatter for eksempel navn og e-postadresse, søkeord, adresse og favorittsteder, telefonnummer, rapporter om kartfeil og fotobokser du oppgir, høyde, vekt, kjønn, alder osv. osv.

Data samlet inn via sensorer

Mange av produktene våre leveres utstyrt med en eller flere sensorer eller bruker sensorene på enhetene de kjører på. Eksempler på sensorer er GPS-mottakere, WiFi- og Bluetooth-mottakere, kamera, mikrofoner, G-kraftsensorer, pulssensorer og berøringssensitive skjermer. Disse sensorene samler automatisk inn data når de aktiveres. Avhengig av hvilket formål de ble registrert for kan dataene, kombinert med data som identifiserer deg eller enheten din, sendes til TomTom og andre for senere bruk.

Metadata

Dette refererer til data som er samlet inn eller automatisk generert når du bruker TomToms nettsteder, produkter eller tjenester. I mange tilfeller samles eller genereres metadata fordi du bruker en datamaskin eller overfører data over datanettverk, for eksempel Internett. Disse dataene inkluderer brukergrensesnitt og andre bruksenheter, IP-adresser, unike enhetsidentifikatorer, MAC-adresser for WiFi og Bluetooth, informasjonskapsler og aktivitetslogger.


Data vi mottar fra andre

Vi mottar data tredjeparter har innhentet underlagt deres ansvar og i samsvar med dere personvernerklæring, og som de har delt med oss. Vi bruker disse dataene innenfor tillatelsene som disse tredjepartene gir oss, samtidig som vi overholder våre egne prinsipper om personvern og vår egen personvernerklæring. Vi mottar informasjon i sanntid om posisjon, hastighet, sensorer og annen kjøretøy- og enhetsinformasjon fra for eksempel mobiltelefonbrukere, bedriftsflåter og enheter som har våre nettbaserte kart eller trafikk- og reisetjenester. Vi bruker bare disse dataene etter at vi har forsikret oss om at de ikke kan spores tilbake til deg.

Vi mottar også data fra andre om deg når du har kommunisert med dem, for eksempel når du har besøkt webområdet deres eller brukt mobilappene deres. Disse dataene inneholder også IP-adresser, unike enhetsidentifikatorer, reklameidentifikatorer, MAC-adresser for Wi-Fi og Bluetooth, informasjonskapsler og annen informasjon om aktivitet på datamaskin, samt indikasjoner på atferd, interesser og demografi.


MyTomTom-konto

TomTom bruker MyTomTom-kontoen til å gi deg tilgang til nedlastbart innhold, tjenester du abonnerer på eller har aktivert, programvareoppdateringer og deler av nettstedet vårt der registrering er nødvendig. Vi bruker også MyTomTom-kontoen når du ønsker å kjøpe flere varer og til å skreddersy tilbudene våre til deg. Måten TomTom bruker MyTomTom-kontoen din på, avhenger også av programvaren og enheten eller systemet du bruker.

Når du oppretter en MyTomTom-konto, må du som minimum oppgi navn og e-postadresse samt velge et passord. TomTom råder deg til å holde MyTomTom-kontodetaljene dine konfidensielle og bruke et passord som du ikke bruker andre steder.

Vi bruker av og til e-postadressen din når vi skal sende informasjon om produktene og tjenestene som er registrert i MyTomTom-kontoen din. Dette gjør vi bare hvis det finnes oppdateringer du trenger for å bruke produktet på en sikker og pålitelig måte, uten opphold, eller hvis vi blir rettslig pålagt å kontakte deg.

Gjennom MyTomTom-kontoen din kan du også abonnere på TomToms nyhetsbrev, som inneholder siste nytt, produktinformasjon og spesialtilbud fra TomTom og andre som vi velger ut. Du kan når som helst stoppe abonnementet på nyhetsbrevet fra TomTom ved å klikke på koblingen for dette i e-postmeldingene du mottar.

Hvis du ønsker å slette MyTomTom-kontoen din, kan du gå til tomtom.com/support.

Vi deler ikke informasjon i MyTomTom-kontoen din med andre, med mindre de jobber for oss, i henhold til instruksjoner fra oss eller med mindre vi blir uttrykkelig bedt om og beordret til det i forbindelse med en juridisk prosess.


Tjenesteadministrasjon og -forbedring

TomTom lagrer informasjon som forteller oss hvordan og når du bruker tjenestene våre. Dette omfatter informasjon om hvilken enhet du bruker og informasjon vi mottar mens du bruker tjenesten, for eksempel om posisjoner, ruter, reisemål og søkeforespørsler. TomTom bruker informasjonen til tekniske diagnoser, til å oppdage svindel eller misbruk, til å opprette bruksrapporter og til å forbedre tjenestene. Informasjonen beholdes kun til de formål de er tiltenkt og kun i en begrenset periode. Informasjonen destrueres etterpå. TomTom kan ikke identifisere deg basert på denne informasjonen, og vil heller ikke prøve å gjøre dette. TomTom benytter seg av sikkerhetsmetoder basert på bransjestandarder for å beskytte dataene dine mot uautorisert tilgang. TomTom gir ingen andre tilgang til informasjonen din, og vi bruker den ikke til andre formål, med mindre vi blir uttrykkelig bedt om og beordret til det i forbindelse med en juridisk prosess.