Winkel
close
Algemene voorwaarden TomTom Camp Happy-competitie

TomTom International B.V., een onderneming naar Nederlands recht met het hoofdkantoor op De Ruijterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Nederland ("TomTom") kondigt met plezier zijn ["Camp Happy"]-competitie aan ("Competitie"). De Competitie valt onder deze algemene voorwaarden ("Algemene voorwaarden").

1. Wat houdt de Competitie in?

Wij van TomTom zijn nergens liever dan op de weg. Camper- en caravanliefhebbers vinden dat de reis net zo belangrijk is als de bestemming en bij TomTom nemen wij dit ter harte. Stoppen waar u wilt, zien wat u wilt, en zo snel gaan als u wilt; allemaal deel van het leven op de weg. Soms zijn wegen echter te smal en bruggen te laag. Met ons nieuwe Go Camper-navigatiesysteem hebt u geen last meer van dit soort obstakels en wordt u een vrolijke kampeerder.

Overal rijden vrolijke kampeerders met de TomTom Go Camper. Om de boodschap te verspreiden, gaan wij de campers en caravans van de vrolijkste kampeerders beplakken met stickers met de tekst Don't Worry, Camp Happy. Als u in Duitsland, Frankrijk, Nederland of het Verenigd Koninkrijk woont en een van deze vrolijke kampeerders tegenkomt, maak dan een foto en deel die op social media met de hashtag #TOMTOMGOCAMPER. U maakt dan kans op een TomTom Go Camper!

Voor deelname aan de Competitie moeten deelnemers voldoen aan alle hierna genoemde eisen:

    1) Een camper of caravan tegenkomen met een "Don't Worry, Camp Happy"-sticker van TomTom.

    2) Een foto maken van de camper of caravan met sticker en die posten op hun Facebook-, Twitter- of Instagram-account ("social media") met de hashtag #TOMTOMGOCAMPER.

    3) Een camper of caravan met de "Don't Worry, Camp Happy"-sticker kan overal in Europa gezien worden, maar om deel te nemen, moet de deelnemer wettig verblijven in Frankrijk, Duitsland, Nederland of het Verenigd Koninkrijk ("in aanmerking komende landen").

    4) Door een post met de hashtag #TOMTOMGOCAMPER te plaatsen, gaat de deelnemer akkoord met deze Algemene voorwaarden. De volledige competitieperiode loopt van 23 juli 2018 00:00 uur tot 20 september 2018 23:59 uur ("competitieperiode").

2. Geschiktheid

Deelnemen aan de Competitie is gratis en de Competitie is open voor iedereen die ouder is dan 18 jaar op de dag van inschrijving en wettig verblijft in Frankrijk, Duitsland, Nederland of het Verenigd Koninkrijk ("Deelnemende landen").

Werknemers van TomTom en naaste familieleden (gedefinieerd als echtgenote/echtgenoot, partner, kind, moeder, vader, grootouder, kleinkind, broer, zus, inclusief geadopteerde of aangetrouwde (bijv. een stiefbroer of stiefzus), en de echtgenote/echtgenoot of partner van de genoemde familieleden) van werknemers van een bedrijf dat betrokken is bij of meewerkt aan de Competitie (waaronder TomTom en gerelateerde bedrijven) zijn uitgesloten van deelname aan de Competitie.

TomTom behoudt zich het recht voor om te controleren of alle Deelnemers in aanmerking komen.

3. Deelname

Er is geen aankoop nodig om aan deze Competitie deel te nemen of te winnen. Een aankoop zal de winkans niet vergroten. Deelname aan de Competitie is gratis, met uitzondering van de kosten die u betaalt voor uw internetverbinding.

Deelnemers dienen zich te houden aan de voorwaarden beschreven in sectie 1 van deze Algemene voorwaarden.

Elke deelnemer kan één (1) inzending doen per foto via zijn Facebook-, Twitter-, of Instagram-pagina. Eén foto wordt gezien als één (1) inzending, ongeacht het aantal keren dat die foto wordt geplaatst op de verschillende social media. Deelnemers hebben het recht om te blijven deelnemen aan de Competitie als zij een andere foto plaatsen en/of nog niet zijn geselecteerd als winnaar tijdens de Competitieperiode.

Deelnemers mogen geen informatie op de registratieformulieren vermelden die deels of geheel onwettig, beledigend, ongepast, in strijd met de goede zeden of denigrerend is ten opzichte van TomTom of de Competitie. TomTom heeft het exclusieve recht om naar eigen goeddunken registratieformulieren af te wijzen of te verwijderen die door deelnemers zijn verzonden en niet voldoen aan deze paragraaf of de gedachte achter de Competitie.

4. Prijsselectie

De winnende inzendingen worden willekeurig gekozen op twee momenten tijdens de Competitie, op 15 augustus 2018 en op 21 september 2018 ("selectiedatums"). Op elke selectiedatum wordt slechts één (1) deelnemer per in aanmerking komend land tot winnaar verkozen.

Deelnemers moeten hun inzendingen tijdens de competitieperiode voltooien en insturen. Inzendingen worden bekeken door TomTom. TomTom zal bekijken of de winnende deelnemer heeft voldaan aan alle voorwaarden die zijn vermeld in sectie 1 en de rest van deze algemene voorwaarden. De selectie van TomTom is bindend en definitief. Alle beslissingen zijn definitief, zonder juridische of administratieve verhaalsmogelijkheden.

De winnaars worden bekendgemaakt via de Instagram-, Facebook- en Twitter-accounts van TomTom op 17 augustus 2018 en 21 september 2018. Winnaars dienen binnen achtenveertig (48) uur nadat de post is gepubliceerd op social media te reageren. Als de winnaar niet binnen achtenveertig (48) uur reageert, wordt de prijs uitgereikt aan een andere in aanmerking komende deelnemer, zonder enige aansprakelijkheid van TomTom richting de originele winnaar. Het is de verantwoordelijkheid van de winnaars om ervoor te zorgen dat zij de prijzen kunnen accepteren.

5. Prijs/prijzen

De winnaar(s) ontvangt/ontvangen een TomTom Go Camper-navigatiesysteem met een geschatte verkoopwaarde ("ARV (approximate retail value)") van maximaal € 400/£ 379.

TomTom behoudt zich het recht voor de winnaar(s) te vragen om een identiteitsbewijs of verklaring van woonplaats voordat de prijs kan worden geïnd. TomTom bepaalt of een identiteitsbewijs, verklaring van woonplaats of inschrijvingsbewijs voldoet. Als een winnaar niet voldoende bewijs kan overleggen, doet de winnaar afstand van de prijs in zijn geheel en wordt geen vervangende prijs aangeboden.

6. Prijswaarde

TomTom behoudt zich het recht voor om de oorspronkelijke prijs te vervangen door een prijs met een vergelijkbare of hogere waarde als de prijs niet beschikbaar is. Door de prijs te accepteren, gaat/gaan de winnaar(s) ermee akkoord dat hij/zij verantwoordelijk is/zijn voor alle federale, nationale, provinciale, lokale of andere toepasselijke belastingen die gekoppeld zijn aan de acceptatie en het gebruik van de prijs. De toegekende prijs is persoonlijk, niet overdraagbaar en kan niet worden ingewisseld voor geld of krediet. Waar vereist door de wet, kan van de prijswinnaar(s) worden vereist om belastingformulieren, zoals een W-9-formulier, in te vullen en een identificatienummer als belastingbetaler te verstrekken.

De geschatte waarde van elke prijs is onderhevig aan prijsschommelingen in de consumentenmarkt op basis van onder andere de verstreken tijd tussen de datum waarop de schatting voor deze Algemene voorwaarden wordt gemaakt, en de datum waarop de prijs wordt uitgereikt of gebruikt. Als de werkelijke aankoopprijs van de prijs lager is dan de geschatte waarde die hier wordt vermeld, maakt de prijswinnaar geen aanspraak op een cheque, contante betaling of andere vorm van betaling voor het prijsverschil.

7. Intellectuele-eigendomsrechten

Door tekst en, indien van toepassing, afbeeldingen, video's of berichten ("Content") in te dienen:

7.1 Garandeert de deelnemer aan TomTom dat:

    i). de Deelnemer de enige eigenaar is van alle rechten voor intellectuele eigendom met betrekking tot de Content, met name het auteursrecht en enig ander recht voor intellectuele eigendom met betrekking tot verzonden teksten. garandeert de Deelnemer dus dat hij of zij het volledige recht en eigendomsrecht heeft om de Content te verzenden en dat de Content vrij is van rechten of claims die door derden zouden kunnen worden ingesteld tegen het gebruik van de Content.

    ii) de Content niet strijdig is met enige wet, inbreuk maakt op de rechten van enige persoon of mogelijk beledigend, opruiend, lasterlijk, obsceen, aanstootgevend, discriminerend, onfatsoenlijk of anderszins bezwaarlijk of ongepast is (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, enige inhoud met naaktheid, boosaardigheid, overmatig geweld of grof taalgebruik)

7.1.2 TomTom behoudt zich het recht voor om een winnaar of een deelnemer te diskwalificeren als TomTom zich ervan bewust wordt dat de inzending van de winnaar en/of deelnemer van een aard is zoals beschreven in deze paragraaf.

7.2 Gaat de deelnemer ermee akkoord TomTom en gerelateerde bedrijven, leidinggevenden, directeuren, werknemers en agenten te vergoeden voor en te vrijwaren van alle:

    i). verliezen, kosten (met inbegrip van redelijke juridische kosten) en uitgaven door TomTom; en/of;

    ii). rechten of claims die worden ingesteld tegen TomTom, voortvloeiend uit of als gevolg van een schending van de verplichtingen van de Deelnemer op grond van deze Algemene voorwaarden en/of ten aanzien van claims dat de Deelnemer iets heeft gedaan of verstrekt dat de intellectuele-eigendoms- of persoonlijkheidsrechten schendt die eigendom zijn of naar verluidt eigendom zijn van derden.

7.3 Verleent de deelnemer aan TomTom en gerelateerde bedrijven een wereldwijd, royaltyvrij, niet-exclusief, onbeperkt, overdraagbaar, in sublicentie te geven recht om de Content te gebruiken in verband met deze Competitie, de nieuwe inTouch-site en gerelateerde zakelijke doeleinden, met inbegrip van promotionele activiteiten, zoals nader beschreven in deze Algemene voorwaarden. Dit recht omvat maar is niet beperkt tot de toestemming om:

    i). de Content te kopiëren, distribueren, publiekelijk te tonen, openbaar te maken en te wijzigen. Dit omvat onder andere alle grafische media (zoals catalogi, brochures en flyers) en alle soorten onlinemedia (zoals internet, intranet en mobiele netwerken), ongeacht de gebruikte technieken;

    ii). de Content te wijzigen, op te maken, te verdelen, te splitsen of te combineren met andere logo's en merken, en dat ook in verband met bijvoorbeeld prijsvragen of aanbiedingen van TomTom;

    iii). de Content te distribueren en openbaar te maken, met name voor het promoten van TomTom en specifiek de Competitie. Dit omvat het recht om de Content te gebruiken voor commerciële doeleinden, in advertorials, onder andere in winkels en op internet, en voor interne en externe promotionele communicatie.

7.4 Garandeert de deelnemer dat de inzending geen inbreuk maakt op het portretrecht en de persoonsrechten van personen die herkenbaar zijn in de content.

7.5 Doet de Deelnemer, voor zover toegestaan door de wet, onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand van alle morele rechten met betrekking tot de Content en ziet hij/zij erop toe dat derden die door hem/haar zijn aangesteld voor de productie van de Content dat ook doen. Dat geldt in het bijzonder voor maar is niet beperkt tot het recht op aanspraak op auteurschap en het recht om bezwaar te maken tegen aanpassingen, wijzigingen en andere veranderingen van de Content. De Deelnemer verklaart hierbij dat hij/zij niet gebruikmaakt van enig moreel recht om handelingen voor het gebruik van de Content zoals beschreven in deze Algemene voorwaarden te weigeren, voorkomen of verhinderen.

8. Privacyverklaring

Voor deze Competitie moet TomTom mogelijk gebruikmaken van informatie die deelnemers verstrekken via Facebook, Instagram en Twitter over de deelnemers en andere personen. Als Deelnemer moet u er rekening mee houden dat een deel van de informatie die u verstrekt, zoals foto's en opmerkingen, mogelijk (gevoelige) informatie over u en anderen bevatten. U dient ervoor te zorgen dat u alleen informatie over anderen verzendt als u hun toestemming hebt om dat te doen. TomTom gebruikt de informatie voor de Competitie en het promoten van de Competitie. Alle verzonden informatie wordt door TomTom binnen drie (3) maanden na het einde van de Competitieperiode vernietigd, met uitzondering van de informatie van de winnaar(s). TomTom blijft uw naam en e-mailadres gebruiken voor diens eigen algemene promotionele doeleinden maar alleen als u daarvoor toestemming geeft.

TomTom houdt zich aan de wereldwijde Algemene verordening gegevensbescherming en die van de Europese Unie. Conform deze wetgeving gebruikt TomTom uw persoonlijke gegevens uitsluitend voor de doeleinden en gedurende de periode waarvoor de gegevens zijn verzameld. TomTom beschermt uw gegevens tegen misbruik. TomTom geeft niemand anders toegang tot uw gegevens, tenzij het daartoe uitdrukkelijk en rechtmatig opdracht heeft gekregen.

Wanneer u vermoedt dat uw gegevens niet worden gebruikt voor het doel waarvoor u deze aan TomTom hebt verstrekt, neemt u dan contact met ons op via http://tomtom.com/support. U vindt ons privacybeleid op http://tomtom.com/privacy.

9. Kennisgeving en verwijdering

Alle materialen (met inbegrip van maar niet beperkt tot Content) die op Facebook, Instagram en Twitter worden geplaatst, moeten voldoen aan deze Algemene voorwaarden en de algemene voorwaarden van de social media in kwestie. TomTom behoudt zich te allen tijde het recht voor materiaal te verwijderen dat door TomTom wordt beschouwd als onaanvaardbaar of illegaal, of dat op enige andere wijze deze Algemene voorwaarden lijkt te schenden.

Als u vindt dat bepaald materiaal op Facebook dat betrekking heeft op de Competitie illegaal of onaanvaardbaar is en een klacht wilt indienen, stuur dan een e-mail naar socialmedia.globalteam@tomtom.com onder vermelding van de aard van uw klacht. Na ontvangst van uw kennisgeving onderzoekt TomTom de klacht en kan TomTom als gevolg daarvan het desbetreffende materiaal verwijderen of bewerken.

10. Prijsvoorwaarden en Vrijwaringen

Door deel te nemen aan de Competitie stemt de Deelnemer ermee in, ook namens zijn/haar erfgenamen, executeurs en administrateurs, (i) om TomTom en zijn respectieve leidinggevenden, directeuren en werknemers (gezamenlijk: 'Gevrijwaarde partijen') te vrijwaren van alle aansprakelijkheid, rechtsvorderingen en acties die de deelnemer kan instellen of die kunnen worden ingesteld tegen de Gevrijwaarde partijen met betrekking tot ziekte, letsel, overlijden, verlies, geschil of persoonlijke of materiële schade die, direct of indirect, al dan niet door nalatigheid, kunnen optreden door deelname van de Deelnemer aan de Competitie en zijn/haar ontvangst, bezit, gebruik of misbruik van de prijzen of een gedeelte hiervan; (ii) dat de Gevrijwaarde partijen in geen geval verantwoordelijk of aansprakelijk zullen zijn voor expliciete of impliciete garanties, verklaringen of waarborgen, in feite of in rechte, betreffende de prijzen, inclusief maar niet beperkt tot de kwaliteit of geschiktheid van de prijs voor een bepaald doel; en (iii) gebonden te zijn aan deze Algemene voorwaarden en afstand te doen van claims die voortvloeien uit dubbelzinnigheden of fouten in de voorwaarden of de Competitie zelf, en onderworpen te zijn aan de beslissingen van TomTom, die definitief en bindend zijn. Het niet nakomen van deze voorwaarden kan leiden tot uitsluiting van de Competitie naar goeddunken van TomTom.

11. Aansprakelijkheid

Niets in deze Competitie of Algemene voorwaarden kan dienen ter uitsluiting of beperking van de aansprakelijkheid van TomTom waar dit wettelijk niet is toegestaan.

Hoewel TomTom zijn uiterste best zal doen om te zorgen voor een goed verloop van de Competitie, is TomTom niet aansprakelijk voor enige schade – behalve in het geval van opzet of grove nalatigheid door het management van TomTom – voortvloeiend uit de Competitie in het algemeen of het gebruik van Facebook. Deelname aan de Competitie impliceert kennis en acceptatie van de kenmerken en beperkingen van internet, waaronder de technische prestaties, de overdracht van informatie en gegevens, het risico en het effect van onderbrekingen en meer in het algemeen de risico's die eigen zijn aan communicatie via internet, zoals beperkte bescherming van gegevens, malware en virussen.

Het is de verantwoordelijkheid van de Deelnemer om alle voorzienbare en redelijke maatregelen te nemen om zijn/haar apparaat en de content ervan te beschermen. Het gebruik van de social media en de deelname aan de Competitie is op eigen verantwoordelijkheid van de deelnemer.

12. Contact

Als een Deelnemer meer informatie wil ontvangen over de Competitie, over de (verdeelde) prijzen, over producten of services van TomTom of als hij/zij een klacht heeft over de Competitie, kan hij/zij contact opnemen met de klantenservice via de website www.tomtom.com of door een e-mail te sturen naar socialmedia.globalteam@tomtom.com

13. Beëindiging

Als deze Competitie om welke reden dan ook niet zoals gepland kan verlopen of in strijd is met lokale wettelijke voorschriften, behoudt TomTom zich het recht om de Competitie te annuleren, te beëindigen, te wijzigen of geheel of gedeeltelijk op te schorten zonder dat dit leidt tot aansprakelijkheid of een eis tot schadevergoeding. Dit omvat maar is niet beperkt tot infectie door een computervirus, bugs, manipulatie, ongeautoriseerde interventie, fraude, technische storingen of andere oorzaken waar TomTom geen controle over heeft.

14. Overig

Als enige bepaling van deze Competitie of deze Algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk door een rechtbank of bevoegde rechterlijke instantie als zijnde onwettig, ongeldig of niet uitvoerbaar wordt beoordeeld, zal die bepaling of gedeeltelijke bepaling niet langer deel uitmaken van deze Competitie. Dit zal niet van invloed zijn op de wettigheid, geldigheid of uitvoerbaarheid van de overige bepalingen van deze Competitie, tenzij dit vereist is onder het toepasselijke recht. TomTom organiseert deze Competitie in overeenstemming met de wet- en regelgeving op het gebied van promotionele kans- en behendigheidsspelen en reclamegeschenken. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor de nakoming van de Algemene voorwaarden van de social media. Er kunnen ook voorwaarden van derden van toepassing zijn. TomTom behoudt zich het recht voor deze Algemene voorwaarden op elk moment en geheel naar eigen goeddunken aan te passen.

15. Rechtskeuze

De Competitie en deze Algemene voorwaarden vallen onder de lokale wetgeving van het land waar de Deelnemer woont.

16. Toewijzing en delegering

TomTom mag, zonder kennisgeving of toestemming van Deelnemers, haar rechten gerelateerd aan de uitvoering van de Competitie toewijzen of haar verplichtingen gerelateerd aan de naleving van de Competitie delegeren zoals beschreven in deze Algemene voorwaarden, mits een dergelijke toewijzing of delegatie aan een gelieerde entiteit van TomTom is.