close
1502“Vouchercode TomTom GO Navigation-app”
Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn wettelijk bindend tussen TomTom International B.V., onderworpen aan het Nederlands recht en met het hoofdkantoor op De Ruijterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Nederland ("TomTom”) en u ("u") met betrekking tot het gebruik van de vouchercode voor de TomTom GO Navigation-applicatie ("Algemene voorwaarden"). Op het gebruik van de TomTom GO Navigation-applicatie zijn de gebruiksvoorwaarden van TomTom en het gegevensprivacybeleid van TomTom van toepassing. Deze algemene voorwaarden, de gebruiksvoorwaarden en het gegevensprivacybeleid (samen "voorwaarden") vormen alle algemene voorwaarden zoals overeengekomen tussen u en TomTom. Ze vervangen alle eerdere overeenkomsten, zowel schriftelijk als mondeling.

LEES DE VOORWAARDEN HIERONDER GOED DOOR VOORDAT U DE VOUCHERCODE INWISSELT. ACCEPTEERT U DE VOORWAARDEN NIET, WISSEL DE VOUCHERCODE DAN NIET IN OF STOP DIRECT MET HET GEBRUIK VAN DE TOMTOM GO NAVIGATION-APPLICATIE.

1. Algemene voorwaarden vouchercode:

1.1 De vouchercode ("vouchercode") is geldig voor het verkrijgen van een gratis proefabonnement op de TomTom GO Navigation-applicatie ("TomTom Go Navigation-app").

1.2 De vouchercode kan worden gebruikt door iedereen die 18 jaar of ouder is op de datum van de inwisseling van de vouchercode en wettig verblijft in een van de landen die daarop worden aangegeven en/of in het land waar de aanschaf van het product of de dienst is gedaan, indien van toepassing.

1.3 De vouchercode moet worden geactiveerd binnen de periode die is aangegeven op de vouchercode. Als er geen periode is aangegeven op de vouchercode, verloopt de vouchercode automatisch zes maanden na de ontvangstdatum, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder enige aansprakelijkheid van TomTom.

1.4 De gratis proefabonnementperiode loopt gedurende het aantal maanden dat is aangegeven op de vouchercode of anders gedurende drie maanden vanaf de datum van activering van de vouchercode ("gratis proefabonnementperiode"), waarna het proefabonnement automatisch verloopt.

1.5 De vouchercode kan maar één keer worden ingewisseld voor een gratis proefabonnement. Een vouchercode is niet cumulatief en kan niet worden ingewisseld voor contant geld of iets anders van waarde, worden verkocht of worden gebruikt in combinatie met andere promotiecodes.

1.6 Om de TomTom Go Navigation-app te kunnen gebruiken, heeft u een smartphone met een actieve internetverbinding en GPS-mogelijkheid nodig. U begrijpt en accepteert dat u met het gebruik van de TomTom GO Navigation-app mogelijk data verbruikt. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om alle voorzienbare en redelijke maatregelen te nemen om het datagebruik te beperken en de inhoud van uw smartphone en/of apparaat te beschermen.

1.7 Behalve wanneer dit is uitgesloten of beperkt door het recht, stemt u door het accepteren en inwisselen van de vouchercode ermee in, ook namens uw erfgenamen, executeurs en administrateurs, (i) om TomTom en zijn respectieve partners, vertegenwoordigers, leidinggevenden, directeuren en werknemers (gezamenlijk: "gevrijwaarde partijen") te vrijwaren van alle aansprakelijkheid, rechtsvorderingen en acties die u kan instellen of die kunnen worden ingesteld tegen de gevrijwaarde partijen met betrekking tot ziekte, letsel, overlijden, verlies, geschil of persoonlijke of materiële schade die, direct of indirect, al dan niet door nalatigheid, kunnen optreden door uw acceptatie of inwisseling van de vouchercode en/of gebruik van de TomTom Go Navigation-app; (ii) dat de gevrijwaarde partijen in geen geval verantwoordelijk of aansprakelijk zullen zijn voor expliciete of impliciete garanties, verklaringen of waarborgen, in feite of in rechte, betreffende de vouchercode en de TomTom GO Navigation-app, inclusief maar niet beperkt tot de verkoopbaarheid, kwaliteit of geschiktheid voor een bepaald doel; en (iii) gebonden te zijn aan deze algemene voorwaarden en afstand te doen van claims die voortvloeien uit dubbelzinnigheden of fouten in de voorwaarden of de vouchercode zelf, en onderworpen te zijn aan de beslissingen van TomTom, die definitief en bindend zijn.

1.8 Hoewel TomTom zijn uiterste best zal doen om te zorgen voor een goede werking van de vouchercode en de TomTom Go Navigation-app, is TomTom niet aansprakelijk voor enige schade – behalve in het geval van opzet of grove nalatigheid door TomTom – voortvloeiend uit de inwisseling van de vouchercode of het gebruik van de TomTom GO Navigation-app. De inwisseling van de vouchercode en het gebruik van de TomTom GO Navigation-app impliceren kennis en acceptatie van de kenmerken en beperkingen van internet, waaronder de technische prestaties, de overdracht van informatie en gegevens, het risico en het effect van onderbrekingen en meer in het algemeen de risico's die eigen zijn aan communicatie via internet en het gebruik van applicaties, zoals beperkte bescherming van gegevens, malware en virussen.

1.9 Als de vouchercode om welke reden dan ook niet zoals gepland kan worden gebruikt of in strijd is met lokale wetgeving en/of regelgeving, behoudt TomTom zich het recht voor om de vouchercode te annuleren, te beëindigen, te wijzigen of geheel of gedeeltelijk op te schorten zonder dat dit leidt tot aansprakelijkheid of een eis tot schadevergoeding. Dit omvat maar is niet beperkt tot infectie door een computervirus, bugs, manipulatie, ongeautoriseerde interventie, fraude, technische storingen of andere oorzaken waar TomTom geen controle over heeft. Als het noodzakelijk wordt om dat te doen, kan de wijziging van de vouchercode een vervanging van de vouchercode door een vergelijkbare promotie omvatten (maar hoeft deze wijziging niet beperkt te zijn tot deze vervanging), die toegang geeft tot een dienst die vergelijkbaar is met die van de TomTom GO Navigation-app, indien mogelijk en commercieel verkrijgbaar.

1.10 Deze algemene voorwaarden zijn alleen van toepassing op deze vouchercode en gelden niet voor een hieropvolgend abonnement op de TomTom GO Navigation-app na de gratis proefabonnementperiode.

1.11 Als enige bepaling in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk door een rechtbank of bevoegde rechterlijke instantie als zijnde onwettig, ongeldig of niet uitvoerbaar wordt verklaard, zal die bepaling of gedeeltelijke bepaling niet langer deel uitmaken van deze algemene voorwaarden. Dit zal niet van invloed zijn op de wettigheid, geldigheid of uitvoerbaarheid van de overige bepalingen, tenzij dit vereist is onder het toepasselijke recht.

1.12 Indien u wettelijk verblijft in de Verenigde Staten zijn – tenzij anders is aangegeven op de vouchercode – alle problemen en vragen aangaande de samenstelling, geldigheid, interpretatie en uitvoerbaarheid van deze algemene voorwaarden, of uw rechten en plichten met betrekking tot deze vouchercode, onderhevig aan de wetgeving van Massachusetts en zijn ze in overeenstemming hiermee samengesteld, zonder effect te geven aan enige rechtskeuze of conflicten van wettelijke regels. Als u elders in de wereld uw wettelijke verblijfplaats heeft, zijn de promotie en deze algemene voorwaarden onderhevig aan en samengesteld in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving.

1.13 TomTom mag, zonder kennisgeving aan u en zonder uw toestemming, haar rechten gerelateerd aan de uitvoering van de vouchercode toewijzen of elk van haar verplichtingen volgens deze algemene voorwaarden delegeren wanneer een dergelijke toewijzing of delegatie aan een gelieerde entiteit van TomTom is.

2. Gebruik van de vouchercode:

Om uw vouchercode in te wisselen, gaat u naar de TomTom-webpagina die staat aangegeven op de vouchercode en volgt u de instructies. U ontvangt een bevestigingsmail met instructies over hoe u de TomTom GO Navigation-app kunt downloaden en hoe u zich kunt aanmelden.

De TomTom GO Navigation-app kan worden gedownload van de relevante online winkels voor mobiele applicaties, conform afzonderlijke algemene voorwaarden. Door het downloaden van de TomTom GO Navigation-app stemt u ermee in dat deze algemene voorwaarden van derde partijen, waarvoor TomTom niet verantwoordelijk is en niet aansprakelijk kan worden gesteld, bindend voor u zijn. U begrijpt ook dat deze derde partijen mogelijk een ander privacybeleid hebben. Lees hun voorwaarden goed door voordat u de TomTom GO Navigation-app downloadt.

3. Wat gebeurt er aan het einde van de gratis proefabonnementperiode?

Tegen het einde van de gratis proefabonnementperiode ontvangt u een melding via de TomTom GO Navigation-app, die de volgende elementen zal aangeven: (i) het aantal dagen voor het einde van de gratis proefabonnementperiode; en (ii) de mogelijkheid om aansluitend op de gratis proefabonnementperiode een van de voorgestelde abonnementen op de TomTom GO Navigation-app (van 1 maand, 6 maanden of 12 maanden) aan te schaffen, direct in de TomTom GO Navigation-app, mocht u interesse hebben in een nieuw abonnement. Na uw aanschaf van het abonnement op de TomTom GO Navigation-app zijn de algemene voorwaarden van TomTom op Tomtom.com van toepassing.

Als u niet actief een nieuw abonnement op de TomTom GO Navigation-app aanvraagt aan het einde van de gratis proefabonnementperiode, stopt de toegang tot de TomTom GO Navigation-app automatisch op de laatste dag van de gratis proefabonnementperiode.

Als het abonnement op de TomTom GO Navigation-app wordt afgesloten via een online winkel voor mobiele applicaties, kunnen er aanvullende voorwaarden gelden.

4. Contact

Als u vragen of klachten heeft over de vouchercode kunt u contact opnemen met onze klantenservice via help.tomtom.com.

TomTom International B.V.