close

PRIVACY

Hoe we je gegevens gebruiken

Onze principes

Bij TomTom draait het om waar je heen gaat en waar je wilt zijn. We helpen je meer te bereiken. We kunnen je helpen, maar soms moeten we iets over je weten. We verzamelen en gebruiken je gegevens, en we begrijpen dat je hecht aan je privacy.

We vinden dat privacy draait om vrijheid en de mogelijkheid zelf te beslissen hoe je gegevens worden gebruikt en door wie. Daarom hebben we onze Privacyprincipes opgesteld:

1. We houden je altijd volledig op de hoogte over je gegevens

We zorgen dat je weet welke gegevens van of over jou we gebruiken, waarom we deze gebruiken, hoe lang we deze gebruiken en wie deze gegevens kunnen gebruiken.

2. We zorgen dat je de controle houdt over je gegevens

We beschouwen de gegevens van of over jou als jouw eigendom. We gebruiken deze alleen voor het doel waarvoor je deze aan ons hebt verstrekt, of waarvoor we deze van jou hebben verzameld. Je kunt je op elk gewenst moment afmelden of aanmelden via onze software en websites.

3. We beschermen je gegevens

Je gegevens zijn jouw eigendom. Dit houden we zo door de gegevens zo goed als redelijkerwijs mogelijk is te beschermen en te voorkomen dat deze in verkeerde handen vallen.


Onze tien beloften aan jou

1. We vertellen je welke gegevens van of over jou we gebruiken, waarom we deze gebruiken, hoe lang we deze gebruiken, wie er nog meer toegang heeft tot je gegevens en waar deze worden opgeslagen.

2. We gebruiken je gegevens alleen voor de doeleinden die we aan jou hebben medegedeeld.

3. We bewaren zo min mogelijk gegevens van je en slechts voor zolang we deze nodig hebben. Wanneer we deze niet meer nodig hebben, vernietigen we de gegevens of maken we deze permanent anoniem, zodat de gegevens niet meer aan jou gekoppeld kunnen worden.

4. Als we je toestemming vragen om je gegevens te gebruiken voor specifieke doeleinden, kun je die toestemming ook weer intrekken.

5. Als we je geen toestemming hebben kunnen vragen voor het verzamelen en gebruiken van je gegevens en je niet wilt dat we dit doen, kun je ons dit laten weten en dan zullen we hiernaar handelen.

6. Je kunt je gegevens bekijken en corrigeren als deze gekoppeld zijn aan je MyTomTom-account.

7. We beschermen je gegevens zo goed als redelijkerwijs mogelijk is tegen onbevoegde toegang en abusievelijk verlies.

8. Als we andere partijen inschakelen om jouw gegevens namens ons te gebruiken, zorgen we dat ze hierbij ons beleid naleven.

9. Indien we je gegevens delen met anderen, vragen we je eerst om toestemming, tenzij dit wettelijk verboden is.

10. Je kunt ons altijd vragen stellen over de manier waarop we je gegevens gebruiken en we beantwoorden je vragen graag.


Het beleid van TomTom betreffende privacy en verwerking van persoonlijke gegevens

We houden ons aan de privacywetten die geldig zijn in je land. Aangezien we gevestigd zijn in Europa, zijn de Europese privacywetten ook van toepassing. Deze wetten worden gezien als de strengste ter wereld. Deze bieden je een hoge mate van bescherming doordat we je gegevens alleen mogen gebruiken wanneer we voldoen aan de strenge voorwaarden van deze wetten. Ons bedrijfsbeleid betreffende privacy en de verwerking van persoonsgegevens komen overeen met deze wetten en we passen dit beleid wereldwijd toe.

Definities
Persoonsgegevens: Iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna 'betrokkene' of gebruiker genoemd). Als identificeerbaar wordt beschouwd een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificatienummer of een of meer specifieke elementen die kenmerkend zijn voor zijn of haar fysieke, fysiologische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit;

Verwerking van persoonsgegevens (hierna 'verwerking' genoemd): elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op enigerlei andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens.

1. TomTom zal persoonsgegevens eerlijk en rechtmatig verwerken.

2. TomTom zal persoonsgegevens verzamelen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden en zal deze niet verwerken op een wijze die onverenigbaar is met die doeleinden.

3. TomTom zal zorgen dat persoonsgegevens toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn, uitgaande van de doeleinden waarvoor deze worden verzameld of waarvoor deze vervolgens worden verwerkt.

4. TomTom zal zorgen dat persoonsgegevens nauwkeurig zijn en, zo nodig, worden bijgewerkt.

5. TomTom zal persoonsgegevens in een vorm die het mogelijk maakt de gebruiker te identificeren, niet niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor deze persoonsgegevens worden verzameld of vervolgens worden verwerkt.

6. TomTom zal persoonsgegevens alleen verwerken als:
    a) de gebruiker daarvoor zijn ondubbelzinnige toestemming heeft verleend; of
    b) de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de gebruiker partij is of voor het nemen van precontractuele maatregelen naar aanleiding van een verzoek van de gebruiker; of
    c) de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan TomTom onderworpen is; of
    d) de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van TomTom, behalve wanneer het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de gebruiker en met name zijn/haar recht op persoonlijke levenssfeer prevaleren.

7. TomTom vermijdt persoonsgegevens te verwerken waaruit de raciale of etnische afkomst, de politieke opvattingen, de godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging, of het lidmaatschap van een vakvereniging blijkt, alsook de verwerking van gegevens die de gezondheid of het seksuele leven betreffen.

8. TomTom vermijdt persoonsgegevens te verwerken betreffende personen jonger dan 13 jaar.

9. Om een eerlijke verwerking van persoonsgegevens te waarborgen, zal TomTom zijn gebruikers informeren over
    a) de doeleinden van de verwerking;
    b) de gegevenscategorieën;
    c) de categorieën ontvangers van de persoonsgegevens;
    d) de procedure voor toegang tot en rectificatie van de eigen persoonsgegevens.

10. TomTom legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om persoonlijkgegevens te beschermen tegen vernietiging, hetzij per ongeluk, hetzij onrechtmatig, tegen verlies, vervalsing, niet-toegelaten verspreiding of toegang, met name wanneer de verwerking doorzending van gegevens in een netwerk omvat, dan wel tegen enige andere vorm van onwettige verwerking. TomTom doet dit rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, teneinde een passend beveiligingsniveau garanderen gelet op de risico's die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich brengen.

11. In het geval een andere partij de verwerking uitvoert namens TomTom, zal TomTom een verwerker kiezen die voldoende waarborgen biedt ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerking en zal TomTom toezien op de naleving van die maatregelen. In deze gevallen zal TomTom zorgen dat de verwerking door een verwerker wordt geregeld in een overeenkomst die de verwerker bindt jegens de voor de verwerker verantwoordelijke en waarin met name wordt bepaald dat:
    a) de verwerker slechts handelt in opdracht van TomTom;
    b) bepalingen van 10) van toepassing zijn op de verwerker.

12. TomTom verwerkt de persoonsgegevens in principe binnen de Europese Economische Ruimte (EER). In het geval persoonsgegevens door of namens TomTom worden verzonden naar of verwerkt op een locatie buiten de EER, zal TomTom zorgen voor afdoende waarborgen voor de bescherming van e persoonlijke levenssfeer en de fundamentele rechten en vrijheden van personen met betrekking tot het uitvoeren van de bijbehorende rechten, door contractuele bepalingen of andere aanvaardbare wettelijk bindende instrumenten toe te passen.

13. In het geval TomTom vanaf afstand informatie opslaat op, of zich toegang verschaft tot reeds opgeslagen gegevens op het apparaat van een gebruiker, zorgt TomTom dat de betrokken gebruiker hiervoor toestemming heeft gegeven en duidelijke en uitgebreide informatie heeft gekregen over het doel van de verwerking. Dit vormt geen beletsel voor TomTom voor technische opslag of toegang met als enige doel de overdracht van communicatie via een elektronisch communicatienetwerk, of indien dit voor TomTom strikt noodzakelijk is, om een service te verlenen waar de gebruiker nadrukkelijk om heeft gevraagd.


De gegevens die we verzamelen

Wanneer je onze websites, producten en services gebruikt, verzamelen we gegevens van of over jou. Welke gegevens we exact verzamelen, is afhankelijk van wat je gebruikt en hoe je het gebruikt. Over het algemeen zijn er drie categorieën gegevens die we verzamelen en gebruiken:

Gegevens die je verstrekt

Dit zijn de gegevens die je zelf invoert wanneer je onze websites, producten en services gebruikt. Deze gegevens bevatten bijvoorbeeld je naam, e-mailadres, de zoektermen die je invoert, je adres en favoriete locaties, je telefoonnummer, eventuele meldingen over kaartfouten en meldingen over flitsers die je invoert, je lengte, gewicht, geslacht, leeftijd, enz. enz.

Gegevens verzameld via sensoren

Veel producten zijn uitgerust met een of meerdere sensoren of gebruiken de sensoren van de apparaten waarop de producten worden uitgevoerd. Voorbeelden van sensoren zijn GPS-ontvangers, Wi-Fi- of Bluetooth-ontvangers, een camera, microfoon, G-krachtsensoren, hartslagmeters en touchscreens. Wanneer deze sensoren geactiveerd zijn, verzamelen deze automatisch gegevens. Afhankelijk van het doel waarvoor de gegevens zijn vastgelegd, worden de gegevens mogelijk samen met gegevens waarmee jij of je apparaat kunnen worden geïdentificeerd verzonden naar TomTom en andere partijen voor verder gebruik.

Metadata

Dit zijn gegevens die worden verzameld of automatisch worden gegenereerd terwijl je de websites, producten of services van TomTom gebruikt. Metadata worden vaak verzameld of gegenereerd wanneer je een computerapparaat gebruikt of wanneer je gegevens verzendt via een computernetwerk, zoals het internet. Deze gegevens bevatten gegevens die je gebruikt in de gebruikersinterface en tijdens andere apparaatactiviteiten, evenals IP-adressen, unieke apparaat-id's, MAC-adressen van Wi-Fi- en Bluetooth-apparaten, cookies en gegevens van computeractiviteiten.


Gegevens die we van anderen ontvangen

We ontvangen gegevens van derden die zij hebben verzameld, onder hun verantwoordelijkheid en overeenkomstig hun privacybeleid, en gedeeld met ons. We gebruiken deze gegevens binnen de aangegeven grenzen van derden, maar ook binnen de grenzen van onze eigen privacybeginselen en ons eigen privacybeleid. We ontvangen realtime feeds van locatie, snelheid, sensoren en andere voertuigen, maar ook apparaatgegevens van, bijvoorbeeld, gebruikers van mobiele telefoons, wagenparken van bedrijven en voertuigen die zijn uitgerust met onze online kaarten of verkeers- en reisservices. We gebruiken deze gegevens alleen nadat we er zeker van zijn dat deze gegevens niet naar u kunnen worden herleid.

We ontvangen ook gegevens van derden als u interactie met hen hebt gehad, bijvoorbeeld wanneer u hun websites hebt bezocht of hun mobiele apps hebt gebruikt. Deze gegevens kunnen IP-adressen, unieke id's van apparaten, advertentie-id's, Wi-Fi- en Bluetooth MAC-adressen, cookies en andere gegevens van computeractiviteiten omvatten, evenals indicaties van uw gedrag, interesses en demografie.


MyTomTom-account

TomTom gebruikt je MyTomTom-account om je toegang te geven tot downloadbare inhoud, services waarop je een abonnement hebt of die je hebt geactiveerd, software-upgrades en delen van onze website waarvoor registratie vereist is. We gebruiken je MyTomTom-account ook wanneer je extra items wilt kopen en om ons aanbod af te stemmen op je voorkeuren. De manier waarop TomTom je MyTomTom-account gebruikt, is ook afhankelijk van de software, het apparaat of systeem waarmee je werkt.

Voor het aanmaken van een MyTomTom-account moet je minimaal je naam en e-mailadres opgeven en een wachtwoord kiezen. TomTom raadt je aan om de gegevens van je MyTomTom-account aan niemand door te geven en een wachtwoord te kiezen dat je nergens anders voor gebruikt.

We gebruiken je e-mailadres van tijd tot tijd om je informatie toe te sturen over de producten en services die aan je MyTomTom-account zijn gekoppeld. We doen dit alleen in het geval van belangrijke updates om ervoor te zorgen dat je het product veilig en zonder onderbrekingen kunt gebruiken. We kunnen het e-mailadres tevens gebruiken om contact met je op te nemen als we dit wettelijk verplicht zijn.

Met je MyTomTom-account kun je ook een abonnement nemen op TomTom Nieuws, zodat je op je e-mailadres het laatste nieuws, productinformatie en speciale aanbiedingen van TomTom en andere, door ons geselecteerde bedrijven, ontvangt. Je kunt je op elk gewenst moment afmelden voor e-mailberichten van TomTom Nieuws door te klikken op de daarvoor bestemde link in de berichten die je ontvangt.

Informatie over het verwijderen van je MyTomTom-account vind je op tomtom.com/support.

We delen je MyTomTom-accountgegevens niet met derden, tenzij deze onder onze verantwoordelijkheid of op onze aanwijzing werken of we daartoe uitdrukkelijk en rechtmatig opdracht hebben gekregen.


Servicebeheer en verbeteringen

TomTom bewaart informatie die aangeeft hoe en wanneer je onze services gebruikt. Hiertoe behoort informatie over het apparaat dat je gebruikt en de informatie die we ontvangen wanneer je gebruikmaakt van de service, zoals locaties, routes, bestemmingen en zoekopdrachten. TomTom gebruikt de gegevens voor technische diagnose om fraude en misbruik te detecteren, gebruiksrapporten te genereren en de serviceverlening te verbeteren. De gegevens die worden opgeslagen, worden uitsluitend gebruikt voor deze doeleinden en worden slechts een beperkte tijd bewaard. Daarna worden de gegevens vernietigd. TomTom kan je identiteit niet vaststellen aan de hand van deze informatie, en zal dat ook niet proberen te doen. TomTom maakt gebruik van beveiligingsmethoden op basis van industriestandaarden om de gegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang. We verlenen anderen geen toegang tot je gegevens en gebruiken de gegevens niet voor andere doeleinden, tenzij we daartoe uitdrukkelijk en rechtmatig opdracht hebben gekregen.