close

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Jak korzystać z danych

Nasze zasady

Celem firmy TomTom jest to, aby zabrać Cię z miejsca, w którym jesteś, do miejsca, w którym chcesz się znaleźć. Pomagamy Ci osiągnąć więcej. Abyśmy mogli Ci pomagać, czasami musimy dowiedzieć się czegoś o Tobie. Podczas zbierania i wykorzystywania Twoich danych jesteśmy w pełni świadomi, jak bardzo cenisz swoją prywatność.

Uważamy, że prywatność oznacza wolność i możliwość samodzielnego decydowania o tym, kto i w jaki sposób wykorzystuje nasze dane. Dlatego właśnie ustanowiliśmy nasze Zasady prywatności:

1. Firma TomTom zawsze w pełni informuje użytkowników na temat ich danych

Nasza firma dba o to, aby użytkownicy wiedzieli, jakie należące do nich lub dotyczące ich dane są przez nas wykorzystywane, jaki jest tego powód i jak długo będziemy tych danych używać oraz kto może z nich korzystać.

2. Kontrola nad własnymi danymi pozostaje w rękach użytkownika

Uważamy, że dane użytkownika lub informacje dotyczące jego osoby są jego własnością. Są one używane przez naszą firmę wyłącznie w celach, w jakich zostały nam przekazane przez użytkownika lub do jakich zostały pozyskane. Użytkownicy mogą w każdej chwili wyrazić zgodę na te działania lub ją wycofać, korzystając z oprogramowania lub strony internetowej naszej firmy.

3. Nasza firma chroni dane osobowe użytkownika

Dane użytkownika należą do użytkownika. Nasza firma w najlepszy możliwy sposób chroni dane osobowe użytkowników, aby nie dostały się one w niepowołane ręce.


Naszych 10 obietnic

1. Powiemy Ci, jakie dane są przez nas wykorzystywane, jaki jest tego powód, jak długo będziemy tych danych używać, kto jeszcze będzie z nich korzystać oraz gdzie będziemy je przechowywać.

2. Wykorzystamy pozyskane dane wyłącznie w taki sposób, jaki Ci wyjaśniliśmy.

3. Przechowujemy wyłącznie te dane, których potrzebujemy i wyłącznie przez okres, w którym je wykorzystujemy. Jeśli dane nie są już potrzebne, zostają zniszczone lub w sposób nieodwracalny przekształcone w dane anonimowe, niepołączone z Twoją osobą.

4. Jeśli poprosimy Cię o wyrażenie zgody na wykorzystanie danych osobowych w określonym celu, umożliwiamy także wycofanie takiej zgody.

5. Jeśli nie byliśmy w stanie poprosić Cię o wyrażenie zgody na zebranie i używanie Twoich danych osobowych, a sobie tego nie życzysz, wystarczy to zgłosić, a my zastosujemy się do Twojej decyzji.

6. Umożliwimy Ci dostęp i poprawianie swoich danych połączonych kontem MyTomTom.

7. W najlepszy możliwy sposób chronimy Twoje dane osobowe przed ich nieuprawnionym użyciem lub przypadkową utratą.

8. Jeśli strony trzecie wykorzystują Twoje dane osobowe w imieniu naszej firmy, gwarantujemy wówczas, że podmioty takie działają zgodnie z naszymi zasadami.

9. W przypadku udostępniania przez naszą firmę Twoich danych innym podmiotom najpierw poprosimy Cię o wyrażenie na to zgody, chyba że przepisy obowiązującego prawa zabraniają wystosowania takiej prośby.

10. Jesteśmy otwarci na wszelkie pytania dotyczące wykorzystywania przez naszą firmę danych osobowych i chętnie udzielimy na nie odpowiedzi.


Polityka firmy TomTom dotycząca prywatności i przetwarzania danych osobowych

Nasza firma działa zgodnie z przepisami dotyczącymi prywatności obowiązującymi w kraju użytkownika. Ponieważ firma TomTom działa na terenie Europy, mają również zastosowanie europejskie przepisy dotyczące prywatności. Regulują one zagadnienia związane z prywatnością w najbardziej wyczerpujący sposób na świecie. Zapewniają wysoki poziom ochrony dla użytkownika, umożliwiając wykorzystywanie danych osobowych dopiero po spełnieniu surowych warunków określonych w tych przepisach. Polityka firmy TomTom dotycząca prywatności i przetwarzania danych osobowych jest zgodna z tymi przepisami i stosujemy ją na całym świecie.

Termin
Dane osobowe oznacza wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (osoby, której dane dotyczą). Osoba możliwa do zidentyfikowania to osoba, której tożsamość można ustalić bezpośrednio lub pośrednio, szczególnie przez powołanie się na numer identyfikacyjny lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających jej fizyczną, fizjologiczną, umysłową, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość.

Przetwarzanie danych osobowych (zwane również przetwarzaniem) oznacza każdą operację lub zestaw operacji dokonywanych na danych osobowych, np. gromadzenie, rejestrowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptacja lub modyfikowanie, odzyskiwanie, konsultowanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez transmisję, rozpowszechnianie lub udostępnianie w inny sposób, układanie lub kompilowanie, blokowanie, usuwanie lub niszczenie.

1. Firma TomTom przetwarza dane rzetelnie i legalnie.

2. Firma TomTom gromadzi Dane osobowe do określonych, jednoznacznych i legalnych celów oraz nie poddaje ich dalszemu przetwarzaniu w sposób niezgodny z tym celem.

3. Firma TomTom odpowiada za to, aby Dane osobowe były prawidłowe, stosowne oraz aby ich ilość nie była zbyt duża w stosunku do celów, dla których są gromadzone lub dalej przetwarzane.

4. Firma TomTom odpowiada za to, aby Dane osobowe były prawidłowe oraz, w razie konieczności, aktualizowane.

5. Firma TomTom przechowuje Dane osobowe w formie umożliwiającej identyfikację osób, których dane dotyczą, przez czas nie dłuższy niż jest to konieczne do celów, dla których dane zostały zgromadzone lub dla których są dalej przetwarzane.

6. Firma TomTom przetwarza Dane osobowe tylko wówczas gdy:
    a) osoba, której dane dotyczą, jednoznacznie wyraziła na to zgodę; lub
    b) przetwarzanie danych jest konieczne dla realizacji umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy na życzenie osoby, której dane dotyczą; lub
    c) przetwarzanie danych jest konieczne dla wykonania zobowiązania prawnego, któremu firma TomTom podlega; lub
    d) przetwarzanie danych jest konieczne dla potrzeb wynikających z uzasadnionych interesów firmy TomTom, z wyjątkiem sytuacji, kiedy interesy takie podporządkowane są interesom związanym z podstawowymi prawami i wolnościami osoby, której dane dotyczą, w szczególności prawu do prywatności.

7. Firma TomTom nie przetwarza Danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, opinie polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność do związków zawodowych, jak również danych dotyczących zdrowia i życia seksualnego.

8. Firma TomTom nie przetwarza Danych osobowych dotyczących osób poniżej 13 roku życia.

9. Aby zapewnić rzetelność procesu przetwarzania Danych osobowych, firma TomTom informuje użytkowników na temat
    a) celu, w jakim przetwarzane są Dane osobowe;
    b) kategorii przetwarzanych Danych osobowych;
    c) kategorii odbiorcy Danych osobowych;
    d) sposobu uzyskiwania wglądu do Danych osobowych i ich sprostowania.

10. Firma TomTom wprowadza odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony Danych osobowych przed przypadkowym lub nielegalnym zniszczeniem lub przypadkową utratą, zmianą, niedozwolonym ujawnieniem lub dostępem, szczególnie wówczas, gdy przetwarzanie danych obejmuje transmisję danych w sieci, jak również przed wszelkimi innymi nielegalnymi formami przetwarzania. Uwzględniając stan wiedzy w tej dziedzinie oraz koszt realizacji, firma TomTom podejmuje takie środki, które zapewniają poziom bezpieczeństwa odpowiedni do zagrożeń wynikających z przetwarzania Danych osobowych oraz charakteru danych objętych ochroną.

11. W przypadku przetwarzania danych w imieniu firmy TomTom, firma TomTom wybiera przetwarzającego o wystarczających gwarancjach w zakresie technicznych środków bezpieczeństwa oraz rozwiązań organizacyjnych, regulujących przetwarzanie danych oraz zapewnienia stosowania tych środków i rozwiązań. Przetwarzanie danych przez przetwarzającego jest regulowane przez umowę, na mocy której przetwarzający podlega firmie TomTom i która w szczególności zakłada, że:
    a) przetwarzający działa wyłącznie na polecenie firmy TomTom;
    b) obowiązki wymienione w punkcie 10 dotyczą również przetwarzającego.

12. Co do zasady firma TomTom przetwarza Dane osobowe na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). W przypadku, gdy Dane osobowe są przekazywane poza terytorium EOG lub są przetwarzane poza tym obszarem przez firmę TomTom lub w jej imieniu, firma TomTom zapewnia odpowiednie zabezpieczenia dotyczące ochrony prywatności oraz podstawowych praw i wolności osoby oraz odnośnie korzystania z odpowiednich praw. Takie środki zabezpieczające mogą w szczególności wynikać z odpowiednich klauzul umownych lub innych usankcjonowanych prawnie instrumentów.

13. W przypadku przechowywania przez firmę TomTom informacji lub uzyskania dostępu do informacji już przechowywanych w urządzeniu użytkownika firma TomTom dba o to, aby dany użytkownik wyraził na to zgodę po otrzymaniu jasnych i wyczerpujących informacji, między innymi o celach przetwarzania danych. Nie stanowi to przeszkody dla jakiegokolwiek technicznego przechowywania danych ani dostępu do nich jedynie w celu wykonania transmisji komunikatu za pośrednictwem sieci łączności elektronicznej lub gdy jest to absolutnie niezbędne do świadczenia przez firmę TomTom usługi wyraźnie żądanej przez użytkownika.


Zbierane przez nas dane

Podczas korzystania przez użytkownika z naszej strony internetowej firma TomTom zbiera informacje od użytkownika i o samym użytkowniku. Dokładny rodzaj danych zbieranych przez firmę TomTom zależy od tego, z czego i w jaki sposób korzysta użytkownik. Ogólnie mówiąc, są trzy kategorie danych zbieranych i wykorzystywanych przez naszą firmę:

Dane dostarczane przez użytkownika

Dane te są wprowadzane samodzielnie przez użytkownika podczas korzystania z naszej strony internetowej oraz naszych produktów i usług. Do tej kategorii danych zaliczamy imię i nazwisko, adres e-mail, wprowadzane hasła wyszukiwania, adres zamieszkania i ulubione lokalizacje, numer telefonu, każdy zgłoszony raport o błędzie mapy, każdy zgłoszony raport o fotoradarach oraz rozmiar ubrania, wagę, płeć, wiek użytkownika itp. itp.

Dane zbierane przez czujniki

W wielu naszych produktach jest zainstalowany przynajmniej jeden czujnik lub produkty te współpracują z czujnikami innych urządzeń. Do takich czujników zaliczamy odbiorniki GPS, odbiorniki Wi-Fi lub Bluetooth, kamery, mikrofony, czujniki przeciążenia, czujniki tętna oraz ekrany dotykowe. Po aktywowaniu takich czujników dane są zbierane automatycznie. W zależności od celu, w jakim zostały zebrane, dane te w połączeniu z informacjami służącymi do identyfikacji użytkownika lub jego urządzenia są wysyłane do firmy TomTom lub innych podmiotów w celu ich dalszego przetwarzania.

Metadane

Termin ten odnosi się do wszelkich danych zbieranych lub automatycznie generowanych podczas korzystania ze strony internetowej, produktów lub usług firmy TomTom. W wielu przypadkach zbieranie lub generowanie metadanych jest nierozerwalnie związane z korzystaniem z urządzeń do przetwarzania danych lub przesyłaniem danych za pośrednictwem sieci komputerowych, np. Internetu. Do tej kategorii danych zaliczamy zdarzenia związane z interfejsem użytkownika lub inne zdarzenia związane z korzystaniem z urządzeń, adresy IP, niepowtarzalne identyfikatory urządzeń, adresy MAC dla systemów Bluetooth i sieci Wi-Fi, pliki cookie i rejestry aktywności komputera.


Dane otrzymywane od innych podmiotów

Otrzymujemy od stron trzecich dane, które zostały zebrane przez strony trzecie na ich odpowiedzialność i w sposób zgodny z ich zasadami ochrony prywatności, a następnie udostępnione firmie TomTom. Wykorzystujemy te dane w zakresie, na jaki zezwalają nam strony trzecie, zachowując jednocześnie zgodność z naszą polityką prywatności oraz zasadami dotyczącymi ochrony prywatności. Otrzymujemy na bieżąco dane dotyczące lokalizacji i prędkości, dane z czujników, informacje o innych pojazdach i urządzeniach pochodzące, na przykład, od użytkowników telefonów komórkowych, flot firmowych oraz z pojazdów wyposażonych w nasze mapy online oraz usługi ruchu drogowego i nawigacji. Wykorzystujemy te dane wyłącznie po upewnieniu się, że nie mogą one zostać powiązane z konkretnym użytkownikiem.

Od stron trzecich otrzymujemy także dane dotyczące interakcji użytkowników z tymi stronami trzecimi, na przykład podczas odwiedzin ich stron internetowych czy korzystania z ich aplikacji mobilnych. Dane te mogą obejmować adresy IP, unikalne identyfikatory urządzeń, identyfikatory reklamowe, adresy MAC sieci Wi-Fi i Bluetooth, pliki cookie i inne zapisy aktywności komputerowej, a także informacje wskazujące na zachowania użytkownika, jego zainteresowania oraz cechy demograficzne.


Konto MyTomTom

Firma TomTom wykorzystuje konto MyTomTom użytkownika w celu zapewnienia mu dostępu do pobierania zawartości, subskrybowania usług, aktywowania usług, aktualizacji oprogramowania, a także do sekcji naszego serwisu wymagających rejestracji. Konto MyTomTom jest także niezbędne podczas zakupu dodatkowych produktów oraz do dostosowania oferty pod kątem upodobań użytkownika. Sposób wykorzystywania przez firmę TomTom konta MyTomTom zależy także od oprogramowania i urządzenia lub systemu, z którego korzysta użytkownik.

Aby utworzyć konto MyTomTom, należy podać przynajmniej swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail, a także wybrać hasło. Firma TomTom zaleca utrzymanie danych do logowania do konta MyTomTom w tajemnicy oraz użycie hasła, które nie jest wykorzystywane w żadnym innym miejscu.

Na podany adres e-mail od czasu do czasu wysyłane są informacje związane z produktami i usługami zarejestrowanymi na koncie MyTomTom. Ma to miejsce jedynie wówczas, gdy dostępne są aktualizacje, których pobranie jest warunkiem bezpiecznego, niezawodnego korzystania z urządzenia w sposób nieprzerwany lub jeśli wymagają tego przepisy prawa.

Korzystając z konta MyTomTom, można także subskrybować biuletyn TomTom News, w ramach którego otrzymywane są aktualności oraz informacje o produktach i ofertach specjalnych od firmy TomTom oraz wybranych jej partnerów. Można w dowolnej chwili zrezygnować z otrzymywania biuletynu TomTom News, klikając odpowiednie łącze zawarte w otrzymanej wiadomości e-mail.

Aby usunąć konto MyTomTom, odwiedź stronę tomtom.com/support.

Firma TomTom nie udostępnia danych konta MyTomTom innym osobom; wyjątek może stanowić sytuacja, w której wykonują czynności w imieniu firmy zgodnie z dostarczonymi instrukcjami lub ujawnienia tych danych wyraźnie wymaga prawo.


Zarządzanie usługą i doskonalenie jej

Firma TomTom przechowuje informacje, dotyczące sposobu i czasu korzystania z usług. Są to informacje na temat urządzenia, z którego korzysta użytkownik oraz informacje, które firma TomTom otrzymuje podczas korzystania z jej usług, w tym lokalizacje, trasy, miejsca docelowe i wyszukiwania. Firma TomTom wykorzystuje te informacje w celach diagnostycznych, do wykrywania oszustwa i niewłaściwego użycia, przy tworzeniu raportów dotyczących użycia oraz w celu ulepszania swoich usług. Informacje są przechowywane wyłącznie w tych celach i jedynie przez określony czas, a później są one niszczone. Firma TomTom nie jest w stanie zidentyfikować użytkownika na podstawie zbieranych informacji i nie będzie próbować. Firma TomTom stosuje zgodne z obowiązującymi standardami metody zabezpieczające w celu ochrony danych użytkownika przed nieautoryzowanym dostępem. Firma TomTom nie udostępnia innym osobom tych informacji ani nie wykorzystuje ich do żadnych innych celów; wyjątek może stanowić sytuacja, w której ujawnienia tych danych wyraźnie wymaga prawo.