Installera Flash Player för att kunna använda TomTom.com

Du måste ha Flash installerat i din webbläsare.

Hämta Adobe Flash Player

Allmänna Avtalsvillkor för Internetförsäljning

Juridisk information

Allmänna Avtalsvillkor för Internetförsäljning

avseende

TomTom International B.V.

De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, The Netherlands

(“TomTom”)

 

1) Omfattning
a) Dessa Allmänna Avtalsvillkor skall tillämpas på samtliga beställningar som du gjort, eller kan komma att göra, avseende varor, tjänster och prenumerationer som utbjuds till dig på eller via TomToms webbsida, TomTom HOME, en TomTom anordning eller annan TomTom applikation (definierade i dessa Allmänna Avtalsvillkor som “Produkterna”), omfattande men inte begränsat till, (i) hårdvaruenheter, tillbehör inklusive anordningar, enheter och tillbehör som innehåller förinstallerad mjukvara (”Hårdvara”), (ii)  tjänster som tillhandahålls av TomTom över tiden (”Tjänster”), vilka kan inkludera (separat eller i paket) Internetbaserade tjänster eller positionsbaserade tjänster, informationstjänster, information i realtid om bl.a. trafiksituation och väder, eller tillhandahållande av annan information, tredjemansfunktionalitet eller innehåll, oavsett om detta tillhandahålls dig genom prenumeration ("Prenumeration") eller genom förbetalning med leverans i en eller flera delar.

2) Beställningar
a) Varje beställning som görs måste godkännas av TomTom. Endast efter godkännande från TomTom, genom att TomTom tillhandahåller en orderbekräftelse, har köpet fullföljts.

b) TomTom förbehåller sig rätten att avvisa varje beställning i dess helhet eller delvis eller att tillämpa ett högsta ordervärde.  

c) Leverans av Hårdvara sker utifrån tillgång i lager.

3) Pris och betalning
a) Försäljningspriser som visas på webbsidan är inklusive moms. Frakt och hanteringskostnader tillkommer, i de fall då sådana över huvudtaget är aktuella. Du är ansvarig för betalning av eventuella lokala skatter och avgifter hänförliga till beställningen. Priserna kan vid varje tidpunkt ändras, men prisförändringar påverkar inte priset på Hårdvara, (förinstallerad) mjukvara ("Mjukvara") eller Tjänster utförda innan det datum ändringen trädde i kraft (i enlighet med punkt 7c).

b) Alla köp måste betalas via den betalservice som tillhandahålls av TomTom (“Betalservice”). För att kunna göra en beställning måste du lämna information om önskat betalningssätt samt om fakturerings- och leveransadress (om tillämpligt) samt all annan information som behövs för att fullfölja köpet.

c) Om, oavsett anledning, betalning via Betalservicen inte kan ske så kommer TomTom att per post fakturera dig det aktuella beloppet, vilket skall betalas per check, postanvisning eller kreditkort inom femton (15) dagar från fakturadatum.

4) Leverans och riskövergång
a) TomTom eftersträvar att leverera Produkten inom trettio (30) dagar från orderbekräftelsen. Om flera Produkter beställts förbehåller sig TomTom rätten att leverera varje produkt för sig.

b) Produkter levereras till din leveransadress eller besittning, eller elektroniskt. Risken för att Produkterna går förlorade eller skadas övergår till dig vid den tidpunkt då Produkterna levererats till dig.

c) Om du vägrar eller underlåter att medverka till leverans av Produkter till dig, så förbehåller sig TomTom rätten att fakturera dig för rimliga kostnader för förvaring av Produkterna till dess att de kan levereras till dig.

d) Om leveransen till dig skulle misslyckas på grund av orsaker som står utanför TomToms kontroll så förbehåller sig TomTom rätten att låta köpet återgå köpeavtalet och återbetala eventuellt inbetald köpeskilling.

e) Om TomTom av misstag levererar en Produkt till dig skall du omedelbart meddela TomTom detta per e-post via http://www.tomtom.com/support och du skall, på TomToms begäran omedelbart returnera (på TomToms bekostnad), avinstallera eller förstöra Produkten.

f) Mottagande av en icke beställd Produkt befriar dig inte från ansvaret att motta och betala för den Produkt du ursprungligen beställde, om inte annat överenskommits med TomTom.

5) Öppet köp
a) TomTom tillåter öppet köp av Hårdvara i 14 arbetsdagar från datumet för leverans till din leveransadress, under förutsättning att varan inte använts. Om du väljer att utnyttja rätten till öppet köp på Hårdvara så måste du inom de 14 arbetsdagarna från datumet för leverans kontakta TomTom per e-post via http://www.tomtom.com/support för att få ett Returnummer, samt returnera Hårdvaran i dess originalförpackning och utan att den är belastad av ränta, panträtt, kvarstad, eller andra rättigheter, till den adress som TomTom tillhandahåller. TomTom kan komma att debitera dig för frakt- eller postkostnader som uppkommer till följd av utnyttjandet av rätten till öppet köp

b) Du samtycker till att TomTom kommer att påbörja tillhandahållandet av Tjänster omedelbart efter att TomTom godkänt din beställning. Du kan inte annullera sådana Tjänster efter att sådant verkställande inletts vilket inkluderar men inte begränsas till nedladdning, installation eller aktivering från dig.

6) Licenser, immateriella rättigheter och sekretess
a) Du erhåller en licens att använda Mjukvaran och/eller data, information, tredjemansfunktionalitet eller annat innehåll genom Tjänsterna (“Innehåll”) endast för personligt bruk i enlighet med villkoren i denna punkt 6 (“Licensen”). Du får vid varje tidpunkt installera Mjukvaran och använda Innehållet endast på en dator eller Hårdvaruenhet och i kombination med endast ett  navigationssystem. Du får inte göra Mjukvaran tillgänglig för andra, direkt eller indirekt, för deras eller andras användning. Licensen är icke-exklusiv och icke-överlåtbar, vilket innebär att TomTom har rätt att licensiera Mjukvaran och Innehållet till andra kunder och att du inte har rätt att överlåta din rätt att använda Mjukvaran eller Innehållet till någon annan. Licensen berättigar inte till framtida uppgraderingar, uppdateringar eller tillägg till Mjukvaran eller Innehållet om inte TomTom uttryckligen har angett att erhållandet av sådana uppgraderingar, uppdateringar och tillägg är en integrerad del av Produkten. Om uppgraderingar, uppdateringar eller tillägg till Mjukvaran eller Innehållet erhålls så regleras användningen av sådana uppgraderingar, uppdateringar eller tillägg av dessa Allmänna Avtalsvillkor eller andra avtalsvillkor som TomTom kommer be dig acceptera innan TomTom tillhandahåller dig de aktuella uppgraderingarna, uppdateringarna eller tilläggen.

b) TomTom förbehåller sig rätten att, med eller utan föregående meddelande, sluta uppgradera, uppdatera och göra tillägg till tjänster som tillhandahålls dig eller som görs tillgängliga för dig genom användandet av Mjukvaran eller Innehållet, förutom om tillhandahållandet av sådana uppdateringar, uppgraderingar och tillägg utgör en integrerad del av Produkten, i enlighet med vad som uppgetts av TomTom vid tiden för köpet.

c) Oaktat andra rättigheter har TomTom rätt att säga upp Licensen med omedelbar verkan om du inte följer de väsentliga villkoren i dessa Allmänna Avtalsvillkor, vilka inkluderar punkterna 6 och 8. Under sådana omständigheter måste du förstöra samtliga exemplar av Mjukvaran och alla dess komponenter samt allt Innehåll.

d) Upphovsrättigheter och andra immateriella rättigheter till Mjukvaran, Innehållet och de kopior som görs därav, samt äganderätten därtill, innehas av TomTom och/eller dess leverantörer. Du får endast använda Mjukvaran och Innehållet i enlighet med dessa Allmänna Avtalsvillkor.  Alla rättigheter som inte särskilt beviljas i dessa Allmänna Avtalsvillkor förbehålles TomTom. Du får antingen (a) göra en kopia av Mjukvaran för säkerhets- eller arkivändamål, eller (b) överföra Mjukvaran till ett enda medium, förutsatt att du endast använder originalet för säkerhets- eller arkivändamål. Du får inte kopiera manual(er) för Produkter eller annat medföljande skriftligt material, utom för egen användning.. Du får inte kopiera, ladda ner, ladda upp eller på något annat sätt mångfaldiga Innehåll, utom för att göra en kopia för säkerhets- eller arkivändamål. Du erhåller ingen äganderätt till Mjukvaran eller Innehållet.

e) Du bekräftar och samtycker till att Produkterna utvecklats av TomTom efter betydande insatser i tid och pengar, och att de är konfidentiella och företagshemligheter som tillhör TomTom och/eller tredje part. Du samtycker till att hålla Produkterna hemliga och att inte röja eller tillhandahålla dem till någon annan person.

7) Prenumeration
a) Om inte särskild prenumerationsperiod avtalats mellan dig och TomTom löper Prenumerationen tills vidare.

b) Om din Prenumeration löper tills vidare kan du eller TomTom säga upp Prenumerationen med 30 dagars uppsägningstid (uppsägning skall skickas via e-post till http://www.tomtom.com/support). Uppsägningstidens början räknas från den dag TomTom mottagit din uppsägning. Om din Prenumeration avser en särskild prenumerationsperiod, upphör Prenumerationen automatiskt vid utgången av sådan period.

c) TomTom förbehåller sig rätten att ändra Prenumerationens pris eller villkor förutsatt att sådan ändring meddelats dig skälig tid dessförinnan (antingen genom e-post, TomToms hemsida eller på annat sätt). Om sådan ändring innebär en prisökning eller annan nackdel för din del (dock inte om prisökningen är hänförlig till höjda skatter eller avgifter) har du rätt att, genom att skicka e-post till http://www.tomtom.com/support, säga upp din Prenumeration med verkan innan eller den dagen ändringen införs.

d) TomTom har rätt att med 30 dagas uppsägningstid säga upp din Prenumeration eller en separat tjänst inom ett tjänstepaket i det fall TomTom beslutar sig för att upphöra med saluförandet av Prenumerationen eller den separata tjänsten.

e) TomTom förbehåller sig rätten att omedelbart och utan meddelande därom säga upp eller begränsa denna Prenumeration i det fall (i) någon väsentlig bestämmelse, inklusive punkt 6 och 8, inte följs av dig, (ii) om betalning genom Betalservice inte mottagits av oss efter ett andra försök, eller (iii) användningen av Tjänsterna bryter mot TomToms policy rörande tillåten användning.

f) Vid avslutad Prenumeration, upphör samtidigt din i punkt 6 tilldelade Licens.

8) Material från tredje part
TomTom Produkter kan innehålla mjukvarukod, information, informationsfunktionalitet, annat innehåll och algoritmer från tredje part (“Tredjepartsmaterial”). Användningen av Tredjepartsaterial kan regleras av andra avtalsvillkor. Meddelanden om upphovsrätt samt särskilda villkor för Tredjepartsmaterial är tillgängliga på eller via “Tredje Parts Mjukvarulicenser"-foldern på TomToms webbsida http://www.tomtom.com/legal. Härmed accepterar du att varje beställning betyder att du har läst och accepterat villkoren för eventuella Tredjepartsmaterial som ingår i Mjukvaran eller Innehållet som beställs.

9) Övriga begränsningar
Det är förbjudet att hyra ut, låna ut, visa, framföra eller sända ut eller på annat sätt distribuera Produkterna offentligt. Med undantag för vad som är tillåtet enligt tillämplig lag, får inte du eller någon annan med din tillåtelse modifiera, analysera genom reverse engineering, dekompliera eller disassemblera Produkterna i syfte att knäcka eller kringå kryptering eller låta någon annan göra det.

10) Begränsade garantier
a) TomTom garanterar inte, och kan inte garantera, att Produkterna fungerar helt felfritt eller att information som lämnas alltid är riktig. Beräkningsfel kan förekomma vid användning av Mjukvara och/eller Hårdvara i ett navigationssystem, till exempel på grund av lokala miljöfaktorer eller otillräcklig eller felaktig information. 

b) TomTom lämnar en begränsad garanti om att Mjukvaran och/eller Hårdvaran kommer att vara fri från fel i utförande och material under normal användning (“Defekter”) under en period av ett år från datumet då Mjukvaran eller Hårdvaran köptes, eller från inköpsdatumet till datum för brott mot dessa Allmänna Avtalsvillkor om det ligger närmare i tiden (“Garantiperiod”). Under Garantiperioden kommer Mjukvaran och Hårdvaran att repareras eller ersättas av TomTom (“Begränsad garanti”) utan kostnad för material eller arbete. Om Mjukvaran eller Hårdvaran repareras efter Garantiperiodens utgång så går Garantiperioden för reparationen ut sex (6) månader efter reparationen. Denna garanti täcker inte Tjänster eller Innehåll.

c) Denna Begränsade Garanti omfattar inte skador som uppkommit till följd av normalt slitage eller att Mjukvaran eller Hårdvaran har öppnats eller reparerats av någon som inte auktoriserats av TomTom och inte heller skador som orsakats av: felaktig användning, fukt, vätskor, närhet till värme, olyckor, oaktsamhet, felaktigt handhavande eller att de medföljande instruktionerna inte följts. Den Begränsade Garantin omfattar inte skador på Hårdvarans yta.

d) TomTom lämnar inga garantier för Produkterna utöver den Begränsade Garanti som beskrivs i denna punkt 10. I den utsträckning det är tillåtet enligt tvingande lag, erbjuder TomTom och dess leverantörer Produkterna i befintligt skick och med eventuella fel, och avsäger sig härmed alla andra garantier och åtaganden, oavsett om de är uttryckliga, underförstådda eller lagstadgade, omfattande men inte begränsade till, eventuella underförstådda garantier, åtaganden eller garantier om tillfredställande kvalitet, lämplighet för avsett ändamål, tillförlitlighet eller tillgänglighet, korrekta eller fullständiga svar, resultat, fackmässigt utförande, frånvaro av virus och frånvaro av försumlighet, allt med avseende på Produkterna och tillhandahållandet av supporttjänster eller andra tjänster, information, programvara och relaterat innehåll via Produkterna eller som på annat sätt kan härledas till användningen av Produkterna. Inga garantier lämnas heller beträffande kundens rätt eller intrång med avseende på Produkterna. Detta undantag är inte tillämpligt på (i) underförstådda villkor hänförliga till äganderätt och (ii) underförstådda villkor avseende överensstämmelse med beskrivning.

e) För att göra denna Begränsade Garanti gällande på grund av en Defekt måste du kontakta TomTom under Garantiperioden per e-post via http://www.tomtom.com/support för att beskriva Defekten och tilldelas ett Returnummer om nödvändigt. Mjukvaran eller Hårdvaran måste så snart som möjligt efter att du lämnat meddelande om Defekten, återlämnas till TomTom, på den adress TomTom tillhandahåller, tillsammans med en beskrivning av Defekten. Du måste följa varje annan, om någon, returprocedur som TomTom föreskriver.

f) Denna Begränsade Garanti är den enda uttryckliga garanti som lämnas till dig och den ersätter alla andra uttryckliga garantier eller liknande åtaganden (om några) som uppkommit genom reklam, dokumentation, förpackningar eller genom någon annan kommunikation med dig.

g) Bestämmelserna i denna punkt 10 påverkar inte dina rättigheter under tillämplig nationell lagstiftning avseende konsumentköp.

h) Denna Begränsade Garanti kan inte överlåtas.

11) Ansvarsbegränsning
a) I största möjliga utsträckning tillåten enligt tillämplig lagstiftning är varken TomTom eller dess leverantörer eller underleverantörer ansvariga gentemot dig eller tredje part för några som helst direkta, indirekta, tillfälliga, följdskador eller andra skador (omfattande men inte begränsat till, i varje enskilt fall, skador på grund av att oförmåga att använda eller få tillgång till Produkterna, förlust av information, utebliven verksamhet, utebliven vinst, uteblivna intäkter och förväntade besparingar, avbrott i verksamheten eller liknande) som uppkommer till följd av användande eller oförmåga att använda Produkterna, även om TomTom informerats om risken för sådana förluster och skador.

b) Oavsett den skada som du eller tredje part åsamkas och orsaken därtill (omfattande men inte begränsat till alla skador som hänvisas till här och alla direkta och/eller generella skador med anledning av avtal, försumlighet eller i övrigt), är TomToms och dess leverantörers totala ansvar för skador orsakade av eller hänförliga till användandet av Produkterna begränsat till det belopp som faktiskt erlagts för Produkterna.  

c) TomTom bär inget ansvar för (i) bedrägeri som begås av dess anställda och/eller agenter; eller (ii) oredligt förfarande som begås av dess anställda och/eller agenter.  

d) Oavsett innehållet i dessa Allmänna Avtalsvillkor kan parts ansvar för dödsfall eller kroppsskada på grund av försumlighet inte begränsas.

e) Ovanstående ansvarsbegränsning innebär ingen begränsning av rättigheter som följer av nationell lagstiftning.

12) Force Majeure
Force majeure avser omständigheter vilka hindrar fullgörande av TomToms åtaganden i enlighet med dessa Allmänna Avtalsvillkor och vilka ligger utanför TomToms skäliga kontroll, omfattande sena eller försenade leveranser eller inkompletta leveranser gjorda av TomTom till följd av omständigheter utanför TomToms skäliga kontroll. I force majeur-situationer ställs alla TomToms skyldigheter tillfälligt in. Om perioden under vilken TomTom inte kan fullgöra sina åtaganden till följd av force Majeure överstiger nittio (90) kalenderdagar så har båda parter rätt att skriftligen säga upp köpeavtalet utan att någon skyldighet att betala ersättning uppstår i samband med uppsägningen.

13) Personuppgifter
TomTom kommer inte att avslöja information rörande dina personuppgifter, konton eller transaktioner till tredje part annat än i överensstämmelse med Personuppgiftspolicyn, som finns tillgänglig på webbsidan http://www.tomtom.com/legal. Du accepterar härmed till att du läst och accepterat Personuppgiftspolicyn.

14) Länkar till webbsidor tillhörande tredje part
TomTom ansvarar inte för innehållet på de webbsidor eller i de tjänster som tillhandahålls av tredje part, för eventuella länkar däri eller för ändringar eller uppdateringar av dessa. TomTom tillhandahåller länkar, tillgång till webbsidor och tjänster tillhörande tredje part för din bekvämlighet, men det innebär inte att TomTom går i god för webbsidorna eller tjänsterna.

15) Tredje parts rättigheter
Den som inte är part till dessa Allmänna Avtalsvillkor har inga rättigheter enligt tillämplig lagstiftning om tredjepartsrättigheter att tillämpa eller verkställa bestämmelserna i dessa Allmänna Avtalsvillkor, men detta påverkar inte rättigheter och påföljder som följer av annat än sådan tillämplig lagstiftning.

16) Överlevnad
Alla villkor i dessa Allmänna Villkor som är avsedda att gälla efter uppsägningen eller upphörandet av ett köp eller en licensiering av Produkterna skall förbli gällande. 

16) Avskiljande
Om något i dessa Allmänna Avtalsvillkor är ogiltigt, olagligt eller icke verkställbart skall övriga villkor fortsätta att gälla med full tillämplighet. Du och TomTom skall då anses ha ingått nya villkor som ersätter sådana ogiltiga villkor. Dessa nya villkor skall, vad gäller innehåll och tillämplighet, tolkas så nära den ursprungliga texten som möjligt, men på ett sådant sätt att rättigheter kan härledas från dem.

18) Lagval
Dessa Allmänna Avtalsvillkor och alla tvister relaterade till dessa Allmänna Avtalsvillkor eller till köp eller användande av Produkterna eller i övrigt skall avgöras enligt svensk rätt. Förenta Nationernas konvention om internationella köp (CISG) skall inte tillämpas på dessa Allmänna Avtalsvillkor. Alla tvister som uppkommer med anledning av dessa Allmänna Avtalsvillkor skall avgöras av den behöriga domstol inom vars domsaga du har ditt hemvist.

19) Översättningar
Den svenska versionen av dessa Allmänna Avtalsvillkor är den som är tillämplig på ditt köp.

20) Frågor
Om du har några frågor, förslag eller klagomål rörande din beställning, ditt köp, dessa Allmänna Avtalsvillkor eller om du av någon annan anledning vill komma i kontakt med TomTom så är du välkommen att kontakta TomTom via e-post genom att gå in på TomToms webbsida på följande adress: http://www.tomtom.com/support.

Version maj 2009.