Installeer Flash Player om optimaal te genieten van deze site.

Flash moet zijn geïnstalleerd in je browser.

Adobe Flash Player downloaden

Algemene Voorwaarden voor Online Verkopen

Juridische informatie

Algemene Voorwaarden voor Online Verkopen

van

TomTom International B.V.

De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Nederland

("TomTom")

 

 

1) Toepasselijkheid

a) Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op al uw orders voor producten, diensten of abonnementen die u worden aangeboden op of via de TomTom website, TomTom HOME, een TomTom-apparaat of andere TomTom-toepassing (hierna in deze Algemene Voorwaarden genoemd: de “Producten”), met inbegrip van, maar niet beperkt tot, (i) hardware, bijbehorende producten en accessoires inclusief apparaten, producten of accessoires met vooraf geïnstalleerde software (“Hardware”) en (ii) diensten die van tijd tot tijd worden aangeboden door TomTom (“Diensten”) en welke (los dan wel gebundeld) kunnen bestaan uit diensten die op Internet of locatie gebaseerd zijn, datadiensten, real time informatiediensten zoals verkeersinformatie en weersvooruitzichten, of de verstrekking van andere gegevens, informatie, (derden)functionaliteit of content, welke worden aangeboden als abonnement (“Abonnement”) of op een vooruitbetaalde basis en afgeleverd in één of verschillende delen.

 

 

2) Orders

a) Alle orders worden geplaatst onder voorbehoud van aanvaarding door TomTom. Enkel bij aanvaarding door TomTom via een orderbevestiging wordt de overeenkomst gesloten.

b) TomTom behoudt zich het recht voor om alle orders volledig of gedeeltelijk te verwerpen of om een maximum orderbedrag toe te passen.

c) Alle orders voor Hardware worden geplaatst onder voorbehoud van beschikbaarheid van voorraad.

 

3) Prijs en betaling

a)De prijzen die worden aangegeven op de website zijn inclusief BTW. Transport- en administratiekosten (indien van toepassing) komen bovenop de prijs die op de website wordt vermeld. Lokale verkoopbelasting, andere belastingen en heffingen van overheidswege die aan de order zijn verbonden zijn, indien van toepassing, voor uw rekening. De prijzen zijn te allen tijde onder voorbehoud van prijswijzigingen, maar deze zullen geen invloed hebben op orders voor Hardware, Software of Diensten geplaatst voor de datum van de wijziging (afhankelijk van artikel 7c).

b) Alle orders dienen betaald te worden via de betalingsdienst zoals deze door TomTom beschikbaar wordt gemaakt (“Betalingsdienst”). Om orders te plaatsen en de Betalingsdienst te gebruiken, dient u de details van de betalingsmethode van uw voorkeur, factuur- en postadres (indien van toepassing) door te geven en/of alle andere details die nodig zijn om de order af te ronden.

c) Indien, voor wat voor reden dan ook , inning via de Betalingsdienst niet slaagt, dan zal TomTom u per post een factuur toezenden voor het verschuldigde bedrag, welke per cheque, postcheque of creditcard binnen 15 dagen na de factuurdatum betaald dient te worden.

 

4) Aflevering en verlies risico

a) TomTom streeft ernaar het Product binnen 30 dagen na aanvaarding van de order af te leveren of te activeren. Indien verschillende Producten worden besteld, behoudt TomTom zich het recht voor om ieder Product apart af te leveren of te activeren.

b) Producten worden hetzij afgeleverd aan uw afleveringsadres of uw bezit, hetzij elektronisch. Het risico van verlies of schade aan de Producten gaat op u over op het moment waarop de Producten aan u worden afgeleverd.

c) Indien u weigert of verzuimt om het Product in ontvangst te nemen, behoudt TomTom zich het recht voor om de redelijke kosten van het opslaan van de Producten aan u te door te rekenen tot aan het moment dat wel afgeleverd kan worden.

d) Indien de aflevering mislukt om een reden buiten TomToms controle om, behoudt TomTom zich het recht voor om de overeenkomst op te zeggen en de betaalde sommen terug te betalen.

e) Indien TomTom per ongeluk een Product aan u aflevert of op een apparaat van u activeert, dient u TomTom onmiddellijk per e-mail viahttp://www.tomtom.com/supportop de hoogte te stellen van deze fout en dient u, op TomToms verzoek, onmiddellijk zorg te dragen voor de retournering van het Product (waarvan de kosten gedragen zullen worden door TomTom), de installatie van het Product ongedaan te maken of het te vernietigen.

f) Aanvaarding van een niet-besteld Product ontheft u niet van aanvaarding en betaling van het Product dat u oorspronkelijk had besteld, tenzij u dit anderszins bent overeen gekomen met TomTom

 

5) Opzeggingsbeleid

a) TomTom staat u toe de aankoopovereenkomst voor Hardware op te zeggen, om welke reden dan ook, gedurende de 14 werkdagen volgend op de datum van aflevering aan uw afleveringsadres op voorwaarde dat de Hardware op geen enkel moment is gebruikt en zal de reeds betaalde aankoopprijs aan u terugbetalen. Indien u ervoor kiest de aankoopovereenkomst voor Hardware op te zeggen, dient u tijdens de 14 werkdagen volgend op de aflevering per e-mail viahttp://www.tomtom.com/supportcontact op te nemen met TomTom om een Return Materials Authorisation-nummer te verkrijgen en de Hardware in zijn originele verpakking, vrij van alle belangen, retentierechten of andere claims te retourneren aan het adres dat opgegeven wordt door TomTom. TomTom kan u de hieraan direct verbonden transport- of portokosten in rekening brengen.

b) U gaat ermee akkoord dat de nakoming van Diensten door TomTom onmiddellijk begint na TomToms aanvaarding van uw order. U kunt deze Diensten niet meer opzeggen nadat deze nakoming begonnen, waaronder het downloaden, installeren of activeren van de Dienst.

 

6) Licentie, auteursrecht & geheimhouding

a) U krijgt een licentie voor het gebruik van de software en/of de data, informatie, (derden)functionaliteit of andere content (“Content”) die aan u geleverd wordt als onderdeel van de Hardware of via de Diensten enkel voor persoonlijk en privé-gebruik en op de voorwaarden zoals uiteengezet in dit artikel 6 (“Licentie”). U mag de Software en Content installeren en gebruiken op slechts één computer of apparaat tegelijkertijd, en dit in combinatie met slechts één navigatiesysteem.U mag de Software of Content niet aan anderen leveren, direct of indirect voor hun gebruik of dat van anderen.Deze Licentie is niet-exclusief en niet-overdraagbaar, hetgeen inhoudt dat TomTom vrij is om de Software en Content aan andere klanten in licentie te geven en dat uw recht om de Software en Content te gebruiken niet door u aan iemand anders kan worden overgedragen. Deze Licentie verschaft geen recht op toekomstige upgrades, updates of supplementen van de Software of de Content, tenzij TomTom specifiek heeft aangegeven dat het verkrijgen van deze updates, upgrades of supplementen een integraal onderdeel vormt van het Product. Indien upgrades, updates of supplementen op de Software of Content verkregen worden dan is het gebruik van deze upgrades, updates of supplementen onderworpen aan deze Algemene Voorwaarden of aan die algemene voorwaarden die u gevraagd wordt te aanvaarden voordat TomTom u de upgrade, update of supplement in kwestie levert.

b) TomTom behoudt zich het recht voor om, met of zonder kennisgeving, de update, upgrade en aanvullende diensten die aan u geleverd worden of aan u beschikbaar worden gesteld via het gebruik van de Software of Content stop te zetten, tenzij de levering van deze updates, upgrades of supplementen een integraal deel van het Product vormen, zoals aangegeven door TomTom ten tijde van de verkoop.

c) Onverminderd enige andere rechten kan TomTom de Licentie onmiddellijk en zonder ingebrekestelling beëindigen indien u nalaat enige wezenlijke voorwaarde van deze Algemene Voorwaarden na te leven waaronder in ieder geval wordt verstaan de artikelen 6 en 9. In een dergelijk geval dient u alle exemplaren van de Software, alle onderdelen daarvan als ook alle Content te vernietigen.

d) Het auteursrecht en andere intellectuele, industriële en/of eigendomsrechten op de Software, de Content en op alle kopieën die ervan gemaakt zijn, zijn eigendom van TomTom en/of haar leveranciers. TomTom staat u slechts toe de Software en Content te gebruiken in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden. Alle rechten die niet specifiek worden toegekend in deze Algemene Voorwaarden zijn voorbehouden aan TomTom. U mag ofwel (a) één kopie maken van de Software enkel voor back-up of archiefdoeleinden, ofwel (b) de Software overbrengen naar één enkel medium op voorwaarde dat het origineel enkel behouden wordt voor back-up of archiefdoeleinden. Producthandboek(en) of schriftelijk materiaal mag enkel voor eigen gebruik gekopieerd worden. U mag geen Content kopiëren, downloaden of op enige andere manier verveelvoudigen, behalve om één kopie te maken enkel voor back-up of archiefdoeleinden. U wordt geen eigenaar van de Software of Content..

e) U erkent en gaat ermee akkoord dat de ontwikkeling van de Producten veel tijd en geld heeft gekost en dat deze vertrouwelijk zijn voor, en een handelsgeheim van, TomTom en/of derden. U zegt toe de Producten in absoluut vertrouwen te houden en de Producten niet openbaar te maken aan derden of hen toegang te verlenen.

 

7) Abonnementen

a) Abonnementen worden voor onbepaalde tijd aangegaan, tenzij TomTom en u een bepaalde tijd overeen zijn gekomen.

b) Indien uw Abonnement voor onbepaalde tijd is afgesloten, mag u of TomTom uw Abonnement beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand (die verzonden dient te worden: per e-mail aanhttp://www.tomtom.com/support. Deze opzegtermijn begint op de eerste inningsdatum na ontvangst van uw opzegging door TomTom. Indien uw Abonnement voor bepaalde tijd is afgesloten, eindigt hij automatisch na afloop van deze periode.

c)TomTom behoudt zich het recht voor om de prijzen voor of de voorwaarden die van toepassing zijn op uw Abonnement te wijzigen, onder voorbehoud van voorafgaande kennisgeving hiervan (of via e-mail, de TomTom website of anderszins). Indien deze wijziging resulteert in hogere prijzen of anderszins in uw nadeel is (maar niet indien de hogere prijzen het gevolg zijn van hogere overheidsheffingen of –belastingen), mag u uw Abonnement beëindigen vóór en tegen de datum waarop deze wijziging van kracht wordt middels een e-mail aan de adressen via http://www.tomtom.com/support.

d) TomTom mag uw Abonnement of een aparte dienst binnen de gebundelde Diensten beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn ten minste één maand indien TomTom besluit om dit Abonnement respectievelijk deze aparte dienst niet langer aan te bieden.

e) TomTom kan uw Abonnement onmiddellijk en zonder ingebrekestelling beëindigen of beperken indien (i) u een wezenlijke voorwaarde van deze Algemene Voorwaarden niet nakomt, waaronder begrepen de artikelen 6 en 9, (ii) inning via de Betalingsdienst voor Abonnementen na twee pogingen daartoe niet slaagt, of (iii)  het gebruik van de Dienst een schending inhoudt van de Fair Use Policy van TomTom.

f) Na beëindiging van uw Abonnement, eindigt tegelijkertijd uw Licentie zoals omschreven in artikel 6.

 

8) Materiaal van derden

TomTom Producten kunnen gebruik maken van softwarecodes, data, informatie, functionaliteit, andere content en algorithmen van derden (“Materiaal van Derden”). Het gebruik van Materiaal van Derden in de Producten kan onder andere algemene voorwaarden vallen. De officiële aanduidingen van auteursrecht en specifieke licentievoorwaarden van deze Materialen van Derden zijn te vinden op of via onze website http://www.tomtom.com/legal. Hierbij gaat u ermee akkoord dat de plaatsing van een order betekent dat u de algemene voorwaarden voor Materiaal van Derden welke in de Producten zit die u hebt besteld hebt gelezen en aanvaard.

 

9) Andere beperkingen

Het verhuren, uitlenen, publiekelijk presenteren, vertonen of uitzenden of enige andere vorm van distributie van de Producten is verboden. Behalve zoals toegestaan door het toepasselijke recht, zult u de Producten of enig gedeelte daarvan niet wijzigen, analyseren door middel van reverse engineering, de Producten decompileren of demonteren, de encryptie verbreken of te omzeilen noch derden toestaan of in de gelegenheid stellen dit te doen. 

10) Beperkte garantie

a) TomTom garandeert niet en kan niet garanderen dat de Producten volledig foutloos functioneren of dat alle geleverde informatie altijd juist is. Berekeningsfouten kunnen optreden wanneer navigatiesystemen worden gebruikt zoals die welke veroorzaakt worden door lokale omgevingsfactoren en/of incomplete of incorrecte data.

b) TomTom biedt een beperkte garantie dat de Hardware onder normaal gebruik vrij zal zijn van fabricage- en materiaalfouten (“Gebreken”) gedurende een periode van één (1) jaar vanaf de datum waarop de Hardware werd aangekocht, of vanaf de aankoopdatum tot de datum waarop u één van de Algemene Voorwaarden niet nakomt, wat ook de kortere periode is (“Garantieperiode”). Gedurende de Garantieperiode zal de Hardware door TomTom worden vervangen of gerepareerd (“Beperkte Garantie”) zonder onderdeel- of arbeidskosten voor u. Indien de Hardware wordt gerepareerd nadat de Garantieperiode is verstreken, zal de Garantieperiode voor de reparatie zes (6) maanden na de reparatiedatum komen te vervallen. Deze garantie betreft niet Diensten.

c) De Beperkte Garantie geldt niet voor normale slijtage, geldt niet indien de Hardware wordt geopend of gerepareerd door iemand die niet door TomTom is geautoriseerd, en dekt niet schade veroorzaakt door: verkeerd gebruik, vocht, vloeistoffen, nabijheid van of blootstelling aan hitte en ongeval, misbruik, het niet opvolgen van de instructies bij de Hardware, veronachtzaming of verkeerde toepassing. De Beperkte Garantie geldt niet voor fysieke schade aan de behuizing van de Hardware.

d) TomTom levert geen garanties met betrekking tot de Producten bovenop de Beperkte Garantie zoals vermeld in dit artikel 10. In het bijzonder, en voorzover maximaal is toegestaan onder het toepasselijk recht, verstrekken TomTom en haar leveranciers de Producten “IN DE HUIDIGE STAAT EN MET ALLE AANWEZIGE FOUTEN”, en wijzen hierbij alle andere garanties en voorwaarden, zowel expliciet, impliciet als wettelijk bepaald, van de hand met inbegrip van, maar niet beperkt tot, enige (indien aanwezig) impliciete garanties, verplichtingen of voorwaarden betreffende bevredigende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, betrouwbaarheid of beschikbaarheid, nauwkeurigheid of volledigheid van reacties, resultaten, professionele inspanning, afwezigheid van virussen, en redelijke zorg en vakmanschap, dit alles met betrekking tot de Producten, en de levering of het uitblijven van de levering van ondersteuning en andere diensten, informatie, software en gerelateerde inhoud door middel van de Producten of anderszins voortkomend uit het gebruik van de Producten. Evenmin is er een garantie of voorwaarde met betrekking tot ongestoorde werking, ongestoord bezit of niet-inbreukmakendheid met betrekking tot de Producten. Deze uitsluiting geldt niet voor (i) enige impliciete voorwaarde met betrekking tot eigendom en (ii) enige impliciete voorwaarde met betrekking tot overeenstemming met de omschrijving.

e) Om aanspraak te kunnen maken op de Beperkte Garantie dient u gedurende de Garantieperiode contact op te nemen met TomTom per e-mail via http://www.tomtom.com/support om het Gebrek uit te leggen en een Return Materials Authorization nummer te verkrijgen indien nodig. U dient de Software of Hardware, inclusief een beschrijving van het Gebrek, zo snel mogelijk na het melden van het Gebrek te retourneren aan het adres dat door TomTom zal worden verstrekt. Indien TomTom bepaalt dat een andere procedure tot teruggave gevolgd moet worden dient u daaraan mee te werken.

f) Deze Beperkte Garantie is de enige uitdrukkelijke garantie die u wordt gegeven en wordt u geboden in plaats van enige andere uitdrukkelijke garanties of vergelijkbare verplichtingen (indien van toepassing) gedaan door middel van advertenties, documentatie, verpakking of andere vormen van communicatie.

g) De bepalingen uit dit artikel 10 hebben geen invloed op uw wettelijke rechten die het toepasselijke recht met betrekking tot de verkoop van goederen aan consumenten u toekent.

h) Deze Beperkte Garantie is niet overdraagbaar aan anderen.

 

11) Beperking van aansprakelijkheid

a) Voorzover maximaal toegestaan door het toepasselijk recht, zijn noch TomTom noch haar leveranciers en onderaannemers aansprakelijk jegens u of jegens derden voor enigerlei schade dan wel directe, indirecte of incidentele schade, gevolgschade of schade anderszins (in ieder geval met inbegrip van, maar niet beperkt tot, schade voortvloeiend uit de onmogelijkheid de Producten te gebruiken of hier toegang toe te verkrijgen, verlies van data, zakelijk verlies, gederfde winst, bedrijfsonderbreking en dergelijke) voortkomend uit het gebruik van of onmogelijkheid om de Producten te gebruiken, zelfs indien TomTom was ingelicht over de mogelijkheid van deze schade.

b) Ongeacht enige schade die u of derden om wat voor reden dan ook eventueel lijden (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle schade waar hieraan gerefereerd wordt en alle directe of algemene schade in contract of anderszins), is de gehele aansprakelijkheid van TomTom en al haar leveranciers die voortkomt uit of verbonden is aan het gebruik van de Producten beperkt tot het bedrag dat daadwerkelijk door u betaald is voor de Producten in kwestie.

c) TomTom is niet aansprakelijk voor (i) fraude aan de kant van haar werknemers en/of agenten; of (ii) bedrieglijke voorstelling aan de kant van haar werknemers en/of agenten.

d) Onverminderd de bovenstaande bepalingen of enige andere bepaling uit deze Algemene Voorwaarden zal niets in deze Algemene Voorwaarden de aansprakelijkheid van partijen voor dood of persoonlijk letsel voortvloeiend uit eigen nalatigheid beperken.

e) Bovenstaande beperking van aansprakelijkheid is niet van toepassing op wettelijke rechten onder het toepasselijke nationale recht.

 

12) Overmacht

Overmacht houdt in omstandigheden die de uitvoering van TomToms verplichtingen onder deze Algemene Voorwaarden beletten die niet binnen TomToms redelijke controle vallen, waaronder begrepen late en/of vertraagde afleveringen en onvolledige afleveringen door TomTom veroorzaakt door omstandigheden buiten TomToms redelijke controle. In een situatie van overmacht worden alle van TomToms verplichtingen opgeschort. Indien de periode waarin TomTom haar verplichtingen ten gevolge van overmacht niet kan uitvoeren, langer duurt dan negentig (90) kalenderdagen, dan hebben beide partijen het recht om de aankoopovereenkomst schriftelijk te ontbinden zonder dat er een verplichting is om wat voor vergoeding dan ook te betalen die voortkomt uit of verband houdt met die ontbinding. 

 

13) Privacy

TomTom zal geen informatie over uw persoonlijke gegevens, rekening of transacties aan derden openbaar maken anders dan overeenkomstig haar Privacybeleid zoals aangegeven op de website  http://www.tomtom.com/legal. U gaat er hierbij mee akkoord dat u het Privacybeleid gelezen en geaccepteerd heeft.

 

14) Links naar websites van derden

TomTom is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites of diensten van derden, voor links op websites of in diensten van derden, of voor wijzigingen in of updates van websites of diensten van derden. Daar waar TomTom links en/of toegang biedt tot websites en/of diensten van derden is dit enkel voor uw gemak, en het toevoegen van een link of  toegang houdt geen goedkeuring in door TomTom van de site of dienst van die derde.

 

15) Rechten van derden

Derden hebben geen rechten onder het toepasselijk recht met betrekking tot de rechten van derden waarop zij een beroep kunnen dien of enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden kunnen afdwingen, maar dit heeft geen invloed op de rechten of middelen van een derde die bestaan of beschikbaar zijn los van dit toepasselijk recht.

 

16) Voortbestaan

Alle bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden die naar hun aard bestemd zijn zich uit te strekken tot na de beëindiging van of het verstrijken van een verkoop of licentie van de Producten, zullen van kracht blijven.

 

17) Partiële nietigheid

Indien een bepaling uit deze Algemene Voorwaarden geacht wordt nietig, ongeldig, niet-afdwingbaar of onwettig te zijn, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. U en TomTom worden geacht akkoord te zijn gegaan met de nieuwe algemene voorwaarden ter vervanging van deze ongeldige bepalingen. Deze nieuwe algemene voorwaarden worden ten aanzien van hun inhoud en effect geïnterpreteerd zo dicht mogelijk bij de originele, geschreven tekst maar wel op een manier dat er inderdaad rechten aan ontleend kunnen worden.

 

18) Toepasselijk recht

Deze Algemene Voorwaarden en alle geschillen met betrekking tot deze Algemene Voorwaarden of tot de aankoop en het gebruik van de Producten of anderszins zijn onderworpen aan Nederlands recht. De Conventie van de Verenigde Naties inzake Contracten voor de Internationale Verkoop van Goederen wordt hierbij voor wat betreft deze Algemene Voorwaarden buiten toepassing verklaard. Alle geschillen die voortkomen uit deze Algemene Voorwaarden zullen worden beslecht door de rechters van de plaats waar u uw juridische woon- of verblijfplaats heeft, die exclusieve jurisdictie heeft inzake al dergelijke geschillen.

 

19) Vertalingen

De Nederlandse versie van deze Algemene Voorwaarden is de beslissende versie voor uw aankoop.

 

20) Vragen

Mocht u nog vragen, opmerkingen of klachten hebben over uw order, uw aankoop, deze Algemene Voorwaarden, of indien u contact wilt opnemen met TomTom om wat voor reden dan ook, dan kunt u dit doen via het e-mailadres op TomTom’s website op http://www.tomtom.com/support.

 

Versie mei 2009.