Πώς λειτουργεί το GPS;

TomTom Education

GPS

Who uses GPS?

GPS has evolved well beyond its original objectives to become a can’t-do-without resource for all sorts of people and all walks of life. From transport and service industries to ocean-racing sailors. From stress-free holiday motoring to the easiest, most fuel-efficient way to get from A to B.

And as satellite positioning information becomes more and more sophisticated, so new uses are constantly being found for GPS. Not only for transport (vehicle location, route searching, speed control, etc), but also less obvious applications such as sea and mountain search and rescue.

Equally important is the ease of access to such information. It’s one thing to be able to use GPS if you’re part of an expensive military or scientific team. But nowadays anyone can walk into a shop, buy a SatNav and be instantly plugged into the most sophisticated navigation system in history.

Doubtless some of the recent developments in civilian SatNav use, such as locating an on-route restaurant, might seem rather frivolous to the original satellite navigation pioneers. But no one can deny that recent private applications of GPS are making the lives of all sorts of people more productive, safer and less stressful.

<<  >>


Για να απολαύσετε το TomTom.com, εγκαταστήστε το λογισμικό Flash Player

Πρέπει να είναι εγκατεστημένο το λογισμικό Flash στο πρόγραμμα προβολής ιστοσελίδων.

Λήψη του Adobe Flash Player