Please install Flash Player to enjoy this site.

You need to have Flash installed on your browser.

Get Adobe Flash Player

Generelle vilkår og bestemmelser for online-salg

Juridisk informasjon

Generelle vilkår og bestemmelser for online-salg

for

TomTom International B.V.

De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Nederland

(TomTom”)

 

1) Omfang
Disse Vilkår og Bestemmelser skal gjelde for alle bestillinger som du sender inn eller skal sende inn for en gjenstand, tjeneste eller abonnement som tilbys på eller via TomTom-nettstedet, TomTom HOME, en TomTom-enhet eller annen TomTom-applikasjon (i disse Vilkårene og Bestemmelsene kalt “Produkter”), herunder, men ikke begrenset til (i) maskinvare-enheter, medfølgende gjenstander og tilbehør herunder enheter, gjenstander eller tilbehør som inneholder forhåndsinstallert programvare (“Maskinvare”), (ii)  tjenester som fra tid til annen besørges av TomTom (“Tjenester”), herunder (enkeltvisse eller buntede) internettbaserte tjenester eller stedsbaserte tjenester, datatjenester, sanntidsinformasjonstjenester som trafikkinformasjon og værmeldinger eller besørgelsen av andre data, informasjon, (tredjeparts-) funksjonalitet eller innhold, enten de er tilbudt på abonnementsbasis (“Abonnement”) eller forhåndsbetalt og levert i en aller flere deler.

 

2) Bestillinger
a) Eventuelle bestillinger som er innsendt, er betinget av TomToms godkjenning. Kun når det foreligger godkjenning fra TomTom i form av en bestillingsbekreftelse, er salget sluttført.

b) TomTom forbeholder seg retten til å avvise enhver bestilling helt eller delvis eller å gjøre bruk av et maksimalt bestillingsbeløp.

c) Alle bestillinger av Maskinvare er avhengig av lagertilgjengeligheten.

 

3) Pris og betaling
a) Prisene som angis på nettstedet, er inklusive MVA. Forsendelses- og håndteringsgebyrer (om noen) kommer i tillegg til prisen angitt på nettstedet. Du er ansvarlig for eventuelle lokale salgsavgifter, andre avgifter og offentlige skatter, om noen, knyttet til bestillingen. Prisene er til enhver tid gjenstand for endringer, men det vil ikke påvirke bestillinger for Maskinvare, (pre-installert) programvare (“Programvare”) eller Tjenester som er gjort før endringsdatoen (se klausul 7c for forbehold).

b) Alle kjøp må betales gjennom den betalingstjenesten som TomTom har stilt til disposisjon (“Betalingstjeneste”). For å kunne sende inn bestillinger og bruke Betalingstjenesten, må du gi informasjon om din foretrukne betalingsmetode, faktura- og forsendelsesadresser (om dette gjelder) og eventuell annen informasjon for å kunne gjennomføre kjøpet.

c) Hvis av en eller annen årsak betaling gjennom Betalingstjenesten skulle svikte, vil TomTom fakturere deg via post for det forfalte beløpet, og dette må betales med sjekk, postanvisning eller kredittkort innen 15 dager etter fakturadatoen.

 

4) Levering og tapsrisiko
a) TomTom vil prøve å levere eller aktivere Produktet innen 30 dager etter ordregodkjenningen. Hvis det kjøpes mange Produkter, forbeholder TomTom seg retten til å levere hvert Produkt separat.

b) Produktene vil bli levert enten til din leveringsadresse eller eiendom, eller elektronisk. Risikoen for tap av eller skade på Produktene går over til deg i det øyeblikket Produktene blir levert til deg.

c) Hvis du nekter eller unnlater å motta Produktene, forbeholder TomTom seg retten til å belaste deg for alle rimelige kostnader forbundet med lagringen av Produktene inntil levering kan skje.

d) Hvis leveringen til deg skulle svikte av en eller annen grunn som er utenfor TomToms kontroll, forbeholder TomTom seg retten til å kansellere kjøpsavtalen og refundere eventuelle innbetalte penger.

e) Hvis TomTom leverer et Produkt til deg eller aktiverer en enhet ved en misforståelse, skal du straks informere TomTom om feiltakelsen med e-post via http://www.tomtom.com/support, og du skal på TomToms anmodning straks sørge for retur av Produktet (kostnadene for dette vil bli betalt av TomTom), avinstallere eller tilintetgjøre Produktet.

f) Godkjenning av et Produkt som ikke er bestilt, fritar deg ikke fra godkjenning av og betaling for det Produktet du først bestilte med mindre TomTom samtykker til dette.

          

5) Kanselleringspolicy Maskinvare
a) TomTom godtar at du kansellerer en kjøpsavtale om Maskinvare av en hvilken som helst grunn forutsatt at denne ikke på noe vis er blitt brukt i de 14 virkedagene som kommer etter datoen for leveringen til din leveringsadresse, og TomTom vil refundere den kjøpsprisen som faktisk er blitt betalt. Hvis du velger å kansellere kjøpsavtalen om Maskinvare, må du kontakte TomTom i løpet av de 14 virkedagene som kommer etter leveringen ved bruk av e-post via http://www.tomtom.com/support for å få et Returmaterial-autorisasjonsnummer og returnere Maskinvaren i sin opprinnelige emballasje, fritt for alle slags interesser, retensjonsrettigheter eller øvrige krav, til den adressen TomTom oppgir. TomTom skal kunne belaste deg for mulige direkte tilknyttede forsendelses- eller postforsendelseskostnader som måtte påløpe.

b)  Du samtykker i at leveringen av Tjenestene fra TomToms side skal begynne straks etter TomToms godkjenning av din bestilling. Du vil ikke kunne si opp en slik Tjenester, hvilket inkluderer men ikke begrenses til nedlasting, installasjon eller aktivering av Tjenesten, etter den har startet.

 

6) Lisens, opphavsrett og konfidensialitet
a) Du får kun en lisens til å bruke Programvaren og/eller data, informasjon, (tredjeparts-) funksjoner eller annet innhold (“Innhold”), skaffet til veie som del av Maskinvare eller gjennom Tjenestene til personlig og privat bruk kun på de vilkårene som er fastsatt i denne klausul 6 (“Lisens”). Du tillates kun samtidig å installere Programvaren og bruke Innholdet på én datamaskin eller Maskinvareenhet og kun i sammen med ett navigasjonssystem. Du har ikke tillatelse til å gi Programvaren eller Innholdet til andre, direkte eller indirekte til deres eller andres bruk. Denne lisensen er ikke eksklusiv og ikke overførbar, noe som betyr at TomTom fritt kan lisensiere Programvaren og Innholdet til andre kunder, og at din rett til bruk av Programvaren og Innholdet ikke kan overføres fra deg til noen annen. Denne Lisensen inneholder ingen rett til å få fremtidige oppgraderinger, oppdateringer eller tillegg til Programvaren eller Innholdet med mindre TomTom spesifikt har angitt at det å erverve slike oppdateringer, oppgraderinger eller tillegg er en integrert del av Produktet. Hvis oppgraderinger, oppdateringer eller tillegg til Programvaren eller Innholdet skaffes til veie, skal bruken av slike oppgraderinger, oppdateringer eller tillegg reguleres av disse Vilkårene og Bestemmelsene eller slike andre vilkår og bestemmelser som du vil bli bedt om å godta før TomTom gir deg den/det relevante oppgraderingen, oppdateringen eller tillegget.

b) TomTom forbeholder seg retten til, om beskjed gis deg eller ikke, å stanse oppdaterings-, oppgraderings- og tilleggstjenester som gis til deg eller gjøres disponible for deg ved bruken av Programvaren eller Innholdet med mindre besørgelsen av slike oppdateringer, oppgraderinger eller tillegg utgjør en integrert del av Produktet, slik som TomTom angir på salgstidspunktet.

c) Uten at det påvirker andre rettigheter, skal TomTom straks kunne avslutte Lisensen, uten at melding om forsømmelse er krevet, hvis du unnlater å etterleve noen av de vesentlige vilkårene i disse Vilkår og Bestemmelser, som skal forstås slik at klausulene 6 og 8 omfattes. I et slikt tilfelle må du tilintetgjøre alle kopier av Programvaren og alle av dens komponentdeler samt alt Innhold.

d) Opphavsrett og andre ånds-, bransje- og/eller proprietære rettigheter til Programvaren, til Innholdet og til eventuelle kopier av disse, eies av TomTom og/eller dennes leverandører. TomTom gir deg tillatelse til å bruke Programvaren og Innholdet kun iht. disse Vilkår og Bestemmelser. Alle rettigheter som ikke særskilt er gitt i disse Vilkår og Bestemmelser, forbeholdes TomTom. Du tillates enten (a) å lage én kopi av Programvaren alene for sikkerhetskopi- eller arkivformål, eller (b) overføre Programvaren til ett enkelt medium forutsatt at originalen kun oppbevares for sikkerhetskopi- eller arkivformål. Produkthåndbok/-bøker eller skriftlige materialer tillates ikke kopiert bortsett fra det som er til eget bruk. Du tillates ikke å kopiere, laste ned, laste opp eller på noe annet vis reprodusere Innhold bortsett fra å opprette én enkelt kopi for sikkerhetskopi- eller arkiveringsformål. Du erverver ikke noe eierskap til Programvaren eller Innholdet.

e) Du erkjenner og samtykker i at TomTom har utviklet Produktene ved bruk av betydelig tid og med store utgifter, og at de er konfidensielle og en handelshemmelighet for TomTom og/eller andre tredjeparter. Du forplikter deg til å bevare Produktene strengt fortrolig og ikke å røpe for eller gi en tredjepart tilgang til Produktet.

 

7) Abonnement
a) Abonnement inngås for en ubegrenset tidsperiode, med mindre du og TomTom har avtalt en begrenset tidsperiode.

b) Hvis ditt Abonnement gjelder for en ubegrenset tidsperiode, kan enten TomTom eller du avslutte ditt Abonnement ved å ta en oppsigelsesperiode i akt på 30 dager (din oppsigelse sendes med e-post via http://www.tomtom.com/support). Denne oppsigelsesperioden begynner på den første innsamlingsdatoen etter at TomTom har mottatt oppsigelsen. Hvis ditt  Abonnement gjelder for en begrenset tidsperiode avsluttes det automatisk når perioden er over. 

c) TomTom forbeholder seg retten til å endre prisen på eller vilkår og betingelser for ditt Abonnement under forutsetning av at du har blitt gitt redelig forhåndsvarsel om dette (enten via e-post, på TomToms nettsted eller på annen måte). Hvis en slik endring fører til høyere priser eller på noen måte går i din disfavør (men ikke når høyere priser er et resultat av høyere avgifter eller skatter fra det offentlige), kan du avslutte ditt Abonnement før og inntil datoen slike endringer blir effektuert ved å sende e-post via http://www.tomtom.com/support.

d) TomTom kan avslutte ditt Abonnement eller en separat tjeneste med buntede Tjenester ved å gi minst 30 dagers forvarsel hvis TomTom beslutter å stanse tilbud av enten slike Abonnement eller slik separat tjeneste.

e) TomTom kan avslutte eller begrense ditt Abonnement med øyeblikkelig virkning uten at en melding om forsømmelse kreves hvis (i) du unnlater å etterkomme noen av de relevante vilkår i disse Vilkår og Bestemmelser, som spesielt gjelder klausul 6 og 9, (ii) inndriving gjennom  betalingstjenesten for Abonnement ikke lykkes etter annet forsøk, eller (iii) bruk av Tjenesten utgjør et brudd på TomToms regler for rettferdig bruk .

f) Når Abonnementet avsluttes vil Lisensen, slik som beskrevet i klausul 6, avsluttes samtidig.

 

8) Tredjepartslisenser
TomToms Produkter skal kunne bruke tredjeparts programvarekoder, data, informasjonsfunksjonalitet, annet innhold og andre algoritmer (”Tredjepartsmaterialer"). Bruken av Tredjepartsmaterialer som finnes i Produktene, kan være underlagt andre vilkår og bestemmelser. De offisielle opphavsrettsmeldingene og de spesifikke lisensbestemmelsene for disse Tredjepartsmaterialene finner man i eller via vårt nettsted http://www.tomtom.com/legal. Du samtykker herved i at innsendelsen av en bestilling innebærer at du har lest og godtatt vilkårene og bestemmelsene for eventuelle Tredjepartsmaterialer inkludert i den Programvaren og det Innholdet som er bestilt.

 

9) Andre begrensninger
Leie, utlån, offentlig fremvisning, forestillinger med eller kringkasting eller noen annen form for distribuering av Produktene er forbudt. Annet enn det som er tillatt ut fra gjeldende lovgivning, kan du ikke, og du kan ikke tillate at noen modifiserer Produktene eller deler av dem, at de analyseres ved hjelp av reversfremstilling, at Produktene dekompileres eller demonteres for å bryte innebygd kryptering eller å tillate eller gjøre det mulig at tredjeparter gjør noe slikt.

 

10) Begrenset garanti
a) TomTom garanterer ikke og kan heller ikke garantere at Produktene virker på en måte som er fullstendig feilfri, eller at den informasjonen som er gitt, alltid er nøyaktig. Kalkulasjonsfeil vil kunne oppstå når man bruker et navigasjonssystem, slik som dem som forårsakes av lokale miljøforhold og/eller ufullstendige eller uriktige data. 

b) TomTom gir en begrenset garanti om at Maskinvaren er uten feil i utførelse og materialer ved normal bruk (“Defekter”) i en periode fra det som kommer først av ett (1) år fra den datoen Maskinvaren ble kjøpt eller fra datoen for kjøpet inntil slik dato da du bryter en eller annen av disse Vilkårene og Bestemmelsene (“Garantiperiode”). I Garantiperioden vil Maskinvaren bli reparert eller skiftet ut av TomTom (”Begrenset Garanti”) uten kostnad hva gjelder så vel deler som arbeid. Hvis Maskinvaren blir reparert etter at Garantiperioden er utløpt, utløper Garantiperioden for reparasjonen seks (6) måneder etter reparasjonsdatoen. Denne garantien dekker ikke Tjenester.

c) Denne Begrensede Garantien dekker ikke skader forårsaket av normal slitasje eller skader som er en følge av at Maskinvaren er blitt åpnet eller reparert av noen som ikke er autorisert av TomTom, og denne dekker ikke skader forårsaket av: misbruk, fuktighet, væsker, at de har vært i nærheten av eller blitt utsatt for varme og uhell, feilbruk, ikke-oppfyllelse av veiledningene som medfølger Maskinvaren, uaktsomhet eller feilaktig applikasjon. Denne Begrensede Garantien dekker ikke fysisk skade på overflaten av Maskinvaren.

d) TomTom gir ingen garantier hva gjelder Produkter i tillegg til den Begrensede Garantien i denne klausul 10. I særdeleshet, og så langt gjeldende lovgivning tillater, leverer TomTom og dennes leverandører Produktene “SOM DE ER MED ALLE FEIL” og avviser herved alle andre garantier og betingelser enten uttrykt, underforstått eller lovbestemt, herunder, men ikke begrenset til eventuelle (om det er aktuelt) underforståtte garantier, forpliktelser eller vilkår om tilfredsstillende kvalitet og egnethet for et spesielt formål, om pålitelighet eller tilgjengelighet, om nøyaktighet eller responskompletthet, om resultater, om fagmessige anstrengelser, om fravær av virus og om rimelig stell og dyktighet, alt i relasjon til Produktene, og om bestemmelsen om eller unnlatelsen av å gi støtte eller annen service, informasjon, programvare og relatert innhold gjennom Produktene eller på annet vis som oppstår fra bruken av Produktene. Det finnes heller ingen garanti eller betingelser om uforstyrret bruk, uforstyrret besittelse eller ikke-krenkelse hva gjelder Produktene. Dette unntaket gjelder ikke for (i) eventuelle underforståtte vilkår vedrørende eiendomsrett og (ii) eventuelle underforståtte garantier  overenstemmelse med beskrivelser.

e) For å fremme et krav pga. en Defekt iht. den Begrensede Garantien, må du kontakte TomTom med e-post i Garantiperioden via http://www.tomtom.com/support for å forklare Defekten og for om nødvendig å få et Returmaterial-autorisasjonsnummer. Programvaren og Maskinvaren må returneres til TomTom så snart som mulig etter at du ble oppmerksom på Defekten sammen med en forklaring vedrørende Defekten til den adressen som TomTom gir. Du må oppfylle alle andre returprosedyrer som TomTom har fastsatt, om noen.

f) Denne Begrensede Garantien er den eneste uttrykte garantien stilt overfor deg og er gitt istedenfor eventuelle andre uttrykte garantier og tilsvarende forpliktelser (om noen) fremkommet gjennom reklame, dokumentasjon, emballasje eller annen form for kommunikasjon.

g) Bestemmelsene i denne klausul 10 påvirker ikke dine rettslige rettigheter iht. gjeldende nasjonal lovgivning som regulerer salget av forbruksvarer.

h) Denne Begrensede Garantien er ikke overførbar.

11) Ansvarsbegrensning.
a) Så langt det er tillatt iht. gjeldende lovgivning skal verken TomTom eller dennes leverandører og underentreprenører være ansvarlige overfor deg eller noen tredjepart for eventuelle skader, de være seg direkte, indirekte, tilfeldige, etterfølgende eller noe annet (herunder for hvert tilfelle, men ikke begrenset til, skader pga. udugelighet når det gjelder å bruke eller komme til Produktene, datatap, forretningstap, fortjenestetap, driftsavbrudd eller tilsvarende) som oppstår av bruken av eller manglende evne til å bruke Produktene, selv om TomTom er blitt gjort oppmerksom på muligheten for slike skader.

b) Uansett eventuelle skader du eller noen tredjepart av en eller annen grunn måtte bli påført (herunder, uten begrensning, alle skader det er vist til heri samt alle direkte eller generelle skader iht. kontrakt eller noe annet), skal TomToms og dennes leverandørers ansvar som oppstår fra eller er relatert til bruken av Produktene, være begrenset til det beløpet du faktisk har betalt for de angjeldende Produktene.

c) TomTom skal ikke være ansvarlig for (i) et eventuelt bedrageri begått av dennes ansatte og/eller agenter; eller (ii) mulig bedragersk feiltolkning begått av dennes ansatte og/eller agenter.

d) Uaktet alt det foranstående eller noe annet som er med i disse Vilkårene og Bestemmelsene, skal ikke noe i disse Vilkårene og Bestemmelsene begrense partenes ansvar for dødsfall eller personskader som er en følge av ens egen uaktsomhet.

e) Den foranstående ansvarsbegrensningen påvirker ingen av de juridiske rettighetene iht. gjeldende nasjonal lovgivning.

 

12) Force Majeure
Force majeure betyr omstendigheter som vanskeliggjør oppfyllelsen av TomToms forpliktelser iht. disse Vilkårene og Bestemmelsene, og som TomTom ikke med rimelighet er i stand til å kontrollere, herunder sene og/eller forsinkede leveringer og ufullstendige leveringer fra TomToms side forårsaket av omstendigheter utenfor det TomTom med rimelighet kan kontrollere. I en force majeure-situasjon bortfaller alle TomToms forpliktelser. Hvis perioden TomTom ikke kan oppfylle sine forpliktelser som følge av force majeure varer lengre enn nitti (90) kalenderdager, skal begge partene være berettiget til å skriftlig avslutte kjøpsavtalen uten at det skal foreligge noen forpliktelse til å betale noen som helst form for kompensasjon som følge av eller i forbindelse med den oppløsningen.

 

13) Personvern
TomTom vil ikke røpe informasjon vedrørende dine personlige detaljer, din konto eller dine transaksjoner til noen tredjepart bortsett fra det som er i samsvar med Personvernpolicyen som angitt på nettstedet http://www.tomtom.com/legal. Du samtykker herved i at du har lest og aksepterer Personvernpolicyen.

 

14) Linker til Tredjeparters nettsteder
TomTom er ikke ansvarlig for innholdet i tredjeparters nettsteder eller tjenester, eventuelle linker som befinner seg i tredjeparts nettsteder eller tjenester eller eventuelle endringer eller oppdateringer i tredjeparts nettsteder eller tjenester. Der TomTom besørger linker og/eller tilgang til tredjeparts nettsteder og/eller tjenester, er det kun for å gjøre det mer bekvemt for deg, og at det finnes linker eller tilgang, innebærer ikke en understøttelse av tredjepartens nettsted eller tjeneste fra TomToms side.

 

15) Tredjepartsrettigheter
Tredjeparter har ingen rettigheter iht. gjeldende lovgivning i relasjon til tredjeparters rett til å stole på eller håndheve noen av vilkårene i disse Vilkår og Bestemmelser, men det påvirker ikke noen/noe rettighet eller botemiddel en tredjepart har eller kan disponere over utenfor slik gjeldende lovgivning.

 

16) Overlevelse
Enhver forordning i disse Vilkårene og Bestemmelsene som etter sin art strekker seg utover opphøret og utløpet av et salg av eller en lisens til Produktene, skal fortsette å være i kraft.

 

17) Salvatorisk klausul
Hvis en forordning i disse Vilkårene og Bestemmelsene anses å være en nullitet, ugyldig, ugjennomførbar eller ulovlig, skal de øvrige forordningene fortsatt gjelde og være i kraft. Du og TomTom anses å ha blitt enige om nye vilkår og bestemmelser som erstatning for slike ugyldige forordninger. Disse nye vilkårene og bestemmelsene skal hva gjelder innholdet og virkningene av dem, tolkes så tett som mulig inntil den opprinnelige teksten slik den er skrevet, men på en slik måte at rettighetene faktisk kan avledes fra dem.

 

18) Gjeldende lovgivning
Disse Vilkårene og Bestemmelsene og eventuelle tvister knyttet til disse Vilkårene og Bestemmelsen eller til kjøpet og bruken av Produktene eller noe annet, er underlagt norsk lovgivning. De forente nasjoners konvensjon om kontrakter for internasjonalt salg av varer unntas herved fra anvendelsen av disse Vilkår og Bestemmelser. Alle tvister som oppstår fra disse Vilkårene og Bestemmelsene, skal løses av en domstol på det stedet der du har juridisk domisil eller har din residens, og den skal ha eksklusiv jurisdiksjon hva gjelder slike tvister.

 

19) Oversettelser
Den norske versjonen av disse vilkårene og bestemmelsene er den versjonen som gjelder for ditt kjøp.

 

20) Spørsmål
Hvis du har eventuelle spørsmål, forslag eller klager vedrørende bestillingen din, kjøpet ditt, disse Vilkårene og Bestemmelsene, eller hvis du av noen grunn ønsker å kontakte TomTom, skal du gjøre det ved å sende en e-post eller besøkte TomToms nettsted på http://www.tomtom.com/support.

 

Versjon mai 2009.