Please install Flash Player to enjoy this site.

You need to have Flash installed on your browser.

Get Adobe Flash Player

General Terms and Conditions for Online Sales

Legal information

TomTom International B.V.

De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdamas, Nyderlandai

(toliau – „TomTom“)

Bendrosios prekybos internetu sąlygos

 

1) Apimtis
Šios Sąlygos taikomos visiems Jūsų pateiktiems ar teikiamiems užsakymams, susijusiems su bet kokiu daiktu, paslauga ar registracija, kuri Jums yra siūloma TomTom internetinėje svetainėje, TomTom HOME, TomTom bloke arba per kitą TomTom priemonę (toliau šiose Sąlygose vadinamą „Produktais“), įskaitant, tačiau neapsiribojant, (i) aparatinės įrangos priemonėmis, susijusiais produktais bei priedais, įskaitant įrenginius, priemones bei priedus, kuriuose iš anksto instaliuota programinė įranga (toliau – „Aparatinė įranga“) ir (ii) TomTom siūlomomis paslaugomis (toliau – „Paslaugos“), kurios gali apimti (atskirai arba komplekte) internetines paslaugas arba paslaugas, teikiamas pagal vartotojo buvimo vietą, duomenų apdorojimo paslaugas, realiu laiku gaunamos informacijos aptarnavimą, kaip pvz.: informacija apie eismą bei orų prognozės, arba kitų duomenų ar informacijos pateikimą, (trečiojo asmens) funkcines galimybes ar turinį, nesvarbu, ar jis suteikiamas Jums užsiregistruojant (toliau – „Registracija“) ar iš anksto apmokant, pristatant vienu ar keliais etapais.

 

2) Užsakymai
a) Bet koks pateiktas užsakymas turi būti priimtas TomTom. Sutartis sudaroma tik tuomet, kai iš TomTom gaunamas užsakymo patvirtinimas.

b) TomTom pasilieka sau teisę visiškai arba iš dalies atmesti bet kokius užsakymus, arba riboti užsakymo apimtį.

c) Visi užsakymai Aparatinei įrangai vykdomi tik tuo atveju, jei tokia Aparatinė įranga yra atsargose.

 

3) Kaina ir mokėjimas
a) Svetainėje pateiktos kainos yra nurodytos su PVM. Išsiuntimo bei pakrovimo (iškrovimo) mokesčiai (jei taikomi) skaičiuojami papildomai prie internetinėje svetainėje nurodytos kainos. Visus su užsakymu susijusius vietos prekybos mokesčius, kitus mokėjimus bei valstybės rinkliavas (jei tokios taikomos) apmokate Jūs. Kainos bet kuriuo metu gali būti keičiamos, tačiau tai neturės įtakos jokiems užsakymams, susijusiems su Aparatine įranga, (iš anksto instaliuota) programine įranga (toliau – „Programinė įranga“) ar Paslaugomis, pateiktiems iki pakeitimo dienos (atsižvelgiant į 7c punktą).

b) Visi užsakymai privalo būti apmokami naudojantis TomTom teikiama atsiskaitymo paslauga (toliau – „Atsiskaitymo paslauga“). Norėdami pateikti užsakymus ir pasinaudoti Atsiskaitymo paslauga, turite pateikti informaciją apie savo pasirinktą mokėjimo būdą, taip pat nurodyti adresą, kuriuo turi būti išrašoma sąskaita ir adresą, kuriuo pristatoma siunta (atsižvelgiant į aplinkybes) ir (arba) bet kokius kitus užsakymui užpildyti būtinus rekvizitus.

c) Jei dėl kokios nors priežasties mokėjimas nepriimamas naudojantis Atsiskaitymo paslauga, TomTom paštu Jums išsiunčia sąskaitą-faktūrą su mokėtina suma, kuri turi būti apmokėta čekiu, pinigine pašto perlaida arba kreditine kortele per 15 dienų nuo sąskaitos-faktūros išrašymo dienos.

 

4) Pristatymas ir praradimo rizika
a) TomTom stengiasi pristatyti arba aktyvuoti Produktą per 30 dienų nuo užsakymo priėmimo. Užsakius keletą Produktų, TomTom pasilieka teisę pristatyti arba aktyvuoti kiekvieną Produktą atskirai.

b) Produktai pristatomi Jūsų adresu, skirtu pristatymui, Jums asmeniškai arba elektroniniu būdu. Produktų praradimo arba sugadinimo rizika pereina Jums nuo to momento, kai Produktai pristatomi Jums.

c) Jei Jūs atsisakote Produktų arba jų nepriimate, TomTom pasilieka teisę reikalauti apmokėti atitinkamas išlaidas, susijusias su Produktų sandėliavimu iki jų pristatymo.

d) Jei prekės Jums nėra pristatomos dėl ne nuo TomTom priklausančių priežasčių, TomTom pasilieka teisę nutraukti sutartį ir sugrąžinti visas sumokėtas sumas.

e) Jei TomTom pristato Jums Produktus arba aktyvuoja juos Jūsų įrenginyje per apsirikimą, Jūs turite kuo skubiau apie tai informuoti TomTom elektroniniu paštu, nurodytu http://www.tomtom.com/support ir, TomTom prašymu, turite nedelsdamas pasirūpinti Produktų sugrąžinimu (sugrąžinimo išlaidas apmoka TomTom), jų išinstaliavimu arba sunaikinimu.

f) Jei su TomTom nėra susitarta kitaip, neužsakyto Produkto priėmimas neatleidžia Jūsų nuo pareigos priimti užsakytą Produktą ir už jį sumokėti.

 

5) Aparatinės įrangos pirkimo sutarties nutraukimo politika
a) TomTom leidžia Jums dėl bet kokios priežasties per 14 darbo dienas nuo Aparatinės įrangos pristatymo Jūsų pateiktu adresu nutraukti Aparatinės įrangos pirkimo sutartį, jei tokia Aparatinė įranga nebuvo naudota, taip pat įsipareigoja sugrąžinti Jums faktiškai sumokėtą pirkimo kainą. Nusprendęs nutraukti Aparatinės įrangos pirkimo sutartį, privalote per 14 darbo dienas nuo pristatymo elektroniniu paštu, nurodytu http://www.tomtom.com/support, susisiekti su TomTom, kad gautumėte grąžinamų medžiagų patvirtinimo (angl.Return Materials Authorisation) numerį, ir TomTom nurodytu adresu sugrąžinti Aparatinę įrangą originalioje pakuotėje, be jokių palūkanų, turto sulaikymo ar kitų reikalavimų. TomTom gali pareikalauti apmokėti išlaidas, kurias jis tiesiogiai patyrė pervežant ar išsiunčiant prekes.

b) Jūs sutinkate, kad TomTom Paslaugų vykdymas bus pradėtas tučtuojau, kai tik TomTom priims jūsų užsakymą. Kai paslaugos bus pradėtos vykdyti, jų atšaukti negalėsite, įskaitant, bet neapsiribojant jūsų paties atliekamu atsisiuntimu, įdiegimu ar Paslaugos aktyvavimu.

 

6) Licencija, autorių teisės ir konfidencialumas
a) Jums yra suteikiama licencija, leidžianti naudoti Programinę įrangą ir (arba) duomenis, informaciją, (trečiojo asmens) funkcines galimybes ar kitą turinį (toliau – „Turinys“), suteiktus Jums kaip dalis Aparatinės įrangos, arba teikiant Paslaugas ir skirtas tik Jūms asmeniškai naudotis šiame 6 punkte nurodytomis sąlygomis (toliau – „Licencija“). Programinę įrangą ir Turinį Jūs galite bet kada instaliuoti ir naudoti tik viename kompiuteryje ar įrenginyje ir tik kartu su viena navigacine sistema. Negalite suteikti Programinės įrangos ar Turinio tretiesiems asmenims tiesiogiai ar netiesiogiai naudotis savo ar kitų asmenų reikmėms. Ši Licencija yra neišimtinė ir jos negalima perduoti, t.y. TomTom turi teisę suteikti Programinės įrangos ir Turinio naudojimo licenciją kitiems vartotojams ir Jūs negalite perduoti teisės naudoti Programinę įrangą ir Turinį jokiems kitiems asmenims. Ši Licencija nesuteikia jokių teisių gauti būsimų Programinės įrangos ar Turinio versijų pakeitimus, atnaujintas versijas ar papildymus, jei TomTom aiškiai nenurodo, kad tokių versijų pakeitimai, naujos versijos ar papildymai yra neatsiejama Produkto dalis. Jei gausite Programinės įrangos ar Turinio versijų pakeitimus, atnaujintas versijas ar papildymus, jais turite naudotis vadovaudamasis šiomis Sąlygomis arba kitomis sąlygomis, kurias turėsite priimti prieš TomTom pristatant atitinkamus produktus.

b) TomTom pasilieka teisę, iš anksto įspėjusi arba neįspėjusi, nutraukti naudojant šią Programinę įrangą ar Turinį Jums teikiamų ar Jūsų galimų naudoti versijų pakeitimų, naujų versijų ar papildymų teikimą, išskyrus atvejus, kai toks versijų pakeitimų, naujų versijų ar papildymų teikimas sudaro neatskiriamą Produkto dalį, kaip TomTom nurodo pardavimo momentu.

c) Neapribodamas kitų teisių, TomTom gali nedelsdamas nutraukti Licenciją, nepateikdamas pranešimo apie įsipareigojimų nevykdymą, jei Jūs nevykdote esminių šių Sąlygų reikalavimų, nurodytų 6 ir 9 punktuose. Tokiu atveju Jūs privalote sunaikinti visas Programinės įrangos kopijas, taip pat visas jos sudėtines dalis ir bet kurį Turinį.

d) Su Programine įranga ir su Turiniu bei su jų kopijomis susijusios autorių teisės, taip pat kitos intelektinės, pramoninės ir (arba) nuosavybės teisės priklauso TomTom ir (arba) jo tiekėjams. TomTom Jums leidžia naudotis Programine įranga bei Turiniu tik pagal šiose Sąlygose numatytus reikalavimus. TomTom išsaugo visas šiose Sąlygose aiškiai neįvardytas teises. Jūs galite (a) pasidaryti vieną Programinės įrangos atsarginę arba archyvinę kopiją, arba (b) perkelti Programinę įrangą į atskirą laikmeną, su sąlyga, kad originalas bus saugomas tik kaip atsarginis variantas arba archyvavimo tikslais. Produkto naudojimo žinynas (žinynai) arba rašytinė medžiaga negali būti kopijuojama, išskyrus jei kopijuojama asmeninio naudojimo tikslais. Kopijuoti, parsisiųsti, siųsti, užsaugoti ar kitu būdu atkurti Turinį galite tik tam, kad padarytumėte vieną kopiją, kuri naudojama tik kaip atsarginis variantas ar archyvavimo tikslais. Jūs neįgyjate nuosavybės teisių į Programinę įrangą ar Turinį.

e) Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad TomTom prireikė nemažai laiko ir išlaidų Produktams sukurti ir kad visa su Produktais susijusi informacija yra konfidenciali bei yra laikoma TomTom ir (arba) trečiųjų asmenų komercine paslaptimi. Jūs įsipareigojate išlaikyti su Produktais susijusios informacijos konfidencialumą, jos neatskleisti bei neleisti Produktais naudotis jokiems tretiesiems asmenims.

 

7) Registracija
a) Registracija yra neterminuota, jei TomTom ir Jūs nesusitariate dėl jos termino.

b) Jei Jūsų Registracija yra neterminuota, Jūs arba TomTom galite ją nutraukti, prieš 30 dienų pateikdami pranešimą (pranešimas turi būti siunčiamas: elektroniniu paštu, nurodytu http://www.tomtom.com/support). Toks pranešimo pateikimo laikotarpis prasideda pirmąją priėmimo dieną nuo tos dienos, kai TomTom gauna Jūsų pranešimą apie nutraukimą. Jei Registracija terminuota, ji automatiškai baigiasi pasibaigus tokiam laikotarpiui.

c) TomTom pasilieka teisę keisti Jūsų Registracijos kainas bei sąlygas prieš protingą terminą pateikęs išankstinį pranešimą prieš (elektroniniu paštu, per TomTom tinklapį ar kitaip). Jei toks pakeitimas lemtų aukštesnes kainas arba kitaip būtų Jums nenaudingas (išskyrus atvejus, kai aukštesnes kainas lemia didesni valstybės mokesčiai ar rinkliavos), galite nutraukti savo Registraciją prieš įsigaliojant tokiam sprendimui, išsiųsdami apie tai pranešimą elektroniniu paštu, nurodytu http://www.tomtom.com/support.

d) TomTom savo nuožiūra gali nutraukti Jūsų Registraciją arba atskiros į Paslaugų komplektą įeinančios paslaugos teikimą, ne vėliau kaip prieš 30 dienų pateikdamas išankstinį pranešimą.

e) TomTom gali nedelsdama nutraukti arba apriboti  Jūsų Registraciją, nepateikdama pranešimo apie pažeidimą, jei (i) Jūs nevykdote esminių šių Sąlygų reikalavimų, t.y. 6 ir 9 punktų reikalavimų, (ii) apmokėjimas už Registraciją naudojantis Atsiskaitymo paslauga nepavyksta du kartus iš eilės, arba (iii) naudojimasis paslauga pažeidžia „TomTom“ sąžiningo naudojimosi politiką.

f) Nutraukus Jūsų Registraciją, 6 punkte minima Jūsų Licencija baigiasi automatiškai.

 

8) Trečiųjų asmenų produktai
TomTom Produktuose gali būti naudojami trečiųjų asmenų programinės įrangos kodai, duomenys, informacijos funkcionalumas, kitas turinys ir algoritmai (toliau – „Trečiųjų asmenų produktai“). Produktuose esančių Trečiųjų asmenų produktų naudojimui gali būti taikomos kitos sąlygos. Oficialūs pareiškimai apie autorių teises ir konkrečios šių Trečiųjų asmenų produktų licencijos sąlygos pateiktos mūsų interneto svetainėje http://www.tomtom.com/legal. Jūs sutinkate, kad Jūsų užsakymo pateikimas reiškia, jog Jūs paskaitėte ir sutinkate su visomis sąlygomis, taikomomis Produktuose naudojamiems Trečiųjų asmenų produktams.

 

9) Kiti apribojimai
Draudžiama nuomoti, teikti panaudai, viešas skelbti, atlikti, transliuoti ar kitu būdu platinti Produktus. Išskyrus galiojančių teisės aktų numatytus atvejus, Jūs negalite keisti Produktų ar bet kurios jų dalies, taip pat užsiimti gamybos technologijos inžinerine analize, dekompiliuoti ar išmontuoti Produktus, pažeisti ar suardyti kodus arba leisti tretiesiems asmenims atlikti minėtus veiksmus ar suteikti jiems tokią galimybę.

 

10) Ribotoji garantija
a) TomTom negarantuoja ir negali užtikrinti, kad Produktai veiks visiškai be klaidų ir kad visa pateikta informacija visada bus tiksli. Naudojant navigacines sistemas gali įvykti skaičiavimo klaidų, pavyzdžiui, dėl vietos aplinkos sąlygų ir (arba) nepakankamų ar neteisingų duomenų.

b) TomTom suteikia ribotąją garantiją, kad Aparatinės įrangos gamybos ir medžiagų kokybė naudojant įprastu būdu neturės trūkumų (toliau – „Trūkumai“) 1 (vienerius) metus nuo Aparatinės įrangos įsigijimo dienos, arba nuo įsigijimo dienos iki šių Sąlygų pažeidimo dienos, priklausomai nuo to, kuris laikotarpis yra trumpesnis (toliau – „Garantinis laikotarpis“). Garantinio laikotarpio metu TomTom remontuoja arba pakeičia Aparatinę įrangą (toliau – „Ribotoji garantija“) neimdama jokio užmokesčio už atsargines dalis ar darbą. Jei Aparatinė įranga remontuojama pasibaigus Garantiniam laikotarpiui, šio konkretaus remonto Garantinis laikotarpis pasibaigia po 6 (šešių) mėnesių nuo remonto dienos. Tokia garantija neapima Paslaugų.

c) Ši Ribotoji garantija netaikoma žalai, kuri atsiranda dėl įprasto nusidėvėjimo arba dėl to, kad Aparatinė įranga išardoma ar remontuojama TomTom neįgaliotų asmenų, be to, Ribotoji garantija neapima žalos, kurią sukėlė: netinkamas naudojimas, drėgmė, skysčiai, artimos arba tiesioginės aukštos temperatūros poveikis, taip pat nelaimingas atsitikimas, piktnaudžiavimas, kartu su Aparatine įranga pateiktų instrukcijų nesilaikymas, nepriežiūra arba neteisingas naudojimas. Ribotoji garantija netaikoma tuo atveju, jei fiziškai pažeidžiamas Aparatinės įrangos paviršius.

d) Be 10 punkte paminėtos Ribotosios garantijos, TomTom nesuteikia Produktams jokių kitų garantijų, t.y., TomTom ir jos tiekėjai maksimaliai, kiek tik leidžiama pagal galiojančius teisės aktus, užtikrina, kad šie Produktai tiekiami „TOKIE, KOKIE YRA, IR SU VISAIS TRŪKUMAIS“, ir nepripažįsta jokių kitų aiškiai išreikštų, numanomų arba teisės aktuose nustatytų garantijų ir sąlygų, įskaitant (tačiau tuo neapsiribojant) bet kokias (jei tokių yra) numanomas garantijas, prievoles arba sąlygas, susijusias su tinkama kokybe, tinkamumu konkrečiai paskirčiai, patikimumu arba galimybe naudotis, reagavimo tikslumu arba užbaigtumu, rezultatais, kvalifikuotu darbu, virusų nebuvimu, ir tinkama priežiūra bei profesionalumu – visa tai Produktų atžvilgiu, ir palaikymo arba kitų paslaugų teikimą arba neteikimą, informaciją, Produktus ir panašų turinį per Produktus arba kitaip kylančią iš Produktų naudojimo. Be to, nesuteikiama garantijų ir nenustatoma sąlygų dėl absoliučios teisės į Produktus arba dėl to, kad ja nėra padaryta pažeidimų. Ši išimtis netaikoma (i) jokiai numanomai sąlygai, susijusiai su nuosavybės teisėmis ir (ii) jokiai numanomai garantijai dėl to, kad ji atitinka aprašą.

e) Norėdami pateikti pretenziją, susijusią su Ribotąja garantija dėl Trūkumo, Garantinio laikotarpio metu privalote elektroniniu paštu, nurodytu http://www.tomtom.com/support, susisiekti su TomTom ir apibūdinti Trūkumą, o prireikus gauti Grąžinamų medžiagų patvirtinimo numerį. Programinę įrangą bei Aparatinę įrangą privalote grąžinti TomTom nurodytu adresu kaip įmanoma greičiau po Jūsų pranešimo apie Trūkumą, kartu pateikdami Trūkumo aprašymą. Jūs privalote laikytis visų kitų TomTom nustatytų prekės grąžinimo procedūrų, jei tokios yra nustatytos.

f) Ši Ribotoji garantija yra vienintelė Jums suteikiama garantija, ji suteikiama vietoj bet kokių kitų garantijų ar panašių įsipareigojimų (jei tokių esama), kurie kyla iš bet kokios reklamos, dokumento, pakuotės ar kitų pranešimų.

g) Šio 10 punkto nuostatos neturi poveikio jokioms Jūsų teisėms, numatytoms vartojimo prekių pardavimą reglamentuojančiuose galiojančiuose nacionaliniuose teisės aktuose.

h) Ši Ribotoji garantija negali būti perleidžiama kitiems asmenims.

 

11) Atsakomybės ribojimas
a) Didžiausia leidžiama galiojančių teisės aktų apimtimi, nei TomTom, nei jos tiekėjai ir subrangovai neįsipareigoja Jums ar bet kuriam trečiajam asmeniui padengti tiesioginių ar netiesioginių nuostolių (kiekvienu atveju įskaitant, bet neapsiribojant, nuostoliais dėl nesugebėjimo pasinaudoti Produktais, dėl duomenų praradimo, negautų pajamų, veiklos sutrikimo ar panašiai), kylančių naudojant arba negalint naudotis Produktais, net jei TomTom buvo informuota apie tokių nuostolių atsiradimo galimybę.

b) Nepaisant bet kokių nuostolių, kuriuos Jūs arba bet kuris tretysis asmuo galėjo patirti dėl kurios nors priežasties (įskaitant visus be išimčių čia nurodytus ir visus tiesioginius arba bendruosius sutartyje nurodytus nuostolius ar kt.), bendra TomTom ir bet kurių jos tiekėjų atsakomybė, kylanti iš Produktų naudojimo ar susijusi su Produktų naudojimu, ribojama suma, kurią Jūs faktiškai sumokėjote už įsigytus Produktus.

c) TomTom neatsako už (i) savo darbuotojų ir (arba) atstovų sukčiavimą; arba (ii) savo darbuotojų ir (arba) atstovų vykdomą nesąžiningą klaidinamos informacijos skleidimą.

d) Nepaisant to, kas paminėta pirmiau ar nurodyta šiose Sąlygose, nė viena šiose Sąlygose numatyta nuostata neriboja bet kurios šalies atsakomybės mirties ar asmens sužalojimo dėl pačios šalies neatsargumo atvejais.

e) Minėtas atsakomybės ribojimas neįtakoja jokių teisių, numatytų galiojančiuose nacionaliniuose teisės aktuose.

 

12) Nenugalima jėga
Nenugalima jėga – tai aplinkybės, trukdančios TomTom vykdyti savo įsipareigojimus pagal šias Sąlygas, ir nepriklausančios nuo TomTom valios, įskaitant pavėluotą, uždelstą ir (arba) nepilną prekių pristatymą dėl priežasčių, kurių TomTom negali kontroliuoti. Kilus nenugalimos jėgos aplinkybėms, visi TomTom įsipareigojimai sustabdomi. Jei laikotarpis, kurio metu TomTom negali vykdyti savo įsipareigojimų dėl nenugalimos jėgos aplinkybių, tęsiasi ilgiau nei 90 (devyniasdešimt) kalendorinių dienų, abi šalys turi teisę rašytiniu susitarimu nutraukti pirkimo sutartį ir neprivalo mokėti su tokiu nutraukimu susijusios kompensacijos.

 

13)Asmens duomenų apsauga
TomTom neatskleis informacijos, susijusios su Jūsų asmens duomenimis, sąskaita ar sandoriu jokiems tretiesiems asmenims, jei tai prieštaraus Privatumo politikai, kurią galite rasti mūsų interneto svetainėje http://www.tomtom.com/legal. Patvirtinate, kad susipažinote su Privatumo politikos nuostatomis ir joms neprieštaraujate.

 

14) Nuorodos į trečiųjų asmenų tinklapius
TomTom neatsako už bet kokių trečiųjų asmenų tinklapių arba paslaugų, bet kokių trečiųjų asmenų tinklapiuose arba paslaugose pateiktų nuorodų arba trečiųjų asmenų tinklapių ar paslaugų pakeitimų ar atnaujinimų turinį. TomTom pateiktos nuorodos ir (arba) prieiga prie trečiųjų asmenų tinklapių ir (arba) paslaugų yra pateikiamos tik Jūsų patogumui, tačiau tokių nuorodų ar prieigos pateikimas nereiškia, kad TomTom pritaria jų turiniui.

 

15) Trečiųjų asmenų teisės
Tretieji asmenys remiantis galiojančiais teisės aktais neturi jokių teisių, susijusių su trečiųjų asmenų teisėmis pasitikėti ar vykdyti kurią nors šių Sąlygų nuostatą, tačiau tai neturi įtakos trečiųjų asmenų teisėms ar jų gynimo būdams, kurie yra numatyti ar kuriais galima pasinaudoti remiantis kitais šaltiniais, nei galiojantys teisės aktai.

 

16) Galiojimas nutraukus sutartį
Bet kurios šių Sąlygų nuostatos, kurios pagal savo esmę lieka galioti pasibaigus Produktų pardavimo sutarčiai ar licencijai, lieka galioti.

 

17) Atskiriamumas
Jei kuri nors šių Sąlygų nuostata laikoma negaliojančia, niekine, neįgyvendinama ar neteisėta, kitos Sąlygų nuostatos lieka galioti. Laikoma, kad Jūs ir TomTom susitarėte dėl naujų sąlygų, pakeičiančių minėtas negaliojančias nuostatas. Tokios naujos nuostatos pagal savo turinį ir poveikį turi būti kuo artimesnės originaliam šiame dokumente pateiktam tekstui, tačiau jos turi būti suformuluotos taip, kad būtų galima faktiškai naudotis iš jų kylančiomis teisėmis.

 

18) Galiojanti teisė
Šios Sąlygos ir bet kurie su jomis arba su Produktų pirkimu ir naudojimu susiję ar kiti ginčai sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos teise. Jungtinių Tautų konvencija dėl tarptautinio prekių pirkimo-pardavimo sutarčių šioms Sąlygoms nėra taikoma. Visi iš šių Sąlygų kylantys ginčai sprendžiami teismuose pagal Jūsų registracijos arba gyvenamosios vietos adresą. Tokie teismai turi išimtinę kompetenciją spręsti tokius ginčus.

 

19) Vertimai
Jūsų pirkimo atveju pirmenybė teikiama šių Sąlygų tekstui lietuvių kalba.

 

20) Klausimai
Jei Jūs turite kokių nors klausimų, pasiūlymų ar nusiskundimų dėl savo užsakymo, pirkimo, šių Sąlygų, arba jei Jūs dėl kokios nors priežasties pageidaujate susisiekti su TomTom, prašome kreiptis elektroniniu paštu, apsilandydami TomTom interneto svetainėje adresu http://www.tomtom.com/support.

 

Versija: Gegužė 2009