Please install Flash Player to enjoy this site.

You need to have Flash installed on your browser.

Get Adobe Flash Player

General Terms and Conditions for Online Sales

Legal information

TomTom International B.V.

De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, The Netherlands

(“TomTom”)

veebimüügi üldtingimused

 

 

1) Ulatus

Käesolevad Tingimused kehtivad kõikidele tellimustele, mida te olete esitanud või esitate mis tahes asja, teenuse või tellimuse saamiseks TomTomi veebilehe, TomTomi KODU (TomTom HOME), TomTomi seadme või muu TomTomi rakenduse kaudu (käesolevates Tingimustes edaspidi “Tooted”), sealhulgas (i) riistvaraseadmed, abiseadmed ja tarvikud sh eelinstalleeritud tarkvara sisaldavad seadmed, objektid ja lisad (edaspidi “Riistvara”) ja (ii) TomTomi poolt pakutavad teenused, mille hulka võivad kuuluda (komplektina või eraldi) Internetipõhised teenused või asukohapõhised teenused, andmeteenused, reaalajas infoteenused, sh liiklusinfo ja ilmaennustused, või muude andmete, info, (kolmandate isikute) funktsionaalsuse või infosisu pakkumine, mida võidakse teile pakkuda püsitellimuse (edaspidi “Püsitellimus”) või ettemaksu alusel ja toimetada teile kätte korraga või osade kaupa.

 

2) Tellimused

a) Esitatud tellimused ei kuulu täitmisele enne, kui TomTom on need kinnitanud. Leping loetakse sõlmituks alles siis, kui TomTom on tellimuse heaks kiitnud, andes tellimuse kinnituse.

b) TomTom jätab endale õiguse tellimuste täitmisest tervikuna või osaliselt loobuda või täita tellimusi ainult kindlaksmääratud maksimaalses koguses.

c) Riistvaratellimuste täitmine on piiratud olemasolevate laovarudega.

 

3) Hind ja tasumise kord

a) Veebilehel esitatud hinnad sisaldavad käibemaksu. Veebilehel esitatud hindadele lisatakse veo- ja käitlemiskulud (kui neid on). Teie kohustus on tasuda tellimusega seotud kohalikud müügimaksud ja muud maksud ning riiklikud lõivud, kui neid on. Hindu võidakse muuta, kuid enne hindade muutumist esitatud Riistvara, (eelinstalleeritud) tarkvara (edaspidi “Tarkvara”) või Teenuste tellimuste hinda ei muudeta (vastavalt punktile 7c).

b) Kõikide tellimuste eest tuleb maksta TomTomi makseteenust (edaspidi “Makseteenus”) kasutades. Selleks et tellimusi esitada ja Makseteenust kasutada, tuleb täpsustada eelistatud makseviis, arvete esitamise ja tarneaadress (kui vajalik) ja/või muud andmed, mis on tellimuse täitmiseks vajalikud.

c) Kui maksmine Makseteenust kasutades mis tahes põhjusel ei õnnestu, saadab TomTom teile arve posti teel ning nõutav summa tuleb tasuda tšeki, postirahakaardi või krediitkaardiga 15 päeva jooksul arve kuupäevast arvates.

 

4) Kättetoimetamine ja kahjurisk

a) TomTom püüab tellitud Toote teile kätte toimetada või aktiveerida 30 päeva jooksul tellimuse heakskiitmisest arvates. Juhul kui tellitakse mitu Toodet korraga, on TomTomil õigus iga Toode eraldi kätte toimetada või aktiveerida.

b) Tooted toimetatakse teile kätte kas tarneaadressile, antakse teile isiklikult üle või saadetakse elektroonselt. Toodete hävimise ja kahjustumise risk läheb teile üle hetkest, mil Tooted on teile kätte toimetatud.

c) Juhul kui te keeldute või unustate Tooted vastu võtta, on TomTomil õigus nõuda teilt mõistlike hoiukulude tasumist kuni ajani, mil Tooted on võimalik üle anda.

d) Juhul kui TomTom ei saa Tooteid teile kätte toimetada temast sõltumatutel põhjustel, on TomTomil õigus leping üles öelda ja juba tasutud summad tagasi maksta.

e) Juhul kui TomTom toimetab teile Toote kätte või aktiveerib Toote teie seadmel ekslikult, olete kohustatud TomTomi sellest eksimusest viivitamatult e-posti teel informeerima aadressil http://www.tomtom.com/support ning TomTomi nõudmisel viivitamatult korraldama Toote tagastamise (vastavad kulud kannab TomTom) või mahainstalleerimise või Toote hävitama.

f) Kui te olete vastu võtnud Toote, mida te pole tellinud, ei vabasta see teid kohustused võtta vastu ja tasuda Toote eest, mille te tegelikult tellisite, välja arvatud juhul, kui TomTomiga on teisiti kokku lepitud.

 

5) Riistvara tellimuse tühistamise põhimõtted

a) Riistvara ostulepingut TomTomiga võib tühistada mis tahes põhjusel - tingimusel, et Riistvara ei ole kasutatud – 14 tööpäeva jooksul teie tarneaadressile kättetoimetamise kuupäevast arvates ning TomTom maksab teile tagasi tasutud ostuhinna. Juhul kui otsustate Riistvara ostulepingu üles öelda, tuleb teil võtta TomTomiga ühendust e-posti teel aadressil http://www.tomtom.com/support, kust teile saadetakse tagastatavate toodete kooskõlastuse number, 14 tööpäeva jooksul kättetoimetamisest arvates; Riistvara tuleb tagastada originaalpakendis TomTomi sätestatud aadressil ning Riistvara ei või olla koormatud ühegi kinnipidamisõiguse, omandiõiguse ega nõudega. TomTom võib nõuda teilt otseste transpordi- või postikulude tasumist.

b) Nõustute, et TomTom asub Teenuste tellimust täitma kohe, kui TomTom on teie tellimuse vastu võtnud.  Te ei saa Teenuste tellimust tühistada, kui tellimuse täitmine on juba alanud. See hõlmab teiepoolset Teenuse allalaadimist, installimist või aktiveerimist jne.

 

6)Litsents, autoriõigus ja konfidentsiaalsus

a) Teile antakse litsents Tarkvara ja/või andmete, informatsiooni, (kolmandate isikute) funktsionaalsuse või infosisu (edaspidi “Infosisu”), mida teile pakutakse koos Riistvaraga või Teenustega, kasutamiseks ainult enda tarbeks punktis 6 sätestatud tingimustel (edaspidi “Litsents”). Teil on lubatud installeerida ja kasutada Tarkvara ja Infosisu ainult ühel arvutil või seadmel korraga ja ainult koos ühe navigeerimissüsteemiga. Teil on keelatud anda Tarkvara või Infosisu edasi teistele kas otseselt või kaudselt nende või teiste isikute tarbeks. Litsents ei anna kasutamise ainuõigust ning seda ei ole lubatud üle anda, see tähendab, et TomTomil on õigus Tarkvara ja Infosisu litsentsi teistele klientidele pakkuda ning et teil ei ole lubatud Tarkvara ja Infosisu kasutamise õigust teistele isikutele üle anda. Litsents ei anna õigust saada Tarkvara või Infosisu uuendusi, täiendusi või lisasid tulevikus, välja arvatud juhul, kui TomTom on selgesõnaliselt sätestanud, et uuenduste, täienduste või lisade saamine kuulub lahutamatu osana Toote juurde. Kui teile siiski pakutakse Tarkvara või Infosisu uuendusi, täiendusi või lisasid, siis tuleb nende kasutamisel järgida käesolevaid Tingimusi või teisi tingimusi, mida TomTom palub teil heaks kiita enne vastava uuenduse, täienduse või lisa kättetoimetamist.

b) TomTomil on õigus etteteatamisega või ette teatamata lõpetada uuendus-, täiendus- ja lisateenuste pakkumine, mida TomTom teile osutab või mis on teile Tarkvara või Infosisu kasutamisega kättesaadavaks tehtud, välja arvatud juhul kui vastavate uuenduste, täienduste või lisade pakkumine kuulub lahutamatu osana Toote juurde, millest TomTom sellisel juhul ostjat müümise ajal teavitab.

c) Muid õigusi piiramata võib TomTom Litsentsi viivitamatult rikkumise teadet saatmata  lõpetada, kui te ei täida käesolevate Tingimuste mis tahes olulist sätet, mille hulka kuuluvad punktid 6 ja 9. Sellisel juhul olete kohustatud hävitama kõik Tarkvara ja selle koostisosade koopiad ja kogu Infosisu.

d) Tarkvara, Infosisu ja sellest tehtud kõikide koopiate autoriõigus ning muud intellektuaalomandi, tööstusomandi ja/või varalised õigused kuuluvad TomTomile ja/või tema varustajatele. TomTom lubab teil kasutada Tarkvara ja Infosisu ainult käesolevate Tingimuste alusel. Kõik õigused, mida käesolevates Tingimustes selgesõnaliselt teistele isikutele pole antud, kuuluvad TomTomile. Teil on õigus (a) teha Tarkvarast üks koopia üksnes andmete varundamise või arhiveerimise eesmärgil või (b) kanda Tarkvara üle ühele kandjale tingimusel, et originaali kasutatakse üksnes andmete varundamiseks või arhiveerimiseks. Toote kasutusjuhendit (kasutusjuhendeid) ega kirjalikke materjale ei ole lubatud kopeerida muul eesmärgil kui ainult enda tarbeks. Teil ei ole lubatud Infosisu kopeerida, alla laadida, üles laadida või mis tahes muul moel paljundada muul viisil, kui ainult ühe koopia tegemiseks andmete varundamiseks või arhiveerimiseks. Teil ei ole Tarkvara ega Infosisu omandiõigust.

e) Te mõistate ja nõustute, et TomTom on Toodete arendamiseks kulutanud märkimisväärselt palju aega ja raha ning et see on konfidentsiaalne ning TomTomi ja/või kolmandate isikute ärisaladus. Te kohustute hoidma Tooteid rangelt konfidentsiaalsena, neid kolmandatele isikutele mitte avaldama ning mitte võimaldama kolmandatel isikutel Toodetele juurdepääsu.

 

7) Püsitellimused

a) Püsitellimused vormistatakse tähtajatult, välja arvatud juhul, kui te olete TomTomiga kokku leppinud tähtajalises tellimuses.

b) Juhul kui teie Püsitellimus on sõlmitud tähtajatult, võite teie või TomTom selle lõpetada 30-päevase etteteatamisega (teade tuleb saata e-postiga aadressil http://www.tomtom.com/support). Etteteatamistähtaeg algab esimesest tasumiskuupäevast pärast seda, kui TomTom on teie lõpetamisteate kätte saanud. Juhul kui teie Püsitellimus on vormistatud tähtajaliselt, lõpeb see automaatselt nimetatud tähtaja möödumisel.

c) TomTomil on õigus teie Püsitellimuse hindu või tingimusi muuta, teavitades teid sellest mõistlikult aegsasti ette (e-posti teel, TomTomi veebliehe kaudu või muul moel).Juhul kui muudatuste tulemusena tõusevad hinnad või kui muudatused on teile muul moel ebasoodsad (v.a juhul kui hinnatõus on tingitud riiklike maksude või lõivude tõusmisest), on teil õigus Püsitellimus lõpetada enne muutuse jõustumist, saates asjakohase e-kirja aadressile http://www.tomtom.com/support.

d) TomTom võib lõpetada teie Püsitellimuse või Teenustepaketis sisalduva eraldi teenuse vähemalt 30-päevase etteteatamisega, kui TomTom on otsustanud Püsitellimuse täitmise või mõne teenusepaketis sisalduva teenuse pakkumise lõpetada.

e) TomTom võib teie tellimuse koheselt ja ilma sellest eelnevalt teavitamata lõpetada või seda piirata, kui (i) te ei täida käesolevate Tingimuste mõnda olulist sätet, mille hulka kuuluvad punktid 6 ja 9, (ii) Püsitellimuse eest pole kahel korral Makseteenuse kaudu tasutud või (iii) Teenuse kasutamine on vastuolus TomTom’i ausa kasutuse poliitikaga.

f) Kui Püsitellimus lõpeb, siis lõpeb sellega koos ka punktis 6 kirjeldatud Litsents.

 

8) Kolmandate isikute materjalid

TomTomi toodetes võib olla kasutatud kolmandate isikute tarkvarakoode, andmeid, informatsiooni funktsionaalsust, muud infosisu ja algoritme (“Kolmandate Isikute Materjalid”). Toodetes sisalduvate Kolmandate Isikute Materjalide kasutamist võivad reguleerida muud tingimused. Kolmandate Isikute Materjalide ametlikud autoriõigused ja litsentsitingimused on üleval või viidatud meie kodulehel http://www.tomtom.com/legal.  Käesolevaga nõustute, et tellimuse esitamine tähendab, et te olete tellitud Tootes sisalduda võivate Kolmandate Isikute Materjalide tingimused läbi lugenud ja heaks kiitnud. 

9) Muud piirangud

Toodete rentimine, laenamine, avalik esitlemine, esitamine, raadios või teles edastamine või mis tahes muu levitamine on keelatud. Välja arvatud seadusega lubatud juhtudel ei tohi te ise ega lubada kellelgi teisel Tooteid või nende mis tahes osi muuta, pöördprojekteerimise teel analüüsida, lahti võtta ega lammutada,  krüpteeringuid lahti murda ega neist mööda minna ega lasta või võimaldada kolmandatel isikutel seda teha.

 

10) Piiratud garantii

a) TomTom ei garanteeri ega saa garanteerida, et Tooted töötavad täiesti veatult või et informatsioon, mida pakutakse, on täiesti ja alati tõene. Navigeerimissüsteemide kasutamisel võib esineda näiteks kohalikest keskkonnatingimustest ja/või ebapiisavatest või ebaõigetest andmetest tingitud arvutusvigu.

b) TomTom annab piiratud garantii selle kohta, et Riistvara on normaalse kasutamise korral vaba teostus-ja materjalivigadest (edaspidi “Vead”) ühe (1) aasta jooksul Riistvara ostmise kuupäevast arvates või Riistvara ostmise kuupäevast kuni käesolevate Tingimuste mis tahes sätte rikkumise päevani teie poolt, vastavalt sellele, kumb tähtaeg on lühem (edaspidi “Garantiiperiood”). Garantiiperioodil parandab või asendab TomTom (edaspidi “Piiratud Garantii”) Riistvara ilma varuosade või tööde eest tasu nõudmata. Juhul kui Riistvara parandamine toimub pärast Garantiiperioodi lõppu, kehtib Garantiiperiood parandustööle kuus (6) kuud parandamise kuupäevast arvates. Garantii ei kehti Teenustele.

c) Piiratud Garantii ei kata loomulikust kulumisest põhjustatud kahju, kahju, mis on tingitud Riistvara avamisest või parandamisest TomTomi volituseta isiku poolt ega kahju, mille on põhjustanud: väärkasutus, niiskus, vedelikud, kuumus või õnnetus, kuritarvitamine, Riisvaraga kaasasolevate juhiste mittetäitmine, hooletus või vale rakendamine. Piiratud Garantii ei kata Riistvara pinna füüsilisi kahjustusi.

d) TomTom ei anna Toodetele mingeid muid garantiisid peale punktis 10 sätestatud Piiratud Garantii. TomTom ja tema varustajad pakuvad Tooteid seadusega maksimaalselt lubatud ulatuses sellises seisukorras NAGU NEED ON KOOS KÕIGI VÕIMALIKE VIGADEGA (inglise keeles “as is and with all faults”) ega paku Toodetele mingeid muid otseseid, kaudseid ega seadusest tulenevaid garantiisid ega tingimusi, sh mingeid kaudseid garantiisid, kohustusi ega tingimusi rahuldava kvaliteedi, eriotstarbelise kasutuskõlblikkuse, töökindluse või kättesaadavuse, vastuste täpsuse või täielikkuse, resultaadi, teostuskvaliteedi, viiruste puudumise ega mõistliku hoole ja oskuste rakendamise kohta, samuti tugi- või muude teenuste osutamise või osutamata jätmise ning informatsiooni, tarkvara ja sellega seotud infosisu pakkumise kohta Toodete kaudu või muul moel Toodete kasutamise teel. Samuti ei pakuta garantiid ega tingimusi Toodete segamatu kasutamise, valdamise ega rikkumatuse kohta. See välistus ei kehti (i) omandiõigusega seotud kaudsete tingimuste kohta ja (ii) kirjeldusele vastavusega seotud kaudse garantii kohta.

e) Vea kohta nõude esitamiseks Piiratud Garantii alusel võtke TomTomiga Garantiiperioodil ühendust e-posti teel aadressil http://www.tomtom.com/support, et Vea olemust selgitada ja vajadusel hankida tagastatavate toodete kooskõlastuse number. Tarkvara või Riistvara tuleb TomTomi sätestatud aadressil TomTomile tagastada esimesel võimalusel pärast Veast teavitamist ja selle kohta selgituse Vea esitamist. Samuti tuleb täita kõiki muid TomTomi kehtestatud tagastustingimusi, kui selliseid on.

f) Käesolev Piiratud Garantii on ainus otsene garantii, mis on teile antud ning see asendab kõiki muid reklaamist, dokumentidest, pakenditelt või muust teabevahetusest tulenevaid otseseid garantiisid või sarnaseid kohustusi (kui neid on antud/võetud).

g) Käesoleva punkti 10 sätted ei mõjuta õigusi, mille annavad teile kohalikud tarbijakaupade müüki reguleerivad õigusaktid.

h) Käesolevat Piiratud Garantiid ei saa teistele isikutele üle anda.

 

11) Vastutuse piirang

a) Seadustega kehtestatud maksimaalses ulatuses ei vastuta ei TomTom, tema varustajad ega allhankijad teie ega ühegi kolmanda isiku ees otsese, kaudse, juhusliku, ettenägematu ega muu kahju eest (sealhulgas, kuid mitte ainult, kahju, mis on tingitud oskamatusest Tooteid kasutada või neile ligi pääseda, andmete kaotsiminek, ärikahju, saamata jäänud tulu, äritegevuse katkemine vms), mis tuleneb Toodete kasutamisest või oskamatusest/võimetusest neid kasutada ning seda kõike ka juhul, kui TomTomi on teavitatud sellise kahju esinemise võimalikkusest.

b) Hoolimata mis tahes kahjust, mida teie või mõni kolmas isik võib mis tahes põhjusel kanda (sh kõik käesolevas dokumendis loetletud kahjud ning lepinguga seotud või muu otsene või üldine kahju) on TomTomi ja tema varustajate Toodete kasutamisega seotud koguvastutus piiratud summaga, mille te tegelikult Toodete eest olete maksnud.

c) TomTom ei vastuta (i) oma töötajate ja/või agentide poolt toime pandud pettuste eest või (ii) pettuse eesmärgil ebaõige informatsiooni avaldamise eest oma töötajate ja/või agentide poolt.

d) Vaatamata ülalpool sätestatule või käesolevate Tingimuste muudele sätetele, ei piira käesolevad Tingimused kummagi poole vastutust enda hooletusest tingitud surmajuhtumi või kehavigastuste tekitamise eest.

e) Ülalkirjeldatud vastutuse piirangud ei mõjuta riiklikest õigusaktidest tulenevaid õigusi.

 

12) Vääramatu jõud

Vääramatuks jõuks loetakse asjaolusid, mis takistavad TomTomi täitmast käesolevatest Tingimustest tulenevaid kohustusi ja mis ei ole TomTomi mõistliku kontrolli all, sh tarnega viivitamine ja/või hilinemine ja mittetäielikud tarned tingituna asjaoludest, mille kontrollimist ei saa TomTomilt mõistlikult eeldada. Vääramatu jõu asjaolude esinemise korral peatatakse TomTomi kohustuste täitmine. Juhul kui periood, mille jooksul TomTom ei saa oma kohustusi vääramatu jõu asjaolude jätkumise tõttu täita, peaks kestma kauem kui üheksakümmend (90) kalendripäeva, on mõlemal poolel õigus ostuleping kirjalikult lõpetada, kusjuures poolel ei ole lõpetamisega seoses või selle tõttu kohustust maksta kompensatsiooni.

 

13)Isikuandmete kaitse

TomTom ei avalda informatsiooni teie isikuandmete, konto ega tehinguandmete kohta ühelegi kolmandale isikule, välja arvatud isikuandmete kaitse põhimõtetes (Privacy Policy) sätestatud ulatuses ja korras, mis on kättesaadavad veebilehel http://www.tomtom.com/legal. Käesolevaga kinnitate, et olete isikuandmete kaitse põhimõtted läbi lugenud ja heaks kiitnud.

 

14) Lingid kolmandate isikute veebilehtedele

TomTom ei vastuta kolmandate isikute veebilehtede sisu ega teenuste eest, kolmandate isikute veebilehtedel või teenustes sisalduvate linkide eest ega kolmandate isikute veebilehtede või teenuste muutmise ega uuendamise eest. TomTom pakub nimetatud linke ja/või teeb teile kolmandate isikute veebilehed ja/või teenused kättesaadavaks üksnes mugavuse mõttes; linkide avaldamine või kättesaadavaks tegemine ei tähenda, et TomTom oleks nimetatud kolmandate isikute veebilehtede või teenuste kasutamise heaks kiitnud.

 

15) Kolmandate isikute õigused

Kolmandatel isikutel ei ole asjakohasest seadusest tulenevat kolmanda isiku õigust käesolevate Tingimuste mis tahes sättele tugineda või selle täitmisele pööramist nõuda, kuid see ei piira kolmandate isikute muid õigusi või õiguskaitsevahendeid, mis ei ole seotud asjakohaste seadustega.

 

16) Kolmandate isikute õigused

Käesolevate Tingimuste sätted, mis oma olemuselt kehtivad kauem kui Toodete müügi- või litsentsilepingud, jäävad kehtima ka pärast müügi- ja litsentsilepingute lõppemist või lõpetamist. 

17) Sätete üksteisest sõltumatu õiguslik jõud

Juhul kui käesolevate Tingimuste mõni säte tunnistatakse tühiseks, kehtetuks, täitmisele mittepööratavaks või ebaseaduslikuks, jäävad kõik teised sätted täielikult kehtima. Sellisel juhul arvestatakse, et teie ja TomTomi vahel lepitakse kokku uutes tingimustes, mis asendavad ülalkirjeldatud kehtetuid sätteid.  Uusi tingimusi tõlgendatakse nende sisu ja mõju arvestades võimalikult esialgse originaalteksti lähedaselt, kuid need sõnastatakse nii, et need annaksid pooltele tegelikud õigused, millele saab tugineda.

 

18) Kohaldatav õigus

Käesolevatele Tingimustele ning nendega seotud vaidluste lahendamisele või Toodete ostmisele ja kasutamisele ning muudele valdkondadele kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust.  Tingimuste suhtes ei kohaldata ÜRO konventsiooni kaupade rahvusvaheliste ostu-müügi lepingute kohta. Kõik käesolevatest Tingimustest tulenevad vaidlused lahendatakse selle riigi kohtus, kus on registreeritud teie aadress või elukoht, ning nimetatud kohtul on erandlik kohtualluvus selliste vaidluste lahendamiseks.

 

19) Tõlked

Käesolevate tingimuste eestikeelne versioon on alustekstiks, mis reguleerib Toodete ostmist. 

 

20) Küsimused

Juhul kui teil on oma tellimuse, ostu või käesolevate Tingimuste kohta küsimusi, ettepanekuid või kaebusi või kui te soovite TomTomiga mis tahes põhjusel ühendust saada, siis saatke meile e-kiri TomTomi kodulehelt aadressil http://www.tomtom.com/support.

 

Versioon mai 2009

 

 

Version May 2009.