Για να απολαύσετε το TomTom.com, εγκαταστήστε το λογισμικό Flash Player

Πρέπει να είναι εγκατεστημένο το λογισμικό Flash στο πρόγραμμα προβολής ιστοσελίδων.

Λήψη του Adobe Flash Player

Γενικοί όροι και προϋποθέσεις διαδικτυακών πωλήσεων

Νομικές πληροφορίες

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Διαδικτυακών Πωλήσεων της

TomTom International B.V.

De Ruyterkade 154, 1011 ACΆμστερνταμ, Ολλανδία

(“TomTom”)

 

1) Αντικείμενο

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται σε όλες τις παραγγελίες που έχουν υποβληθεί ή θα υποβληθούν από εσάς για οποιοδήποτε αντικείμενο, υπηρεσία ή συνδρομή που παρέχεται σε εσάς από το διαδικτυακό τόπο της TomTom ή μέσω αυτού, το TomTom HOME, ένα εξοπλισμό της TomTom ή μία άλλη εφαρμογή της TomTom (περαιτέρω αποκαλούμενα στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις τα “Προϊόντα”), στα οποία περιλαμβάνονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: (i) ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός, ο οποίος συνοδεύει αντικείμενα ή εξαρτήματα, συμπεριλαμβανομένων εξοπλισμών, αντικειμένων και εξαρτημάτων που περιέχουν προεγκατεστημένο λογισμικό (“Εξοπλισμός”) και (ii) υπηρεσίες που παρέχονται από την TomTom από καιρού εις καιρόν (“Υπηρεσίες”), οι οποίες ενδέχεται να περιλαμβάνουν (ξεχωριστά ή μαζί) υπηρεσίες στο διαδίκτυο ή υπηρεσίες σχετικές με τοποθεσία, υπηρεσίες δεδομένων, υπηρεσίες παροχής πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο, όπως υπηρεσίες σχετικά με κυκλοφοριακή κίνηση ή δελτίο καιρού ή την παροχή άλλων δεδομένων, πληροφοριών, λειτουργιών ή περιεχομένου (τρίτων μερών), είτε παρέχονται σε εσάς επί τη βάσει συνδρομής (“Συνδρομή”) είτε επί τη βάσει προπληρωμής και παράδοσης σε ένα ή περισσότερα τμήματα.

2) Παραγγελίες

α) Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις θα θεωρούνται ως αίτηση της TomTom προς εσάς για υποβολή μιας παραγγελίας. Οποιαδήποτε παραγγελία υποβάλλεται τελεί υπό τον όρο αποδοχής της από την TomTom. Μόνο σε περίπτωση αποδοχής της από την TomTom υπό τη μορφή επιβεβαίωσης της παραγγελίας, καταρτίζεται η σχετική συμφωνία.

β) Η TomTom διατηρεί το δικαίωμα να απορρίπτει οποιεσδήποτε παραγγελίες, συνολικά ή τμηματικά, ή να επιβάλλει ένα μέγιστο ποσό παραγγελίας.
γ) Όλες οι παραγγελίες για Εξοπλισμό τελούν υπό τον όρο διαθεσιμότητας αυτού.

3) Τιμή και πληρωμή

α) Οι τιμές που αναφέρονται στο διαδικτυακό τόπο περιλαμβάνουν το Φ.Π.Α. Έξοδα μεταφοράς και εκτέλεσης της παραγγελίας (εάν υπάρχουν) θα είναι πρόσθετα της τιμής που αναγράφεται στο διαδικτυακό τόπο. Είστε υπεύθυνοι για οποιουδήποτε τυχόν τοπικούς φόρους σχετικά με πωλήσεις ή άλλους τυχόν φόρους ή κρατικές εισφορές, σχετικές με την παραγγελία. Οι τιμές υπόκεινται σε αλλαγές οποτεδήποτε, αλλά δεν θα επηρεάζουν τις παραγγελίες για Εξοπλισμό, (προεγκατεστημένο) λογισμικό (“Λογισμικό”) ή Υπηρεσίες που έγιναν πριν την ημερομηνία της αλλαγής (με την επιφύλαξη του όρου 7 γ κατωτέρω).

β) Όλες οι πληρωμές θα πρέπει να διενεργηθούν μέσω της υπηρεσίας πληρωμών που τίθεται στη διάθεσή σας από την TomTom (“Υπηρεσία Πληρωμών”). Προκειμένου να υποβάλλετε παραγγελίες και να χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία Πληρωμών, θα πρέπει να δώσετε πληροφορίες σχετικά με την προτιμητέα μέθοδο πληρωμής, τη διεύθυνση τιμολόγησης και αποστολής (εάν απαιτείται) ή/ και οποιεσδήποτε άλλες λεπτομέρειες είναι αναγκαίες για τη συμπλήρωση της παραγγελίας.

γ) Εάν, για οποιονδήποτε λόγο, δεν είναι εφικτή η είσπραξη μέσω της Υπηρεσίας Πληρωμών, η TomTom θα σας τιμολογήσει για το πληρωτέο ποσό ταχυδρομικά, το ποσό αυτό δε, θα πρέπει να καταβληθεί είτε με επιταγή, ταχυδρομική επιταγή ή πιστωτική κάρτα, εντός 15 ημερών από την ημερομηνία του τιμολογίου.

4) Αποστολή και κίνδυνος απώλειας

α) Η TomTom θα καταβάλλει προσπάθειες να αποστείλει ή να ενεργοποιήσει το Προϊόν εντός 30 ημερών από την αποδοχή της παραγγελίας. Εάν παραγγέλλονται περισσότερα του ενός Προϊόντα, η TomTom διατηρεί το δικαίωμα να παραδίδει ή να ενεργοποιεί κάθε προϊόν ξεχωριστά.

β) Τα Προϊόντα θα παραδίδονται στην διεύθυνση αλληλογραφίας σας ή στην κατοχή σας ή ηλεκτρονικά. Ο κίνδυνος απώλειας ή καταστροφής των Προϊόντων μεταβιβάζεται σε εσάς, κατά το χρονικό σημείο που τα Προϊόντα σας παραδίδονται.

γ) Εάν αρνηθείτε ή αμελήσετε να παραλάβετε τα Προϊόντα, η TomTom διατηρεί το δικαίωμα να σας χρεώσει για τα εύλογα έξοδα αποθήκευσης των Προϊόντων, μέχρι να είναι εφικτή η παράδοσή τους σε εσάς.

δ) Εάν η παράδοση σε εσάς δεν καταστεί δυνατή για οποιονδήποτε λόγο, ο οποίος είναι εκτός του ελέγχου της TomTom, η TomTom διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει τη σύμβαση και να σας επιστρέψει τα ποσά τα οποία έχετε καταβάλει.

ε) Εάν η TomTom σας παραδώσει κατά λάθος ένα Προϊόν ή ενεργοποιήσει κατά λάθος ένα Προϊόν στον εξοπλισμό σας, πρέπει να ενημερώσετε άμεσα την TomTom για το λάθος της μέσω του http://www.tomtom.com/support και να ρυθμίσετε άμεσα, κατόπιν σχετικού αιτήματος της TomTom, την επιστροφή του Προϊόντος (το σχετικό κόστος θα βαρύνει την  TomTom), ή την απεγκατάσταση ή την καταστροφή του Προϊόντος.

στ) Η αποδοχή ενός μη παραγγελθέντος Προϊόντος δε σας απαλλάσσει από την αποδοχή και την πληρωμή του Προϊόντος το οποίο παραγγείλατε εξαρχής, εκτός εάν συμφωνήσετε διαφορετικά με την TomTom. 

5) Πολιτική ακυρώσεων

α) Η TomTom σας επιτρέπει να ακυρώσετε μια σύμβαση αγοράς Εξοπλισμού, για οποιοδήποτε λόγο, υπό τον όρο ότι δεν έχει χρησιμοποιηθεί ακόμη, οποτεδήποτε εντός χρονικού διαστήματος 14 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παράδοσης του Εξοπλισμού στη διεύθυνση αλληλογραφίας σας, και θα σας επιστρέψει το τίμημα της αγοράς που πράγματι κατεβάλατε. Εάν επιλέξετε να ακυρώσετε το συμβόλαιο αγοράς για τον Εξοπλισμό, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την TomTom εντός 14 εργάσιμων ημερών από τη μέρα της παράδοσης με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω του http://www.tomtom.com/support προκειμένου να λάβετε έναν αριθμό Εξουσιοδότησης Επιστροφής Υλικών και να επιστρέψετε τον Εξοπλισμό, στην αρχική του συσκευασία, παραιτούμενος από οποιοδήποτε έννομο συμφέρον, δικαίωμα επίσχεσης ή οποιεσδήποτε άλλες απαιτήσεις, στη διεύθυνση που σας γνωστοποιείται από την  TomTom. Η TomTom ενδέχεται να σας επιβαρύνει με οποιαδήποτε άμεσα σχετιζόμενα έξοδα αποστολής ή ταχυδρόμησης έλαβαν χώρα.

β) Συμφωνείτε ότι η παροχή των υπηρεσιών από την TomTom θα ξεκινήσει άμεσα με την αποδοχή από την TomTom της παραγγελίας σας. Δε θα μπορείτε να ακυρώσετε τις Υπηρεσίες από τη στιγμή που θα ξεκινήσει η παροχή αυτών.

6) Άδεια Χρήσης, Δικαίωμα Πνευματικής Ιδιοκτησίας & Εμπιστευτικότητα

α) Σας παραχωρείται μια άδεια χρήσης του Λογισμικού ή/ και των δεδομένων, των πληροφοριών, των λειτουργιών (τρίτων μερών) ή και οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο (“Περιεχόμενο”) που σας παρέχονται ως τμήμα του Εξοπλισμού ή μέσω των Υπηρεσιών για προσωπική και ιδιωτική χρήση μόνο, υπό τους όρους που καθορίζονται στον παρόντα όρο 6 (“Άδεια Χρήσης”). Μπορείτε να εγκαταστήσετε και να χρησιμοποιήσετε το Λογισμικό και το Περιεχόμενο μόνο σε ένα ηλεκτρονικό υπολογιστή ή συσκευή καθ’ οιονδήποτε χρονική στιγμή και σε συνδυασμό με ένα μόνο σύστημα πλοήγησης. Δε μπορείτε να παρέχετε το Λογισμικό ή το Περιεχόμενο σε τρίτα πρόσωπα, άμεσα ή έμμεσα για χρήση από τα πρόσωπα αυτά ή οποιονδήποτε άλλο. Η παρούσα Άδεια Χρήσης είναι μη αποκλειστική και μη μεταβιβάσιμη, το οποίο σημαίνει ότι η TomTom είναι ελεύθερη να παραχωρήσει άδεια χρήσης του Λογισμικού και του Περιεχομένου σε άλλους πελάτες και ότι το δικαίωμά σας για χρήση του Λογισμικού και του Περιεχομένου δε μπορεί να μεταβιβαστεί από εσάς σε οποιονδήποτε άλλο. Η Άδεια Χρήσης δεν περιλαμβάνει οποιοδήποτε δικαίωμα λήψης μελλοντικών αναβαθμίσεων, ενημερώσεων ή συμπληρωμάτων του Λογισμικού ή του Περιεχομένου, εκτός εάν η TomTom έχει ρητώς ορίσει ότι η λήψη τέτοιων αναβαθμίσεων, ενημερώσεων ή συμπληρωμάτων αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Προϊόντος. Εάν λαμβάνονται αναβαθμίσεις, ενημερώσεις ή συμπληρώσεις του Λογισμικού ή του Περιεχομένου, η χρήση αυτών των αναβαθμίσεων, ενημερώσεων ή συμπληρώσεων θα διέπεται από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις ή οποιουσδήποτε άλλους όρους και προϋποθέσεις κληθείτε να αποδεχθείτε προ της παροχής των σχετικών αναβαθμίσεων, ενημερώσεων ή συμπληρώσεων από την TomTom.

β) Η TomTom διατηρεί το δικαίωμα, με ή χωρίς σχετική ειδοποίηση, να διακόψει τις υπηρεσίες αναβάθμισης, ενημέρωσης ή συμπλήρωσης που σας παρέχονται ή σας προσφέρονται μέσω της χρήσης του Λογισμικού ή του Περιεχομένου, εκτός εάν η παροχή των αναβαθμίσεων, ενημερώσεων ή συμπληρώσεων αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Προϊόντος, όπως προσδιορίζεται από την  TomTom κατά το χρόνο της πώλησης.

γ) Με την επιφύλαξη τυχόν άλλων δικαιωμάτων, η TomTom δικαιούται να καταγγείλει άμεσα την Άδεια Χρήσης, χωρίς να απαιτείται ενημέρωση περί παραβάσεως, εάν δεν τηρήσετε οποιονδήποτε ουσιώδη όρο των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων, όπου ως τέτοιοι θα θεωρούνται και οι όροι 6 και 9. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να καταστρέψετε όλα τα αντίγραφα του Λογισμικού και των στοιχείων που το συνθέτουν καθώς και οποιοδήποτε Περιεχόμενο.

δ) Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας καθώς και οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή/ και κυριότητας επί του Λογισμικού, του Περιεχομένου, και οποιωνδήποτε αντιγράφων αυτών, ανήκουν στην TomTom ή/ και στους προμηθευτές της. Η TomTom σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε το Λογισμικό και το Περιεχόμενο μόνο σύμφωνα με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις. Η TomTom διατηρεί οποιαδήποτε δικαιώματα τα οποία δεν αναγνωρίζονται με βάση τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις. Δικαιούστε: (α) να κάνετε ένα αντίγραφο το λογισμικού μόνο για εφεδρικούς ή αρχειακούς σκοπούς ή (β) μεταφέρετε το Λογισμικό σε ένα μόνο μέσο, υπό τον όρο ότι το πρωτότυπο τηρείται μόνο για εφεδρικούς ή αρχειακούς σκοπούς. Το/ τα εγχειρίδιο/α του Προϊόντος ή άλλο έγγραφο υλικό δε θα αναπαράγονται παρά μόνο για προσωπική σας χρήση. Δεν μπορείτε να αντιγράφετε, μεταφορτώσετε (download), μεταφορτώσετε σε server (upload) ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο αναπαράγετε το Περιεχόμενο, εκτός από το να δημιουργήσετε ένα μόνο αντίγραφο για εφεδρικούς και αρχειακούς σκοπούς. Δεν αποκτάτε δικαιώματα κυριότητας επί του Λογισμικού ή επί του Περιεχομένου.

ε) Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι τα Προϊόντα έχουν αναπτυχθεί με ουσιαστικό χρόνο και δαπάνες της TomTom και ότι είναι απόρρητα και εμπορικό μυστικό της TomTom ή/ και τρίτων μερών. Αναλαμβάνετε να τηρείτε τα Προϊόντα απολύτως εμπιστευτικά και να μην αποκαλύπτετε τα Προϊόντα ή παρέχετε πρόσβαση σε αυτά σε οποιονδήποτε τρίτο.

7) Συνδρομές

α) Οι Συνδρομές δίδονται για απεριόριστο χρόνο εκτός εάν η TomTom και εσείς έχετε συμφωνήσει Συνδρομή για ορισμένο χρόνο.

β) Εάν η Συνδρομή σας είναι για αόριστο χρόνο, είτε εσείς είτε η TomTom μπορείτε να λήξετε τη Συνδρομή σας με σχετική ειδοποίηση προ 30 ημερών (η ειδοποίησή σας να αποσταλεί με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέσω του   http://www.tomtom.com/support). Η ανωτέρω περίοδος ειδοποίησης ξεκινά από την πρώτη ημέρα μετά τη λήψη της ενημέρωσής σας περί καταγγελίας από την TomTom. Εάν η Συνδρομή σας είναι ορισμένου χρόνου, θα λήξει αυτόματα με την εκπνοή της σχετικής χρονικής περιόδου.

γ) H TomTom διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τις τιμές αναφορικά με τη Συνδρομή ή τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτής, υπό τον όρο ότι θα σας αποστείλει προηγούμενη ενημέρωση, εύλογο χρονικό διάστημα πριν από την αλλαγή αυτή (είτε μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είτε μέσω του διαδικτυακού τόπου της TomTom είτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο). Εάν η αλλαγή αυτή οδηγήσει σε υψηλότερες τιμές ή καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο ενεργεί εις βάρος σας (εξαιρουμένης της περιπτώσεως που οι υψηλότερες τιμές απορρέουν από υψηλότερους φόρους ή εισφορές), δικαιούστε να διακόψετε τη Συνδρομή σας πριν από την ημερομηνία που η εν λόγω αλλαγή τίθεται σε ισχύ, στέλνοντας ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω του http://www.tomtom.com/support.

δ) Η TomTom δικαιούται να καταγγείλει τη Συνδρομή σας ή κάποια άλλη επιμέρους υπηρεσία που περιλαμβάνεται στις Υπηρεσίες που παρέχονται ως «πακέτο», με σχετική ενημέρωση προ τουλάχιστον 30 ημερών, εάν η TomTom αποφασίσει τη διακοπή προσφοράς αυτής της Συνδρομής ή αυτής της επιμέρους υπηρεσίας αντίστοιχα.

ε) Η TomTom ενδέχεται να καταγγείλει ή να περιορίσει τη Συνδρομή σας, άμεσα και χωρίς να απαιτείται ειδοποίηση περί παραβάσεως, εάν: (i) δεν τηρήσετε οποιονδήποτε ουσιώδη όρο από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, οι οποίοι θα θεωρούνται ότι περιλαμβάνουν τους όρους 6 και 9, (ii) δεν διενεργηθεί είσπραξη, μέσω της Υπηρεσίας Πληρωμών, για Συνδρομές, μετά τη δεύτερη προσπάθεια ή (iii) η χρήση της Υπηρεσίας διενεργείται κατά παράβαση της Πολιτικής Ορθής Χρήσης της TomTom.
στ) Σε περίπτωση καταγγελίας της Συνδρομής, η Άδεια Χρήσης, όπως ορίζεται στον όρο 6, θα λήξει ταυτοχρόνως.

8) Υλικά Τρίτων

Τα Προϊόντα TomTom ενδέχεται να χρησιμοποιούν κώδικες λογισμικών, δεδομένα, πληροφορίες λειτουργιών και λοιπό περιεχόμενο καθώς και αλγόριθμους τρίτων μερών (“Υλικά Τρίτων”). Η χρήση Υλικών Τρίτων που περιέχονται στα Προϊόντα ενδέχεται να υπόκεινται σε λοιπούς όρους και προϋποθέσεις. Οι επίσημες ενημερώσεις περί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας αυτών των Υλικών Τρίτων μπορούν να αναζητηθούν είτε στο διαδικτυακό μας τόπο http://www.tomtom.com/legal, είτε μέσω αυτού. Με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις συμφωνείτε ότι η υποβολή οποιασδήποτε παραγγελίας υποδηλώνει ότι έχετε μελετήσει και έχετε αποδεχθεί τους όρους και προϋποθέσεις για τα Υλικά Τρίτων που περιλαμβάνονται στα Προϊόντα που έχουν παραγγελθεί.

9) Λοιποί Περιορισμοί

Απαγορεύεται η μίσθωση, ο δανεισμός, η δημόσια παρουσίαση, εκτέλεση, ή εκπομπή ή η καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο διανομή των Προϊόντων. Δε θα τροποποιήσετε τα Προϊόντα ή οποιοδήποτε μέρος αυτών, ούτε θα προβείτε σε ανάλυση αυτών μέσω αντίστροφης μεταγλώττισης, αποσυμπίλυσης ή αποσυναρμολόγησής τους, ούτε θα διαρρήξετε ή διασπάσετε την κρυπτογράφηση, ούτε θα επιτρέψετε ή θα συνδράμετε οποιοδήποτε πρόσωπο να προβεί στις ενέργειες αυτές, εκτός εάν αυτό επιτρέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

10) Περιορισμένη Ευθύνη

α) Η TomTom δε δύναται και δεν εγγυάται ότι τα προϊόντα λειτουργούν κατά τρόπο που στερείται εντελώς σφαλμάτων, ούτε ότι οποιαδήποτε παρεχόμενη πληροφορία είναι πάντοτε ακριβής. Υπολογιστικά σφάλματα ενδέχεται να εμφανιστούν κατά τη χρήση συστημάτων πλοήγησης όπως αυτά που οφείλονται σε τοπικές περιβαλλοντικές συνθήκες, ή/ και ελλιπείς ή εσφαλμένες πληροφορίες.

β) Η TomTom παρέχει μια περιορισμένη εγγύηση ότι ο Εξοπλισμός δε θα εμφανίζει κατασκευαστικά ελαττώματα ή ελαττώματα στα υλικά, υπό τις συνήθεις συνθήκες χρήσης (“Ελαττώματα”) για περίοδο ενός (1) έτους από την ημερομηνία αγοράς του Εξοπλισμού, ή από την ημερομηνία αγοράς του έως την ημέρα κατά την οποία παραβείτε οποιονδήποτε από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, οποιαδήποτε από τις περιόδους είναι η βραχύτερη (“Περίοδος Εγγύησης”). Κατά τη διάρκεια της Περιόδου Εγγύησης, ο Εξοπλισμός θα επισκευαστεί ή αντικατασταθεί από την TomTom (“Περιορισμένη Εγγύηση”) χωρίς κόστος για ανταλλακτικά ή εργατικά. Εάν ο Εξοπλισμός επισκευασθεί μετά την εκπνοή της Περιόδου Εγγύησης, η Περίοδος Εγγύησης για την επισκευή θα λήξει έξι (6) μήνες μετά την ημερομηνία της επισκευής. Η Εγγύηση αυτή δεν καλύπτει τις Υπηρεσίες.

γ) Η εν λόγω Περιορισμένη Ευθύνη δεν καλύπτει ζημιές οι οποίες προκύπτουν από τη συνήθη χρήση ή απορρέουν από το γεγονός ότι ο Εξοπλισμός έχει ανοιχθεί ή επισκευαστεί από πρόσωπο μη εξουσιοδοτημένο από την TomTom, και δεν καλύπτει ζημιές οι οποίες προκύπτουν από: κακή χρήση, υγρασία, υγρά, εγγύτητα ή έκθεση σε ζέστη και ατύχημα, κακή μεταχείριση, μη τήρηση των οδηγιών που παρέχονται μαζί με τον Εξοπλισμό, αμέλεια ή κακή εφαρμογή. Η Περιορισμένη Ευθύνη δεν καλύπτει φυσική ζημία στην επιφάνεια του Εξοπλισμού.

δ) Η TomTom δεν παρέχει ουδεμία επιπλέον εγγύηση αναφορικά με τα Προϊόντα, πέραν της Περιορισμένης Εγγύησης που αποτυπώνεται στον παρόντα όρο 10. Ειδικότερα και στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, η TomTom και οι προμηθευτές της παρέχουν το Προϊόν “ΩΣ ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ”, και με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις αποποιούνται οποιεσδήποτε άλλες εγγυήσεις και όρους, ρητούς ή υπονοούμενους ή εκ του νόμου, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικώς και όχι περιοριστικώς και οποιωνδήποτε τυχόν υπονοούμενων εγγυήσεων, υποχρεώσεων ή όρων ικανοποιητικής ποιότητας, ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, ή αξιοπιστίας, ή ακρίβειας ή πληρότητας των απαντήσεων, ή αποτελεσμάτων, ή ικανών προσπαθειών, ή έλλειψης ιών, ή εύλογης ικανότητας και επιμέλειας, αναφορικά με τα Προϊόντα, καθώς και της παροχής ή της αποτυχίας παροχής υποστήριξης ή λοιπών υπηρεσιών, πληροφοριών, λογισμικού ή σχετικού περιεχομένου, μέσω των Προϊόντων ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, που να απορρέει από τη χρήση των Προϊόντων. Επιπλέον, δεν παρέχεται ουδεμία εγγύηση ή όρος αδιάκοπης χρήσης και κατοχής, ή μη παραβίασης, αναφορικά με τα Προϊόντα. Η εξαίρεση αυτή δε θα ισχύει αναφορικά με: (i) οποιοδήποτε υπονοούμενο όρο αναφορικά με την ιδιοκτησία και (ii) οποιαδήποτε υπονοούμενη εγγύηση αναφορικά με συμφωνία με την περιγραφή.

ε) Προκειμένου να προβάλλετε μια απαίτηση βάσει της Περιορισμένης Εγγύησης για ένα Ελάττωμα, πρέπει να επικοινωνήσετε με την TomTom με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κατά τη διάρκεια της Περιόδου Εγγύησης μέσω του http://www.tomtom.com/support, προκειμένου να εξηγήσετε το Ελάττωμα  και να αποκτήσετε έναν αριθμό Εξουσιοδότησης Επιστροφής Υλικών, εφόσον απαιτείται. Το Λογισμικό και ο Εξοπλισμός θα πρέπει να επιστραφούν στην TomTom το συντομότερο δυνατόν μετά την ενημέρωσή σας για το Ελάττωμα, μαζί με επεξήγηση του Ελαττώματος, στη διεύθυνση που δίδεται από την TomTom. Θα πρέπει να τηρήσετε οποιεσδήποτε τυχόν άλλες διαδικασίες επιστροφής καθορίζονται από την TomTom.

στ) Η Περιορισμένη Ευθύνη αποτελεί τη μόνη ρητή ευθύνη που σας παρέχεται και παρέχεται αντί οποιωνδήποτε άλλων ρητών εγγυήσεων ή παρόμοιων υποχρεώσεων (εφόσον υπάρχουν), οι οποίες δημιουργούνται από οποιαδήποτε διαφήμιση, έγγραφο, συσκευασία, ή άλλες επικοινωνίες.

ζ) Οι διατάξεις του παρόντος όρου 10 δε θα επηρεάζουν οποιαδήποτε δικαιώματά σας τα οποία απορρέουν νομίμως από την τοπική εφαρμοστέα νομοθεσία που διέπει την πώληση καταναλωτικών αγαθών.

η) Η Περιορισμένη Ευθύνη δεν είναι μεταβιβάσιμη.

11) Περιορισμός της Ευθύνης

α) Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, ούτε η TomTom ούτε οι προμηθευτές ή οι υπεργολάβοι αυτής θα ευθύνονται απέναντί σας ή απέναντι σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος για οποιεσδήποτε ζημίες, είτε άμεσες, έμμεσες, δευτερογενείς, συνεπακόλουθες ή άλλης μορφής (συμπεριλαμβανόμενων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ζημιών λόγω μη δυνατότητας χρήσης ή πρόσβασης στα Προïόντα, απώλειας δεδομένων, απώλειας επιχειρηματικών ευκαιριών, απώλειας κερδών, διακοπής εργασιών ή παρόμοιων γεγονότων) που απορρέουν από τη χρήση ή από την αδυναμία χρήσης Προϊόντων, ακόμη και εάν η TomTom έχει ενημερωθεί σχετικά με το ενδεχόμενο αυτών των ζημιών.

β) Ανεξαρτήτως των ζημιών που εσείς ή οποιοδήποτε τρίτο μέρος υποστείτε για οποιονδήποτε λόγο (περιλαμβανομένων ενδεικτικά όλων των ζημιών που αναφέρονται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις και όλων των άμεσων ή γενικών ζημιών συμβατικών ή οποιωνδήποτε άλλων), η συνολική ευθύνη της TomTom καθώς και οποιουδήποτε από τους προμηθευτές της που απορρέει ή σχετίζεται με τη χρήση των Προϊόντων θα περιορίζεται στο ποσό που πραγματικά καταβάλατε για τα σχετικά Προϊόντα.

γ) Η TomTom δε θα είναι υπεύθυνη για (i) οποιαδήποτε δόλια πράξη των υπαλλήλων ή/ και των αντιπροσώπων της ή (ii) οποιαδήποτε δολίως αναληθή δήλωση από την πλευρά των υπαλλήλων ή/ και των αντιπροσώπων της.

δ) Ανεξαρτήτως του περιεχομένου των ανωτέρω διατάξεων ή οποιωνδήποτε άλλων διατάξεων περιλαμβάνονται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, κανένα εδάφιο των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων δε δύναται να περιορίσει την ευθύνη οποιουδήποτε μέρους για θάνατο ή σωματική ζημιά που να απορρέουν από δική του αμέλεια.

ε) Ο ανωτέρω περιορισμός της ευθύνης δε θα επηρεάζει οποιαδήποτε νόμιμα δικαιώματα, βάσει των διατάξεων της εφαρμοστέας τοπικής νομοθεσίας.

12) Ανωτέρα Βία

Ανωτέρα βία σημαίνει συνθήκες που εμποδίζουν την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της TomTom βάσει των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων, οι οποίες δεν είναι εντός του εύλογου ελέγχου της TomTom, συμπεριλαμβανομένων και αργών ή/ και καθυστερημένων παραδόσεων και των ελλιπών παραδόσεων από την TomTom που απορρέουν από συνθήκες πέραν του εύλογου ελέγχου της TomTom. Σε περίπτωση κατάστασης ανωτέρας βίας, όλες οι υποχρεώσεις της TomTom αναστέλλονται. Σε περίπτωση που η περίοδος κατά την οποία η TomTom δε μπορεί να εκτελέσει τις υποχρεώσεις της, λόγω γεγονότος ανωτέρας βίας, διαρκεί περισσότερο από ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες, και τα δύο μέρη θα δικαιούνται να λύσουν τη σύμβαση αγοράς, εγγράφως, χωρίς να απαιτείται να καταβάλλουν αποζημίωση οποιασδήποτε φύσεως, η οποία να απορρέει ή να σχετίζεται με την λύση αυτή.

13)Εμπιστευτικότητα

Η TomTom δε θα αποκαλύπτει πληροφορίες αναφορικά με τα προσωπικά σας στοιχεία, λογαριασμούς ή συναλλαγές, σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος, παρά μόνο σύμφωνα με την Πολιτική Εμπιστευτικότητας που εμφανίζεται στο διαδικτυακό τόπο http://www.tomtom.com/legal. Με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις συμφωνείτε ότι έχετε μελετήσει και αποδεχθεί την Πολιτική Εμπιστευτικότητας.

14) Διασύνδεσμοι με Διαδικτυακούς Τόπους Τρίτων

Η TomTom δεν είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενο οποιωνδήποτε διαδικτυακών τόπων ή υπηρεσιών τρίτων, οποιουσδήποτε διασυνδέσμους περιλαμβάνονται σε διαδικτυακούς τόπους ή υπηρεσίες τρίτων, η οποιεσδήποτε αλλαγές ή ενημερώσεις διαδικτυακών τόπων ή υπηρεσιών τρίτων. Όταν η TomTom προσφέρει διασυνδέσμους ή/ και πρόσβαση σε διαδικτυακούς τόπους ή/ και υπηρεσίες τρίτων, αυτό πραγματοποιείται μόνο προς εξυπηρέτησή σας και η ενσωμάτωση ενός διασυνδέσμου ή η πρόσβαση σε αυτόν δεν υπαινίσσεται την υποστήριξη από την TomTom του διαδικτυακού τόπου ή των υπηρεσιών αυτών των τρίτων.

15) Δικαιώματα Τρίτων

Τρίτα μέρη δεν έχουν κανένα δικαίωμα, βάσει της εφαρμοστέας νομοθεσίας αναφορικά με δικαιώματα τρίτων, να βασίζονται σε και να εκτελούν οποιονδήποτε όρο από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, αλλά αυτό δεν επηρεάζει οποιοδήποτε δικαίωμα ή νομική αποκατάσταση τρίτου μέρους το οποίο υπάρχει ή είναι στη διάθεσή του πέραν αυτής της εφαρμοστέας νομοθεσίας.

16) Ισχύς των διατάξεων

Οποιεσδήποτε διατάξεις των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων οι οποίες από τη φύση τους εκτείνονται πέραν της λύσης ή λήξης οποιασδήποτε πώλησης ή παραχώρησης άδειας χρήσης των Προϊόντων, θα παραμένουν σε ισχύ.

17) Ακυρότητα Διάταξης

Εάν οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων θεωρείται άκυρη, ανίσχυρη, μη εφαρμοστέα ή παράνομη, οι λοιπές διατάξεις θα παραμένουν σε πλήρη ισχύ. Εσείς και η TomTom θα θεωρείστε ότι έχετε συμφωνήσει τους νέους όρους και προϋποθέσεις, σε αντικατάσταση αυτών των ανίσχυρων διατάξεων. Οι νέοι αυτοί όροι και προϋποθέσεις θα ερμηνεύονται, αναφορικά με το περιεχόμενο και την ισχύ τους, όσο πλησιέστερα γίνεται στο αρχικό κείμενο,  όπως έχει καταρτιστεί, αλλά κατά τρόπο ώστε τα δικαιώματα να μπορούν πράγματι να απορρέουν από αυτούς.

18) Εφαρμοστέο Δίκαιο

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις και οποιεσδήποτε διαφωνίες σχετικές με αυτούς ή με την αγορά και τη χρήση των Προϊόντων ή με οποιοδήποτε άλλο ζήτημα υπόκεινται στο Ελληνικό Δίκαιο. Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών περί Συμβάσεων Διεθνών Πωλήσεων Αγαθών εξαιρείται της εφαρμογής της, αναφορικά με τους παρόντες όρους και Προϋποθέσεις. Οποιαδήποτε διαφορά αναφορικά με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις θα ρυθμίζεται από τα δικαστήρια του τόπου νόμιμης διαμονής ή κατοικίας σας, τα οποία θα έχουν αποκλειστική αρμοδιότητα αναφορικά με οποιαδήποτε σχετική διαφορά.

19) Μεταφράσεις

Η Ελληνική έκδοση των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων είναι αυτή που θα υπερισχύει αναφορικά με τις αγορές σας.

20) Απορίες

Σε περίπτωση που έχετε οποιεσδήποτε απορίες, προτάσεις ή παράπονα αναφορικά με την παραγγελίας σας ή την αγορά σας ή τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, ή εάν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε με την TomTom για οποιονδήποτε λόγο, παρακαλώ στείλτε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επισκεπτόμενος τον διαδικτυακό τόπο της TomTom στο http://www.tomtom.com/support.

Έκδοση Μαΐου 2009 - Ελλάδα.