Για να απολαύσετε το TomTom.com, εγκαταστήστε το λογισμικό Flash Player

Πρέπει να είναι εγκατεστημένο το λογισμικό Flash στο πρόγραμμα προβολής ιστοσελίδων.

Λήψη του Adobe Flash Player

End User License Agreement (EULA)

Legal information

Applicable to products purchased before 29 April 2015.

The EULA applies to the use of software, pre-installed software on any of our hardware devices and accompanying items, including on cd-rom, floppy disc, memory card, download package or any other data carriers, and all contents and contents programs.

EULA states hereunder in your preferred language:

TomTom Consumer Products
Consumer Software Only
Automotive and Embedded OEM Products
(Software embedded)