Για να απολαύσετε το TomTom.com, εγκαταστήστε το λογισμικό Flash Player

Πρέπει να είναι εγκατεστημένο το λογισμικό Flash στο πρόγραμμα προβολής ιστοσελίδων.

Λήψη του Adobe Flash Player

Legal Information


Terms and Conditions

Find the terms and conditions that apply to your order and use of TomTom products and services after 29 April 2015.

Limited Warranty

Applicable to products purchased before 29 April 2015.

Find the Limited Warranty that applies to your product.

End User License Agreement (EULA)

Applicable to products purchased before 29 April 2015.

Find the End User License Agreement (EULA) that applies to your product.

General Terms and Conditions for Online Sales

Applicable to products purchased before 29 April 2015.

Find the sales terms and conditions applying to all purchase orders submitted via our online store.

Terms of Use

Review our Terms of Use applying when you access and use the TomTom website.

TomTom SDK Terms of Use

Third Party License

TomTom also uses third party licenses for its products, find more information here.

Declaration of Conformity

Review the Declaration of Conformity that applies to all our products.

Terms and Conditions for TomTom Content Services

Applicable to products purchased before 29 April 2015.

The legal terms that apply to using ‘Add to TomTom’ buttons And TomTom navigation content and services.

General Terms and Conditions for the procurement of products and services

Read the terms and conditions for the procurement of products and services which apply to you when you are a supplier of TomTom.

Copyright Notices

To review the TomTom and third party supplier copyright notices which apply to the TomTom products and services.

Declaration of Conformity for danger zones

Find the Danger Zones Declaration of Conformity

Privacy Policy

Review our Privacy Policy that outlines the guidelines with respect to the information TomTom collects when you interact with TomTom.

Ethical Trading Code of Practice